Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους €351.358.227 κατατέθηκε στη Βουλή - Διαβάστε την εισηγητική έκθεση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 1.7.2024
Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους €351.358.227 κατατέθηκε στη Βουλή - Διαβάστε την εισηγητική έκθεση
Πρόσθετες ανάγκες για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης, για κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας καθώς και άλλα αιτήματα

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 26 Ιουνίου 2024 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως εγκρίνει το νομοσχέδιο του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2024» και το οποίο προνοεί την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €351.358.227, και εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για μελέτη και ψήφιση.

8. Συνημμένα αποστέλλεται το Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2024», για ποσό ύψους €351.358.227 που απαιτείται να πληρωθεί από το Λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η εισηγητική έκθεση:

Θέμα: Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ.1/2024)

Σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 65 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014), ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκτός εάν υφίστανται Ειδικές Περιστάσεις, όπως αυτές ερμηνεύονται στο εδάφιο (2) του υπό αναφορά Άρθρου, να υποβάλλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δύο νομοσχέδια Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού, στα πλαίσια ενός οικονομικού έτους, μετά την 15η Ιουνίου έκαστου έτους.

2. Έχουν προκύψει σειρά αιτημάτων που υπέβαλαν Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Τμήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών για κάλυψη πρόσθετων αναγκών για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης, για κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας καθώς και άλλων αιτημάτων. Προέκυψε επίσης ανάγκη για τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2024 για την εύρυθμη λειτουργία της κρατικής μηχανής. Πιο κάτω, παρατίθενται συνοπτικά οι σημαντικότερες, μεταξύ άλλων, σε ύψος δαπάνες:

• Αγορά φαρμάκων και εμβολίων: €103,6 εκ.

• Αυξημένες εισφορές του κράτους ως τρίτο μέρος σχεδίων ασφάλισης: €60 εκ.

• Αγορά Ύδατος για τη λειτουργία αφαλατώσεων: €58,1 εκ.

• Αμυντική Θωράκιση: €31,5 εκ.

• Επιχορήγηση της αυξημένης τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας: €13,5 εκ.

• Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών του Τμήματος Δημοσίων Έργων: €12,2 εκ.

• Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης: €11.1 εκ.

• Αποζημίωση για επαναλειτουργία του Σταθμού Λυμάτων στη Μια Μηλιά: €10 εκ.

• Αυξημένη κυβερνητική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου: €10 εκ.

• Σχέδιο Αμάλθεια: €8 εκ.

• Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων: €2,2 εκ.

• Χορηγία για συντήρηση κατεχόμενων ναών και μνημείων: €1,5 εκ.

• Εργοδότηση πρόσθετων βοηθών/ συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες: €1,1 εκ.

3. Πρόσθετα, προέκυψαν τα ακόλουθα θέματα προσωπικού:

i. Τροποποιείται το άρθρο 16 του Νόμου του Προϋπολογισμού για περίληψη:

• διαγραφή της πρόνοιας για «μέχρι 18 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου Αρχιφοροθέτες (Κλ. Α9, Α11 και Α12) έναντι ίσου αριθμού κενών θέσεων» και αντικατάσταση της με πρόνοια «μέχρι 29 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου Αρχιφοροθέτες (Κλ. Α9, Α11 και Α12) έναντι ίσου αριθμού κενών θέσεων», στο Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών,

• διαγραφή της πρόνοιας για «14.644,3 Εκπαιδευτικούς» και αντικατάσταση της με πρόνοια «15.389 Εκπαιδευτικούς», και για «μέχρι 517 έκτακτοι εκπαιδευτικοί μερικής απασχόλησης» και αντικατάσταση της με πρόνοια «μέχρι 772 έκτακτοι εκπαιδευτικοί μερικής απασχόλησης» για τις Εκπαιδευτικές Διευθύνσεις, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, και

• προσθήκη νέας επιφύλαξης για την πρόσληψη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από την προετοιμασία και ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

ii. Τροποποιείται επίσης το άρθρο 26 του Νόμου του Προϋπολογισμού για περίληψη:

• διαγραφή της πρόνοιας για «στην ίδια θέση στις» και αντικατάσταση της με πρόνοια «σε θέση της κρατικής υπηρεσίας», και για «εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης στην οποία διορίστηκαν στις» και αντικατάσταση της με πρόνοια «στην κρατική υπηρεσία με»,

• προσθήκη νέας παραγράφου για τον όρο «κρατική υπηρεσία» και τι περιλαμβάνει.

4. Για σκοπούς υλοποίησης των πιο πάνω, και επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες αποδεκτές εξοικονομήσεις από άλλες Ομάδες/ Υποομάδες του ιδίου Κεφαλαίου, αλλά ούτε είναι δυνατή η μεταφορά ισόποσων πιστώσεων από το Κεφάλαιο 18.30 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό», οι απαιτούμενες πιστώσεις θα πρέπει να εξασφαλιστούν με τη ψήφιση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού.

5. Στο Παράρτημα Ι, παρουσιάζεται αναλυτική κατάσταση των ομάδων/ υποομάδων δαπανών για τα οποία απαιτείται η εξασφάλιση πρόσθετων πιστώσεων. Για όλες τις αλλαγές απαιτείται η ψήφιση νομοσχεδίου συμπληρωματικού/ τροποποιητικού Προϋπολογισμού. Το νομοσχέδιο συνοδεύεται από Επεξηγηματικό Μνημόνιο (Παράρτημα IΙ).

6. Το συνολικό ύψος των πρόσθετων πιστώσεων που απαιτείται ανέρχεται στα €351,4εκ. περίπου. Η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση της προτεινόμενης πρότασης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού, ανέρχεται περίπου στο 0,9% του ΑΕΠ. Η πρόβλεψη για το δημοσιονομικό ισοζύγιο δεν διαφοροποιείται, εφόσον έλαβε υπόψη την ψήφιση συμπληρωματικού προϋπολογισμού εντός του έτους.

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 26 Ιουνίου 2024 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως:

(α) εγκρίνει το επισυναπτόμενο νομοσχέδιο του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2024» και το οποίο προνοεί την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €351.358.227, και

(β) εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για μελέτη και ψήφιση.

8. Συνημμένα αποστέλλεται το Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2024», για ποσό ύψους €351.358.227 που απαιτείται να πληρωθεί από το Λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Στο φως 50 χρόνια μετά: Τι αποφάσισε η Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την Κύπρο τρεις μέρες μετά το πραξικόπημα της 15ης...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο φως 50 χρόνια μετά: Τι αποφάσισε η Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την Κύπρο τρεις μέρες μετά το πραξικόπημα της 15ης...

Στο φως 50 χρόνια μετά: Τι αποφάσισε η Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την Κύπρο τρεις μέρες μετά το πραξικόπημα της 15ης...

Ρομπέρτα Μέτσολα: Οι πρώτες της δηλώσεις μετά την επανεκλογή της - Τι είπε για Κυπριακό και την πόλωση στις κοινωνίες
ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπέρτα Μέτσολα: Οι πρώτες της δηλώσεις μετά την επανεκλογή της - Τι είπε για Κυπριακό και την πόλωση στις κοινωνίες

Ρομπέρτα Μέτσολα: Οι πρώτες της δηλώσεις μετά την επανεκλογή της - Τι είπε για Κυπριακό και την πόλωση στις κοινωνίες

Υπ. Εργασίας: Δεν μπορεί να καταργηθεί το πέναλτι 12% για πρόωρη σύνταξη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπ. Εργασίας: Δεν μπορεί να καταργηθεί το πέναλτι 12% για πρόωρη σύνταξη

Υπ. Εργασίας: Δεν μπορεί να καταργηθεί το πέναλτι 12% για πρόωρη σύνταξη

Ανώτατο κατά ΡΙΚ: Επιδίκασε αποζημιώσεις €5.000 για δυσφήμιση - Τι αφορούσε η έφεση εισαγωγέα τεχνολογίας
ΚΥΠΡΟΣ

Ανώτατο κατά ΡΙΚ: Επιδίκασε αποζημιώσεις €5.000 για δυσφήμιση - Τι αφορούσε η έφεση εισαγωγέα τεχνολογίας

Ανώτατο κατά ΡΙΚ: Επιδίκασε αποζημιώσεις €5.000 για δυσφήμιση - Τι αφορούσε η έφεση εισαγωγέα τεχνολογίας

Δυσαρέσκεια Επιτροπής Εμπορίου: Γιατί μιλά για «παραποίηση της αλήθειας» στο πλαφόν για το νερό

Δυσαρέσκεια Επιτροπής Εμπορίου: Γιατί μιλά για «παραποίηση της αλήθειας» στο πλαφόν για το νερό

Δυσαρέσκεια Επιτροπής Εμπορίου: Γιατί μιλά για «παραποίηση της αλήθειας» στο πλαφόν για το νερό