Πολεοδομική άδεια σε δύο μήνες για τις μεγάλες αναπτύξεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 3.11.2017
Πολεοδομική άδεια σε δύο μήνες για τις μεγάλες αναπτύξεις
Τι προνοεί το νέο νομοσχέδιο ταχείας αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων.Ο αριθμός των εμπλεκόμενων μειώνεται από 11 σε 4 και των ενεργειών από 50 σε 18.

Με στόχο την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, της πολυνομίας, γραφειοκρατίας και των επαναλαμβανόμενων και πολύπλοκων διαβουλεύσεων, που υπάρχουν σήμερα στη δημόσια υπηρεσία και δυσκολεύουν τις στρατηγικές επενδύσεις, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης παρουσίασε σήμερα νομοσχέδιο για διευκόλυνση της αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων, το οποίο μειώνει σημαντικά τις απαιτούμενες ενέργειες για έγκριση μιας πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής.


Προϋπόθεση για την εφαρμογή του νομοσχεδίου, το οποίο έχει τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας και θα κατατεθεί για έγκριση στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλιο, είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής. Το Υφυπουργείο Ανάπτυξης θα έχει την ευθύνη εφαρμογής της νομοθεσίας και λογοδοσία και θα είναι ο κύριος πυλώνας διευκόλυνσης των επενδύσεων και της λειτουργίας υπηρεσίας μιας Στάσης για Επενδυτές.

Παρουσιάζοντας σε διάσκεψη Τύπου το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Διευκόλυνσης των Επενδύσεων νόμος 2017», ο κ. Πετρίδης είναι ένα «πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που αφορά τη διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων στα πλαίσια των προσπαθειών της Κυβέρνησης για άντληση υγιών και παραγωγικών επενδύσεων οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και αυξημένα εισοδήματα».

«Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει συνοδευτεί τα τελευταία χρόνια με πολλά μέτρα και πολλές πολιτικές αλλά είναι ένας τομέας στον οποίο η αδειοδότηση και η εξυπηρέτηση των επενδυτών έχει υστερήσει στο παρελθόν», υπογράμμισε.

Παρουσιάζοντας μια σύγκριση υφιστάμενων και προτεινόμενων διαδικασιών, ο κ. Πετρίδης είπε ότι σήμερα για έκδοση πολεοδομικής άδειας ο αριθμός των εμπλεκόμενων ρόλων είναι 11 και ο αριθμός των ενεργειών στις 50, ενώ με τις προτεινόμενες αλλαγές θα μειωθούν στις 4 και 18, αντίστοιχα. Παράλληλα καθορίζεται προθεσμία δύο μηνών για ολοκλήρωση των διαδικασιών, ενώ σήμερα δεν υπάρχει προθεσμία μέγιστου χρόνου.

Αναφορικά με την έκδοση αδειών οικοδομής, ο κ. Πετρίδης είπε ότι ο αριθμός των εμπλεκόμενων ρόλων είναι σήμερα 4 και ο αριθμός των ενεργειών στις 31, ενώ με τις προτεινόμενες αλλαγές θα μειωθούν στις 3 και 13, αντίστοιχα.

Ο κ. Πετρίδης είπε ότι κριτήρια χαρακτηρισμού επένδυσης ως στρατηγική και ένταξη στο μηχανισμό ταχείας αδειοδότησης είναι τα ακόλουθα:

- Επένδυση κεφαλαίου €5 εκατομμύρια, 75% τουλάχιστον από πρωτογενή κεφαλαία (νέα, ρευστά, διαθέσιμα κεφάλαια που συνδέονται άμεσα με το έργο, από τα αδιανέμητα κέρδη της εταιρείας, από δανειακό κεφάλαιο ή από την έκδοση μετοχών του έργου) ή/και εξωτερικά κεφάλαια (κεφάλαια το οποία έρχονται στην Κύπρο από το εξωτερικό ως εισροή στο λογαριασμό κεφαλαίου).

- Τουλάχιστον 80 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας οποιοδήποτε τύπου ή 50 νέες μόνιμες θέσεις με ετήσιο μισθολόγιο άνω του €1 εκ.

- Η εταιρεία είναι γνωστή πολυεθνική εταιρεία διεθνούς φήμης η οποία θα αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στη Κύπρο και θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη σε σχετικές διεθνείς λίστες , FORBES 2000, NASDAQ 500, FTSE 350.

- Ελάχιστη επένδυση €1εκ. Οι δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας αποτελούν τουλάχιστον 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών σε 1 από τα προηγούμενα 3 χρόνια ή όπως φαίνεται από business plan.

Αναφερόμενος στις κύριες αλλαγές/μεταρρυθμίσεις, ο κ. Πετρίδης είπε ότι είναι η εισαγωγή νομοθετικού πλαισίου για αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων, η θεσμοθέτηση Υπεύθυνου Έργου με αρμοδιότητες (Project Manager), ο οποίος θα διορίζεται από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και θα αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής με επενδυτή στην δημόσια υπηρεσία.

Επιπλέον, ανέφερε ότι ο Υπεύθυνος Έργου θα συντονίζει και παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης του Έργου και ηλεκτρονική διαχείριση και παρακολούθηση, ετοιμάζει με απαιτούμενες άδειες και θα ετοιμάζει σε συνεργασία με το Διευθυντή ΤΠΟ κατάλογο Διαβουλεύσεων για Οικοδομικές Άδειες, ενώ θα ετοιμάζει Σύσταση προς Υφυπουργό για επανεξέταση Απόφασης Διοικητικής Αρχής.

Ανέφερε επίσης ότι η μοναδική αδειοδοτική Αρχή για έκδοση οικοδομικών αδειών (πολεοδομική & οικοδομική άδεια) για στρατηγικές επενδύσεις θα είναι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με αποτέλεσμα να μην εμπλέκονται στις διαδικασίες οι 36 οικοδομικές και 10 πολεοδομικές αρχές.

Είπε ακόμη ότι επίσης κύριες μεταρρυθμίσεις είναι ο καθορισμός μέγιστου χρόνου έκδοσης αδειών 1 χρόνος (στόχος 6 μήνες), εκχώρηση Παρέκκλισης εντός 2 μηνών (εντός του 1 έτους), έκδοση Γνωμοδότησης για περιβαλλοντικούς όρους (βάση ΜΠΕ) εντός 3 μηνών (σήμερα είναι εντός του 1 έτους) και μεταφορά αρμοδιότητας έκδοσης άδειας στο Υπουργικό Συμβούλιο, αν δεν τηρούνται τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα.

Πλεονεκτήματα της νομοθεσίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, είναι η αντιμετώπιση καθυστερήσεων για την αδειοδότηση και τη λειτουργία μεγάλων επενδύσεων, θέσπιση γρήγορων διαδικασιών, με αυστηρά χρονικά πλαίσια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης της μεγάλης επένδυσης, αντιμετώπιση διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων, αναβάθμιση κατάταξης σε διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας όσον αφορά αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων και αλλαγή κουλτούρας και μείωση γραφειοκρατίας.


One stop shop

Ανέφερε ότι απέτυχαν οι προηγούμενες προσπάθειες που έγιναν για διευκόλυνση των επενδύσεων γιατί απλά δημιουργούσαν ένα πρόσθετο σταθμό, στο υφιστάμενο πλαίσιο (αντί One Stop Shop, δημιούργησαν One More Stop), δεν άλλαξαν οι διαδικασίες αδειοδότησης ούτε οι εμπλεκόμενοι φορείς και πρόσθεσε ότι ήταν το αποτέλεσμα πολιτικών προσεγγίσεων χωρίς πρακτική/επιστημονική εφαρμογή, απουσία εξουσιών και στο τέλος της ημέρας δημιούργησαν ένα επιπρόσθετο διοικητικό κόστος.

«Εμείς μελετήσαμε βέλτιστες πρακτικές (Ιρλανδία, Ισπανία, Σιγκαπούρη, Μάλτα, Ελλάδα) και τολμήσαμε να αγγίξουμε διαδικασίες και για αυτό προτείνουμε τη δημιουργία μιας Ενιαίας Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Στρατηγικές Επενδύσεις», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, σήμερα υπάρχουν στην Κύπρο 10 πολεοδομικές αρχές και 36 οικοδομικές αρχές και τα εν δυνάμει διαβουλευθέντα Τμήματα/ Υπηρεσίες για έκδοση αδειών ανέρχονται στα 47.

Ανέφερε ότι το σύστημα της διαβούλευσης είναι ένα πολύπλοκο σύστημα και πρόσθεσε ότι «υπάρχει η ανάγκη για δραστική μεταρρύθμιση τόσο διαδικαστικά όσο και θεσμικά».

Ο κ. Πετρίδης είπε ότι στο Υφυπουργείο Ανάπτυξης μια εκ των Διευθύνσεων του θα είναι η Διεύθυνση Επενδύσεων εντός του οποίου θα λειτουργεί Υπηρεσία Μίας Στάσης για Εξυπηρέτηση Επενδυτών, η οποία θα έχει ευθύνη για ολοκληρωμένη πληροφόρηση στους επενδυτές, παραλαβή και αξιολόγηση αιτήσεων, διαχείριση αιτήσεων, συντονισμό των άλλων τμημάτων του δημοσίου και διευκόλυνση των διαδικασιών έκδοσης αδειών.

Είπε ακόμη ότι στην Υπηρεσία αυτή ο επενδυτής θα μπορεί να εγγράψει την εταιρεία του στο Μητρώο του ΦΠΑ, στο Φόρο Εισοδήματος και στις κοινωνικές ασφαλίσεις, ενώ εκεί θα εξετάζονται αιτήσεις για απασχόληση προσωπικού υψηλών προδιαγραφών και έκδοση άδειας διαμονής.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πέντε φορείς που κάνουν αυτά και ο επενδυτής πρέπει να γυρίζει από τον έναν στον άλλο, ενώ μεταξύ τους οι φορείς δεν έχουν υπόψη τους τη διαφοροποίηση που μπορεί να έχει μια μεγάλη εξειδικευμένη επένδυση από ένα γενικότερο πλαίσιο που αντιμετωπίζει στην μεταναστευτική πολιτική, πρόσθεσε.


Η ανταγωνιστικότητα


Αναφέροντας ότι η θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας η Κύπρος βρίσκεται στις 83η θέση σε σύνολο 138 χωρών, στο Doing Business στην 53η θέση από 190 χώρες και στο δείκτη επιχειρηματικότητας στην 43η θέση από 137 χώρες.

Ανέφερε ότι κάποιοι δείκτες που ρίχνουν σημαντικά τον δείκτη ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας είναι ο δείκτης για έκδοση οικοδομικών αδειών και σημείωσε ότι δεν γίνεται η Κύπρος να είναι στην 148η θέση το 2016.

Ανέφερε ότι έγινε μια μικρή βελτίωση το 2017 και είμαστε στην 125η θέση, λόγω των προσπαθειών του αποδομημένου προσωπικού για να γίνεται πιο γρήγορα η εξέταση αιτήσεων.

«Έχουν γίνει βελτιώσεις στους δείκτες ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας αλλά ακόμη δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι «αυτός ο δείκτης (για έκδοση οικοδομικών αδειών) που κρατά πίσω και τις επενδύσεις αλλά και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και τον οποίο βρίσκουν μπροστά τους αντικειμενικά οι επενδυτές και οι επιχειρηματίες, πρέπει να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια για βελτίωση του».

Ανέφερε ότι για να επενδύσει ένας ξένος ή Κύπριος επενδυτής χρειάζεται κάποιες παραμέτρους, όπως είναι πολιτική και οικονομική σταθερότητα, την οποία έχουμε διασφαλίσει, ένα σταθερό ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς, ευνοϊκό για τις επενδύσεις, το οποίο έχουμε διασφαλίσει με νύχια και με δόντια, παρά το γεγονός ότι περάσαμε μια μεγάλη κρίση, μια καλή γεωγραφική θέση, την οποία έχουμε, και καλή συνδεσιμότητα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη που υπήρξε ποτέ.

Πέραν τούτων, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, χρειάζεται ένα απλό και γρήγορο αδειοδοτικό σύστημα στο οποίο ακόμη υστερούμε.

«Χρειάζεται ο επενδυτής να μπορεί με γρήγορες διαδικασίες να αποκτήσει το προσοντούχο εργατικό δυναμικό και άδεις για αυτό το δυναμικό, ενώ χρειάζεται ευκολία στην εγγραφή και λειτουργία μιας επιχειρήσεις όπου μπορούν ακόμη να γίνουν πολλά», κατέληξε.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ευρωεκλογές: Ρευστότητα, πιθανές εκπλήξεις και αδιέξοδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωεκλογές: Ρευστότητα, πιθανές εκπλήξεις και αδιέξοδα

Ευρωεκλογές: Ρευστότητα, πιθανές εκπλήξεις και αδιέξοδα

Η Ευρωπαία Αρχιεισαγγελέας Λάουρα Κόβεσι στον «Π»: Δεν υπάρχει «καθαρή» χώρα στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρωπαία Αρχιεισαγγελέας Λάουρα Κόβεσι στον «Π»: Δεν υπάρχει «καθαρή» χώρα στην Ευρώπη

Η Ευρωπαία Αρχιεισαγγελέας Λάουρα Κόβεσι στον «Π»: Δεν υπάρχει «καθαρή» χώρα στην Ευρώπη

Αναταράξεις σε πτήση της Qatar Airways - 12 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ

Αναταράξεις σε πτήση της Qatar Airways - 12 τραυματίες

Αναταράξεις σε πτήση της Qatar Airways - 12 τραυματίες

Συναγερμός στο Τελ Αβίβ: Εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από την Ράφα - Ανέλαβε την ευθύνη η Χαμάς
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Τελ Αβίβ: Εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από την Ράφα - Ανέλαβε την ευθύνη η Χαμάς

Συναγερμός στο Τελ Αβίβ: Εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από την Ράφα - Ανέλαβε την ευθύνη η Χαμάς

Πώς να καταγγείλετε τους διεφθαρμένους συναδέλφους και εργοδότες σας - Aναθεωρημένος οδηγός για πληροφοριοδότες από το Υπ. Δικαιοσύνης
ΚΥΠΡΟΣ

Πώς να καταγγείλετε τους διεφθαρμένους συναδέλφους και εργοδότες σας - Aναθεωρημένος οδηγός για πληροφοριοδότες από το Υπ. Δικαιοσύνης

Πώς να καταγγείλετε τους διεφθαρμένους συναδέλφους και εργοδότες σας - Aναθεωρημένος οδηγός για πληροφοριοδότες από το Υπ. Δικαιοσύνης