Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία το 2017

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 2.3.2017
Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία το 2017
Η οικονομική επισκόπηση της Ελληνικής Τράπ. για το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Επιταχύνεται η οικονομική ανάπτυξη επιβεβαιώνοντας τις θετικές προοπτικές

Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά πως οι μακροοικονομικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας είναι θετικές και συνοδεύονται από τη σημαντική αύξηση του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά το 2016, τη μείωση της ανεργίας και την περαιτέρω βελτίωση βασικών εγχώριων δεικτών από την αρχή του έτους.


Ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το 2017 εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 2,8%, ενώ το 2018 θα κυμανθεί μεταξύ του 2,5% έως 3,0%. Η ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης αναμένεται να οδηγήσει σε περεταίρω βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας. Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.


Όπως επισημαίνει στην ανάλυσή της, η Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών της Τράπεζας, η καλύτερη από ότι αναμενόταν εξέλιξη της οικονομίας, μαζί με τη σταδιακή ανάκαμψη του τραπεζικού τομέα, δημιούργησαν και διατήρησαν ένα κλίμα βελτιωμένης εμπιστοσύνης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις αναβαθμίσεις των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και των μεγαλύτερων εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.


Αυτό επέτρεψε τρεις επιτυχείς εξόδους της Κυπριακής Δημοκρατίας στις διεθνείς αγορές κατά το 2016, με την απόδοση των κρατικών ομολόγων να μειώνεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα επιτρέποντας την αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους με χαμηλότερο κόστος δανεισμού και μεγαλύτερο μέσο όρο διάρκειας.


Η Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών σημειώνει ότι η θετική πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών, αντικατοπτρίζει την ανθεκτικότητα και ευελιξία της κυπριακής οικονομίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τις προοπτικές του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία, η καλύτερη της αναμενόμενης επίδοσης της οικονομίας, δεν αποτελεί εφησυχασμό και δεν σηματοδοτεί τη χαλάρωση των προσπαθειών για την περαιτέρω μεταρρύθμιση της. H τροχιοδρόμηση σημαντικών δομικών μεταρρυθμίσεων σηματοδοτεί την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.


Σημαντικές μεταρρυθμίσεις που εξακολουθούν να εκκρεμούν αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, στη δημόσια διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον τομέα της υγείας. Η επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα συμβάλει στην αναζωογόνηση των παραγωγικών επενδύσεων. Το κόστος των μεταρρυθμίσεων μπορεί να έχει αρνητικό αντίχτυπο στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, αλλά αποτελεί μονόδρομο για να διατηρηθεί η Κύπρος σε τροχιά αειφόρου ανάπτυξης.


Στην Οικονομική της Επισκόπηση για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών, υπογραμμίζει ότι η οικονομία παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη από τις αρχές του 2015 η οποία επιταχύνθηκε κατά το 2016 με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 2.8%. Η σταθερή πορεία ανάκαμψης αντικατοπτρίζεται και στην αγορά εργασίας. Η σταδιακή αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας στην Κύπρο αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του ρυθμού της απασχόλησης που παρατηρείται.


Όπως τονίζεται, κατά το 2016, το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού της χώρας ανήλθε στο 2,8% του Α.Ε.Π, ενώ το δημοσιονομικό πλεόνασμα στο 0,1% του Α.Ε.Π, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες. Η Υπηρεσία θεωρεί πως, η καλύτερη της αναμενόμενης δημοσιονομικής επίδοσης δεν σηματοδοτεί τη χαλάρωση των προσπαθειών για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα. Η πιστή συνέχιση και ενίσχυση της προσπάθειας προς την εξυγίανση του Τομέα πρέπει να συνεχιστεί χωρίς καμία καθυστέρηση ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.


Στην ανάλυσή της η Υπηρεσία Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας, σημειώνει ότι η σταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού συστήματος, ένας από τους στόχους του προγράμματος, έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό. Το μέγεθός του έχει μειωθεί γύρω στο 375% του ΑΕΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016.


Οι συστημικές τράπεζες έχουν αναδιοργανωθεί και ανακεφαλαιοποιηθεί, ενώ το τραπεζικό ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο έχει ενισχυθεί σημαντικά. Ενώ έγιναν αποφασιστικά βήματα και έχει επιτευχθεί ταχεία πρόοδος σε ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα, το υψηλό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων εξακολουθεί να υφίσταται. Το υψηλό ποσοστό των μη παραγωγικών χορηγήσεων έχει αντίκτυπο τόσο στους ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς και στην ικανότητά τους να επεκτείνουν πιστώσεις στην οικονομία.


Οι τράπεζες έχουν σημειώσει πρόοδο στην αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανειακών τους χαρτοφυλακίων, καθώς τα πιο πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι αναδιαρθρώσεις των δανείων προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς. Τον Οκτώβριο του 2016, το ποσό των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκε σε €18.5 δισεκατομμύρια από €23.2 δισεκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2015, αντανακλώντας τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Κύπρο και την εφαρμογή των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων.


Το μακροοικονομικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί και αναμένεται να στηρίξει περαιτέρω τις προσπάθειες των τραπεζών για την αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.


Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας και εκποιήσεων θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο προς την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Σημαντική συνιστώσα στη διαδικασία αναδιαρθρώσεων των δανείων αποτελεί η συνεργασία μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δανειοληπτών, με τρόπο επωφελή και για τις δύο πλευρές.


Συγκεκριμένα, μέσω της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων θα πρέπει να γίνονται διευκολύνσεις που να καθιστούν βιώσιμες τις μελλοντικές δανειακές υποχρεώσεις των δανειοληπτών, έτσι που να περιορίζονται οι πιθανές ζημιές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ίδιες οι τράπεζες.


Όπως προκύπτει από τις επισημάνσεις της Υπηρεσίας, ενώ το κλίμα βελτιώνεται, το οικονομικό περιβάλλον θα εξακολουθήσει να εμπεριέχει προκλήσεις και το 2017. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι κάποιος βαθμός αβεβαιότητας παραμένει καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα θέματα που χρειάζονται επίλυση, όπως ο ψηλός δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, τα ψηλά επίπεδα ιδιωτικού δανεισμού, η ψηλή ανεργία και καθυστερήσεις στην προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.


Όσον αφορά στις εξωτερικές προκλήσεις, η Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών επισημαίνει ότι η οικονομία μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά σε περίπτωση που σημειωθούν χαμηλότεροι από τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη και πιθανή επιβράδυνση της βρετανικής οικονομίας και περαιτέρω υποτίμηση της στερλίνας έναντι του ευρώ, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας που δημιουργείται μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.


Επίσης, σύμφωνα με την Υπηρεσία, πιθανή επιδείνωση των προοπτικών της Ρωσικής οικονομίας και οι γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου, ενδεχομένως να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες στην οικονομική εμπιστοσύνη, στον τουρισμό και κατ’ επέκταση στη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Αφετέρου, σημειώνεται ότι, οι γεωπολιτικές εντάσεις στις γειτονικές χώρες καθιστούν την Κύπρο ασφαλέστερο τουριστικό προορισμό και θα μπορούσαν επομένως να αντισταθμίσουν, σε σημαντικό βαθμό, την πιθανή μείωση του τουριστικού ρεύματος από το Ηνωμένο Βασίλειο.


Επίσης, οι εξελίξεις που αφορούν την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και τα θέματα φυσικού αερίου παρακολουθούνται στενά για την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των προοπτικών που δημιουργούνται.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Πρ. Χριστοδουλίδης: Σύντομα εξελίξεις σε σχέση με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρ. Χριστοδουλίδης: Σύντομα εξελίξεις σε σχέση με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Πρ. Χριστοδουλίδης: Σύντομα εξελίξεις σε σχέση με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Μπλίνκεν: Είμαστε κοντά σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλίνκεν: Είμαστε κοντά σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Μπλίνκεν: Είμαστε κοντά σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ψηφιακό μπλακ άουτ: Το viral timelapse βίντεο που δείχνει πώς άδειασε σταδιακά ο ουρανός των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ

Ψηφιακό μπλακ άουτ: Το viral timelapse βίντεο που δείχνει πώς άδειασε σταδιακά ο ουρανός των ΗΠΑ

Ψηφιακό μπλακ άουτ: Το viral timelapse βίντεο που δείχνει πώς άδειασε σταδιακά ο ουρανός των ΗΠΑ

Από κίτρινη σε πορτοκαλί προειδοποίηση για αύριο – Στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία
ΚΥΠΡΟΣ

Από κίτρινη σε πορτοκαλί προειδοποίηση για αύριο – Στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία

Από κίτρινη σε πορτοκαλί προειδοποίηση για αύριο – Στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία

Αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής και ΠΟΠ για χαλλούμι ξεχωρίζει ως επιτεύγματα 5ετίας η ΕΕ
ΚΥΠΡΟΣ

Αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής και ΠΟΠ για χαλλούμι ξεχωρίζει ως επιτεύγματα 5ετίας η ΕΕ

Αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής και ΠΟΠ για χαλλούμι ξεχωρίζει ως επιτεύγματα 5ετίας η ΕΕ