«Καθαρίζουν» από τους μεσάζοντες οι λαϊκές αγορές

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημοσιεύθηκε 14.3.2023
«Καθαρίζουν» από τους μεσάζοντες οι λαϊκές αγορές
Νομοσχέδιο που θα συζητηθεί αύριο στην Επιτροπή Γεωργίας θέτει σε νέα βάση τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, από τις οποίες τίθενται εκτός οι μεσάζοντες - έμποροι. Στόχος, η επέκταση του θεσμού και η αύξηση του κύκλου εργασιών των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Αρχίζει σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου, το οποίο στόχο έχει να βάλει τάξη στον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών που λειτουργούν σε όλη την Κύπρο. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, με τον καθορισμό, μεταξύ άλλων, των προδιαγραφών των προϊόντων που μπορούν να πωλούνται σε αυτές, την οριοθέτηση και συμπλεγματοποίηση αυτών, την έκδοση αδειών χρήσης χώρου εντός των αγορών και τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των κατόχων των εν λόγω αδειών.

Στόχος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής είναι όπως το νομοσχέδιο οδηγηθεί το συντομότερο δυνατό ενώπιον της ολομέλειας για ψήφιση. Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε, κατά τη σημερινή συνεδρία ο πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ, θα ζητήσει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί της πρότασης. Στόχος είναι να γίνουν όλες εκείνες οι νομοτεχνικές βελτιώσεις και αλλαγές, έτσι ώστε το νομοσχέδιο ικανοποιεί σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό τους φορείς και τους εμπλεκόμενους. Σύμφωνα με την εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων, αναμένεται αύξηση του εισοδήματος και βελτίωση του επιπέδου ζωής των αγροτικών οικογενειών της υπαίθρου και βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των μικρομεσαίων νοικοκυριών λόγω της αγοράς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σε χαμηλότερες τιμές. Αναμένεται επίσης επέκταση του θεσμού των λαϊκών αγορών και αύξηση του κύκλου εργασιών των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κατ΄επέκταση θετικός αντίκτυπος στην απασχόληση.


Συμβουλευτική Επιτροπή

Με το νομοσχέδιο συγκεκριμενοποιούνται και οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σκοπός της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι να παρακολουθεί την εφαρµογή της νοµοθεσίας, να συντάσσει ετήσια έκθεση η οποία υποβάλλεται στον υπουργό, κοινοποιείται στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και περιλαµβάνει εισηγήσεις για τον αριθµό και τις τοποθεσίες στις οποίες θα πρέπει να λειτουργούν λαϊκές αγορές. Την ανάγκη για µετακίνηση ή/και κατάργηση συγκεκριµένης λαϊκής αγοράς, καθώς και µέτρα τα οποία βοηθούν στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση και την εύρυθµη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Για αποτελεσµατικότερο έλεγχο των προϊόντων που διακινούνται εντός της ααϊκής αγοράς, όσοι κατέχουν άδεια χρήσης χώρου σε αυτήν υποχρεούνται να αναγράφουν σε ειδικές καρτέλες σήµανσης το όνοµά τους, το είδος, την τιµή, τα συστατικά, το βάρος, την ποιότητα και τον τόπο παραγωγής του πωλούµενου προϊόντος, τον αριθµό άδειας χρήσης χώρου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ένδειξη απαιτείται βάσει οποιουδήποτε άλλου νόµου αφορά τη σήµανση και παρουσίαση τροφίµων. Άδεια χρήσης χώρου σε λαϊκή αγορά µπορεί να κατέχει παραγωγός ή συγγενής αυτού εξ αίµατος µέχρι δευτέρου βαθµού, ή συγγενής αυτού εξ αγχιστείας µέχρι πρώτου βαθµού, νοουµένου ότι κατέχει γραπτή εξουσιοδότηση που έλαβε από τον παραγωγό. Πωλητής ο οποίος έχει προσκοµίσει βεβαίωση από την αρµόδια αρχή ότι κατείχε άδεια χρήσης χώρου σε λαϊκή αγορά τουλάχιστον εννέα (9) µήνες πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος νόµου και είναι εγγεγραµµένος στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως πλανοδιοπώλης, η άδεια που του είχε εκδοθεί δεν κληρονοµείται και δεν µεταβιβάζεται σε κανένα άλλο πρόσωπο, και έχει ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία συνταξιοδότησής του, είναι ο ίδιος πωλητής και δεν απασχολεί άλλους αλλοδαπούς ή ηµεδαπούς πωλητές, πωλεί προϊόντα που προµηθεύεται µόνο από παραγωγούς, δεν είναι ιδιοκτήτης φρουταρίας ή µεσιτέµπορος και πωλεί τα προϊόντα του µόνο στις λαϊκές αγορές για τις οποίες είχε άδεια χρήσης χώρου.

Οι ευθύνες και ποινές

Κάτοχος άδειας χρήσης χώρου που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος νόμου υπόκειται, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, εκ μέρους της αρμόδιας αρχής σε γραπτή σύσταση για μη επανάληψη της παράβασης ή/και διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα €3.000, ή/και ανάκληση της άδειας χρήσης χώρου. Στην περίπτωση που διαπραχθούν περισσότερες από τρεις επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, το ύψος του διοικητικού προστίµου δύναται να ανέλθει μέχρι τα €6.000 και η αρμόδια αρχή δύναται να αρνηθεί οριστικά την έκδοση άδειας χρήσης χώρου στο μέλλον. Πρόσωπο το οποίο παρεμποδίζει επιθεωρητή από την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ή παραλείπει να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία, την οποία εύλογα ζητήσει ο επιθεωρητής προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος νόμου, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Τα επιτρεπόμενα προϊόντα

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, εντός της λαϊκής αγοράς μπορούν να πωλούνται τα ακόλουθα προϊόντα:

  • προϊόντα φυτικής παραγωγής και μανιτάρια που χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα, περιλαμβανομένων και των προϊόντων που συλλέγονται από τη φύση
  • κομμένα άνθη και φυτά γλάστρας
  • μεταποιημένα προϊόντα τα οποία προκύπτουν από τη μεταποίηση των προϊόντων. Τόσο οι βασικές πρώτες ύλες, µε εξαίρεση το αλάτι, τη ζάχαρη, το ξίδι, το σιτάρι και το αλεύρι, όσο και το ίδιο το μεταποιημένο προϊόν, πρέπει να είναι παραγωγής και παρασκευής του ιδίου του παραγωγού που το διαθέτει στην αγορά
  • σαλιγκάρια, άγρια ή εκτροφής·
  • μέλι και άλλα προϊόντα της μέλισσας, όπως γύρις και μέλι σε κηρύθρα
  • αβγά
  • κρασί και οινοπνευματώδη ποτά
  • φρέσκα ψάρια
  • μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης ιδίας παραγωγής, όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως χαλλούµια, αναρή, τυρί φλαούνας, τραχανάς και αλλαντικά. Τόσο οι βασικές πρώτες ύλες, µε εξαίρεση το κρέας για παρασκευή αλλαντικών, όσο και το ίδιο μεταποιημένο προϊόν, πρέπει να είναι παραγωγής και παρασκευής του ιδίου του παραγωγού που το διαθέτει στην αγορά
  • βιολογικά προϊόντα, πρωτογενή ή/και μεταποιημένα, που εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω, νοουμένου ότι ο παραγωγός τοποθετεί σε αυτά την προβλεπόμενη σήμανση.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Δεν φεύγει ο Καρογιάν μετά τις ευρωεκλογές αλλά πάει στο Προεδρικό για νέο πλαίσιο συνεργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν φεύγει ο Καρογιάν μετά τις ευρωεκλογές αλλά πάει στο Προεδρικό για νέο πλαίσιο συνεργασίας

Δεν φεύγει ο Καρογιάν μετά τις ευρωεκλογές αλλά πάει στο Προεδρικό για νέο πλαίσιο συνεργασίας

Η επόμενη μέρα του Μάριου Πελεκάνου στο ΕΛΑΜ – Ποια θέση αναμένεται να του προτείνει ο Χρίστου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επόμενη μέρα του Μάριου Πελεκάνου στο ΕΛΑΜ – Ποια θέση αναμένεται να του προτείνει ο Χρίστου

Η επόμενη μέρα του Μάριου Πελεκάνου στο ΕΛΑΜ – Ποια θέση αναμένεται να του προτείνει ο Χρίστου

Προειδοποιεί με αποχώρηση ο Μαρίνος Κλεάνθους «αν δεν αλλάξει η ΔΗΠΑ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προειδοποιεί με αποχώρηση ο Μαρίνος Κλεάνθους «αν δεν αλλάξει η ΔΗΠΑ»

Προειδοποιεί με αποχώρηση ο Μαρίνος Κλεάνθους «αν δεν αλλάξει η ΔΗΠΑ»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για απειλές Χεζμπολάχ: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στις πολεμικές συρράξεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για απειλές Χεζμπολάχ: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στις πολεμικές συρράξεις»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για απειλές Χεζμπολάχ: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στις πολεμικές συρράξεις»

Σοβαρή διαφωνία ισραηλινού πρωθυπουργού και στρατού για τον στόχο εξάλειψης της Χαμάς
ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρή διαφωνία ισραηλινού πρωθυπουργού και στρατού για τον στόχο εξάλειψης της Χαμάς

Σοβαρή διαφωνία ισραηλινού πρωθυπουργού και στρατού για τον στόχο εξάλειψης της Χαμάς