Εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σε εργατικά ατυχήματα - Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ στις εταιρείες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 16.8.2022
Εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σε εργατικά ατυχήματα - Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ στις εταιρείες
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενημερώνει για τις εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν ποινές το 2022, σε σχέση με τον τραυματισμό εργοδοτουμένων τους. Δείτε την λίστα.

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη εργοδοτών και διευθυντών εταιρειών που παρέβηκαν τις διατάξεις της νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε μέσα στο 2022 τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Την εταιρεία «TOFARCO PROPERTY INVESTMENTS LTD» που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €3.200 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (χρησιμοποίηση κατά την εργασία εξοπλισμού εργασίας) Κανονισμών, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (γνωστοποίηση ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων) Κανονισμών και των περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της καθώς και τρίτα πρόσωπα:

(α) Παράλειψη παροχής κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας του, ενώ βρισκόταν πάνω σε σκαλωσιά, να πέσει στο δάπεδο από ύψος 1,8m περίπου και να τραυματιστεί.

(β) Παράλειψη πληροφόρησης αμέσως, με τον πιο γρήγορο και πρακτικό τρόπο του αρμόδιου Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με ατύχημα που συνέβηκε σε εργοδοτούμενό της, το οποίο τον κατέστησε ανίκανο για περισσότερες από τρεις ημέρες, εξαιρουμένης της ημέρας του ατυχήματος, να εκτελεί τη συνηθισμένη εργασία του.

(γ) Παράλειψη διασφάλισης ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλοίωση της σκηνής του ατυχήματος, κατά το οποίο εργοδοτούμενός της τραυματίστηκε μετά από πτώση στο δάπεδο ενώ βρισκόταν σε σκαλωσιά ύψους 1,8m.

(δ) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφαλείας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας, που δημιουργούν κινδύνους.

2. Την εταιρεία «AEROTECHNIKI ETERIA ZENIOS ZENIOU LTD» που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής μεταλλικών προϊόντων και αεραγωγών, σε συνολικό πρόστιμο €1.600 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (γνωστοποίηση ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων) Κανονισμών που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενού της:

(α) Παράλειψη αποστολής στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας γραπτής γνωστοποίησης του ατυχήματος, υποβάλλοντας κατάλληλα και πλήρως συμπληρωμένο το εγκεκριμένο έντυπο γνωστοποίησης σχετικά με το ατύχημα που συνέβη σε εργοδοτούμενό της κατά τη διάρκεια της εργασίας του και το οποίο τον κατέστησε ανίκανο για εκτέλεση της εργασίας του για περισσότερες από τρεις ημερολογιακές ημέρες εξαιρουμένης της ημέρας του ατυχήματος.

(β) Παράλειψη διασφάλισης ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση της σκηνής όπου συνέβη γνωστοποιήσιμο ατύχημα, κατά το οποίο εργοδοτούμενός της τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του με τη χρήση σμυροδοτροχού.

3. Την εταιρεία «J.P. MULTIFORM STEEL LTD»που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής ξυλότυπου (καλουπιών), σε συνολικό πρόστιμο €5.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας (ελάχιστες προδιαγραφές για προσωρινά ή κινητά εργοτάξια) Κανονισμών, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της:

(α) Παράλειψη παροχής και διατήρησης ασφαλούς μεθόδου εργασίας με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της που ασχολείτο με τη χειρωνακτική μετακίνηση προκατασκευασμένου καλουπιού για την κατασκευή κιονόκρανου, περπατώντας πάνω στον ξυλότυπο της πλάκας, να πέσει από ύψος 4,33m περίπου και να τραυματιστεί.

(β) Παράλειψη παροχής στους εργοδοτούμενους ασφαλούς δαπέδου εργασίας κατά τη διάρκεια μετακίνησης προκατασκευασμένου καλουπιού πάνω σε ημιτελές δάπεδο ξυλότυπου.

(γ) Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των προσώπων στην εργασία, όσον αφορά στη συνεργασία μεταξύ των εργοδοτών για προγραμματισμό και οργάνωση της εκτέλεσης των εργασιών και τις αλληλεπιδράσεις με δραστηριότητες εκμετάλλευσης στον χώρο, μέσα ή κοντά στον οποίο είχε εγκατασταθεί το εργοτάξιο.

(δ) Παράλειψη φροντίδας για την τοποθέτηση κατάλληλης και ικανοποιητικής αντοχής περίφραξης ή κάλυψης ανοίγματος στο δάπεδο ξυλότυπου.

(ε) Παράλειψη ετοιμασίας γραπτής εκτίμησης των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων της και, με βάση την εκτίμηση αυτή, καθορισμού των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων.

4. Την εταιρεία «LOIS BUILDERS LTD»που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών σε συνολικό πρόστιμο €5.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας (ελάχιστες προδιαγραφές για προσωρινά ή κινητά εργοτάξια) Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη παροχής στα πρόσωπα στην εργασία και τους εργοδοτούμενούς της ασφαλούς δαπέδου εργασίας.

(β) Παράλειψη προγραμματισμού εργασιών σε ύψος για την κατασκευή ξυλότυπου και τοποθέτηση προκατασκευασμένων καλουπιών με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστασίας όπως η χρήση κατάλληλων ικριωμάτων, κιγκλιδωμάτων, εξεδρών εργασίας ή διχτύων προστασίας, ή με την πρόβλεψη κατάλληλων μέσων πρόσβασης και χρήσης εξαρτισμών ή άλλων μέσων ασφάλειας με αγκύρωση για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων.

(γ) Παράλειψη συμπερίληψης στο σχέδιο ασφάλειας και υγείας (α) ανάλυσης των μεθόδων εργασίας κατά φάσεις (β) ειδικών προληπτικών και προστατευτικών, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εκτέλεση εργασιών σε ύψος και συγκεκριμένα των εργασιών κατασκευής ξυλότυπου και ειδικότερα της τοποθέτησης προκατασκευασμένων καλουπιών για την κατασκευή κιονόκρανων και (γ) άλλων διευθετήσεων, οι οποίες να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των προσώπων που εκτελούν εργασίες στο εργοτάξιο.

(δ) Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των προσώπων στην εργασία, όσον αφορά στη συνεργασία μεταξύ των εργοδοτών για προγραμματισμό και οργάνωση της εκτέλεσης των εργασιών.

(ε) Παράλειψη διατήρησης ασφαλών μέσων προσπέλασης προς τους χώρους εργασίας για ασφαλή πρόσβαση.

5. Την εταιρεία «NICODEMOU & GAVRIAS CONSTRUCTION CO LTD» που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών σε συνολικό πρόστιμο €1.000 για την πιο κάτω παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας (ελάχιστες προδιαγραφές για προσωρινά ή κινητά εργοτάξια) Κανονισμών που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα:

(α) Παράλειψη να μεριμνήσει ώστε να συμπεριλάβει στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας τις εργασίες ξεκαλουπώματος και απομάκρυνσης υλικών.

6. Την εταιρεία «J.K.S. INTERIOR COMPOSITIONS LTD» που δραστηριοποιείται στην τοποθέτηση γυψοσανίδων σε συνολικό πρόστιμο €2.100 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (γνωστοποίηση ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων) Κανονισμών, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων και των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμων που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενού της:

(α) Παράλειψη πληροφόρησης για ατύχημα που συνέβη σε εργοδοτούμενό της, του αρμόδιου Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας, με τον πιο γρήγορο και πρακτικό τρόπο.

(β) Παράλειψη ικανοποιητικής επιτήρησης των εργοδοτουμένων της με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της, ενώ κατέβαινε από φορητή σκάλα να παγιδευτεί το δεξί του πόδι μέσα στη σκάλα και να τραυματιστεί.

(γ) Παράλειψη να ασφαλιστεί με οποιοδήποτε ασφαλιστή έναντι της ευθύνης της για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενό της.

7. Την εταιρεία «CYLIFT & EQUIPMENT LTD» πρώην «CYLIFT & EQUIPMENT LTD» που δραστηριοποιείται στον τομέα συντήρησης κυλιόμενων σκαλών σε συνολικό πρόστιμο €2.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα:

(α) Παράλειψη ικανοποιητικής καθοδήγησης και επιτήρησης των εργοδοτούμενών της.

(β) Παράλειψη εφαρμογής ασφαλούς μεθόδου εργασίας κατά τη διαδικασία συντήρησης κυλιόμενης σκάλας.

8. Την εταιρεία «ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD» που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής και συσκευασίας ειδών διατροφής σε συνολικό πρόστιμο €750 για την πιο κάτω παράβαση των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (χρησιμοποίηση κατά την εργασία εξοπλισμού εργασίας) Κανονισμών που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα και άλλα πρόσωπα:

(α) Παράλειψη διατήρησης κατάλληλων προφυλακτήρων και διατήρησης σε λειτουργία των συστημάτων που εμπόδιζαν την πρόσβαση ή σταματούσαν τις κινήσεις επικίνδυνων στοιχείων σε μηχανές πακεταρίσματος πριν την πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες. Δύο μηχανές λειτουργούσαν με ανοικτούς προφυλακτήρες, μια μηχανή λειτουργούσε χωρίς τους προφυλακτήρες, δύο μηχανές δεν διέθεταν προφυλακτήρες και ο προφυλακτήρας μιας μηχανής δεν κάλυπτε αποτελεσματικά τα επικίνδυνα μέρη της.

9. Έναν εργοδότη που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών σε συνολικό πρόστιμο €2.350 για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Ξεκινά η νέα έρευνα με σκιές και καχυποψία - Ανακρίθηκαν τρεις αξιωματικοί της Αστυνομίας που αφυπηρέτησαν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Ξεκινά η νέα έρευνα με σκιές και καχυποψία - Ανακρίθηκαν τρεις αξιωματικοί της Αστυνομίας που αφυπηρέτησαν

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Ξεκινά η νέα έρευνα με σκιές και καχυποψία - Ανακρίθηκαν τρεις αξιωματικοί της Αστυνομίας που αφυπηρέτησαν

Γιατροί δεν παραπέμπουν σε ειδικούς για να μην πληρωσουν προστιμο, λόγω υπερβασης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιατροί δεν παραπέμπουν σε ειδικούς για να μην πληρωσουν προστιμο, λόγω υπερβασης

Γιατροί δεν παραπέμπουν σε ειδικούς για να μην πληρωσουν προστιμο, λόγω υπερβασης

Επιστολή Φον ντερ Λάιεν στους "27": Υπό συζήτηση προσωρινό πλαφόν στο φυσικό αέριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστολή Φον ντερ Λάιεν στους "27": Υπό συζήτηση προσωρινό πλαφόν στο φυσικό αέριο

Επιστολή Φον ντερ Λάιεν στους "27": Υπό συζήτηση προσωρινό πλαφόν στο φυσικό αέριο

Σε διαβήματα προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ προβαίνει το ΥΠΕΞ - Επικρίνει τις δηλώσεις Ερτουγρούλογλου, ο ηγέτης της τ/κ αντιπολίτευσης
ΚΥΠΡΟΣ

Σε διαβήματα προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ προβαίνει το ΥΠΕΞ - Επικρίνει τις δηλώσεις Ερτουγρούλογλου, ο ηγέτης της τ/κ αντιπολίτευσης

Σε διαβήματα προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ προβαίνει το ΥΠΕΞ - Επικρίνει τις δηλώσεις Ερτουγρούλογλου, ο ηγέτης της τ/κ αντιπολίτευσης

Πανευρωπαϊκή περιβαλλοντική αξιολόγηση του ΟΗΕ: Χρειάζονται ακόμη περισσότερες ενέργειες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πανευρωπαϊκή περιβαλλοντική αξιολόγηση του ΟΗΕ: Χρειάζονται ακόμη περισσότερες ενέργειες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη

Πανευρωπαϊκή περιβαλλοντική αξιολόγηση του ΟΗΕ: Χρειάζονται ακόμη περισσότερες ενέργειες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη