Όλα τα απαγορευτικά μέτρα λεπτομερώς - Οι ουσιώδεις υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 8.1.2021
Όλα τα απαγορευτικά μέτρα λεπτομερώς - Οι ουσιώδεις υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές
Η ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για τον Κορωνοϊό COVID-19, καθορίζεται στα 20 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ανά εξέταση.

Το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας με το οποίο ρυθμίζονται τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, δημοσιεύθηκε απόψε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.


Πρόκειται για το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021 με το οποίο τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 61) του 2020 και (Αρ. 1) του 2021 καταργούνται, με ισχύ από την 10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 04.59 π.μ.

Με το Διάταγμα, μεταξύ άλλων, όλοι οι γιατροί οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ιατρικό Μητρώο κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Διατάγματος τίθενται υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται, όπως επίσης και όλοι οοι νοσηλευτές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νοσηλευτών/

Με το Διάταγμα ο Υπουργός Υγείας δύναται να αξιοποιεί τελειόφοιτους Ιατρικών Σχολών τετραετούς ή εξαετούς κύκλου από τα Κυπριακά Πανεπιστήμια, ως επίσης και τελειόφοιτων Νοσηλευτικών Σχολών, εάν και εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Όπως σημειώνεται, το Διάταγμα εκδίδεται λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα για την προστασία της δημόσιας υγείας, για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί προηγουμένως, από τις 29 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2021, καταγράφηκαν 5,373 κρούσματα, ενώ ο μέσος όρος των νοσηλευόμενων καθημερινά αυξήθηκε και κυμαίνεται μεταξύ 170 έως 190 ασθενών τη μέρα.

Επίσης και γιατί «την πιο πάνω περίοδο καταγράφηκαν 25 θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια COVID-19 και δεδομένου ότι περίπου 9 στα 10 περιστατικά που καταγράφονται είναι εγχώριες λοιμώξεις, αλλά και ότι το ποσοστό θετικότητας των εργαστηριακών εξετάσεων κινείται κοντά μεταξύ 5% και 5,5%, βρίσκεται δηλαδή σε επίπεδα πάνω από το όριο ασφαλείας του 4% που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC)».

Από την 10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05.00 π.μ. μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23.59 μ.μ., ισχύουν τα ακόλουθα για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου:

(α)  Απαγορεύονται οι μετακινήσεις, εξαιρουμένων των ακολούθων περιπτώσεων:

(i)   Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας, με  την κατοχή του Εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου (Έντυπο Α), το οποίο  επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι, στο παρόν Διάταγμα,

(ii) απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του ευρύτερου  δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και μετακινήσεις για αγορά ή προμήθεια  αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης από και προς επιχειρήσεις/ υπηρεσίες, των οποίων η  λειτουργία δεν έχει ανασταλεί,

(iii)  επίσκεψη σε ιατρό ή για αιμοδοσία ή μετάβαση σε φαρμακείο ή για διενέργεια  εργαστηριακής εξέτασης για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 ή για εμβολιασμό στα  κέντρα εμβολιασμού για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19,

(iν) μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή,

(ν) διακίνηση για παροχή βοήθειας σε συγγενικά πρόσωπα και/ή πολίτες  που αδυνατούν  να  αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή ευρίσκονται σε  αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού,

(νi) συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που μεταβαίνουν σε τελετές, όπως κηδείες,  γάμους και βαφτίσεις και δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων,

(vii) μετακίνηση για φυσική άσκηση ή ατομική άθληση, και

(viii) μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, η οποία είναι  αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων:

Νοείται ότι, η χρήση της κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων, πλην της υποπαραγράφου (i), περιορίζεται σε δύο φόρες την ημέρα, με εξασφάλιση άδειας μέσω της αποστολής μηνύματος SMS στον αριθμό 8998:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η διακίνηση ατόμων με αναπηρία και ατόμων που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού, με τη συνοδεία όπου είναι αναγκαίο του συνοδού τους, καθώς επίσης και η διακίνηση για φυσική άσκηση  ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον περιορίζεται σε ακτίνα 500 μ. από την κατοικία τους:

Νοείται περαιτέρω ότι, ότι άτομα άνω των 65 ετών δύνανται να παρουσιάσουν έγγραφη δήλωση κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης με τη χρήση του Εντύπου Β, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ΄ εξαίρεση μετακίνησή τους δεν υπερβαίνει συνολικά τις δύο μετακινήσεις ημερησίως:

Noείται επιπρόσθετα ότι, η διάρκεια ισχύος του μηνύματος SMS θα ισχύει για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 3 ώρες εκτός εάν ο μετακινούμενος αποδείξει την αναγκαιότητα για περαιτέρω παράταση,

(β) Οι επιτρεπόμενες κατ΄ εξαίρεση μετακινήσεις, οι οποίες προνοούνται στην παράγραφο (α),  υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

(i) απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 21.00 μ.μ. μέχρι τις 05.00 π.μ.,  εξαιρουμένων όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, Έντυπο Α,    και το οποίο πιστοποιεί την αναγκαιότητα της μετακίνησης κατά τις πιο πάνω ώρες,  (ii)  όλα τα πρόσωπα των οποίων η διακίνηση επιτρέπεται ως ανωτέρω, φέρουν μαζί τους  δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο, όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

(iii) σε ιδιωτικά οχήματα δύναται να επιβαίνουν άτομα του ιδίου νοικοκυριού, αναλόγως της  χωρητικότητας του οχήματος χωρίς τη χρήση μάσκας,

(iv) σε περιπτώσεις μετακίνησης με ιδιωτικό όχημα, ατόμων από διαφορετικά νοικοκυριά, δύναται να επιβαίνουν στο ίδιο όχημα μέχρι τρία άτομα συμπεριλαμβανομένου του οδηγού με απαραίτητη τη χρήση μάσκας,

(v) σε περιπτώσεις μετακίνησης για σκοπούς εργασίας με ιδιωτικό όχημα χωρητικότητας μεγαλύτερης των πέντε ατόμων, επιτρέπεται να επιβαίνουν μέχρι τέσσερα άτομα με  απαραίτητη τη χρήση μάσκας,

(vi)  στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αδυνατεί να οδηγεί, επιτρέπεται σε σύζυγο ή συγγενή πρώτου και δεύτερου βαθμού ή άλλο πρόσωπο, να το μεταφέρει κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του συγκεκριμένου προσώπου,

(γ) Ανεξαρτήτως των προνοιών των υποπαραγράφων (α) και (β) εξαιρούνται των περιορισμών μετακίνησης αποκλειστικά και μόνο για λόγους αδήριτης και επείγουσας ανάγκης:

(i) η μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο ή κτηνίατρο για επείγοντα ιατρικά περιστατικά,

(ii)    η μετάβαση για παροχή επείγουσας βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν:
Νοείται ότι, τα πρόσωπα που διακινούνται κατ΄ εξαίρεση, με βάση τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (γ), φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο, όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

(δ) Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους ακόλουθους χώρους:  (i) παιδότοπους, και  (ii) δημόσιους χώρους συναθροίσεων, όπως π.χ. πλατείες, προαύλια εκκλησιών και άλλων  θρησκευτικών χώρων, φράγματα, εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, μαρίνες, κλπ.,

(ε) Επιτρέπεται η πρόσβαση στους ακόλουθους χώρους μόνο για σκοπούς φυσικής άσκησης ή ατομικής άθλησης και νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων:

(i) πάρκα και γραμμικά πάρκα,

(ii) παραλίες,

(στ) Απαγορεύονται οι μαζικές και άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες, πανηγύρια, περιλαμβανομένων φεστιβάλ, καθώς και παρεμφερών εκδηλώσεων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους,

(ζ) Απαγορεύεται η παρουσία οποιωνδήποτε προσώπων σε οικία πέραν των μόνιμα σε αυτήν  διαμενόντων προσώπων:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η παρουσία ανήλικων παιδιών και ατόμων με αναπηρία, καθώς και βρεφονηπιοκόμων, παιδοκόμων και νηπιαγωγών, πέραν των μόνιμα διαμενόντων, αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς φροντίδας και φύλαξης, καθώς και επίσκεψη σε οικία για σκοπούς υποβοήθησης προσώπων τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν,

(η) Απαγορεύεται η παρουσία πιστών κατά τον εκκλησιασμό ή /και άλλων μορφών θρησκευτικής λατρείας:

Νοείται ότι, την ευθύνη για συμμόρφωση έχει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία με βάση το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο της θρησκείας και/ή δόγματος είναι υπεύθυνα του  συγκεκριμένου χώρου λατρείας,

(θ) Επιτρέπεται η ατομική προσευχή σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, εκτός των ωρών που τελείται εκκλησιασμός ή/και άλλες θρησκευτικές τελετές και νοουμένου ότι εντός του χώρου θρησκευτικής λατρείας δεν παρευρίσκονται πέραν των 10 προσώπων ταυτόχρονα:

Νοείται ότι, την ευθύνη για συμμόρφωση έχει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία με βάση το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο της θρησκείας και/ή δόγματος είναι υπεύθυνα του  συγκεκριμένου χώρου λατρείας,

(ι) Επιτρέπεται η τέλεση γάμων, βαπτίσεων, κηδειών με μέγιστο αριθμό τα 10 πρόσωπα,

(κ) Απαγορεύεται η διεξαγωγή γευμάτων ή/και δείπνων για γάμους και βαφτίσεις, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις,

(λ)  Απαγορεύονται τα επισκεπτήρια σε νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα,

(μ) Απαγορεύονται τα επισκεπτήρια σε οίκους ευγηρίας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κέντρα ημέρας, δομές παιδικής προστασίας, εξαιρουμένων των επισκέψεων σε πρόσωπα με αναπηρία, όπου κάθε ένοικος μπορεί να δεχτεί δύο επισκέψεις τη βδομάδα και σε εξαιρετικά αναγκαίες περιπτώσεις εξετάζονται από τον αρμόδιο κοινωνικό λειτουργό αιτήματα για πρόσθετες επισκέψεις,

(ν) Τα χειρουργεία και οι εισαγωγές ασθενών σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια ρυθμίζονται με βάση τις οροφές που τίθενται με κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας,

(ξ) Πρόσωπα τα οποία προσεγγίζουν χώρο στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, υποχρεούνται όπως τηρούν απόσταση δύο μέτρων από άλλα πρόσωπα,

(ο) Οι συνελεύσεις/εκλογές Συντεχνιών εγγεγραμμένων με βάση τους περί Συντεχνιών Νόμους  του 1965-1996, δύναται να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, μετά από έγκριση της Εφόρου Συντεχνιών,

(π) Ο ανώτατος αριθμός επιβατών που δύνανται να μεταφέρουν όλα τα λεωφορεία τακτικών επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη, καθώς και όλα τα μέσα δημόσιων μεταφορών και/ή  ιδιωτικών μεταφορών, σε συνάρτηση με τη χωρητικότητά τους, καθορίζεται σύμφωνα με τις  κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων:

Nοείται ότι, η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική από τους εργαζόμενους και επιβάτες σε όλα τα μέσα μεταφοράς που αναφέρονται στην παρούσα  παράγραφο,

(ρ) Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και τα φαρμακεία, εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης  της λειτουργίας τους έως  τις 10.00 π.μ., αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα: (i)  εξήντα πέντε ετών και άνω, και (ii) με αναπηρίες,

(σ) Η λειτουργία των Δικαστηρίων και των Πρωτοκολλητείων διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από το Ανώτατο Δικαστήριο,

(τ) Επιτρέπεται η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων κατόπιν αιτήματος του αρμοδίου φορέα καθώς και η διεξαγωγή συνεδριάσεων Κρατικών Αρχών και/ή συνεδριάσεων Αρχών και/ή Yπηρεσιών και/ή Οργάνων και/ή Σωμάτων, τα οποία προνοούνται από το Σύνταγμα, σε χώρους για τους οποίους δίνεται έγκριση από το Υπουργείο Υγείας,

(υ)  Η λειτουργία των ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και Ανώτερων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διενεργείται με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, εξαιρουμένων των ιδιωτικών και δημόσιων νηπιαγωγείων, βρεφοκομικών σταθμών, συμπεριλαμβανομένης και της προδημοτικής και των ειδικών σχολείων,  όπου η εκπαίδευση συνεχίζει να διενεργείται κανονικά με φυσική παρουσία:

Νοείται ότι, σε περιπτώσεις όπου είναι άκρως απαραίτητη η φυσική παρουσία φοιτητών ή ακαδημαϊκών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, είτε για ερευνητικούς σκοπούς είτε για σκοπούς διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων για προετοιμασία των φοιτητών για εξετάσεις δύναται να διεξάγονται εργαστηριακά μαθήματα ή να πραγματοποιείται ερευνητική εργασία με φυσική παρουσία, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ως αρμόδια αρχή, δύναται να ρυθμίζει τη φυσική παρουσία εκπαιδευτικού και άλλο προσωπικού στα σχολεία για την ομαλή λειτουργία της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης,

(φ) Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των ιδιωτικών φροντιστηρίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών κέντρων: Νοείται ότι, επιτρέπεται η διεξαγωγή τους εξ΄ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων,

(χ) Απαγορεύονται όλες οι ομαδικές αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες:

Νοείται ότι, επιτρέπονται οι ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου (ωω),

(ψ) Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, εξαιρουμένων των ακόλουθων επιχειρήσεων:

(i)  επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (υπεραγορές, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταγορές, κάβες, περίπτερα, μίνι μάρκετ, προϊόντων καπνού) χωρίς τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων,
(ii)  φαρμακεία,
(iii)  ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας (κλινικά εργαστήρια),
(iv)  πρατήρια καυσίμων,
(v)  επιχειρήσεις και εργαστήρια αναπηρικών και ορθοπεδικών ειδών,
(vi)  επιχειρήσεις και εργαστήρια ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και μηχανημάτων,
(vii)  επιχειρήσεις και εργαστήρια οπτικών,
(viii)  επιχειρήσεις πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας,
(ix)  επιχειρήσεις ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικών αναλωσίμων,
(x)  επιχειρήσεις που εμπορεύονται ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτοκινήτων,
(xi)  επιχειρήσεις πώλησης ελαστικών,
(xii)  επιχειρήσεις εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων,
(xiii)  επιχειρήσεις καθαρισμού οχημάτων, μόνο για καθαρισμό του εξωτερικού μέρους του οχήματος,
(xiv)  συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών,
(xv)  καθαριστήρια,
(xvi)  επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μεταφορών (κούριερ),
(xvii)  επιχειρήσεις πώλησης ζωοτροφών ή κτηνιατρικών φαρμάκων,
(xviii)  επιχειρήσεις πώλησης, περιποίησης και διατροφής ζώων συντροφιάς,
(xix)  επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παροχών, κατά το μέρος που αφορά υπηρεσίες πληρωμής, μεταφοράς λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών,
(xx)  επιχειρήσεις εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, υλικών ή εξοπλισμού,
(xxi)  φυτώρια και ανθοπωλεία,
(xxii)  λαϊκές αγορές τροφίμων με λειτουργία στο 50% της χωρητικότητάς τους και τηρουμένης απόστασης του 1.5 μέτρου μεταξύ των προσώπων και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, και
(xxiii)  οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις οι οποίες ανακοινώνονται από το αρμόδιο Υπουργείο:

Νοείται ότι, οι επιχειρήσεις εμπορίου, των οποίων η λειτουργία δεν βρίσκεται σε αναστολή οφείλουν να τηρούν το μέτρο του ενός προσώπου ανά 10 τ.μ. κατ΄ ελάχιστον, ωφέλιμου χώρου και επιπρόσθετα στα μεγάλα καταστήματα πέραν των 500 τ.μ. θα διασφαλίζεται έλεγχος με την παρουσία εξουσιοδοτημένου προσώπου του καταστήματος στην είσοδο του καταστήματος για τη μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού φυσικής παρουσίας πελατών:

Νοείται περαιτέρω ότι, όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ανεξαρτήτως εάν ευρίσκονται σε αναστολή ή όχι, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον:

Νοείται επιπρόσθετα ότι, οι επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη λειτουργία τους δεν δύνανται να εμπορεύονται οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία εμπορεύονται οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου οι οποίες με τον παρόν Διάταγμα αναστέλλουν τη λειτουργία τους,
(ω) Αναστέλλεται η λειτουργία των πολυκαταστημάτων, εξαιρουμένων των υπεραγορών εντός  των πολυκαταστημάτων αυτών,
(ωα) Αναστέλλεται η λειτουργία των εμπορικών κέντρων, εξαιρουμένων των υπεραγορών  εντός των κέντρων αυτών,

(ωβ) Αναστέλλεται η διεξαγωγή συνεδρίων, εμπορικών και εικαστικών εκθέσεων, συνελεύσεων,  κλπ,  (ωγ) Αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων,

(ωδ) Αναστέλλεται η λειτουργία των καζίνο,

(ωε) Αναστέλλεται η λειτουργία των κολυμβητηρίων, εξαιρούμενης της χρήσης από πρόσωπα με  αναπηρίες για θεραπευτική άσκηση,

(ωστ) Αναστέλλεται η λειτουργία των γυμναστηρίων, σχολών χορού, καθώς και σχολών  άλλων αθλημάτων,

(ωζ)  Αναστέλλεται η  λειτουργία αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, ιστορικών χώρων,

(ωη)  Απαγορεύεται η πλανοδιοπώληση και τα παζαράκια,

(ωθ) Αναστέλλεται η λειτουργία κομμωτηρίων, κουρείων, κέντρων αισθητικής και κέντρων  δερματοστιξίας,

(ωι) Αναστέλλεται η λειτουργία των νυχτερινών κέντρων, χώρων δεξιώσεων, δισκοθηκών,  κέντρων διασκέδασης και μουσικοχορευτικών χώρων,

(ωκ) Αναστέλλεται η λειτουργία υπαίθριων και κλειστών θεάτρων, αμφιθεάτρων, κινηματογράφων  και αιθουσών θεαμάτων,

(ωλ) Αναστέλλεται η λειτουργία υπαίθριων και κλειστών παιδότοπων, λούνα παρκ και θεματικών  πάρκων,

(ωμ) Αναστέλλεται η λειτουργία αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων και  συλλόγων,

(ων)   Αναστέλλεται η λειτουργία ζωολογικών κήπων και ζωολογικών πάρκων,

(ωξ)  Αναστέλλεται η λειτουργία Σχολών Οδηγών,

(ωο) Επιτρέπεται η λειτουργία εργοταξίων και ευρύτερα του κατασκευαστικού τομέα, καθώς και  των επιχειρήσεων παρεμφερούς δραστηριότητας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες  των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(ωπ) Επιτρέπεται η λειτουργία ξενοδοχείων ή/και τουριστικών καταλυμάτων υπό την προϋπόθεση  ότι στους χώρους τους φιλοξενούν αποκλειστικά πρόσωπα τα οποία δεν είναι μόνιμα  διαμένοντες στη Δημοκρατία και εμπίπτουν στις πρόνοιες των παραγράφων 2.9 έως 2.14 και  2.16, καθώς και για φιλοξενία προσώπων που ευρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού  περιορισμού και τα οποία παραπέμπονται από το Υφυπουργείο Τουρισμoύ:

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται η χρήση των υποδομών των ξενοδοχείων ή/και τουριστικών καταλυμάτων από πρόσωπα άλλα πέραν αυτών που προνοούνται στην παρούσα παράγραφο,

(ωρ) Εξαιρουμένων των χώρων εστίασης στους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, καθώς και  εξαιρουμένων των χώρων εστίασης εντός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων οι  οποίοι δύνανται να λειτουργούν μέχρι τις 21.00 μ.μ. υπό τους όρους (i) έως (iii) της  επιφύλαξης, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των χώρων εστίασης όπως εστιατόρια,  ταβέρνες, καφετέριες, μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ, καφενεία και χώροι εστίασης εντός  εμπορικών κέντρων, κυλικείων ή/και αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων,  συλλόγων κλπ., με εξαίρεση τις υπηρεσίες τους που αφορούν σε take away, η οποία  διενεργείται μόνο μέχρι τις 20.30 μ.μ., μη επιτρεπόμενης της πώλησης αλκοολούχων  ποτών, καθώς  και τις υπηρεσίες  τους που αφορούν σε κατ΄ οίκον διανομή:
Νοείται ότι, οι υπηρεσίες εντός των χώρων εστίασης των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, παρέχονται υπό τους ακόλουθους όρους: (i) μόνο για την εξυπηρέτηση προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου (ωπ) και νοουμένου ότι εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο σε τραπεζοκαθίσματα, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,  (ii) η λειτουργία και χρήση των μπαρ εντός των χώρων εστίασης, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την προπαρασκευή φαγητών ή ποτών από τους εργαζομένους και απαγορεύεται η απευθείας εξυπηρέτηση από το μπαρ,

(iii) ο μέγιστος αριθμός προσώπων ανά τραπέζι είναι έξι (6) πρόσωπα,

(ωσ)  Επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα,

(ωτ) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εξαιρουμένων των ουσιωδών υπηρεσιών,  εργάζονται με εξ΄ αποστάσεως εργασία και επιτρέπεται εντός του επαγγελματικού  υποστατικού , η φυσική παρουσία εργαζομένων που δεν υπερβαίνει το 15% του συνολικού  αριθμού εργαζομένων, με ελάχιστο αριθμό φυσικής παρουσίας τα 3 άτομα, εάν το επιθυμεί ο  εργοδότης και με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό τα 20 άτομα ανά επαγγελματικό υποστατικό,

(ωυ) Επιτρέπεται η λειτουργία ιπποδρομιακών συναντήσεων χωρίς την παρουσία θεατών,  τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού  Οργανισμού Αθλητισμού,

(ωφ)(i)  Ο κρατικός και ευρύτερος κρατικός τομέας, εξαιρουμένων των ουσιωδών υπηρεσιών όπως καθορίζονται στην παράγραφο (ωχ) του παρόντος Διατάγματος, εργάζεται με εξ΄ αποστάσεως εργασία και με φυσική παρουσία του απαραίτητου προσωπικού στα γραφεία, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας και η εξυπηρέτηση πολιτών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών:
Νοείται ότι, τα εξωτερικά εργοτάξια/συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες τους με την τήρηση των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.
(ii)   η  αρμόδια  αρχή, δυνάμει των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων 1990 έως 2020 ή/και των κατά περίπτωση οικείων νομοθεσιών που διέπουν τη λειτουργία Ανεξάρτητων Υπηρεσιών και/ή Υφυπουργείων, προχωρεί άμεσα στον καθορισμό των αναγκών προσωπικού σε σχέση με εξ΄ αποστάσεως εργασία και τη φυσική παρουσία στην εργασία, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, είτε αυτές αφορούν ουσιώδεις ή μη ουσιώδεις υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (i) πιο πάνω,

(iii) εργαζόμενοι, οι οποίοι εμπίπτουν στον  κατάλογο με τις κατηγορίες πολιτών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας σε κατάλογο που έχει δημοσιευθεί, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2020 ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στους χώρους εργασίας τους, έχουν υποχρέωση για την κατ’ οίκον εκτέλεση καθηκόντων που τους ανατίθενται, εργαζόμενοι εξ’ αποστάσεως. Εάν δεν επιθυμούν να  εκτελούν καθήκοντα εξ’ αποστάσεως, οφείλουν  να αιτηθούν τη λήψη ειδικής άδειας ασθενείας, η οποία λογίζεται ως άδεια ασθενείας, σύμφωνα με την εφαρμοστέα σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και/ή συλλογική σύμβαση εργασίας και/ή όρους απασχόλησης για την περίοδο της οποίας οι εν λόγω δικαιούχοι θα αποζημιώνονται με ποσοστό της τάξης του 60% των απολαβών τους από τον οικείο εργοδότη τους,

(iv)   εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, υποβάλλουν, για αξιολόγηση, αίτημα προς τον οικείο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους για εξ΄ αποστάσεως εργασία, όπου είναι εφικτό, νοουμένου ότι διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας:

Νοείται ότι, μόνο ένας εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων μπορεί να αιτηθεί την εν λόγω άδεια ανά πάσα στιγμή, με προτεραιότητα χορήγησης της εν λόγω άδειας στον γονέα/κηδεμόνα που δεν εργάζεται σε ουσιώδη υπηρεσία,
(v)    στις περιπτώσεις όπου λόγω της φύσης της εργασίας δεν επιτρέπεται η εξ΄ αποστάσεως εργασία,  αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας, δύναται να υποβληθεί αίτημα για παραχώρηση ειδικής άδειας για λόγους δημόσιας υγείας, για την περίοδο της οποίας οι εν λόγω δικαιούχοι θα αποζημιώνονται με ποσοστό της τάξης του 60% των απολαβών τους από τον οικείο εργοδότη τους,
(vi)  οι ουσιώδεις υπηρεσίες όπως καθορίζονται στην παράγραφο (ωχ) δύνανται με απόφαση της Αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, να εφαρμόσουν ρυθμίσεις ευέλικτου ωραρίου, πέραν του ήδη ισχύοντος για το προσωπικό τους, με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων,
(vii) Οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζουν κατ΄ αναλογία τις πρόνοιες που προβλέπονται στην παράγραφο (ωφ) του παρόντος Διατάγματος,

(ωχ) Για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, καθορίζονται ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες, οι ακόλουθες:

(1) Το Υπουργείο Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου,
(2) τo Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
(3) το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των Διευθύνσεων/ Τμημάτων και Υπηρεσιών του, καθώς και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή Υπηρεσιών τους,
(4) οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
(5) το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, της Υπηρεσίας Ασύλου, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και Επαρχιακών Διοικήσεων,
(6) η Διοίκηση, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,
(7) η Διοίκηση και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου της  Υπηρεσίας  Προστασίας  Καταναλωτή  και τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη,
(8) η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών,
(9) η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας,
(10) το Υπουργείο  Δικαιοσύνης  και Δημοσίας Τάξεως, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Τμήμα Φυλακών,
(11) η Διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Πολιτική Αεροπορία, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών,
(12) οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
(13) το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων και Υπηρεσιών του,
(14) η Προεδρία της Δημοκρατίας,
(15) το Υπουργικό Συμβούλιο και η Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου,
(16) η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης,
(17) τα Δικαστήρια και τα Πρωτοκολλητεία (περιλαμβανομένων των εργαζόμενων τους),
(18) το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά,
(19) το Υπουργείο Εξωτερικών συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων του,
(20) το Γενικό Λογιστήριο,
(21) η Αρχή Λιμένων, τα Λιμάνια και Υπηρεσίες εντός των Λιμανιών,
(22) τα Ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα,
(23) οι Ουσιώδεις υπηρεσίες αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών,
(24) οι Εταιρείες τηλεπικοινωνιών και Ράδιο Κύπρος,
(25) η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ),
(26) τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Σταθμοί Αφαλάτωσης,
(27) το Γραφείο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου,
(28) η Ερευνητική Επιτροπή των κατ΄ εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών, η οποία διορίστηκε δυνάμει διατάγματος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (Κ.Δ.Π. 406/20 και 467/20) και το προσωπικό της  και η Ερευνητική
18
Επιτροπή σε σχέση με τη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν τις Εταιρείες Cypra Ltd και/ή Cypra Bioenergy Ltd και/ή άλλων Συνδεδεμένων και/ή Σχετιζόμενων Εταιρειών και/ή Προσώπων Διάταγμα, η οποία διορίστηκε δυνάμει διατάγματος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας  (Κ.Δ.Π. 652/20) και το προσωπικό της,
(29) το Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών, το Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος, το Τμήμα Πληροφορικής, το Τμήμα Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών και Ελέγχου και τη Διεύθυνση Εποπτείας – Ομάδα Κρίσης,  της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου,
(30) η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας,
(31) οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
(32) τα Συμβούλια Αποχετεύσεως,
(33) το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
(34) η Βουλή των Αντιπροσώπων, και
(35) ο Κυπριακός Οργανισμός  Αγροτικών Πληρωμών.

Επιπρόσθετα του πιο πάνω καταλόγου, για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος καθορίζονται ως ουσιώδεις υπηρεσίες οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και τάξης, οι υπηρεσίες  που είναι απαραίτητες για την εποπτεία και διαχείριση της πανδημίας του Κορωνοϊού, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την καταβολή επιδομάτων και άλλων παροχών προς τους πολίτες, για την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υδατοπρομήθειας, για σκοπούς ύδρευσης, για λειτουργία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών/ συστημάτων, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, για τη λειτουργία των αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, για τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, για τη λειτουργία της πολιτικής άμυνας, για τη λειτουργία των νοσοκομείων και παρεμφερών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, των φυλακών, ασύλου και μετανάστευσης, την επιδιόρθωση ή συντήρηση του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας περιλαμβανομένης και της Πυροσβεστικής, την ασφαλή διαχείριση αποβλήτων και στρατηγικών αποθεμάτων του Κράτους, τη λειτουργία των λιμανιών καθώς και παρεμφερών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αυτών, καθώς και οι δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας και υπηρεσιών συστημάτων προστασίας, παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και σε εξωτερικούς χώρους.

(ωψ)Οι λιμένες της Δημοκρατίας λειτουργούν μόνο για εμπορικές συναλλαγές και  δραστηριότητες  και επιτρέπονται υποστηρικτικές προς τη λειτουργία των λιμένων  υπηρεσίες για σκοπούς υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας και απαγορεύεται η  αποβίβαση επιβατών κρουαζιερόπλοιων,

(ωω) Αναστέλλεται η λειτουργία και η χρήση κλειστών και ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων,  εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

(i) της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες, χωρίς την παρουσία θεατών, για τα πρωταθλήματα της ομάδας Α΄ Κατηγορίας και εθνικών ομάδων, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών και με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων:

Νοείται ότι, την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα επιτρέπεται η λειτουργία των αποδυτηρίων,

(ii)    της  λειτουργίας  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  για προπονήσεις των ομάδων Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας και νοουμένου ότι οι προπονούμενοι δεν υπερβαίνουν τα πέντε άτομα,  συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, και

(iii)  της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και νοουμένου ότι οι προπονούμενοι δεν υπερβαίνουν τα πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, όπως αθλητές και αθλήτριες που έχουν εξασφαλίσει ή διεκδικούν πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και/ή συμπεριλαμβάνονται στους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,

(αα) Απαγορεύεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης αιτητών ασύλου οποιουδήποτε προσώπου, πλην της εισόδου των νεοεισερχομένων αιτητών ασύλου:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα εν λόγω κέντρα για τους  εργαζόμενους και η κατ’ εξαίρεση είσοδος και/ή έξοδος για ανθρωπιστικούς και/ή ιατρικούς
19
λόγους και/ή για άλλους σοβαρούς λόγους, όπως για σκοπούς πρόσβασης στο Δικαστήριο,  κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργού Εσωτερικών.

2.3 (i) Απαγορεύεται η είσοδος στη Δημοκρατία από μη νόμιμα σημεία εισόδου και προς το σκοπό αυτό οι αρμόδιες αρχές επιτήρησης εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα,

(ii) Πρόσωπο, το οποίο αφικνείται και/ή εισέρχεται παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένει για 14 ημέρες από την άφιξή του σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης που υποδεικνύει η Δημοκρατία: Νοείται ότι, αιτητές ασύλου, οι οποίοι εισέρχονται, τοποθετούνται και/ή υποχρεούνται να διαμένουν στα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και/ή κράτησης αιτητών ασύλου τίθενται σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης για 14 ημέρες,  πριν την οποιαδήποτε επαφή τους με τους ήδη υφιστάμενους διαμένοντες και ακολουθείται, σε κάθε περίπτωση, το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο.

2.4 Η λειτουργία της δραστηριότητας ακτοπλοϊκών επιβατικών σκαφών, σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας και μεταφοράς δυτών, σκαφών ιδιωτικής χρήσης και επιχειρήσεων θαλάσσιων αθλημάτων, διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας που εκδίδονται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

2.5 Οι επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν κοινό, καθώς και τα γραφεία του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία εξυπηρετούν κοινό, οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης, τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησής τους, τόσο εντός όσο και εκτός των υποστατικών και δεν επιτρέπεται η παρουσία στον ίδιο χώρο,  δηλαδή  στο χώρο εξυπηρέτησης,  ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, πέραν του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. ωφέλιμου χώρου.  Επιπρόσθετα, τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2.6 Εάν σε οποιαδήποτε ιδιωτικό γραφείο και/ή επιχείρηση και/ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία στο δημόσιο, και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες υπηρεσίες και/ή στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από την ασθένεια του COVID-19, οφείλουν να αναστείλουν αμέσως τη λειτουργία τους και να προχωρήσουν σε απολύμανση του χώρου τους, πριν την επαναλειτουργία τους:

Νοείται ότι, απομακρύνεται όλο το προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση της απολύμανσης και την επαναλειτουργία τους. Για την απολύμανση χρησιμοποιείται εγκεκριμένο απολυμαντικό από αδειούχους χρήστες βιοκτόνων, σύμφωνα και με τις  κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/3042020_2.pdf. Μετά την απολύμανση, ο χώρος παραμένει κλειστός για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες και ακολούθως ανοίγουν οι πόρτες για περίπου 30 λεπτά για εξαερισμό, πριν την είσοδο του προσωπικού, με εξαίρεση τις στενές επαφές του κρούσματος, οι οποίες θα προκύψουν από την ιχνηλάτηση και θα τεθούν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού.

2.7 Για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 250 καθώς και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ορίζονται ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου:
(α)  Οι υγειονομικοί λειτουργοί που εργάζονται στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
(β)   oι λειτουργοί των Τμημάτων Γεωργίας και Δασών και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
(γ)    oι επιθεωρητές πλοίων, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας,
(δ)    oι λειτουργοί του Υφυπουργείου Τουρισμού,
(ε) oι λειτουργοί της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας.
(στ) oι λειτουργοί του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των  Τμημάτων/Υπηρεσιών του,
(ζ) οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών,
(η) οι τροχονόμοι έκαστου Δήμου.

2.8 Η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλα τα πρόσωπα δώδεκα(12) ετών και άνω, σε εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός ατόμων και σε εξωτερικούς χώρους όπου βρίσκονται ή/και διακινούνται δύο πρόσωπα και άνω και εξαιρουμένων των περιπτώσεων που καθορίζονται με κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.

2.9 Επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, από χώρες των κατηγοριών Α και Β, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, υπό τους ακόλουθους όρους:
(α)    Για επιβάτες από χώρες της κατηγορίας Α, δεν απαιτείται η διενέργεια μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19,
(β) για επιβάτες από χώρες της κατηγορίας Β, απαιτείται η παρουσίαση αποδεικτικού στοιχείου ότι προέβηκαν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους,
(γ)   για επιβάτες από χώρες της κατηγορίας Β, όπου τεκμηριωμένα οι αρχές της χώρας δεν παρέχουν υπηρεσία μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, τα εν λόγω πρόσωπα δύνανται να πραγματοποιήσουν τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας θα καλύψουν οι ίδιοι και παραμένουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος,
(δ)   πρόσωπα  που  εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες και εισέρχονται στη Δημοκρατία από χώρες της Κατηγορίας Β, δύνανται να πραγματοποιήσουν τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξη τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι και παραμένουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος: (i) Κύπριοι πολίτες, οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών,  (ii)     όλοι οι νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία,  (ε)   πρόσωπα, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνώσκονται θετικοί στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

2.10 (α) Επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία των ακόλουθων κατηγοριών προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας: (i)     Κυπρίων πολιτών μόνιμα διαμενόντων στη Δημοκρατία, των αλλοδαπών συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων αυτών, (ii)     όλων των νόμιμα διαμενόντων στη Δημοκρατία προσώπων, (iii) προσώπων ανεξαρτήτως υπηκοότητας, των οποίων η παρουσία στη Δημοκρατία, λόγω της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ιδιότητας, εγκρίνεται από το αρμόδιο ιατρικό όργανο για ενίσχυση της προσπάθειας για αντιμετώπιση της ασθένειας του COVID-19, (iv) ασθενών ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οι οποίοι έλαβαν θεραπεία σε εγκεκριμένο ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτήριο/ιατρικό κέντρο στη Δημοκρατία, την οποία ενδείκνυται όπως συνεχίσουν, και (v)   πρώτου βαθμού συγγενών προσώπων που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και/ή που δραστηριοποιούνται οικονομικά στη Δημοκρατία  (σύζυγος, παιδιά, γονείς)  για σκοπούς επανένωσης οικογενειών: (β) Έγκριση για  άδεια εισόδου στη Δημοκρατία για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία (v), παραχωρείται κατόπιν αίτησης στην Επιτροπή, η οποία διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη Συνεδρία του, ημερ. 17 Ιουνίου 2020.

(γ) Η είσοδος στη Δημοκρατία των προσώπων που εμπίπτουν στις κατηγορίες (i) έως (v) της παραγράφου (α) υπόκειται στους ακόλουθους όρους: (i) Ο επιβάτης, είτε  προβαίνει σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, με ένδειξη αρνητική, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή του και παρουσιάζει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, είτε πραγματοποιεί τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή του στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας θα καλύψει ο ίδιος και στη συνέχεια παραμένει σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 14 ημέρες, εκτός και εάν τηρηθούν οι πρόνοιες της παραγράφου 2.21, (ii) όλα τα πρόσωπα, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνώσκονται θετικοί στην ασθένεια του COVID-19 παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης για 14 ημέρες και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, και  (iii) το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, εφόσον υπάρχει, καταβάλλεται από κάθε επιβάτη, πλην των προσώπων που έχει αποστείλει η Δημοκρατία στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους, καθώς και των προσώπων που εμπίπτουν στην παράγραφο 2.10(α)(iii).

2.11 Επιτρέπεται η είσοδος και/ή αναχώρηση από τη Δημοκρατία προσώπων, τα οποία είναι μέλη πληρωμάτων εμπορικών σκαφών ή μέλη πληρωμάτων σε πλατφόρμες που διενεργούν διερευνητικές γεωτρήσεις εντός Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Κρατών με τα οποία η Δημοκρατία εγκαθίδρυσε διπλωματικές σχέσεις, ή μέλη πληρωμάτων κρουαζιερόπλοιων που βρίσκονται σε παροπλισμό ή μέλη πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, που είτε ελλιμενίζονται  στους λιμένες της Δημοκρατίας, είτε αφικνούνται με εμπορικές ή άλλες πτήσεις, από χώρες που δεν ανήκουν στις κατηγορίες Α και Β, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάση της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές αναθεωρούνται από το Υπουργείο Υγείας, υπό τους ακόλουθους όρους: (i)    Τα  εν λόγω πρόσωπα τίθενται σε καθεστώς αυτοπεριορισμού 14 ημέρες πριν την  άφιξή τους, (ii) υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, πριν την άφιξή τους, η οποία να είναι αρνητική και παρουσιάζουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό κατά την άφιξή τους  και εάν η εξέταση είναι θετική, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, και  (iii) η εταιρεία στην οποία εργάζονται ή/και ο πράκτορας, o οποίος έχει αναλάβει την αλλαγή του πληρώματος, αναλαμβάνει τη μεταφορά του πληρώματος απευθείας από το πλοίο στο αεροδρόμιο και τη μεταφορά των πληρωμάτων που αφικνούνται αεροπορικώς από το αεροδρόμιο στο λιμάνι αναχώρησης, κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας. Εάν δεν υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ της άφιξης του πλοίου και της άφιξης της πτήσης, ή εάν εκκρεμούν τα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων η εταιρεία ή/και ο πράκτορας προβαίνουν σε ρυθμίσεις με τις Αρχές για τη διαμονή του πληρώματος σε καθορισμένα καταλύματα, υπό καθεστώς απομόνωσης, μέχρι την άφιξη της πτήσης ή του πλοίου. Όπου είναι δυνατόν, το πλήρωμα αποβίβασης παραμένει στο πλοίο μέχρι την ημερομηνία της πτήσης:         Νοείται ότι, για τα πρόσωπα τα οποία ήδη εργάζονται ως μέλη πληρωμάτων σε σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται σε κυπριακά λιμάνια και τα οποία θα αναχωρήσουν από τη Δημοκρατία, εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους μόνο η παράγραφος 2.11(iii).

2.12 Επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στη Δημοκρατία ναυτικών και μελών πληρωμάτων σκαφών, οι οποίοι αφικνούνται με σκάφη που ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας, υπό τους ακόλουθους όρους:       (α)  Για σκάφη, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες της Κατηγορίας Α και νοουμένου ότι, δεν έχουν ελλιμενιστεί κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες σε χώρα που δεν ανήκει στην κατηγορία Α, δεν χρειάζεται η διενέργεια μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 για τους ναυτικούς και τα μέλη του πληρώματος, (β) για σκάφη, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες Κατηγορίας Β, και νοουμένου ότι δεν έχουν προσεγγίσει κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες, λιμάνι από χώρα που δεν ανήκει στις κατηγορίες Α και Β, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση, οι ναυτικοί και τα μέλη πληρωμάτων προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση του σκάφους ή στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση στον χώρο ελλιμενισμού και παραμένουν στο σκάφος μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος,   (γ) για σκάφη, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Α και Β, οι ναυτικοί και τα μέλη πληρωμάτων: (i) οφείλουν να έχουν συμπληρώσει 14 ημέρες σε αυτοαπομόνωση και έχουν συμπληρώσει συγκεκριμένο έντυπο που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως μέρος του πρωτοκόλλου για την αλλαγή πληρωμάτων,  (ii) οφείλουν να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, κατά την αποβίβασή τους από το σκάφος,  (iii) μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν στο πλοίο ή σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης,  (δ) εάν τα αναφερόμενα στις παραγράφους (α) έως (γ) πρόσωπα, ανωτέρω,  διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, και      (ε)    για τη διεξαγωγή των μοριακών εξετάσεων, τη διαδικασία μεταφοράς και τον περιορισμό,  μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, των εν λόγω προσώπων,  ακολουθούνται, κατ’ αναλογία, οι διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2.11.

2.13 Επιτρέπεται η άφιξη στη Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, για σκοπούς υλοποίησης έργων του δημοσίου ή για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, η οποία διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, στη Συνεδρία του ημερ. 17 Ιουνίου 2020, υπό τους ακόλουθους όρους:

(α)   Αν η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία δεν υπερβαίνει τις 4 ημέρες:
(i)     στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, εκτός και εάν προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την εν λόγω ασθένεια με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση,
(ii)    εάν η μοριακή εξέταση πραγματοποιηθεί κατά την άφιξή τους, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης,
(iii)   εάν τα πρόσωπα διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,
(iv)   τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας στο χώρο στον οποίο διαμένουν. (β)   Αν η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία υπερβαίνει τις 4 ημέρες:  (i)     στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, εκτός και εάν προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την εν λόγω ασθένεια με ισχύ 72 ώρες, πριν την αναχώρηση,  (ii)    εάν η μοριακή εξέταση πραγματοποιηθεί κατά την άφιξή τους μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος  της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης,  (iii)   εάν τα πρόσωπα διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, και (iv) τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 14 ημέρες, εκτός και εάν τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου 2.21.

2.14  Για πρόσωπα που εισέρχονται νόμιμα στην Δημοκρατία από νόμιμα σημεία εισόδου από θαλάσσης, ισχύουν τα ακόλουθα: (i)     Για σκάφη αναψυχής, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες της Κατηγορίας Α, δεν απαιτείται η διενέργεια μοριακής εξέτασης και προσκόμιση αρνητικού πιστοποιητικού μοριακής εξέτασης,  (ii)    Για σκάφη αναψυχής, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες Κατηγορίας Β, οι επιβαίνοντες προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση του σκάφους ή στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση στον χώρο ελλιμενισμού και σ΄ αυτή την περίπτωση παραμένουν στο σκάφος μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος,   (iii)   για σκάφη αναψυχής τα οποία αφικνούνται από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β και που κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες από την άφιξή τους, δεν έχουν ελλιμενιστεί σε κανένα λιμάνι ή έχουν ελλιμενιστεί μόνο σε λιμάνια χωρών που ανήκουν στις κατηγορίες Α και Β, στους επιβαίνοντες διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια COVID-19 κατά την άφιξή τους στον χώρο ελλιμενισμού και παραμένουν στο σκάφος μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος, και   (v) τα πρόσωπα των κατηγοριών (i) και (iii), τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνώσκονται θετικοί στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας:      Νοείται ότι, οι διαχειριστές των νόμιμων σημείων εισόδου από θαλάσσης, μεριμνούν έτσι ώστε οι επιβαίνοντες να συμμορφώνονται με όλα τα ανωτέρω.

2.15 Επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων, από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, τα οποία εξασφαλίζουν εκ των προτέρων άδεια για εργασία ως οικιακοί βοηθοί, ως εργάτες στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας καθώς και για οποιαδήποτε άλλη εργασία στη Δημοκρατία από τα αρμόδια Υπουργεία και Τμήματα και κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 17 Ιουνίου 2020, υπό τους ακόλουθους όρους:      (α) Η παραχώρηση της ειδικής άδειας εισόδου, γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της σχετικής  αίτησης, η οποία καταχωρείται σε ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο τηρείται από το Υπουργείο  Εσωτερικών,       (β) οι εργοδότες, προκαταβάλλουν το κόστος διαμονής των πιο πάνω προσώπων, για τον   υποχρεωτικό περιορισμό τους σε ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει  συμβληθεί  το Υφυπουργείο Τουρισμού και το κόστος πραγματοποίησης δύο μοριακών  εξετάσεων για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 (ένα τεστ με την άφιξή τους και  επαναληπτικό τεστ την 10η μέρα του υποχρεωτικού περιορισμού) και ο υποχρεωτικός
περιορισμός τερματίζεται νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της μοριακής εξέτασης είναι  αρνητικό:         Νοείται ότι, το συνολικό συνεπαγόμενο κόστος το οποίο προκαταβάλλουν οι εργοδότες,  καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, και       (γ)  οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου 2.15 καλύπτουν  προσωπικά το κόστος μεταφοράς τους στα εν λόγω τουριστικά καταλύματα.
2.16 Πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης και αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες άλλες πέραν της κατηγορίας Α, είτε προβαίνουν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, με ένδειξη αρνητική, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους, είτε πραγματοποιούν τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία και παραμένουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος.

2.17 (α) Όλα τα πρόσωπα, ανεξαρτήτως της χώρας αναχώρησής τους,  οι οποίοι ταξιδεύουν  προς τη Δημοκρατία και εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 2.9 έως 2.16, του παρόντος Διατάγματος, συμπληρώνουν ηλεκτρονικά, εντός 24 ωρών, πριν την έναρξη του ταξιδιού τους προς τη Δημοκρατία, όλες τις πληροφορίες, στοιχεία και δηλώσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προνοούνται στην ιστοσελίδα www.cyprusflightpass.gov.cy και κατέχουν την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης  (CyprusFlightPass) πριν την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος και κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία.

(β) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της παραγράφου (α), σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή συντήρησης της ιστοσελίδας www.cyprusflightpass.gov.cy, που επίσημα ανακοινώνεται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ο επιβάτης δύναται να συμπληρώνει χειρόγραφα το έντυπο.

(γ) Επιβάτες, οι οποίοι  αφικνούνται στη Δημοκρατία, χωρίς να κατέχουν την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass), ηλεκτρονικά ή συμπληρωμένο το έγγραφο χειρόγραφα μόνο στην περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου (β), διαπράττουν αδίκημα, και εφαρμόζονται στην περίπτωσή τους οι περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµοι του 1997 έως (Αρ. 3) του 2020, οι οποίοι προβλέπουν εξώδικο πρόστιμο 300 ευρώ, εκτός εάν οι επιβάτες δεν εισέλθουν στη Δημοκρατία και επιστρέψουν στην αρχική χώρα αναχώρησής τους.

(δ) Επιβάτες, οι οποίοι αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες της Κατηγορίας Α, χωρίς να έχουν στην κατοχή τους την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης  (CyprusFlightPass)  αντιμετωπίζονται ως επιβάτες των χωρών της Κατηγορίας Β  και επιπρόσθετα από την καταβολή εξώδικου προστίμου 300 ευρώ, πραγματοποιούν μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 στον αντίστοιχο αερολιμένα της Δημοκρατίας, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο  για την εξέταση και αυτοπεριορίζονται μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

(ε) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των υποπαραγράφων  (α) έως (δ), οι συντονιστές της αποστολής αθλητικών ομάδων που ταξιδεύουν με ναυλωμένη πτήση για τη διεξαγωγή αγώνων για ευρωπαϊκά και διεθνή πρωταθλήματα, υποχρεούνται να παρουσιάζουν κατάλογο με όλα τα ονόματα της αποστολής στον οποίο αναφέρεται η ημερομηνία και το αποτέλεσμα της μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19.

(στ)  Διαιτητές οι οποίοι διαιτητεύουν σε ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρωταθλήματα, ταξιδεύοντας από και προς τη Δημοκρατία, με βάση κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

2.18 (α) Αιτητές ασύλου, οι οποίοι εισέρχονται και/ή τοποθετούνται και/ή υποχρεούνται να διαμένουν σε κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και/ή κράτησης αιτητών ασύλου, υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, πριν την είσοδό τους στα εν λόγω κέντρα.

(β) Η εργαστηριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, διενεργείται και/ή επαναλαμβάνεται σε οποιονδήποτε αιτητή ασύλου που ευρίσκεται εντός του κέντρου φιλοξενίας και/ή κράτησης, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου.

2.19 (α) Όλοι οι νεοεισερχόμενοι κρατούμενοι υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, πριν την εισαγωγή τους σε οποιαδήποτε κρατητήρια και/ή  φυλακές.

(β) Η εργαστηριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, διενεργείται και/ή επαναλαμβάνεται σε οποιοδήποτε κρατούμενο, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από τη Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών και/ή Υπεύθυνο Κρατητηρίων και/ή Αρχηγό Αστυνομίας και/ή άλλο υπεύθυνο των κρατητηρίων.

2.20 (α) Οι φορείς και  τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους αερολιμένες της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων επιβατών και προσωπικού, οι οποίοι εισέρχονται και διακινούνται εντός των αερολιμένων της Δημοκρατίας, τηρούν το Υγειονομικό Πρωτόκολλο των αερολιμένων της Δημοκρατίας, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα  τα οποία εκδίδονται από τον Υπουργό

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τον Υπουργό Υγείας, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, για σκοπούς περιορισμού της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στη Δημοκρατία. Ο Διαχειριστής των Αερολιμένων της Δημοκρατίας  έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή τους, από όλους όσους δραστηριοποιούνται και διακινούνται στους αερολιμένες της Δημοκρατίας.
(β) Οι αεροπορικές εταιρείες τηρούν το Υγειονομικό Πρωτόκολλο των αερολιμένων της Δημοκρατίας καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα  που εκδίδονται από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τον Υπουργό Υγείας, όπως εκάστοτε αυτοί τροποποιούνται, αναφορικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στους αερολιμένες της Δημοκρατίας, για σκοπούς περιορισμού της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19. (γ) Απαγορεύεται σε  εταιρείες   να επιβιβάζουν σε πτήσεις τους προς τη Δημοκρατία επιβάτες που δεν έχουν εξασφαλίσει ηλεκτρονικά  την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass), εκτός αν συντρέχουν οι λόγοι που παρατίθενται στην παράγραφο 2.17(β).

2.21 Πρόσωπα τα οποία τίθενται σε καθεστώς αυτοπεριορισμού σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων 2.10 και 2.13(β), είτε υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 τη 10η ημέρα του αυτοπεριορισμού με ιδία έξοδα και ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της μοριακής εξέτασης είναι αρνητικό, είτε αποδεσμεύονται τη 14η ημέρα του αυτοπεριορισμού, νοουμένου ότι δεν είναι θετικοί στην ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

2.22 Τα άτομα τα οποία ευρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού και καθεστώς αυτοπεριορισμού υποχρεούνται να:
(i)  Παραμένουν εντός του χώρου στον οποίο διαμένουν, εκτός εάν λάβουν οδηγίες από τον    θεράποντα ιατρό ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό δημόσιας υγείας για μετάβαση σε Ιατρικό  Κέντρο,
(ii) διατηρούν απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων από άλλα πρόσωπα, και
(iii) μη δέχονται κατ` οίκον επισκέψεις εντός του χώρου στον οποίο διαμένουν:

Νοείται ότι, τα άτομα αυτά υποχρεούνται να συμμορφώνονται με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες εκδίδονται από καιρό εις καιρό και οι οποίες κοινοποιούνται και/ή δημοσιεύονται αναφορικά με τη διαδικασία υποχρεωτικού περιορισμού και/ή το καθεστώς αυτοπεριορισμού.

2.23 (α) Απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε προσώπου σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού, χωρίς την άδεια του Υπουργού Υγείας, ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Υπουργείου Υγείας.
(β) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την άδεια του Υπουργού Υγείας ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Υπουργείου Υγείας να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων πρόσωπο το οποίο είτε είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα  της ασθένειας του COVID-19, είτε ευρίσκεται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού, είτε ευρίσκεται σε καθεστώς αυτοπεριορισμού.

2.24 Τηρουμένων των εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσιών της Δημοκρατίας που προβλέπουν διαφορετικά, πρόσωπα τα οποία ευρίσκονται σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης που έχουν καθοριστεί στη Δημοκρατία ή/και σε καθεστώς αυτοπεριορισμού, δύνανται μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης με οποιοδήποτε ιατρό να ζητούν την έκδοση επαναληπτικής συνταγής για φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων από τα οποία πάσχουν, νοουμένου ότι:
(i) Λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση χρόνιου νοσήματος που δεν  σχετίζεται με την εκδήλωση συμπτωμάτων λοίμωξης της ασθένειας του COVID-19,
(ii) το απόθεμα των φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν στην κατοχή τους έχει εξαντληθεί ή  δεν επαρκεί για τη θεραπεία τους για τη χρονική διάρκεια που θα είναι σε χώρους  υποχρεωτικής απομόνωσης ή/και σε αυτοπεριορισμό,
(iii) δεν είναι σε θέση για οποιοδήποτε λόγο να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον προσωπικό  τους ιατρό ή ειδικό ιατρό για την έκδοση επαναληπτικής συνταγής ή/και δεν έχουν εγγραφεί  σε προσωπικό ιατρό που είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)  ή/και δεν είναι δικαιούχοι για να λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας  (ΓεΣΥ):

Νοείται ότι, οι ιατροί με τους οποίους επικοινωνούν τηλεφωνικά τα εν λόγω πρόσωπα, υποχρεούνται όπως:

(i) Λαμβάνουν το πληρέστερο, υπό τις περιστάσεις, ιατρικό ιστορικό του προσώπου το οποίο επικοινωνεί μαζί τους,
(ii)   εκδίδουν τη συνταγή με τα απαιτούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, τις σχετικές οδηγίες λήψης και τις αναγκαίες ποσότητες φαρμάκου/φαρμάκων  καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια όπου το πρόσωπο/ πρόσωπα που έχουν αποταθεί ευρίσκεται / ευρίσκονται σε υποχρεωτικούς
25
χώρους απομόνωσης ή/και σε καθεστώς αυτοπεριορισμού, νοουμένου ότι κρίνουν ως επαρκές και ικανοποιητικό το ιστορικό που έχουν λάβει,
(iii)  σε περίπτωση που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ και τα πρόσωπα που βρίσκονται σε υποχρεωτικούς χώρους απομόνωσης ή/και σε καθεστώς αυτοπεριορισμού είναι δικαιούχοι για να λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ, οφείλουν να καταχωρούν τη συνταγή στο σχετικό λογισμικό σύστημα ώστε αυτή να ανακτηθεί από το φαρμακείο που την εκτελεί και προμηθεύσει τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα σε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του προσώπου που βρίσκεται σε υποχρεωτικούς χώρους απομόνωσης ή/και σε αυτοπεριορισμό,
(iv)  σε περίπτωση που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ ή τα πρόσωπα που βρίσκονται σε υποχρεωτικούς χώρους απομόνωσης ή/και σε καθεστώς αυτοπεριορισμού δεν είναι δικαιούχοι για να λάβουν υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ, οφείλουν να εκδώσουν χειρόγραφη συνταγή και να προβούν στις κατάλληλες διευθετήσεις  ώστε η συνταγή να παραληφθεί από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του προσώπου που βρίσκεται σε καραντίνα με σκοπό την εκτέλεση της από φαρμακείο,
(v)   σε εύλογο χρονικό διάστημα ενημερώνουν σχετικά το θεράποντα ιατρό, ο οποίος χορήγησε την αρχική συνταγή:

29 του 1977 6 του 1983 20(I) του 1992 5(I) του 2000 41(I) του 2001 91(I) του 2003 146(I) του 2005 24(I) του 2010 99(I) του 2010 57(Ι) του 2016 10(I) του 2019.

Νοείται περαιτέρω ότι, στα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία συνταγογραφούνται είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν ελεγχόμενα φάρμακα κατά την έννοια του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου ή που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα, Τρίτο Πίνακα ή Τέταρτο Πίνακα των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών νοουμένου ότι τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού 11 των υπό αναφορά Κανονισμών.

2.25 (α) Όλοι οι ιατροί, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ιατρικό Μητρώο κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Διατάγματος τίθενται υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται,
(β)   Όλοι οι νοσηλευτές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νοσηλευτών κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Διατάγματος τίθενται υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται,
(γ)  Τα ονόματα των ιατρών και νοσηλευτών που θα λαμβάνουν οδηγίες  αναρτώνται σε πίνακα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, www.moh.gov.cy ή/και ενημερώνονται με άλλο τρόπο που αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας,
(δ) Τα πρόσωπα που θα λαμβάνουν οδηγίες  παρουσιάζονται σε χρόνο που καθορίζεται στον πίνακα ή/και κατά την ενημέρωση τους, ο οποίος χρόνος δεν είναι μικρότερος των 24 ωρών από την ώρα δημοσίευσης του πίνακα ή/και ενημέρωσης και σε χώρο που καθορίζεται ανά περίπτωση για εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

2.26 Ο Υπουργός Υγείας δύναται να αξιοποιεί τελειόφοιτους Ιατρικών Σχολών τετραετούς ή εξαετούς κύκλου από τα Κυπριακά Πανεπιστήμια, ως επίσης και τελειόφοιτων Νοσηλευτικών Σχολών, εάν και εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

2.27 Το Υπουργείο Υγείας δύναται να υποδεικνύει δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, στους οποίους παρατηρείται αυξημένη συνάθροιση, για την πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων για την ασθένεια του COVID-19.

2.28 Επιτρέπεται η επιβίβαση και μεταφορά προσώπων σε τοπικές πτήσεις, υπό τους ακόλουθους όρους:

(α)   Για τις τεχνικές πτήσεις σε multi-crew αεροσκάφη, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων είναι τρεις, δηλαδή διμελές ιπτάμενο πλήρωμα και ένας μηχανικός αεροσκαφών,

(β)    για τις τεχνικές πτήσεις σε single crew αεροσκάφη, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων είναι δύο, δηλαδή ενός πιλότου και ενός μηχανικού,

(γ)   για τις εκπαιδευτικές πτήσεις, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων είναι δύο, δηλαδή ενός εκπαιδευτή και ενός εκπαιδευόμενου,

(δ)    οι  εκπαιδευτικές  πτήσεις διεξάγονται  ρυθμισμένα  (καθορισμένος αριθμός πτήσεων την ώρα), κάτι το οποίο αναθεωρείται σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, στη βάση προγράμματος που εκδίδεται από το Γραφείο Κινήσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του αεροδρομίου Λάρνακας, το οποίο κοινοποιείται στις εκπαιδευτικές σχολές,

(ε)    η χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών είναι υποχρεωτική, καθ΄ όλη τη διάρκεια των τοπικών πτήσεων,

(στ) η απολύμανση του αεροσκάφους (disinfection) είναι υποχρεωτική, πριν από την κάθε  τοπική πτήση.

2.29 Ως ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή πώλησης καθορίζεται η τιμή, η οποία σημειώνεται στον πιο κάτω πίνακα για κάθε είδος προϊόντος:

Περιγραφή Προϊόντος
Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης * (συμπ. ΦΠΑ)  €
Ανώτατη  Λιανική Τιμή Πώλησης  (συμπ. ΦΠΑ) € ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ    Abyss Discinfectand Gel 100ml 2,62 3,55 Abyss Discinfectand Liquid 100ml  3,57 4,85 Activel Gel 80ml 2,21 2,95 Ane Medic - Αντισηπτικό Gel 250ml 2,38 3,20 Ane Medic - Αντισηπτικό Gel 300ml 2,82 3,50 Ane Medic - Αντισηπτικό Gel 350ml 3,27 4,45 Ane Medic - Αντισηπτικό Gel 1L 7,14 9,65 Aseptin 60ml Spray 5,88 8,05 Aseptin 300ml Spray  11,45 15,70 Aseptin 1L Spray (με αντλία)  21,42 28,90 Aseptin 1L Spray (χωρίς αντλία)  17,85 24,10 Bienclair – Αντισηπτικό Spray 100ml 3,07 3,70 Bienclair – Αντισηπτικό Spray 500ml 6,40 7,75 Biofresh Deep Cleansing Hand Gel 50ml 2,60 3,65 Champion Antiseptic Hand Gel 300ml 4,46 6,00 Champion Antiseptic Hand Gel 1L 8,33 11,25 Chem-Ist Antibacterial Hand Gel 135ml 2,38 3,50 Chem-Ist Antibacterial Hand Gel 500ml 5,95 8,00 Chem-Ist Antibacterial Hand Sterilizer 500ml 6,55 8,85 Chem-Ist Antibacterial Hand Sterilizer 1L 11,90 16,00 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel 50ml 1,35 2,10 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel 100ml 2,38 3,40 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel 500ml 5,35 7,00 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Spray 100ml 2,38 3,40 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Spray 500ml 5,35 7,00 Cuticura Hand Gel - Floral 50ml 1,43 1,90 Cuticura Hand Gel - Mint 50ml 1,43 1,90 Cuticura Hand Gel - Mint 100ml 2,20 2,90 Cuticura Hand Gel - Mint 250ml 3,56 4,75 Dalon Alcohol Hand Gel 100ml 2,20 3,20 De Costa Antiseptic Gel 80ml 1,55 2,30 De Costa Antiseptic Gel 250ml (χωρίς αντλία) 3,00 4,50 De Costa Antiseptic Gel 250ml (με αντλία) 3,60 5,25 De Costa Antiseptic Gel 500ml (με αντλία) 5,40 7,95 De Costa Antiseptic Gel 1L 8,93 12,50
27
De Costa Ethyl Alcohol 70% Spray 75ml 2,40 3,55 De Costa Ethyl Alcohol 70% Spray 300ml 3,75 5,55 De Costa Ethyl Alcohol 96% Spray 75ml 3,05 4,50 De Costa Ethyl Alcohol 96% (με αντλία) 300ml 4,70 6,95 De Costa Ethyl Alcohol 96% (χωρίς αντλία) 300ml 2,70 4,00 De Costa Ethyl Alcohol 96% (με αντλία) 1L 11,31 15,85 De Costa Ethyl Alcohol 96% (χωρίς αντλία) 1L 9,52 13,35 Desderman Pure Gel 100ml 5,69 7,80 Desderman Pure Gel 500ml 8,15 11,15 Desderman Pure Gel 1L 13,92 19,05 Desderman Pure Liquid 100ml 5,69 7,80 Desderman Pure Liquid 500ml 7,97 10,95 Desderman Pure Liquid 1L 11,54 15,80 Dettol Hand Sanitizer Gel 50ml 2,78 3,75 Fami Sanitizing Hand Gel, 80ml 2,38 3,20 Fami Sanitizing Hand Gel, 1L 8,33 11,25 Greco Drug Ethyl Alcohol 70% 120ml 3,03 3,80 Greco Drug Ethyl Alcohol 70% 500ml 6,00 7,50 Just Rite Hand Gel (pump) 100ml 2,07 2,60 Just Rite Hand Gel (pump) 500ml 3,99 5,70 Just Rite Hand Sanit Gel 50ml 0,84 1,20 Just Rite Hand Sanit Gel 120ml 2,24 2,80 Just Rite Hand Sanit Gel 250ml 4,17 5,20 Kessler 85ml 2,38 3,30 Kessler 500ml  5,47 7,50 Kessler 1L  10,71 14,45 Medseptox Spray 100ml 6,66 9,00 Mister Brewer, denaturate alcohol (spray) 300ml 3,93 5,50 Mister Brewer, denaturate alcohol 350ml 3,99 5,50 Octiset 50ml 5,84 8,00 Octiset 250ml 11,45 15,45 Octiset 1L 19,43 26,25 Prime Solutions Hand Gel 100ml 3,33 4,50 Primo Antiseptic D40 60ml 2,38 3,30 Primo Antiseptic D40 250ml 4,76 6,55 Primo Antiseptic D40 500ml 7,14 8,95 Proseptic Spray 60ml 3,67 5,05 Proseptic Gel 200ml 5,00 6,96 Proseptic Gel 500ml 10,71 14,70 Reval plus 30ml 2,14 3,00 Reval plus with case 30ml 3,07 4,15 Reval plus natural  100ml 4,14 5,80 Reval plus natural 500ml 6,43 8,70 Reval plus Spray 1L 7,00 9,45 Rona Ross Antiseptic Gel 70ml 3,28 4,50 Rona Ross Antiseptic Gel 160ml 6,21 8,50 Sani Antiseptic Hand Sanitizer 300ml 3,57 5,00 Sani Antiseptic Hand Sanitizer 500ml 5,35 7,15 Sani Hand Gel 70% 500ml 5,35 7,15
28
Sani Hand Gel 72 300ml 4,46 5,95 Sani Hand Gel 72 500ml 8,33 10,95 Septtol Antibacterial Hand Gel 300ml 3,80 5,20 Sibon Hand Gel 70% 120ml 3,57 4,65 Sibon Hand Gel 70% 500ml 7,74 10,05 Silky Ethyl Alcohol 96% 75ml 3,57 4,65 Silky Hand Gel 70% 150ml 3,93 5,10 Silky Hand Gel 70% 300ml 5,95 7,80 Silky Hand Gel 70% 1L 9,52 12,40 SP Anticeptic Spray 70ml 5,87 7,90 Super Clean Spray 50ml 3,45 4,65 Super Clean Gel 100ml 2,86 3,85 Super Clean Gel 300ml 5,95 8,05 Super Clean Gel 500ml 7,38 9,95 Super Clean Gel 1L 13,09 17,65 Topline Hand Sanitizer Gel 300ml 4,58 6,00 Topline Hand Sanitizer Gel 500ml 5,36 7,20 Topline Hand Sanitizer Gel 1L 6,55 9,15 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD - Gel 60ml 1,79 2,50 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD - Gel 85ml  2,38 3,30 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD - Gel 100ml  2,80 3,80 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD - Gel 135ml  3,57 4,90 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD - Gel 150ml  4,34 5,60 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD - Gel 500ml  7,14 9,85 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD - Gel 600ml  8,33 11,50 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD - Gel 1L 13,09 18,00 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD - Liquid 1L 14,28 18,50    ΜΑΣΚΕΣ
Απλές Μάσκες  Χειρουργικές
0,62 το τεμάχιο

(31,00 / 50 τεμάχια)
0,70 το τεμάχιο

(35,00 / 50 τεμάχια)    ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ   Θερμόμετρο μασχάλης Από 7,00 έως 8,00 Από 11,00 έως 15,00

* Οι ανώτατες χονδρικές τιμές πώλησης αναφέρονται σε παραγωγούς, εισαγωγείς και αντιπροσώπους και δεν ισχύουν για ενδιάμεσους – μεταπωλητές.

2.30   Εξουσιοδοτούνται οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας όπως προβαίνουν σε έλεγχο των τιμών πώλησης για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων των εκδοθέντων από τον Υπουργό Υγείας Διαταγμάτων, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτων τιμών πώλησης συγκεκριμένων ειδών προϊόντων.

2.31 Για υπάλληλους του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα, οι οποίοι  πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό, χορηγείται Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας με αναδρομική ισχύ από την 20ή Μαρτίου.2020, ημερομηνία κατά την οποία ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας η δυνατότητα χορήγησης του ιατρικού πιστοποιητικού Απουσίας από την Εργασία για Λόγους Δημόσιας Υγείας, νοουμένου ότι οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι είχαν προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό και η απουσία τους είχε προσμετρήσει έναντι της άδειας ανάπαυσής τους, στις πιο κάτω περιπτώσεις και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α)  Εφόσον ο υπάλληλος τίθεται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, λόγω στενής επαφής του με επιβεβαιωμένο κρούσμα στα πλαίσια των καθηκόντων του νοουμένου ότι προσκομίζει Ιατρικό Πιστοποιητικό Απουσίας από την Εργασία για λόγους Δημόσιας Υγείας∙

29

(β)  εφόσον ο υπάλληλος τίθεται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό μετά από επιστροφή του από υπηρεσιακό ταξίδι από χώρα που δεν εμπίπτει στις Κατηγορίες Α΄ και Β΄, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, νοουμένου ότι θα προσκομίσει Ιατρικό Πιστοποιητικό Απουσίας από την Εργασία για λόγους Δημόσιας Υγείας από το Υπουργείο Υγείας ׄ    (γ)  μετά από απόφαση για αναγκαστική απουσία από την εργασία, λόγω εντοπισμού επιβεβαιωμένου κρούσματος στην Υπηρεσία του υπαλλήλου και η οποία  υποχρεωτικά παρέμεινε κλειστή για ορισμένο χρονικό διάστημαׄ

(δ)  για σκοπούς φροντίδας παιδιών μέχρι 15 ετών, για τις περιπτώσεις που:

(i) το παιδί αποτελεί επαφή κρούσματος και τίθεται σε αναγκαστικό αυτοπεριορισμό, και
(ii) λόγω εντοπισμού επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολείο,  το οποίο υποχρεωτικά παρέμεινε κλειστό για ορισμένο χρονικό διάστημα.

(ε) η Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας παραχωρείται στις περιπτώσεις (α) έως (δ)  μόνο              εάν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την εργασία εξ αποστάσεως και με την έγκριση του Προϊστάμενου του Υπουργείου/ Τμήματος/ Υπηρεσίας/Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου /Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάλληλος καλείται να απουσιάσει από την εργασία του για να παραμείνει σε αυτοπεριορισμό για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν αυτών που προνοούνται στις υποπαραγράφους των (α) έως (ε), τότε οι μέρες απουσίας από την εργασία του λογίζονται ως άδεια ασθενείας αν και εφόσον η φύση της εργασίας του δεν επιτρέπει την εργασία από το σπίτι.

Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 101 του 1995 307 του 1998 276 του 1999 610 του 2003 909 του 2003 295 του 2005 366 του 2009 327 του 2017.

2.32  Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του Κανονισμού 5(1) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών του 1990 έως 2017 (Κ.Δ.Π. 101/95), οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίοι, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους είτε δεν κατέστη δυνατό να λάβουν την ετήσια άδεια ανάπαυσης που έχουν σε πίστη τους, είτε αυτή ανακλήθηκε από την υπηρεσία τους λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να συσσωρεύσουν και να μεταφέρουν στο επόμενο έτος μέχρι 20 ημέρες άδειας ανάπαυσης, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό ημερών άδειας ανάπαυσης που μπορεί να έχουν ήδη συσσωρεύσει:

Νοείται ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτάτων ορίων συσσωρευμένων ημερών άδειας ανάπαυσης, οι πρόσθετες ημέρες άδειας ανάπαυσης θα πρέπει να ληφθούν μέσα στα επόμενα δύο έτη, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

2.33  Ο ιδιοκτήτης ή/και διευθυντής ή/και διαχειριστής οίκων ευγηρίας, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρων χρόνιων πασχόντων, δομών και ξενώνων φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας άστεγων, κέντρων ημέρας και δομών παιδικής προστασίας, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τη διενέργεια μοριακής εξέτασης ή/και εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του  Κορωνοϊού COVID-19 για το προσωπικό και τους ενοίκους ή/και διαμένοντες στις δομές που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό.

2.34 Λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων που παρουσιάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφορικά με νέο στέλεχος της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19 και για διαφύλαξη της δημόσιας υγείας μέχρι την αποσαφήνιση περαιτέρω στοιχείων από την επιστημονική κοινότητα, μέχρι και την 19η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23.59 μ.μ., πρόσωπα που αφικνούνται στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου από το Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεούνται να συμμορφωθούν με όλους τους ακόλουθους όρους:

(α) τα πρόσωπα είτε προβαίνουν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 με ένδειξη αρνητική με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους και παρουσιάζουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία,  είτε υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι:
Νοείται ότι, πρόσωπα κάτω των 12 ετών  δεν υποχρεούνται να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση,

(β) μεταφέρονται σε ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει συμβληθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού στα οποία παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού για περίοδο 7 ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους και η ημερομηνία άφιξής τους υπολογίζεται ως ημέρα «0»:

Νοείται ότι, το κόστος μεταφοράς και παραμονής των προσώπων στα εν λόγω καταλύματα το επωμίζεται η Δημοκρατία:
30
Νοείται ότι, πρόσωπα κάτω των 18 ετών, εάν και εξαιρούνται της υποχρέωσης παραμονής σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού, εντούτοις δύνανται να παραμείνουν στα εν λόγω καταλύματα εάν και εφόσον διαμένουν στους ίδιους χώρους οι γονείς ή/και κηδεμόνες τους ή εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει δυνατότητα παραμονής τους σε καθεστώς αυτοπεριορισμού στην οικία τους και νοουμένου ότι δοθεί γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή/και κηδεμόνα,

(γ) υποβάλλονται την 7η ημέρα από την ημερομηνία άφιξής τους σε εκ νέου μοριακή εξέταση, το κόστος της οποίας επωμίζεται η Δημοκρατία και όσα εκ των προσώπων έχουν αρνητικό αποτέλεσμα παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 3 πρόσθετες ημέρες και αποδεσμεύονται από το καθεστώς αυτοπεριορισμού, την 10η ημέρα από την ημερομηνία άφιξής τους και νοουμένου ότι δεν εκδηλώνουν συμπτώματα της ασθένειας του COVID-19,

(δ) όσα εκ των προσώπων διαγιγνώσκονται θετικά, είτε με τη μοριακή εξέταση που διενεργείται κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, είτε με τη μοριακή εξέταση που διενεργείται την 7η ημέρα από την ημερομηνία άφιξής τους, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού και ακολουθείται το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

2.35  Η ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια μοριακής εξέτασης για τον Κορωνοϊό COVID-19, καθορίζεται στα 55 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ανά εξέταση, εξαιρουμένων των ήδη υφιστάμενων συμβολαίων που έχουν συναφθεί από το Κράτος.

2.36  Η ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για τον Κορωνοϊό COVID-19, καθορίζεται στα 20 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ανά εξέταση.

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Απειλές Χεζμπολάχ κατά Κύπρου: Αν εξακολουθήσει να βοηθά το Ισραήλ, θα γίνει μέρος του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Χεζμπολάχ κατά Κύπρου: Αν εξακολουθήσει να βοηθά το Ισραήλ, θα γίνει μέρος του πολέμου

Απειλές Χεζμπολάχ κατά Κύπρου: Αν εξακολουθήσει να βοηθά το Ισραήλ, θα γίνει μέρος του πολέμου

Δεν έρχεται Κύπρο τελικά η Ολγκίν – Θα δει Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν έρχεται Κύπρο τελικά η Ολγκίν – Θα δει Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες

Δεν έρχεται Κύπρο τελικά η Ολγκίν – Θα δει Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες

Διαφωνία στη Βουλή για τη δημοσιοποίηση των δωρητών του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας
ΚΥΠΡΟΣ

Διαφωνία στη Βουλή για τη δημοσιοποίηση των δωρητών του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας

Διαφωνία στη Βουλή για τη δημοσιοποίηση των δωρητών του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας

Η μυστική συμφωνία Άγκυρας-Αθήνας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα
ΕΛΛΑΔΑ

Η μυστική συμφωνία Άγκυρας-Αθήνας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Η μυστική συμφωνία Άγκυρας-Αθήνας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Νομοθεσία για περιορισμό των αντιδημάρχων θα προωθήσει η κυβέρνηση από Σεπτέμβριο
ΚΥΠΡΟΣ

Νομοθεσία για περιορισμό των αντιδημάρχων θα προωθήσει η κυβέρνηση από Σεπτέμβριο

Νομοθεσία για περιορισμό των αντιδημάρχων θα προωθήσει η κυβέρνηση από Σεπτέμβριο