Πιέζει ο Νουρής για τις άδειες

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΑΝΩΛΗ Δημοσιεύθηκε 23.12.2019
Πιέζει ο Νουρής για τις άδειες
Σε ενδοϋπηρεσιακή σύσκεψη την Παρασκευή, υπό την προεδρία του υπουργού, αναζητήθηκαν τρόποι επίσπευσης των νέων διαδικασιών αδειοδότησης αναπτύξεων

Οδηγίες στους αρμόδιους υπηρεσιακούς του Υπουργείου Εσωτερικών να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο, ώστε ένα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού για τη μεταρρύθμιση στις διαδικασίες αδειοδότησης οικοδομικών αναπτύξεων να εφαρμοστεί νωρίς μέσα στο 2020 έδωσε, ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής. Ο υπουργός προήδρευσε σύσκεψης υπηρεσιακών την περασμένη Παρασκευή, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τρόποι επίσπευσης της εφαρμογής βασικών προνοιών της προωθούμενης νέας πολιτικής αδειοδοτήσεων, με προτεραιότητα σε αυτές που δεν απαιτούν τροποποίηση νομοθεσιών. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει πλήρη υλοποίηση της νέας πολιτικής αρχές του 2022, αφού στο μεταξύ προωθηθούν στη Βουλή νομοσχέδια για τροποποίηση συναφών νόμων και με πρόθεση σταδιακής εφαρμογής κάποιων αλλαγών νωρίτερα. Ωστόσο, ο κ. Νουρής ανέφερε στον «Πολίτη» ότι η ανάγκη εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού της διαδικασίας είναι επείγουσα και διαπιστώνεται ότι η προεργασία που έγινε την τελευταία διετία από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, δυνατό να επιτρέπει σήμερα την επιτάχυνση κάποιων αποφάσεων και διαδικασιών, ώστε εντός του νέου έτους να εφαρμοστεί ένα σημαντικό μέρος της νέας πολιτικής, με ουσιαστική μείωση του απαιτούμενου χρόνου έκδοσης της πολεοδομικής άδειας και κυρίως της άδειας οικοδομής και του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης. Δεν μπορεί ωστόσο σε αυτή τη φάση να λεχθεί με ασφάλεια κατά πόσο θα είναι δυνατή νωρίς μέσα στο 2020 η υλοποίηση, ίσως της σημαντικότερης πρόνοιας της νέας πολιτικής, δηλαδή η έκδοση της άδειας οικοδομής την ίδια μέρα που θα υποβάλλεται η αίτηση, αντί της πολύμηνης, κάποτε και πολυετούς, καθυστέρησης που παρατηρείται με το σημερινό καθεστώς.


Μητρώο Μελετητών

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον «Πολίτη» ο υπουργός Εσωτερικών, μια βασική εκκρεμότητα που πρέπει να αρθεί το συντομότερο για να προωθηθεί η υλοποίηση της νέας πολιτικής αδειοδότησης αφορά στην ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου του νομοσχεδίου για το Μητρώο Μελετητών. Αν και η ονομασία του νομοσχεδίου παραπέμπει αρχικά σε έναν απλό κατάλογο ονομάτων μελετητών-μελών του ΕΤΕΚ, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, που θεσπίζει συγκεκριμένες ευθύνες, αρμοδιότητες, εξουσίες, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις για τους μελετητές των οικοδομικών αναπτύξεων, οι οποίοι μέσω της νέας πολιτικής αδειοδότησης αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα διαδικασία υποβολής, εξέτασης και έγκρισης αιτήσεων, αφού η υπογραφή τους κάτω από τις αιτήσεις -νοουμένου ότι τα συνοδευτικά έγγραφα θα είναι πλήρη- θα είναι αρκετή, στην πλειοψηφία των οικοδομών (μικρού και μεσαίου κινδύνου ή πολυπλοκότητας) για την έκδοση της άδειας οικοδομής, ενώ ουσιαστική θα είναι η ευθύνη και η συμβολή τους και στην έκδοση της πολεοδομικής άδειας, υπό τις νέες συνοπτικές και ταχύρρυθμες διαδικασίες. Το νομοσχέδιο ενισχυει επίσης την ανεξαρτησία ων μελετητών. Όπως μας είπε ο κ. Νουρής, το νομοσχέδιο για το Μητρώο Μελετητών εκκρεμεί επί μακρόν στη Νομική Υπηρεσία και θα ζητηθεί η ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου για να προχωρήσει το θέμα στη Βουλή.

Πέραν της ουσιαστικής μείωσης του χρόνου έκδοσης των αδειών για αναπτύξεις, η νέα πολιτική αποσκοπεί στην επιβολή ομοιομορφίας στη λήψη των αποφάσεων από τις αδειοδοτικές αρχές, με απλοποίηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων αλλά και με περιορισμό της διακριτικής τους ευχέρειας.

Διευκόλυνση των αιτητών αναμένεται να επέλθει και μέσα από τη δημιουργία ενιαίων αρχών αδειοδότησης στους νέους δήμους, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για αντικατάσταση του περί δήμων νόμου, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι νέοι δήμοι θα εκδίδουν τόσο τις πολεοδομικές άδειες, όσο και τις άδειες οικοδομής.

Άδειες οικοδομής εντός της ημέρας

Εντυπωσιακές αλλαγές υπόσχεται η νέα πολιτική αδειοδότησης οικοδομών σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τον χρόνο έκδοσης αδειών οικοδομής από τις 36 οικοδομές αρχές που λειτουργούν σήμερα, οι οποίες πιθανό να μειωθούν περίπου κατά το ήμισυ εφόσον εγκριθεί η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Συγκεκριμένα:

  • Για τις οικοδομές μικρού ρίσκου (μέχρι τετρακατοικίες) η άδεια οικοδομής θα είναι τύπου Α και θα θεωρείται δοσμένη, χωρίς να χρειάζεται οποιοσδήποτε περαιτέρω εκ των προτέρων έλεγχος από την αρμόδια αρχή. Θα ελέγχεται μόνο η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων. Προϋπόθεση, βέβαια, η έκδοση της πολεοδομικής άδειας (βλέπε σε άλλη στήλη). Επιπλέον, το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης για αυτές τις οικοδομές θα εκδίδεται από τον μελετητή.

  • Για τις οικοδομές μεσαίου ρίσκου ((από 5 μέχρι 50 οικιστικές μονάδες και καταστήματα, γραφεία εργοστάσια, κτήρια δημόσιας χρήσης, σε οικόπεδα μέχρι χίλια τετραγωνικά) η άδεια οικοδομής θα είναι τύπου Β και θα εκδίδεται αυθημερόν, χωρίς εκ των προτέρων έλεγχο, νοουμένου ότι θα υποβάλλονται τα αναγκαία έγγραφα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης θα εκδίδεται από την οικοδομική αρχή εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

  • Για τις οικοδομές μεγάλου ρίσκου (εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κ.λπ.) η άδεια οικοδομής θα είναι τύπου Γ και θα ακολουθείται πλήρης διαδικασία αδειοδότησης με πληρέστερα και πιο λεπτομερή σχέδια. Θα τεθούν προθεσμίες για την έκδοση της άδειας, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του έργου. Το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης θα εκδίδεται από την οικοδομική αρχή κατόπιν εισήγησης από ανεξάρτητο μέρος.


Τρεις τύποι πολεοδομικής άδειας

Το Υπουργείο Εσωτερικών ευελπιστεί ότι για τις μικρές και μεσαίου κινδύνου αναπτύξεις (η μεγάλη πλειοψηφία των αιτήσεων) η νέα πολιτική αδειοδότησης θα επιφέρει μείωση κατά 12 μήνες κατ’ ελάχιστον του χρόνου από την κατάθεση της αίτησης για πολεοδομική άδεια μέχρι τη νομική έναρξη των εργασιών.

Η νέα πολιτική προβλέπει ότι πολεοδομική άδεια θα χρειάζονται πλέον σχεδόν όλες οι αναπτύξεις, ακόμα και οι μικρού ή μεσαίου κινδύνου, για κάποιες από τις οποίες σήμερα δεν απαιτείται αυτή η άδεια. Κρίθηκε αναγκαίο όλες οι αιτήσεις να εξετάζονται συνοπτικά και ταχύρρυθμα από την πολεοδομική αρχή, για να διασφαλίζεται η συμβατότητα των βασικών πολεοδομικών χαρακτηριστικών της οικοδομής με τον προβλεπόμενο συντελεστή δόμησης, τις ανέσεις των περίοικων και το δομημένο περιβάλλον, νοουμένου ότι με το νέο καθεστώς η άδεια οικοδομής θα εκδίδεται στις πλείστες περιπτώσεις αυθημερόν και οι οικοδομές θα ελέγχονται μετά την ανέγερσή τους.

Με βάση τη νέα πολιτική αδειοδότησης:

  • Οι οικοδομές μικρού κινδύνου (μέχρι τέσσερις οικιστικές μονάδες) θα αδειοδοτούνται με πολεοδομική άδεια τύπου Α μέσω ενός χωροταξικού διαγράμματος (master plan) που θα επιτρέπει έλεγχο του εμβαδογράμματος (συντελεστής δόμησης, ποσοστό κάλυψης, καλυμμένες βεράντες), της ύπαρξης ασφαλών προσβάσεων, της συμβατότητας της χρήσης με το τοπικό σχέδιο, του αριθμού και του εμβαδού των μονάδων, της ύπαρξης των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης, των αποστάσεων από τα σύνορα και του ύψους.

  • Οι οικοδομές μεσαίου κινδύνου (από 5 μέχρι 50 οικιστικές μονάδες και καταστήματα, γραφεία εργοστάσια, κτήρια δημόσιας χρήσης, σε οικόπεδα μέχρι χίλια τετραγωνικά) θα αδειοδοτούνται με πολεοδομική άδεια τύπου Β. Ο έλεγχος θα είναι και σε αυτή την περίπτωση συνοπτικός. Εκτός των ελέγχων για τα στοιχεία που αφορούν τον τύπο Α, θα ζητούνται κάποια πρόσθετα στοιχεία που θα καθοριστούν σε συνεργασία του Τμήματος Πολεοδομίας και του ΕΤΕΚ. Σε καμία περίπτωση δεν θα κατατίθενται πλήρη αρχιτεκτονικά σχέδια, ούτε θα γίνεται λεπτομερής έλεγχος.

  • Οι οικοδομές μεγάλου κινδύνου (εμπορικά κέντρα, στάδια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κ.λπ.) θα λαμβάνουν πολεοδομική άδεια τύπου Γ, χωρίς συνοπτική διαδικασία και με ενδελεχή έλεγχο.


Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Γιούνγκερ για Κυπριακό και Κραν Μοντανά: «Ο νότος του νησιού ήταν το κύριο πρόβλημα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνγκερ για Κυπριακό και Κραν Μοντανά: «Ο νότος του νησιού ήταν το κύριο πρόβλημα»

Γιούνγκερ για Κυπριακό και Κραν Μοντανά: «Ο νότος του νησιού ήταν το κύριο πρόβλημα»

Εκτός πλατό debate: Νικολαΐδης και Αρμεύτης ψηλώνουν τους τόνους δέκα μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός πλατό debate: Νικολαΐδης και Αρμεύτης ψηλώνουν τους τόνους δέκα μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές

Εκτός πλατό debate: Νικολαΐδης και Αρμεύτης ψηλώνουν τους τόνους δέκα μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές

Φαίδωνας Φαίδωνος: Με δωροκουπόνια υπεραγοράς και μετρητά σε φακέλους επιτελείο προσπαθεί να εξαγοράσει ψήφους
ΚΥΠΡΟΣ

Φαίδωνας Φαίδωνος: Με δωροκουπόνια υπεραγοράς και μετρητά σε φακέλους επιτελείο προσπαθεί να εξαγοράσει ψήφους

Φαίδωνας Φαίδωνος: Με δωροκουπόνια υπεραγοράς και μετρητά σε φακέλους επιτελείο προσπαθεί να εξαγοράσει ψήφους

Νίκι Χέιλι: «Αποτελειώστε τους» έγραψε σε ισραηλινή οβίδα η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ {φώτο}
ΚΟΣΜΟΣ

Νίκι Χέιλι: «Αποτελειώστε τους» έγραψε σε ισραηλινή οβίδα η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ {φώτο}

Νίκι Χέιλι: «Αποτελειώστε τους» έγραψε σε ισραηλινή οβίδα η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ {φώτο}

Στον πάγο μπήκε το ΡΙΚ λόγω Τσώκου - Άφαντος ακόμη ο γενικός διευθυντής του ιδρύματος
ΚΥΠΡΟΣ

Στον πάγο μπήκε το ΡΙΚ λόγω Τσώκου - Άφαντος ακόμη ο γενικός διευθυντής του ιδρύματος

Στον πάγο μπήκε το ΡΙΚ λόγω Τσώκου - Άφαντος ακόμη ο γενικός διευθυντής του ιδρύματος