Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για Δήμο Παραλιμνίου: Ανείσπρακτα τέλη, αυθαίρετες επεμβάσεις, έργα χωρίς διαγωνισμό, παράνομα ωφελήματα, πράματα και θάματα...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημοσιεύθηκε 23.9.2021
Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για Δήμο Παραλιμνίου: Ανείσπρακτα τέλη, αυθαίρετες επεμβάσεις, έργα χωρίς διαγωνισμό, παράνομα ωφελήματα, πράματα και θάματα...
Σε αρκετές περιπτώσεις έγινε ανάθεση εργασιών σε εργολάβους, είτε χωρίς να προηγηθεί οποιοσδήποτε διαγωνισμός, είτε με βάση τις τιμές συμβολαίων που είχαν συνάψει προηγουμένως οι συγκεκριμένοι εργολάβοι με τον Δήμο.*Φωτογραφία αρχείου

Σοβαρές αδυναμίες στις οικονομικές καταστάσεις των υπηρεσιών του Δήμου Παραλιμνίου, παράνομη παραχώρηση ωφελημάτων σε δημοτικούς υπαλλήλους, ανείσπρακτα δημοτικά τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας, παράνομες ανακαινίσεις και επεκτάσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες με τις ευλογίες του δήμου, αυθαίρετες επεμβάσεις επί της ζώνης προστασίας της παραλίας αλλά και μέσα στη θάλασσα καθώς και ανάθεση εργασιών σε εργολάβους, είτε χωρίς να προηγηθεί οποιοσδήποτε διαγωνισμός, είτε με βάση τις τιμές συμβολαίων που είχαν συνάψει προηγουμένως οι συγκεκριμένοι εργολάβοι με τον Δήμο, εντοπίζει έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για το Δήμο Παραλιμνίου. Στην έκθεση εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, σοβαρές αδυναμίες στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Παραλιμνίου και των αποφάσεων, ενεργειών και πράξεων του Δημάρχου και των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες οφείλονται κυρίως στη μη πιστή εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών αλλά και στις αδυναμίες των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Η ειδική έκθεση περιλαμβάνει επίσης ευρήματα από τη διερεύνηση αριθμού παραπόνων και καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία όπως επίσης και δεδομένα που αφορούν στα έτη 2016 μέχρι 2019, από μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, που λήφθηκαν από τον Δήμο.

Αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή, των διαδικασιών, πρακτικών και πολιτικών που εφαρμόζει ο Δήμος, με ευθύνη της διοίκησης, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για επίτευξη των στόχων του με τον πιο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Μη διενέργεια φυσικής καταμέτρησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, για επιβεβαίωση της φυσικής ύπαρξής τους και για σκοπούς προστασίας τους από τυχόν υπεξαιρέσεις.

Εκτός  αποθήκης εξοπλισμός χιλιάδων ευρώ

Μεγάλες ποσότητες ειδών σημαντικής αξίας, όπως πάσσαλοι ηλεκτροδότησης, λαμπτήρες, σωλήνες αμιάντου, εξαρτήματα υδατοπρομήθειας, κρεβατάκια και ομπρέλες θαλάσσης, εξακολουθούν να βρίσκονται σε περιφραγμένο χώρο, χωρίς να είναι καταχωρισμένα σε Καθολικό Αποθήκης. Παραχωρούνται παρεμφερή ωφελήματα στο προσωπικό (ταμείο ευημερίας υπαλλήλων και εργατών και ταμείο στήριξης εργατών) και εισφορές σε σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα οποία δεν θα πρέπει πλέον να επιβαρύνουν τον Δήμο.

Εκτός φορολογικού καταλόγου 880 τεμάχια ακίνητης ιδιοκτησίας

Στον φορολογικό κατάλογο τελών ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2014, δεν περιλαμβάνονται 880 περιπτώσεις τεμαχίων ακίνητης ιδιοκτησίας, για τα οποία εξακολουθεί να οφείλεται δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας ύψους €57.767, που επιβλήθηκε τα έτη 2006-2013, χωρίς οι εν λόγω περιπτώσεις να διερευνηθούν, σε συνεργασία με το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Αμμοχώστου, για να διαπιστωθούν οι λόγοι για τους οποίους οι ιδιοκτήτες δεν παρουσιάζονται στους φορολογικούς καταλόγους του 2014, δεδομένου ότι για την πώληση ή μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας απαιτείται η προηγούμενη εξόφληση όλων των οφειλόμενων δημοτικών τελών ακίνητης ιδιοκτησίας.

Τα ποσά που εισπράχθηκαν από δημότες κατά τα έτη 1994 μέχρι 2015, για την κατασκευή δρόμων, καταχωρίστηκαν στα έσοδα και κατατέθηκαν στον Γενικό Λογαριασμό του Δήμου, αντί σε σχετικό ειδικό ταμείο.

Δεν ετοιμάζεται έκθεση απολογισμού και αξιολόγησης των πεπραγμένων, μετά τη λήξη κάθε πολιτιστικής εκδήλωσης την οποία διοργανώνει ο Δήμος.

Χορηγίες σε σωματεία χωρίς ελέγχους

Ποσά χορηγιών προς σωματεία και ιδρύματα, τα οποία μπορεί να αφορούν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καταχωρίζονται στα έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων, αντί στον λογαριασμό του Γενικού Καθολικού «Συνεισφορές–Χορηγίες».

Ο Δήμος δεν έχει καθορίσει κριτήρια παραχώρησης χορηγιών σε σωματεία, συνδέσμους και οργανώσεις και δεν διασφαλίζει ότι οι χορηγίες που παραχωρούνται, χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκαν.

Παράνομες επεκτάσεις και ανακαινίσεις

Αριθμός ξενοδοχείων στα δημοτικά όρια έχει προβεί σε ανακαινίσεις ή/και επεκτάσεις, με ανέγερση πρόσθετων ορόφων, χωρίς να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια οικοδομής και χωρίς ο Δήμος να λάβει οποιαδήποτε μέτρα. Ζητήσαμε από τον Δήμο όπως αποστείλει στην Υπηρεσία μας αναλυτική κατάσταση, με αναφορά στο κατά πόσο η εκτέλεση των εργασιών έγινε/γίνεται χωρίς άδεια, τα μέτρα που έλαβε ο Δήμος ή προτίθεται να λάβει, καθώς και κατά πόσο ο Δήμος έχει εκδώσει στα ξενοδοχεία αυτά άδεια λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού, σύμφωνα με το Άρθρο 103 του περί Δήμων Νόμου, χωρίς όμως οποιαδήποτε ανταπόκριση.

Ο Δήμος δεν λαμβάνει μέτρα, αναφορικά με τις δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές και τα πρατήρια πετρελαιοειδών που λειτουργούν στην περιοχή του χωρίς άδεια λειτουργίας, λόγω της μη εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, θέμα το οποίο συνδέεται και με τους ελέγχους που θα πρέπει να διεξάγουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου κατά το στάδιο της εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών.

Παράνομες επεμβάσεις στη ζώνη προστασίας της παραλίας

Ο Δήμος, χωρίς τις απαραίτητες άδειες από τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα, προχώρησε σε αυθαίρετες επεμβάσεις επί της ζώνης προστασίας της παραλίας, καθώς και μέσα στη θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα, προχώρησε σε εκβραχισμούς, κατασκευή χωμάτινων πεζόδρομων και ξερολιθιών, καθώς και σε άλλες χωματουργικές εργασίες.

Ανάθεση έργων χωρίς διαγωνισμούς

Σύμφωνα με την έκθεση, σε αρκετές περιπτώσεις έγινε ανάθεση εργασιών σε εργολάβους, είτε χωρίς να προηγηθεί οποιοσδήποτε διαγωνισμός, είτε με βάση τις τιμές συμβολαίων που είχαν συνάψει προηγουμένως οι συγκεκριμένοι εργολάβοι με τον Δήμο, τα οποία όμως δεν βρίσκονταν πλέον σε ισχύ. Παρατηρήσαμε επίσης την εκ των υστέρων έγκριση πληρωμών από το ΔΣ, μετά από σχετική ενημέρωση που του έγινε από τον Δήμαρχο.

Μια εταιρεία με 63 έργα και εκτιμώμενο κόστος €96,5 εκ

Κατά τον οικονομικό έλεγχο του Κοινοτικού Συμβουλίου Άχνας από ιδιώτη ελεγκτή, παρατηρήθηκε πληρωμή ποσού ύψους €4.000 προς την Τουριστική Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Αμμοχώστου (Τ.Ε.Β.Ε.ΑΜ.) Λτδ, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς μετοχικό κεφάλαιο. Η Εκλεκτική Υπηρεσία προέβη σε σχετική διερεύνηση, με αποτέλεσμα να διαπιστώσουμε ότι η εταιρεία σχηματίστηκε το 2014 «με επιθυμία» αριθμού φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και οι Δήμαρχοι Αγίας Νάπας, Δερύνειας, Παραλιμνίου και Σωτήρας και έχει την αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, να λειτουργεί ως συντονιστικός φορέας μεταξύ των τοπικών αρχών της Επαρχίας Αμμοχώστου και της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας– Αμμοχώστου και άλλων προσώπων. Διαπιστώσαμε ότι η εταιρεία, ανεπίτρεπτα, έχει καταστεί δικαιούχος προμήθειας για 63 έργα με εκτιμώμενο κόστος €96,5 εκ., τα οποία εκτελούνται από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δημόσιο χρήμα, κρατικούς ή/και κοινοτικούς πόρους και έχει καθορίσει την καταβολή ετήσιας συνδρομής από τις Τοπικές Αρχές προς την εταιρεία. Η εταιρεία έχει επίσης αναλάβει την εκπόνηση, μέσω ιδιώτη αναδόχου έναντι ποσού €103.000, μελέτης σχετικά με τον προγραμματισμό έργων ανάπτυξης στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου. Πέραν των θεμάτων που προκύπτουν, σχετικά με την υπαγωγή τέτοιων συμβάσεων στη σχετική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων, υποδείξαμε ότι πληροφορίες που δίνονται στον ανάδοχο σχετικά με τον προγραμματισμό έργων θα πρέπει να καθίστανται δημόσιες, αφού αποτελούν σημαντικό βοήθημα για εταιρείες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην περιοχή και δεν θα πρέπει να υπάρχει προνομιακή διάχυση τέτοιων πληροφοριών, ώστε να αποκλείονται φαινόμενα δυσμενούς διάκρισης ή και διαφθοράς.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση: