Θα έχουμε Τούρκο Πρόεδρο; (Του Γιώργου Κασκάνη)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 17.7.2017
Θα έχουμε Τούρκο Πρόεδρο; (Του Γιώργου Κασκάνη)
Είναι όμως καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι υπερασπιζόμενοι την Κυπριακή Δημοκρατία οφείλουμε να έχουμε τις ελάχιστες έστω γνώσεις

«Μα θα έχουμε Τούρκο Πρόεδρο;». Αυτό διερωτήθηκε έξαλλος ο στενός συνεργάτης του Νικόλα Παπαδόπουλου, Χρύσης Παντελίδης, σε ένα από τα πολλά τηλεοπτικά πάνελ στα οποία συμμετείχε διαρκούσης της διάσκεψης του Κραν Μοντανά. Κι όταν μάλλον αντιλήφθηκε ότι η προσπάθειά του να ερεθίσει τις ανησυχίες της ελληνοκυπριακής κοινής γνώμης υπερέβη τα εσκαμμένα, «διόρθωσε» με το «Tουρκοκύπριος Πρόεδρος». Αυτό το περιστατικό επιβεβαιώνει απλώς την προσήλωση ορισμένων στη λογική του «ελληνοκυπριακού κράτους», μια λογική που σαφώς παραπέμπει στη διχοτόμηση. Και δεν θα έπρεπε να αντιδρούν τόσο έξαλλα όταν τους το υποδεικνύουν κάποιοι.


Είναι όμως καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι υπερασπιζόμενοι την Κυπριακή Δημοκρατία οφείλουμε να έχουμε τις ελάχιστες έστω γνώσεις γύρω από το θεμέλιο του κράτους που είναι το Σύνταγμα. Αυτό θα βοηθήσει να αντιληφθούμε εάν τα όσα κατά καιρούς διαπραγματευτήκαμε στο τραπέζι των συνομιλιών απέχουν πολύ από τα όσα υπογράψαμε στις συμφωνίες συγκρότησης του ανεξάρτητου κυπριακού κράτους. Όπως, για παράδειγμα, τα θέματα της εκ περιτροπής προεδρίας, των λεγόμενων βέτο, της πολιτικής ισότητας και των σχέσεων με τις εγγυήτριες δυνάμεις. • Θα έχουμε λοιπόν «Τούρκο Πρόεδρο»; Τι προβλέπει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας;


«Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας προς τον σκοπόν της διασφαλίσεως της εκτελεστικής εξουσίας έχουσιν Υπουργικόν Συμβούλιον αποτελούμενον εξ επτά Ελλήνων υπουργών και εκ τριών Τούρκων υπουργών. Οι υπουργοί υποδεικνύονται αντιστοίχως υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, οίτινες διορίζουσι τούτους διά πράξεως υπογραφομένης υπό αμφοτέρων. Οι υπουργοί δύνανται να επιλέγωνται και εκτός της Βουλής των Αντιπροσώπων. Έν εκ των κάτωθι υπουργείων, ήτοι το υπουργείον των εξωτερικών, το υπουργείον αμύνης ή το υπουργείον των οικονομικών ανατίθεται εις Τούρκον υπουργόν. Εάν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας συμφωνώσι, δύνανται ν’ αντικαταστήσωσι το σύστημα τούτο διά συστήματος εναλλαγής εκ περιτροπής.


Αι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι’ απολύτου πλειοψηφίας και εκτός εάν ήθελεν ασκηθή υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας ή υπό αμφοτέρων συμφώνως τω άρθρω 57 το δικαίωμα της οριστικής αρνησικυρίας ή της αναπομπής, εκδίδονται πάραυτα υπό αυτών Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 57.


Η εκτελεστική εξουσία η ασκουμένη υπό του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας περιορίζεται εις τα κάτωθι θέματα, ήτοι:


(δ) το δικαίωμα οριστικής αρνησικυρίας αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου αφορωσών εις τας εξωτερικάς υποθέσεις, την άμυναν ή την ασφάλειαν, ως εν άρθρω 57 ορίζεται, (ε) το δικαίωμα αναπομπής αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εν άρθρω 57 ορίζεται, (στ) το δικαίωμα οριστικής αρνησικυρίας νόμων και αποφάσεων της Βουλής αφορώντων εις τας εξωτερικάς υποθέσεις, την άμυναν ή την ασφάλειαν, ως εν άρθρω 50 ορίζεται…»Το βέτο • Θα επιτρέψουμε να έχουν βέτο οι Τουρκοκύπριοι σε όλες τις αποφάσεις; Τι προβλέπει το Σύνταγμα;


Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας ιδία εκάτερος ή από κοινού έχουσι το δικαίωμα της οριστικής αρνησικυρίας οιουδήποτε νόμου ή αποφάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων εν όλω ή εν μέρει, εφ’ όσον ο νόμος ή η απόφασις εν όλω ή εν μέρει αφορώσιν: Α. Εις εξωτερικάς υποθέσεις, εξαιρουμένης της συμμετοχής της Δημοκρατίας εις διεθνείς οργανισμούς και συνθήκας συμμαχίας, ως μετέχουσι τόσον το Βασίλειον της Ελλάδος όσον και η Τουρκική Δημοκρατία. Ο εν τω παρόντι εδαφίω όρος «εξωτερικαί υποθέσεις» περιλαμβάνει: (α) την αναγνώρισιν κρατών, την σύναψιν διπλωματικών και προξενικών σχέσεων μετ' άλλων χωρών και την διακοπήν των σχέσεων τούτων. Την παροχήν συγκαταθέσεως διά τον διορισμόν διπλωματικών αντιπροσώπων και την χορήγησιν εκτελεστηρίου εις προξενικούς αντιπροσώπους, την τοποθέτησιν διπλωματικών αντιπροσώπων και προξενικών αντιπροσώπων εκ των υπηρετούντων εν τη διπλωματική υπηρεσία εις θέσεις εν τω εξωτερικώ και την ανάθεσιν καθηκόντων εν τω εξωτερικώ, ως ειδικών απεσταλμένων, εις υπηρετούντας εν τη διπλωματική υπηρεσία. Τον διορισμόν και την τοποθέτησιν προσώπων μη ανηκόντων εις την διπλωματικήν υπηρεσίαν εις οιανδήποτε θέσιν εν τω εξωτερικώ, ως διπλωματικών ή προξενικών αντιπροσώπων και την ανάθεσιν καθηκόντων εν τω εξωτερικώ ως ειδικών απεσταλμένων, εις πρόσωπα μη ανήκοντα εις την διπλωματικήν υπηρεσίαν, εις οιανδήποτε θέσιν εν τω εξωτερικώ, ως διπλωματικών ή προξενικών αντιπροσώπων και την ανάθεσιν καθηκόντων εν τω εξωτερικώ ως ειδικών απεσταλμένων, εις πρόσωπα μη ανήκοντα εις την διπλωματικήν υπηρεσίαν, (β) την συνομολόγησιν διεθνών συνθηκών, συμβάσεων και συμφωνιών, (γ) την κήρυξιν πολέμου και την συνομολόγησιν ειρήνης, (δ) την προστασίαν εν τη αλλοδαπή των πολιτών της Δημοκρατίας και των συμφερόντων αυτών, (ε) την εγκατάστασιν, το καθεστώς και τα συμφέροντα αλλοδαπών εν τη Δημοκρατία, (στ) την απόκτησιν ξένης ιθαγενείας υπό πολιτών της Δημοκρατίας και την αποδοχήν υπό τούτων εργασίας παρεχομένης υπό ξένης Κυβερνήσεως ως και την είσοδον τούτων εις την υπηρεσίαν ξένης Κυβερνήσεως. 33 Β. Τα ακόλουθα θέματα αμύνης: (α) την σύνθεσιν και δύναμιν των ενόπλων δυνάμεων και τας πιστώσεις διά ταύτας, (β) τους διορισμούς στελεχών και την προαγωγήν αυτών, (γ) την εισαγωγήν πολεμικού υλικού και εκρηκτικών υλών παντός είδους, (δ) την παροχήν βάσεων και άλλων διευκολύνσεων εις συμμάχους χώρας. Γ. Τα ακόλουθα θέματα ασφαλείας: (α) τους διορισμούς στελεχών και την προαγωγήν αυτών, (β) την κατανομήν και στάθμευσιν δυνάμεων ασφαλείας, (γ) τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης και τον στρατιωτικόν νόμον, (δ) τους περί αστυνομίας νόμους. Αποσαφηνίζεται ότι το δικαίωμα αρνησικυρίας κατ' εφαρμογήν του ως άνω εδαφίου Γ περιλαμβάνει παν μέτρον ή απόφασιν εκτάκτου ανάγκης, ουχί όμως τα αφορώντα εις την συνήθη λειτουργίαν της αστυνομίας και της χωροφυλακής.Πολιτική ισότητα
 • Είναι απαράδεκτη η πολιτική ισότητα σε όλα τα επίπεδα. Τι προβλέπει το Σύνταγμα; • Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουσιν από κοινού δύο εκ των κεκτημένων τα προσόντα του διορισμού ως δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου πρόσωπα ως γενικόν εισαγγελέα της Δημοκρατίας και βοηθόν γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας, τηρουμένου του κανόνος ότι δεν θα ανήκωσιν εις την αυτήν κοινότητα. • Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουσιν από κοινού δύο ικανά και κατάλληλα πρόσωπα ως γενικόν ελεγκτήν και βοηθόν γενικού ελεγκτού τηρουμένου του κανόνος ότι ο γενικός ελεγκτής και ο βοηθός γενικού ελεγκτού δεν θα ανήκωσιν εις την αυτήν κοινότητα. • Ο Πρόεδρος και ο Aντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουσιν από κοινού δύο ικανά και κατάλληλα πρόσωπα ως διοικητήν και υποδιοικητήν της Eκδοτικής Tραπέζης της Δημοκρατίας, τηρουμένου του κανόνος ότι ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Eκδοτικής Tραπέζης της Δημοκρατίας δεν θα ανήκωσιν εις την αυτήν κοινότητα. • H δημόσια υπηρεσία αποτελείται κατά εβδομήκοντα επί τοις εκατόν εξ Eλλήνων και κατά τριάκοντα επί τοις εκατόν εκ Tούρκων. 2. H ποσοτική αυτή κατανομή εφαρμόζεται, καθ’ ο μέτρον καθίσταται τούτο πρακτικώς δυνατόν, εις άπαντας τους βαθμούς της ιεραρχίας εν τη δημοσία υπηρεσία. • Συνιστάται επιτροπή δημοσίας υπηρεσίας συγκειμένη εξ ενός προέδρου και εννέα άλλων μελών διοριζομένων από κοινού υπό του Προέδρου και του Aντιπροέδρου της Δημοκρατίας. Eπτά εκ των μελών της επιτροπής είναι Έλληνες και τρεις Tούρκοι. • Ο Πρόεδρος και ο Aντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουσιν από κοινού δύο ικανά και κατάλληλα πρόσωπα ως γενικόν λογιστήν και βοηθόν γενικού λογιστού, τηρουμένου του κανόνος ότι ο γενικός λογιστής και ο βοηθός γενικού λογιστού δεν θα ανήκωσιν εις την αυτήν κοινότητα. • H Δημοκρατία έχει στρατόν δύο χιλιάδων ανδρών, εκ των οποίων εξήκοντα επί τοις εκατόν είναι Έλληνες και τεσσαράκοντα επί τοις εκατόν είναι Tούρκοι. • Oι αρχηγοί και υπαρχηγοί του στρατού, της αστυνομίας και της χωροφυλακής της Δημοκρατίας διορίζονται από κοινού υπό του Προέδρου και του Aντιπροέδρου της Δημοκρατίας.

 • Eίς των αρχηγών του στρατού, της αστυνομίας και της χωροφυλακής είναι Tούρκος και οσάκις ο αρχηγός του στρατού ή της αστυνομίας ή της χωροφυλακής ανήκει εις την μίαν κοινότητα, ο υπαρχηγός ανήκει εις την ετέραν κοινότητα. • Kαθιδρύεται Aνώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον της Δημοκρατίας συγκείμενον εξ ενός Έλληνος, ενός Τούρκου και ενός ουδετέρου δικαστού. Πρόεδρος του Δικαστηρίου είναι ο ουδέτερος δικαστής.

 • Ο ουδέτερος δικαστής δεν δύναται να είναι υπήκοος ή πολίτης της Δημοκρατίας ή του Bασιλείου της Eλλάδος ή της Tουρκικής Δημοκρατίας ή του Hνωμένου Bασιλείου και των αποικιών αυτού.΄Ιση μεταχείριση
 • Δικαιούται η Τουρκία να διεκδικεί ειδικές ρυθμίσεις για τους πολίτες της; Τι προβλέπει το Σύνταγμα;

 • Η Δημοκρατία θέλει παραχωρήσει κατόπιν συμφωνίας υπό καταλλήλους όρους την ρήτραν του μάλλον ευνοουμένου Κράτους εις το Βασίλειον της Ελλάδος, την Τουρκικήν Δημοκρατίαν και το Ηνωμένον Βασίλειον της Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου Ιρλανδίας εις πάσαν συμφωνίαν οιασδήποτε φύσεως.Οι αναφορές είναι ενδεικτικές αλλά και χαρακτηριστικές του πλαισίου μέσα στο οποίο οφείλουμε να κινηθούμε. Το πιθανό επιχείρημα ότι δεν λειτούργησε το Σύνταγμα του ’60 και άρα πρέπει να κάνουμε άλλες ρυθμίσεις, δεν αναιρεί καμία από τις πρόνοιές του και δίνει τη δυνατότητα στην πλευρά μας να το αμφισβητήσει διότι, με τον τρόπο αυτό, αμφισβητεί την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία. Αν είναι κάτι στο οποίο μπορούν να επενδυθούν προσπάθειες, αυτό είναι οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών και όχι η ανατροπή του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκτός, φυσικά, κι αν μιλούμε για την αποδοχή της διχοτόμησης…


Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Φον ντερ Λάιεν: Οι Κύπριοι αξίζουν επανενωμένη χώρα - Το κυπριακό είναι ευρωπαϊκό ζήτημα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φον ντερ Λάιεν: Οι Κύπριοι αξίζουν επανενωμένη χώρα - Το κυπριακό είναι ευρωπαϊκό ζήτημα

Φον ντερ Λάιεν: Οι Κύπριοι αξίζουν επανενωμένη χώρα - Το κυπριακό είναι ευρωπαϊκό ζήτημα

Μητσοτάκης για Κυπριακό: Διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό κράτος με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ
ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης για Κυπριακό: Διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό κράτος με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ

Μητσοτάκης για Κυπριακό: Διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό κράτος με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ

Ερντογάν: Μια ομοσπονδιακή λύση δεν είναι δυνατή στην Κύπρο - Άμεση η αντίδραση της Αθήνας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερντογάν: Μια ομοσπονδιακή λύση δεν είναι δυνατή στην Κύπρο - Άμεση η αντίδραση της Αθήνας

Ερντογάν: Μια ομοσπονδιακή λύση δεν είναι δυνατή στην Κύπρο - Άμεση η αντίδραση της Αθήνας

Πρ. Χριστοδουλίδης: Η Τουρκία συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Το μήνυμά του στον Ερντογάν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρ. Χριστοδουλίδης: Η Τουρκία συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Το μήνυμά του στον Ερντογάν

Πρ. Χριστοδουλίδης: Η Τουρκία συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Το μήνυμά του στον Ερντογάν

Η αντίδραση του Προέδρου στις προτάσεις της Αννίτας Δημητρίου
ΣΤΗΛΕΣ

Η αντίδραση του Προέδρου στις προτάσεις της Αννίτας Δημητρίου

Η αντίδραση του Προέδρου στις προτάσεις της Αννίτας Δημητρίου