Φόρμα αναζήτησης

Σε εφαρμογή από σήμερα το Εστία – Πλήρης οδηγός του σχεδίου από τον «Π»

Μετά από αναμονή μηνών και έντονη συζήτηση για την επίπτωση που τελικά θα έχει στην προστασία της πρώτης κατοικίας, ξεκινά από σήμερα 2 Σεπτεμβρίου η περίοδος υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο σχέδιο Εστία. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου για να υποβάλουν την αίτηση στην τράπεζά τους. Ο «Π» παρουσιάζει έναν περιεκτικό οδηγό του σχεδίου, μέσα από ερωτήσεις και χρήσιμες απαντήσεις. Πρόκειται για ένα απλό εργαλείο το οποίο τράπεζες, οργανισμοί εξαγοράς πιστώσεων κα υπουργεία θα δημοσιεύσουν εντός της ερχόμενης εβδομάδας με την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια και με υποθήκη πρώτη κατοικία να υποβάλουν αίτηση, ανεξάρτητα από τα αν είναι επιλέξιμοι για ένταξη, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των δανειοληπτών που κινδυνεύουν με απώλεια της κατοικίας. Τα στοιχεία, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης θα χρησιμοποιηθούν για να ετοιμαστούν νέα σχέδια για όσους μείνουν εκτός. Τα νέα αυτά σχέδια δεν θα έχουν τα χαρακτηριστικά του Εστία, το οποίο προσφέρεται για μια και μοναδική φορά. Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου Εστία, ο αιτητής συμπληρώνει και υποβάλλει στην τράπεζα του την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα εντός της περιόδου 2 Σεπτεμβρίου 2019-2019. Στο πρόγραμμα μετέχουν τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και αίτηση μπορεί να υποβάλει (συν)ιδιοκτήτης κύριας κατοικίας, (συν)δανειολήπτης των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων όπως ορίζονται στο σχέδιο και κύριος μέτοχος νομικής οντότητας που οφείλει τις μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις.

 1. Γιατί υπάρχει η ανάγκη να δημιουργηθεί αυτό το σχέδιο;

Το σχέδιο δημιουργείται γιατί η κυβέρνηση επιθυμεί να τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο παροχής κρατικής χορηγίας προς συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών.

 

 1. Το σχέδιο θα προσφερθεί μόνο μία φορά; Δηλ. Αν δημιουργηθούν καθυστερήσεις σε έναν χρόνο θα μπορούν και πάλι να ενταχθούν νέοι δανειολήπτες;

Το σχέδιο θα προσφερθεί μόνο μια φορά για συγκεκριμένες πιστωτικές διευκολύνσεις (βλ. ερ. 10), και με την εκπνοή της προθεσμίας (βλ. ερ. 5), θα τερματιστεί η προσφορά του και δεν θα επαναληφθεί.

 

 1. Πώς θα επωφεληθεί ο συμμετέχων στο σχέδιο;

Θα καταβάλλεται κρατική χορηγία εκ μέρους του συμμετέχοντος που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3) της δόσης του αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας.

 

 1. Τι θα καλύπτει η κρατική χορηγία;

Η κρατική χορηγία θα καλύπτει το 1/3 της καταβολής κεφαλαίου, καθώς και τους δεδουλευμένους τόκους που αναλογούν στο 1/3 του αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας ετησίως, νοούμενου ότι ο δανειολήπτης πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στο σχέδιο και θα συνεχίσει να αποπληρώνει τη δική του συνεισφορά σύμφωνα με τους όρους αναδιάρθρωσης που θα συμφωνηθούν μεταξύ του δανειολήπτη και της συμμετέχουσας (τράπεζας ή εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων).

 

 1. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης και ποια η διάρκεια του σχεδίου;

Το σχέδιο είναι σε ισχύ από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την αποπληρωμή του αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας ή την αθέτηση των αναδιαρθρωμένων υποχρεώσεων του αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας.

Η ημερομηνία υποβολής αίτησης, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, πρέπει να είναι εντός της χρονικής περιόδου 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 15 Νοεμβρίου 2019.

 

 1. Ποια είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει στη συμμετέχουσα την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα;

Ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει στη συμμετέχουσα οντότητα την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2019. Η συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων δύναται να ξεκινήσει άμεσα.

 

 1. Πώς μπορεί ο δανειολήπτης να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του;

Ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στη συμμετέχουσα στην οποία η κύρια κατοικία είναι εκχωρημένη ως πρώτη υποθήκη μέσα στην προθεσμία (βλ. Ερ. 6).

 

 1. Πώς θα ξέρει ο πελάτης ότι εμπίπτει στο σχέδιο;

Όλοι οι δανειολήπτες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σχέδιο θα πρέπει να αποταθούν στη συμμετέχουσα στην οποία η κύρια κατοικία είναι εκχωρημένη ως πρώτη υποθήκη.

 

 1. Πώς μπορεί να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης και τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν;

Υπάρχει δημοσιευμένος οδηγός συμπλήρωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο ενδιαφερόμενος, μπορεί επίσης να αποταθεί στη συμμετέχουσα.

 

 1. Ποια κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι πιστωτικές διευκολύνσεις που θα εντάσσονται στο σχέδιο;

Το σχέδιο αφορά τις πιστωτικές διευκολύνσεις του δανειολήπτη, ανεξαρτήτως νομίσματος, εάν τουλάχιστον το 20% του συνόλου όλων των πιστωτικών διευκολύνσεων του δανειολήπτη στη συμμετέχουσα ήταν σε καθυστέρηση πληρωμής για τουλάχιστον τις αμέσως προηγούμενες 90 ημέρες από την 30 Σεπτεμβρίου 2017, και

α) εξασφαλίζονται με πρώτη σε σειρά προτεραιότητας υποθήκη επί της κύριας κατοικίας ή/και

β) εξασφαλίζονται με πρώτη σε σειρά προτεραιότητας υποθήκη και συνεχόμενες αυτής σε σειρά υποθήκες επί της κύριας κατοικίας, ή

γ) για τις οποίες έχει εκχωρηθεί το αγοραπωλητήριο συμβόλαιο για την αγορά της κύριας κατοικίας, ή

δ) εξασφαλίζονται από ισχύουσα σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης κύριας κατοικίας

ε) η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας (βλ. Ερ. 23) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000 ευρώ).

 

 1. Ποια εισοδηματικά κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι αιτητές που εντάσσονται στο σχέδιο;

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του Αιτητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2017 και 2018:

– τις 60.000 ευρώ για οικογένεια με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα,

– τις 55.000 ευρώ για οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα,

– τις 50. 000 ευρώ για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα,

– τις 45.000 για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο,

– τις 35.000 ευρώ για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,

– τις 20.000 ευρώ για μονήρη νοικοκυριά.

 

Νοείται περαιτέρω ότι τα παραπάνω ισχύουν και για μονογονεϊκές οικογένειες.

 

 1. Ποια περιουσιακά κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι αιτητές που εντάσσονται στο σχέδιο;

Τα υπόλοιπα καθαρά οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία του αιτητή δεν θα πρέπει για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2016, 2017 και 2018 καθώς και τον μήνα πριν, να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το ογδόντα τοις εκατόν (80%) της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας, όπως αυτή θα προκύψει από την εκτίμησή της (βλ. Ερ. 23), και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 250.000 ευρώ.

 

 1. Επιπρόσθετα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται ώστε οι αιτητές να εντάσσονται στο σχέδιο:
 • Ο αιτητής πρέπει να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2013 και εντεύθεν. Η συνεχής διαμονή δεν διακόπτεται αν απουσίαζε: (α) για μέχρι έναν (1) μήνα κάθε έτος, (β) για λήψη θεραπείας για λόγους υγείας και (γ) προσωρινά για σπουδές.
 • Η λύση αναδιάρθρωσης που θα προσφερθεί στον δανειολήπτη να είναι βιώσιμη.
 • Οποιαδήποτε μετρητά ή καταθέσεις, πέραν είτε των 10.000 ευρώ είτε του 20% των υπόλοιπων καθαρών οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων του αιτητή, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, τα οποία δεν εξασφαλίζουν οποιεσδήποτε πιστωτικές διευκολύνσεις του αιτητή, θα πρέπει να καταβληθούν έναντι των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων πριν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης. Εξαιρούνται αυτά που ανήκουν σε εξαρτώμενα τέκνα του αιτητή.
 • Ο αιτητής θα πρέπει να δώσει γραπτή συγκατάθεση για πρόσβαση του αρμόδιου φορέα σε οποιαδήποτε στοιχεία, τα οποία ο αιτητής οφείλει όπως προσκομίσει για την εν λόγω αίτηση και για επιβεβαίωση των οικονομικών του στοιχείων από τον αρμόδιο φορέα.

 

 1. Ποιος αποφασίζει εάν ο αιτητής πληροί τα κριτήρια;

Ο αρμόδιος φορέας, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

 1. Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης της βιωσιμότητας της λύσης αναδιάρθρωσης;

Η βιωσιμότητα της λύσης αναδιάρθρωσης θα αξιολογείται από τη συμμετέχουσα (όπως καθορίζεται στην περί της οδηγίας διαχείρισης καθυστερήσεων).

Σε περίπτωση που κριθεί από τη συμμετέχουσα ότι η λύση αναδιάρθρωσης που προνοεί το σχέδιο δεν είναι βιώσιμη λύση αναδιάρθρωσης, ο αρμόδιος φορέας θα απορρίπτει την αίτηση για συμμετοχή στο σχέδιο.

 

 1. Ποιοι θα είναι οι όροι αναδιάρθρωσης των δανείων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του σχεδίου;

Οι όροι δανεισμού θα είναι τυποποιημένοι και η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου θα εξαρτάται από την ηλικία του δανειολήπτη. Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου θα είναι 25 χρόνια (βλ. Ερ. 17).

 

 1. Πώς θα υπολογίζεται η διάρκεια αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου;

Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου ορίζεται ως ακολούθως με βάση την ηλικία του αιτητή:

 • Ηλικία 18-50, χρόνος αποπληρωμής 25 χρόνια;
 • Ηλικία 51-55, χρόνος αποπληρωμής 20 χρόνια;
 • Ηλικία 56-60, χρόνος αποπληρωμής 15 χρόνια;
 • Ηλικία 61-65, χρόνος αποπληρωμής 10 χρόνια;
 • Ηλικία ≥66, χρόνος αποπληρωμής 5 χρόνια.

 

 1. Πώς θα αναδιαρθρωθεί ένα δάνειο που συμμετέχει στο σχέδιο;

Το ποσό του αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας θα ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ:

(α) του συνολικού συμβατικού υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης,

(β) της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας όπως αυτή θα προκύπτει από την εκτίμησή της (βλ. Ερ.23).

Σε όλες τις περιπτώσεις, κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, ένα ποσό της τάξης τουλάχιστον του πέντε τοις εκατόν (5%) του χαμηλότερου ποσού μεταξύ των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων και της εκτίμησης της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας, θα πρέπει να παραμένει παγοποιημένο και θα καθίσταται απαιτητό μόνο σε περίπτωση αθέτησης των αναδιαρθρωμένων υποχρεώσεων του αιτητή, ενώ θα διαγράφεται οριστικά στην περίπτωση πλήρους αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας.

 

 1. Αν υπάρχουν άλλες εξασφαλίσεις στο υφιστάμενο δάνειο όπως καταθέσεις ή υποθήκες άλλων ακινήτων (πέραν της κύριας κατοικίας) αυτές θα εμπίπτουν στο σχέδιο;

Στην περίπτωση που το δάνειο/ δάνεια εξασφαλιζόταν και από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, η συμμετέχουσα θα προσφέρει επιπρόσθετο αναδιαρθρωμένο δάνειο σε ένα ποσό που θα ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ:

(α) του εναπομείναντος υπολοίπου του δανείου κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης (μετά από το αναδιαρθρωμένο δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία), και

(β) της αγοραίας αξίας των εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Σημειώνεται ότι το επιπρόσθετο αναδιαρθρωμένο δάνειο δεν θα λαμβάνει κρατική χορηγία.

 

 1. Θα χρεώνονται στον αιτητή οποιαδήποτε αρχικά τραπεζικά έξοδα;

Δεν θα υπάρχει καμία επιπρόσθετη χρέωση στον αιτητή από την αναδιάρθρωση.

 

 1. Ποιο θα είναι το νόμισμα του αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας;

Το ευρώ.

 

 1. Αν η κύρια κατοικία εξασφαλίζει δάνειο στο οποίο ο ιδιοκτήτης δεν είναι ο πρωτοφειλέτης, μπορεί να αναλάβει το χρέος και να επωφεληθεί της χορηγίας;

Ναι, νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια και θα αναλάβει το αναδιαρθρωμένο δάνειο που θα εξασφαλίζεται από την κύρια κατοικία.

 

 1. Ποια θα είναι η διαδικασία εκτίμησης της υποθηκευμένης κύριας κατοικίας;

Κατά τη διαδικασία θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος δύο εκτιμήσεων:

 • μίας εκτίμησης που θα διεξάγεται εκ μέρους της συμμετέχουσας και
 • μίας εκ μέρους του αιτητή, εκτός αν ο αιτητής αποδέχεται την εκτίμηση της συμμετέχουσας.

Σε περίπτωση που η υψηλότερη εκτίμηση με βάση τις εκθέσεις εκτιμήσεων που αναφέρονται πιο πάνω, είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση συν το 25% αυτής, ο αιτητής οφείλει εντός πέντε ημερών από την ημέρα παραλαβής της τελευταίας έκθεσης εκτίμησης, να ζητήσει τον διορισμό τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή ο οποίος, εντός προθεσμίας τριάντα 30 ημερών από τον διορισμό του, θα ετοιμάζει ανεξάρτητη εκτίμηση της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας.

Σε περίπτωση διορισμού τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, ως αγοραία αξία της κύριας κατοικίας θεωρείται, ο μέσος όρος των δύο πλησιέστερων εκτιμήσεων.

Σε περίπτωση που οι τρεις εκτιμήσεις διαφέρουν μεταξύ τους ισομερώς, τότε ως αγοραία αξία της κύριας κατοικίας θεωρείται ο μέσος όρος των τριών εκτιμήσεων.

 

 1. Ποιος θα επωμίζεται το κόστος εκτίμησης της κύριας κατοικίας;

Το κόστος για τις υπηρεσίες του κάθε εκτιμητή, θα καταβάλλεται από το πρόσωπο που τον διόρισε. Στην περίπτωση διορισμού τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, το κόστος θα αναλαμβάνεται εξ ημισείας από τον αιτητή και τη συμμετέχουσα.

Οι ενστάσεις, οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι πτωχεύσαντες

 1. Έχει δικαίωμα ο αιτητής να υποβάλει ένσταση για την απόφαση του αρμόδιου φορέα; Αν ναι, ποια είναι η διαδικασία;

Ναι. Ο αιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων εντός ενός μήνα από την ημερομηνία λήψης γνωστοποίησης της απόφασης.

 

 1. Το σχέδιο θα καλύπτει και επαγγελματική στέγη με αξία μικρότερη των 350.000 ευρώ;

Όχι. Το σχέδιο καλύπτει μόνο δάνεια που είναι συνδεδεμένα με την κύρια κατοικία.

 

 1. Πώς ορίστηκε η μέγιστη αγοραία αξία της κύριας κατοικίας σε 350.000 ευρώ;

Η μέγιστη αγοραία αξία της κύριας κατοικίας έχει καθοριστεί από το κράτος βασισμένο σε υφιστάμενους νόμους σχετικά με την κύρια κατοικία.

 

 1. Πώς θα χειρίζονται οι περιπτώσεις με προβλήματα ως προς τον τίτλο ιδιοκτησίας της κύριας κατοικίας;

Σε περιπτώσεις που η κύρια κατοικία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για το αναδιαρθρωμένο δάνειο κύριας κατοικίας, άλλα μη βεβαρημένα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούν να γίνονται αποδεκτά ως εξασφάλιση από τη συμμετέχουσα κατά την κρίση της, η αξία των οποίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την αξία της κύριας κατοικίας.

 

 1. Αν ο αιτητής είναι μεγάλος σε ηλικία, μπορεί να προσθέσει δεύτερο πρωτοφειλέτη στο δάνειο για να μεγαλώσει τη διάρκειά του;

Όχι. Η διάρκεια αποπληρωμής θα βασίζεται στην ηλικία του αιτητή.

 

 1. Πώς θα χειριστεί ο φορέας τις περιπτώσεις για τις οποίες εκκρεμεί διάταγμα δικαστηρίου σε σχέση με διαζύγιο ή διαφορών με την εταιρεία ανάπτυξης γης;

Ο χειρισμός εξειδικευμένων περιπτώσεων θα εξετάζεται από την ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

 1. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί και δεν καταβάλει τα αποδεικτικά στοιχεία που θα του ζητηθούν για να αξιολογηθεί η αίτησή του;

Ο δανειολήπτης δεν θα μπορεί να συμμετέχει στο σχέδιο. Σε αυτή την περίπτωση, η συμμετέχουσα θα μπορεί να εκτελέσει τα απαραίτητα μέτρα για ανάκτηση των οφειλόμενων.

 

 1. Έχει το δικαίωμα ο αιτητής να ενταχθεί στο σχέδιο αν είναι δέκτης άλλων κοινωνικών παροχών;

Ναι, αλλά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην προσμέτρηση του οικογενειακού εισοδήματος με κάποιες εξαιρέσεις.

 

 1. Πώς θα χειρίζονται, οι συμμετέχουσες, περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί διάταγμα αποκατάστασης πτωχεύσαντος για τον αιτητή;

Θα χρειάζεται συγκατάθεση από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για να μπορεί ο σιτητής να συμμετέχει στο σχέδιο.

 

 1. Πώς θα χειρίζονται, οι συμμετέχουσες, περιπτώσεις όπου για το ίδιο ακίνητο υπάρχουν χρηματοδοτήσεις σε πέραν της μίας συμμετέχουσας (π.χ. Α & Β Υποθήκη);

Ο αιτητής θα πρέπει να αποταθεί στη συμμετέχουσα η οποία είναι εκχωρημένη ως πρώτη υποθήκη η κύρια κατοικία.

 

 1. Τι γίνεται σε περίπτωση που ο δανειολήπτης αδυνατεί να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής που συμφωνηθεί μεταξύ του δανειολήπτη και της συμμετέχουσας;

Σε αυτή την περίπτωση θα:

(α) τερματίζεται η καταβολή της κρατικής χορηγίας,

(β) ο οφειλέτης αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας οφείλει να επιστρέψει στον αρμόδιο φορέα το συνολικό καταβληθέν ποσό της χορηγίας,

(γ) το αναδιαρθρωμένο δάνειο κύριας κατοικίας, το τυχόν αναδιαρθρωμένο εναπομένον δάνειο και το αναδιαρθρωμένο παγιοποιημένο δάνειο, καθίστανται απαιτητά από τη συμμετέχουσα, και

(δ) η συμμετέχουσα θα μπορεί να εκτελέσει τα απαραίτητα μέτρα για ανάκτηση των οφειλόμενων.

 

 1. Τι συμβαίνει με δανειολήπτη ο οποίος αποπληρώνει το δάνειο / τα δάνεια, εξασφαλισμένα με κύρια κατοικία με αξία που δεν υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ, κανονικά και δεν υπάρχουν καθυστερήσεις;

Ο συγκεκριμένος δανειολήπτης δεν πληροί τα κριτήρια του σχεδίου. Ο δανειολήπτης νοουμένου ότι συνεχίζει να αποπληρώνει το δάνειο/ τα δάνειά του, που εξασφαλίζονται από την κύρια κατοικία, σύμφωνα με τους όρους της δανειακής του σύμβασης, τότε δεν διατρέχει τον κίνδυνο να εκποιηθεί η κύρια κατοικία του.

 

 1. Πού θα απευθύνονται οι πελάτες για τυχόν παράπονα που αφορούν το σχέδιο;

Στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, που θα συσταθεί από τον αρμόδιο φορέα για χειρισμό ενστάσεων, απαιτήσεων, καταγγελιών και άλλων διαφορών σχετικά με το σχέδιο.

 

 1. Μπορεί κάποιος δανειολήπτης, του οποίου η τράπεζα συμμετέχει στο σχέδιο, να μην συμμετέχει σε αυτό;

Μπορεί, αλλά θα πρέπει να αποπληρώνει το δάνειό του με βάση την υφιστάμενη συμφωνία με τη συμμετέχουσα, χωρίς την κρατική χορηγία. Επιπρόσθετα, η συμμετέχουσα θα μπορεί να εκτελέσει τα απαραίτητα μέτρα για ανάκτηση των οφειλόμενων.

 

 1. Τι σημαίνει «υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας»;

Τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας του αιτητή, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, μείον τις τρέχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις της οικογένειας του αιτητή μείον των πιστωτικών διευκολύνσεων που εξασφαλίζονται με εξασφαλίσεις επί της κύριας κατοικίας και συμπεριλαμβάνουν ακίνητη ιδιοκτησία, κινητή ιδιοκτησία και χρηματοοικονομικά στοιχεία.

 

 1. Πώς θα χειριστεί ο αρμόδιος φορέας τις περιπτώσεις στις οποίες ο πελάτης έχει χωρίσει, έχει ο ίδιος άλλη μόνιμη κατοικία και στο υποθηκευμένο ακίνητο διαμένουν η πρώην σύζυγος και ανήλικα τέκνα;

Ο χειρισμός περιπτώσεων χωρισμένου ζεύγους που δεν καλύπτονται από το σχέδιο θα εξετάζεται από την ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.