Φόρμα αναζήτησης

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη ύψους €95 εκατ. το τρίμηνο

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε κέρδη ύψους 95 εκατ. ευρώ. μετά τη φορολογία.

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

-Σύνολο εσόδων ύψους €176 εκατ., Λειτουργικά κέρδη ύψους €71 εκατ., Οργανικά κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους €23 εκατ.

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 14.9% αναπροσαρμοσμένος (pro forma) για το Helix –πώληση δανείων- (13.4% μη αναπροσαρμοσμένος).

-Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 17.9% αναπροσαρμοσμένος για το Helix (16.2% μη αναπροσαρμοσμένος).

-Δεκαέξι συνεχή τρίμηνα οργανικής μείωσης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ). Μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) κατά ~70% από τον Δεκέμβριο 2014

– ΜΕΔ μειώθηκαν κατά €157 εκατ. σε €4.6 δις (€2.4 δις μετά τις προβλέψεις), αναπροσαρμοσμένα για το Helix

-Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια ανέρχεται σε 35% και η κάλυψη με προβλέψεις ανέρχεται στο 48%, αναπροσαρμοσμένα για το Helix

Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €3.8 δις, αναπροσαρμοσμένο για το Helix

-Οι καταθέσεις ανήλθαν σε €16.3 δις στο τέλος του τριμήνου, μειωμένες κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, αυξημένες κατά 1% σε ετήσια βάση για την Κύπρο

-Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 67% αναπροσαρμοσμένος για το Helix