Φόρμα αναζήτησης

Τρ. Κύπρου: Ζημιά μετά τη φορολογία €552 εκατομμυρίων

Ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €552 εκατομμυρίων, ανακοίνωσε για το 2017 το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, σε σύγκριση με κέρδη €64 εκ. το 2016, παρουσιάζοντας μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων για ενδέκατο συνεχόμενο τρίμηνο το δ΄ τρίμηνο του περσινού έτους (βάσει ΕΑΤ).
 
Στόχοι του Συγκροτήματος για το 2018 είναι η διατήρηση της καθοδήγησης κερδών ανά μετοχή σε περίπου €0,40 ή €180 εκ., η διατήρηση του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) πέραν του 13,0%, η διατήρηση του Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας πέραν του 15,0% και η οργανική μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) κατά €2 δις.
 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για το 2017, που ανακοίνωσε την Τρίτη το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, τα λειτουργικά κέρδη για το 2017 ανήλθαν σε €485 εκατ., σε σύγκριση με €566 εκατ. το έτος 2016 (μειωμένα κατά 14% σε ετήσια βάση), εξέλιξη που αντικατοπτρίζει κυρίως τα μειωμένα καθαρά έσοδα από τόκους.
 
Το δ΄ τρίμηνο του  2017, τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €1 εκατομμύριο και το σύνολο προβλέψεων και απομειώσεων στα €102 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη για το δ΄ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε €105 εκατ., σε σύγκριση με €124 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.
 
Οι προβλέψεις για το 2017 ανήλθαν σε €779 εκατ., αυξημένες κατά 111% σε ετήσια βάση, μετά τις επιπρόσθετες προβλέψεις ύψους περίπου €500 εκατ., κατά το β’ τρίμηνο 2017.
 
Τα αυξημένα επίπεδα των προβλέψεων κατά το β’ τρίμηνο 2017 αντικατοπτρίζουν, σύμφωνα με το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, τις αλλαγές στις παραδοχές των προβλέψεων της Τράπεζας ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης της στρατηγικής του Συγκροτήματος για πιο ενεργή διερεύνηση άλλων καινοτόμων στρατηγικών επιλογών για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό.
 
Οι προβλέψεις για το δ’ τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε €50 εκατ., μειωμένα κατά 31% σε τριμηνιαία βάση.
 
Τα ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €2,586 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017, σε σύγκριση με €2,562 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και με €3,071 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 12,7% και σε 12,2% χωρίς μεταβατικές διατάξεις. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 14,2%.
 
Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) με προβλέψεις ανήλθε στο 48% στις 31 Δεκεμβρίου 2017, σε σύγκριση με 49% στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και 41% στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η κάλυψη με προβλέψεις αυξάνεται στο 51% κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9.
 
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €2.2 δισ. ή κατά 20% κατά τη διάρκεια του έτους 2017, ανήλθαν σε €8,804 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και αντιπροσωπεύουν το 47% του συνόλου των δανείων, σε σύγκριση με 48% στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και 55% στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
 
Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €1.4 δις ή 17% το έτος 2017. Η μείωση, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, οφείλεται στις αναδιαρθρώσεις, τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα (debt for asset swaps) και τις διαγραφές.
 
Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε €6,905 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και αντιπροσωπεύουν το 37% του συνόλου των δανείων (δείκτης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών), στα ίδια επίπεδα με τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και σε σύγκριση με 41% στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις ανήλθε σε 61% στις 31 Δεκεμβρίου 2017, σε σύγκριση με 62% στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και 54% στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών καλύπτονται πλήρως.
 
Σε γραπτή δήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Τζον Πάτρικ Χούρικαν αναφέρει ότι «τα οικονομικά αποτελέσματα αυτού του τριμήνου και ολόκληρου του έτους αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδό μας έναντι της κύριας στρατηγικής μας για βελτίωση του ισολογισμού» και υπογραμμίζει ότι το 2018 αναμένεται «πιο ομαλοποιημένη χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε επιστροφή στην κερδοφορία και να επιτρέψει την οργανική αύξηση κεφαλαίων».
 
«Ενώ είμαστε ευχαριστημένοι με την μέχρι στιγμής πρόοδο στην πορεία της Τράπεζας για ανάκτηση της ισχυρής της θέσης, δεν έχουμε αμφιβολία για τη δουλειά που παραμένει, τόσο σε σχέση με το προβληματικό μας χαρτοφυλάκιο, όσο και με την ανάπτυξη του υγιούς χαρτοφυλακίου. Είμαστε περήφανοι που διατηρούμε ηγετική θέση σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη Κυπριακή οικονομία», υπογραμμίζει.
 
Αναφέροντας ότι η μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) θα συνεχιστεί στα επόμενα τρίμηνα, ο κ. Χούρικαν τονίζει η τράπεζα συνεχίζει ενεργά να διερευνά «διαρθρωτικές λύσεις για την περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό και την περαιτέρω ομαλοποίηση της Τράπεζας».
 
Σημειώνει ότι τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €1.6 δις αντιπροσωπεύουν αναδιαρθρωμένα δάνεια τα οποία δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Το υπόλοιπο μέρος των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ανέρχεται σε €7.2 δις, φέρει κάλυψη με προβλέψεις ύψους 54% και αντιπροσωπεύει το 38% των δανείων μας.
 
Αναφέρει επίσης ότι τα νέα δάνεια που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν σε €2.2 δις, υπερβαίνοντας το σύνολο των νέων δανείων που χορηγήθηκαν το 2016 κατά 53%, και αναμένουμε περαιτέρω αύξηση το 2018.
 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, οι συνολικές καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €17,850 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017, σε σύγκριση με €17,315 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και €16,510 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Οι καταθέσεις του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά €535 εκατ. ή 3% σε τριμηνιαία βάση και οι καταθέσεις στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά €393 εκατ. ή 3% σε τριμηνιαία βάση.
 
Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €18,755 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017, σε σύγκριση με €19,253 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και €20,130 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Τα δάνεια στην Κύπρο ανήλθαν σε €16,814 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017 αποτελώντας το 90% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος.
 
Η Τράπεζα είναι ο μεγαλύτερος δανειστής στην Κύπρο με το μερίδιο αγοράς της επί των δανείων να ανέρχεται σε 39,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
 
Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το έτος 2017 ανήλθαν σε €583 εκατ. και 3.02% αντίστοιχα, μειωμένα κατά 15% σε σύγκριση με €686 εκατ. το προηγούμενο έτος. Τα συνολικά έσοδα  για το έτος 2017 ανήλθαν σε €907 εκατ., σε σύγκριση με €963 εκατ. για το έτος 2016 (6% μείωση σε ετήσια βάση).
 
Τα συνολικά έξοδα για το έτος 2017 ανήλθαν σε €399 εκατ., εκ των οποίων 54% αφορά κόστος προσωπικού (€228 εκατ.), 41% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€171 εκατ.) και 5% αφορά ειδική εισφορά επί των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο και συνεισφορά ΕΤΕ.
 
Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων (Real Estate Management Unit, REMU)

Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) ανέλαβε ακίνητα ύψους €164 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2017 (αύξηση 30% σε τριμηνιαία βάση) και €520 εκατ. το 2017, μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα.
 
Αναφέρει ότι η ΔΔΑ επικεντρώνει την προσοχή της στην πώληση των ακινήτων που προκύπτουν από τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα.
 
Το Συγκρότημα σημειώνει ότι ολοκλήρωσε την πώληση ακινήτων ύψους €54 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2017, σε σύγκριση με €64 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2017 και πωλήσεις ακινήτων ύψους €258 εκατ. το έτος 2017.
 
Προσθέτει ότι κατά το β’ τρίμηνο 2017, το Συγκρότημα πώλησε ακίνητο με λογιστική αξία ύψους €10 εκατ., το οποίο είχε ταξινομηθεί ως επένδυση σε ακίνητα. Τον Ιανουάριο 2018, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε επιπρόσθετες πωλήσεις ακινήτων ύψους €8 εκατ.
 
Κατά τη διάρκεια του 2017 και κατά τον Ιανουάριο του 2018, το Συγκρότημα προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με τιμή συμβολαίου ύψους €335 εκατ. και επιπρόσθετα υπέγραψε αγοραπωλητήριες συμφωνίες για πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο με τιμή συμβολαίου ύψους €58 εκατ.
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η ΔΔΑ διαχειριζόταν ακίνητα με λογιστική αξία ύψους €1.6 δις.

Πηγή: ΚΥΠΕ