Φόρμα αναζήτησης

Το μενού των μεταρρυθμίσεων – Τι ζητείται από την Κύπρο μέσω των ανά χώρα συστάσεωνΟι κυπριακές αρχές, όπως και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καλούνται να εκπονήσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για να αξιοποιήσουν τους πόρους που δικαιούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης. Η εξέταση του κυπριακού σχεδίου από τις Βρυξέλλες μπορεί να αποδειχθεί μια δύσκολη εξίσωση για την Κύπρο σε ό,τι αφορά την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, καθώς θα τεθούν στο τραπέζι θέματα όπως τα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος και οι ιδιωτικοποιήσεις.
Γιατί; Εξαρχής είχε ανακοινωθεί ότι τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη του κοινού στόχου για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ η εκταμίευση των χρημάτων (όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα η Κύπρος μπορεί να δεσμεύσει σε δύο φάσεις συνολικά 968 εκατ. ευρώ) θα εκτελείται μετά την επίτευξη στόχων που θα θέσουν τα ίδια τα κράτη μέλη. Η ιδιοκτησία των μέτρων θα πρέπει να ανήκει στα κράτη μέλη, αλλά στο τραπέζι υπάρχει ήδη ένας οδηγός.

Ο οδηγός

Στους στόχους αυτούς, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα, δράσεις, μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις ανά χώρα συστάσεις οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, της διαδικασίας συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στην ΕΕ. Οι συστάσεις εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκδίδονται από το Συμβούλιο, δηλαδή από τα κράτη μέλη. Είναι, δηλαδή, προϊόν μιας πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των κρατών ώστε να μην επαναληφθεί η ευρωκρίση.
Το πακέτο των κειμένων για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης περιλαμβάνει και έναν οδηγό σύνταξης των εθνικών σχεδίων (για να υπάρχει ομοιογένεια) ο οποίος ζητεί τα σχέδια να περιλαμβάνουν τις συστάσεις των ετών 2019 και 2020 που δεν έχουν εκπληρωθεί.

Οι συστάσεις

Ο «Π» παραθέτει τον κατάλογο των όσων ζητούνται, με πολλά σημεία να είναι μάλλον αυτονόητα. Οι συστάσεις του 2020 έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της πανδημίας, αλλά διατηρείται η σύσταση του 2019 για το φορολογικό σύστημα. Έχει όμως αφαιρεθεί η σύσταση του 2019 για τις ιδιωτικοποιήσεις. Πρόσωπα με γνώση των διεργασιών εκτιμούν στον «Π» ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν θα βρεθούν στο μενού της διαπραγμάτευσης, αλλά τα φορολογικά θα βρεθούν χωρίς να τίθεται ζήτημα αλλαγών στους συντελεστές φορολόγησης.
Ειδικότερα, οι συστάσεις του 2020 ζητούν από την Κύπρο:
-Να εφαρμόσει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τη γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πανδημία της COVID-19, να στηρίξει την οικονομία και την ανάκαμψη που θα ακολουθήσει. Όταν το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες, να ακολουθήσει δημοσιονομικές πολιτικές που θα αποσκοπούν στην επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων και στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, με παράλληλη ενίσχυση των επενδύσεων.
-Να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ικανότητα του συστήματος υγείας να προσφέρει ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, βελτιώνοντας μεταξύ άλλων τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στον χώρο της υγείας.
-Να εξασφαλίσει επαρκή αναπλήρωση εισοδήματος και πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για όλους. Να ενισχύσει τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, να προωθήσει ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και να βελτιώσει τη συνάφεια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
-Να εξασφαλίσει επαρκή πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ρευστότητα, ιδίως για τις ΜμΕ. Να επισπεύσει τα ώριμα δημόσια επενδυτικά έργα και να προωθήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις για να ενθαρρύνει την οικονομική ανάκαμψη. Να επικεντρώσει τις επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση και στην ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, στις βιώσιμες μεταφορές, στην ψηφιοποίηση, στην έρευνα και στην καινοτομία.
-Να εντείνει τη δράση προς αντιμετώπιση των χαρακτηριστικών του φορολογικού συστήματος που διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό από ιδιώτες και πολυεθνικές εταιρείες. Να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ψηφιοποίηση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και του δημόσιου τομέα.
Οι συστάσεις του 2019 ζητούν από την Κύπρο:
-Να εγκρίνει βασικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και τη διακυβέρνηση των κρατικών οντοτήτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
-Να διορθώσει τα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος που μπορούν να διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό από άτομα και πολυεθνικές, ιδίως μέσω εξερχόμενων πληρωμών από πολυεθνικές.
-Να διευκολύνει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
-Να ενισχύσει τις εποπτικές ικανότητες στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ άλλων με την πλήρη ενοποίηση των εποπτικών αρχών ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων.
-Να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση και τη στήριξη της ενεργοποίησης των νέων.
-Να υλοποιήσει τη μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, και να αυξήσει τη συμμετοχή των εργοδοτών και των μαθητευόμενων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την οικονομικά προσιτή προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.
-Να επικεντρώσει την οικονομική πολιτική σε σχέση με τις επενδύσεις στους τομείς των βιώσιμων μεταφορών, του περιβάλλοντος, ιδίως στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ψηφιοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, και στην έρευνα και την καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές ανισότητες εντός της Κύπρου.
-Να θεσπίσει νομοθετικά μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών απόκτησης των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από τους στρατηγικούς επενδυτές.
-Να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση και να συνεχιστεί η υλοποίηση των έργων ιδιωτικοποίησης.
-Να ενταθούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης και της επανεξέτασης των αστικών διαδικασιών, της μεγαλύτερης εξειδίκευσης των δικαστηρίων και της δημιουργίας ενός λειτουργικού συστήματος «ηλεκτρονικής δικαιοσύνης».
-Να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της νομικής εκτέλεσης των αξιώσεων και τη διασφάλιση αξιόπιστων και ταχύρρυθμων συστημάτων για την έκδοση και τη μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων κυριότητας ακίνητης περιουσίας. Να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να ενισχυθούν η ανεξαρτησία των υπηρεσιών δίωξης και η ικανότητα επιβολής του νόμου.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.