Φόρμα αναζήτησης

Τι θέλει η Κύπρος από το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Η οριστικοποίηση των πολυετών δημοσιονομικών πλαισίων (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια διαδικασία με πρακτική ανατολίτικου παζαριού. To ύψος του επταετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και η κατανομή των δαπανών αποτελούν σημεία τριβής μεταξύ των κρατών μελών.
Η ιστορία διδάσκει ότι στο τέλος το ντιλ κλείνει. Την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου, οι ηγέτες των ”27” της ΕΕ –χωρίς τους Βρετανούς– προσέρχονται στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συγκάλεσε ο πρόεδρος του σώματος, Σαρλ Μισέλ, με στόχο να καταλήξουν στον προϋπολογισμό της περιόδου 2021-27. Η σύνοδος της Πέμπτης είναι ο τελευταίος σταθμός μιας μακράς διαπραγματευτικής διαδικασίας η οποία δεν κατέληξε σε συμφωνία.
Υπενθυμίζεται ότι στο τρέχον ΠΔΠ η Κύπρος έχει πετύχει κατανομή πόρων ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ κάτω από διάφορες πολιτικές και κυρίως την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Γεωργική Πολιτική.
Λαμβάνοντας υπόψη και τους πόρους που μπορούν να διεκδικηθούν από τα ανταγωνιστικά προγράμματα, τα συνολικά έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε πέραν των 1,6 δισ. ευρώ.
Η Κύπρος θα προσέλθει στην έκτακτη σύνοδο κορυφής έχοντας κατανοήσει ότι θα υπάρξουν περικοπές στις δύο κύριες πηγές άντλησης πόρων, το Ταμείο Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), αλλά διεκδικεί αυξημένους πόρους σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, την ασφάλεια, την έρευνα και την καινοτομία.

Πού βρισκόμαστε
Το τρέχον Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 ανέρχεται σε 1,140 τρισ. ευρώ (ή 1,03% του Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήματος – ΑΕΕ της ΕΕ). Στις 2 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, με την οποία περιγράφει τη δομή του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο οποίος και αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης για την επομένη προγραμματική περίοδο, και του ιδίους πόρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότησή του.
Το προτεινόμενο ΠΔΠ είναι πολύ κοντά σε πραγματικούς όρους με το υφιστάμενο με τη διαφορά ότι περιλαμβάνει 27 χώρες έναντι 28. Συγκεκριμένα το ΠΔΠ 2021-2027 ανέρχεται σε 1,135 τρισ. ευρώ (σταθερές τιμές 2018) ή 1,11% του ΑΕΕ της ΕΕ. Επιπλέον έχει διαφορετική δομή. Περιλαμβάνει επτά Κεφάλαια έναντι πέντε του τρέχοντος. Η αύξηση του αριθμού των Κεφαλαίων οφείλεται στη διχοτόμηση του πρώην Κεφαλαίου 3 «Ασφάλεια και Ιθαγένεια» σε νέα Κεφάλαια 4 & 5 «Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων» και «Ασφάλεια και άμυνα» και στη μετατροπή των υπο-Κεφαλαίων του πρώην Κεφαλαίου 1 στα νέα Κεφάλαια 1 & 2 «Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή τεχνολογία» και «Συνοχή και Αξίες».
Στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού η Επιτροπή προτείνει αύξηση των δαπανών σε νέες προτεραιότητες (ασφάλεια εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων, μετανάστευση, ψηφιακό μετασχηματισμό, έρευνα και καινοτομία) και μείωση των μεριδίων των δύο κύριων πολιτικών (Πολιτική Συνοχής και Κοινή Αγροτική Πολιτική).
Μετά από την υποβολή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάιο του 2018 οι συζητήσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) έχουν προχωρήσει στη βάση ενιαίων διαπραγματευτικών πλαισίων, στα οποία συμπεριλήφθηκαν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μελλοντική χρηματοδότηση ανά τομέα πολιτικής.

Οι θέσεις της Κύπρου
Η Κύπρος θεωρεί ότι το διαπραγματευτικό πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί αποτελεί μια καλή βάση για την τελική αυτή φάση των διαπραγματεύσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτιώσεις, τονίζει στον ”Π” κυβερνητική πηγή με γνώση των συζητήσεων.
Η Κύπρος, προσθέτει η ίδια πηγή, όπως και όλα τα κράτη μέλη της Μεσογείου (τα οποία επωφελούνται σε σημαντικό βαθμό από τις δυο μεγάλες επενδυτικές πολιτικές της Ένωσης, δηλαδή την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική), συμφωνούν στην ανάγκη για ισορροπία μεταξύ των πολιτικών αυτών και των νέων προκλήσεων, όπως το μεταναστευτικό, η ασφάλεια, και των αυξημένων αναγκών για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία.
”Παρόλο που ως μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ η πολιτική συνοχής μειώνεται, ο χρηματοδοτικός φάκελος που προτείνεται για την Κύπρο παραμένει σε συγκρίσιμα επίπεδα με την προηγούμενη περίοδο λόγω των χαρακτηριστικών της. Όσον αφορά την ΚΑΠ, ο χρηματοδοτικός φάκελος της Κύπρου αναμένεται να δεχθεί μια αναλογική μείωση, όπως και των υπολοίπων κρατών μελών”, εξηγεί στον ”Π” η ίδια πηγή.

Με βάση  τα παραπάνω η Κύπρος προσέρχεται στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με στόχο να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα για αυξημένους πόρους. Βαρύτητα δίνεται σε τέσσερα σημεία:
Πρώτον, στις παραμέτρους υλοποίησης των επενδυτικών πολιτικών και συγκεκριμένα στη διατήρηση κατάλληλων ποσοστών συγχρηματοδότησης και κατάλληλων κανόνων αποδέσμευσης.
”Θεωρούμε ότι οι εν λόγω πρόνοιες δεν πρέπει, επ’ ουδενί λόγω, να καθιστούν την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων δυσκολότερη, τόσο για τις εθνικές αρχές, όσο και για τις επιχειρήσεις και όλους τους φορείς υλοποίησης έργων. Από την άποψη αυτή, η Κύπρος δεν ευνοεί τα προτεινόμενα ποσοστά συγχρηματοδότησης και την περίοδο αποδέσμευσης”, εξηγεί στον ”Π” η κυβερνητική πηγή.
Δεύτερον, στον τομέα της μετανάστευσης η Κύπρος θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεγγύη και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, δεδομένου ότι οι τομείς αυτοί αποτελούν συλλογική ευθύνη και ότι ορισμένα κράτη μέλη στην περιφέρεια της Ένωσης υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις. Όσον αφορά την Κύπρο, η χώρα υφίσταται ακραία μεταναστευτική πίεση λόγω αφενός της γεωγραφικής της θέσης και αφετέρου της συνεχούς παράνομης στρατιωτικής τουρκικής κατοχής του βόρειου μέρους της.
Τρίτον, η Κύπρος έχει θέσει τη μετάβαση σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση στην πρώτη γραμμή των πολιτικών της δεσμεύσεών. Συνεπώς, υποστηρίζει πλήρως τη συγκέντρωση της χρηματοδότησης από διάφορα μέσα στην έρευνα και την καινοτομία.
Τέταρτον, όσον αφορά τους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, η κυπριακή πλευρά προσέρχεται στη συζήτηση με τη θέση ότι η δημιουργία μιας στέρεης ασπίδας κατά των απειλών είναι ύψιστης σημασίας για την καλή λειτουργία της Ένωσης. Για τους λόγους αυτούς, η Κύπρος θεωρεί ιδιαίτερα θετική τη σημαντική ενίσχυση των σχετικών πολιτικών.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.