Φόρμα αναζήτησης

Ταμείο για επενδύσεις-Εισήγηση Συμβ. Οικονομίας για «χρυσά διαβατήρια»

Η πρώτη σύσταση προς την κυβέρνηση που εξέδωσε το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ), υπό τον τίτλο «Κυπριακή Οικονομία: Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω Παραγωγικών Επενδύσεων», καλύπτει και ένα επίκαιρο θέμα, το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΠΕ), όπως ονομάζεται επίσημα το σχέδιο παροχής υπηκοότητας με κίνητρο την υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα.
Το συμβούλιο δεν μηδενίζει τα οφέλη του προγράμματος, αλλά προτείνει έναν νέο τρόπο αξιοποίησης των εσόδων που εισρέουν στη χώρα, ώστε να υπάρχει καλύτερη διάχυση αυτού του οφέλους.

Η πρόταση

Στην αξιολόγηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, το συμβούλιο καλεί την κυβέρνηση να κατευθύνει μέρος των εσόδων του προγράμματος σε παραγωγικές επενδύσεις.
«Τα οφέλη που έχουν προκύψει από την οικονομική δραστηριότητα που πηγάζει από το ΚΠΕ έχουν βοηθήσει στην αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων και στην ευρύτερη ανάπτυξη της οικονομίας. Έχει δημιουργήσει σημαντική κατασκευαστική δραστηριότητα, η οποία έχει συμβάλει στη βελτίωση της απασχόλησης, την κερδοφορία των εμπλεκόμενων στον κλάδο και στα κρατικά έσοδα μέσω φορολογιών», αναφέρει το ΣΟΑΚ.

Ταυτόχρονα, όμως, τονίζεται ότι «αυτές οι επενδύσεις έχουν βραχυπρόθεσμο παρά μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, κυρίως όταν δεν συνοδεύονται από την εγκατάσταση και δραστηριοποίηση των επενδυτών στη χώρα μας. Επίσης, στις περιπτώσεις που το σχέδιο δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ακινήτων, καθώς οι τιμές των ακινήτων προσδιορίζονται πέρα από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης, η αύξηση των τιμών της γης καθιστά άλλες επενδύσεις μη κερδοφόρες ή λιγότερο ελκυστικές, με αποτέλεσμα να παρατηρείται παραγκωνισμός επενδύσεων σε άλλους τομείς της οικονομίας».

Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι οι ξένες επενδύσεις που αποφέρουν μεγαλύτερα
και μακροπρόθεσμα οφέλη είναι αυτές που δημιουργούν νέο κεφάλαιο και διευρύνουν τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, το συμβούλιο συστήνει τη σύσταση ενός ειδικού ταμείου μέσω του οποίου έσοδα που προέρχονται από το ΚΠΕ θα μπορούσαν να διοχετευτούν, με στοχευμένες επενδύσεις, σε τομείς αιχμής έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνστικότητας της κυπριακής οικονομίας, καθώς και σε επενδύσεις με μακροχρόνιο αναπτυξιακό χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Επισημαίνεται παράλληλα η ανάγκη διασφάλισης της ορθής εφαρμογής του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων μέσα από την εφαρμογή ελέγχων δέουσας επιμέλειας, ώστε να διασφαλίζεται η φήμη, αλλά και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Μοντέλα

Το ΣΟΑΚ προτείνει και συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το εν λόγω ταμείο.

Η κυβέρνηση θα μπορεί να εισπράττει ένα ποσοστό των εσόδων από το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων και να το κατευθύνει μέσω του ειδικού ταμείου σε επενδύσεις που θα στοχεύουν στην προώθηση αναπτυσσόμενων και καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών για νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και σε άλλους τομείς με μακροχρόνιο αναπτυξιακό ορίζοντα. όπως η υψηλή τεχνολογία, η παιδεία, η υγεία και ο τομέας της έρευνας και της καινοτομίας.

Η κυβέρνηση θα μπορεί να εισπράττει ένα ποσοστό των εσόδων από το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων και να το επενδύει σε τομείς μακροχρόνιου αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως είναι οι τομείς της εκπαίδευση και της υγείας. Στο εκπαιδευτικό σύστημα, ένα ποσοστό των εσόδων θα μπορούσε να δοθεί
ως υποτροφίες, για άριστους φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με σχετικά χαμηλά εισοδήματα, σε τοπικά πανεπιστήμια ή κορυφαία πανεπιστήμια στο εξωτερικό, ή ακόμα και στην κατασκευή νέων πανεπιστημιακών εστιών στη Λευκωσία και ιδιαίτερα στη Λεμεσό. Όσον αφορά το σύστημα υγείας, ένα ποσοστό των εσόδων από το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατασκευή μιας νέας πτέρυγας στα εθνικά νοσοκομεία ή στη βελτίωση του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών ή στην οικοδόμηση προηγμένων κτηριακών εγκαταστάσεων περίθαλψης για άτομα της τρίτης ηλικίας

Έσοδα θα μπορούσαν να κατευθυνθούν και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και συγκεκριμένα μέσω κυβερνητικών επιδοτήσεων να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά σε κάθε νοικοκυριό.