Φόρμα αναζήτησης

Στην Κομισιόν τα μέτρα του ΥΠΟΙΚ για μείωση των ΜΕΔ κατά €8,2 δισ.

Τις κινήσεις και τα μέτρα που θα λάβει εντός του 2018, προκειμένου να πετύχει μια γρήγορη μείωση των συνολικών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) στο τραπεζικό σύστημα κατά 40% εντός του τρέχοντος έτους, παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών στο Πρόγραμμα Σταθερότητας για τα έτη 2018 – 2021 που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, πρόκειται μια στρατηγική τριών πυλώνων, ήτοι τις τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των ΜΕΧ, περιλαμβανομένης και πρόνοιας για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την υλοποίηση του σχεδίου «Εστία» για διαχείριση των ευάλωτων δανειοληπτών, που διαθέτουν ΜΕΧ με εξασφάλιση κύρια κατοικία και τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Συνεργατισμού.

Τα ΜΕΧ στο τέλος του 2017 αντιστοιχούσαν στο 43,7% των συνολικών δανείων ή σε €20,6 δισεκατομμύρια σε απόλυτους αριθμούς. Συνεπώς η μείωση σε ποσοστό 40% την οποία στοχεύει το ΥΠΟΙΚ, αντιστοιχεί σε €8,2 δισ.

«Η κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα την αποτελεσματική και γρήγορη αντιμετώπιση του πιο δύσκολου ζητήματος που αντιμετωπίζει ο χρηματοοικονομικός τομέας και η ευρύτερη οικονομία», αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται, η μείωση των ΜΕΧ σε απόλυτους αριθμούς ανήλθε σε €3,2 δισεκατομμύρια το 2017, με την μερίδα του λέοντος, ήτοι 64% ή €2,1 δις, να επιτυγχάνεται στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων.

Οι τρεις πυλώνες

Ο πρώτος πυλώνας προνοεί την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στο νομικό πλαίσιο, τροποποιήσεις που καταρτίστηκαν σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Κομισιόν.

Οι τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο, αφορούν την ενθάρρυνση των βιώσιμων αναδιαρθρώσεων βάσει της οδηγίας διαχείρισης καθυστερήσεων της Κεντρικής Τράπεζας.

Ενθάρρυνση αναδιάρθρωσης μη βιώσιμων δανείων που μπορούν να καταστούν βιώσιμα με την ολοκλήρωση ενός προγράμματος αποπληρωμής μέσω του πλαισίου αφερεγγυότητας.

Τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής δευτερογενούς αγοράς δανείων, προς όφελος τόσων των τραπεζών όσο και των δανειοληπτών. Μετά τη θέσπιση νομοθεσίας για την πώληση δανείων, η δευτερογενής αγορά θα συμπληρωθεί με την θέσπιση νομικού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις δανείων.

Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του πλαισίου εκποιήσεων, προκειμένου «να ενεργεί ως μια αξιόπιστη απειλή για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές».

Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας.

Την εισαγωγή πρόνοιας που να επιτρέπει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Η σειρά τροποποιήσεων συμπληρώνεται με την γρήγορη μεταφορά τίτλων ιδιοκτησίας και την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα της διαχείρισης υποθέσεων ΜΕΧ.

Το «Εστία»

Ο δεύτερος πυλώνας, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, αφορά την κυβερνητική στρατηγική για διαχείριση του «πιο δύσκολου τμήματος» των ΜΕΧ, αυτού των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, με εξασφάλιση την κύρια κατοικία του δανειολήπτη.

Το σχέδιο, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, στοχεύει μέσω της κατανομής του βάρους να στηρίξει τις ευάλωτα νοικοκυριά να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, συνεισφέροντας έτσι στην σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα και στην δημιουργία συνθηκών διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Όπως είναι γνωστό, το σχέδιο Εστία που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας, προνοεί την επιχορήγηση μέρους της δόσης των επιλέξιμων νοικοκυριών με δημόσιο χρήμα, έτσι ώστε τα δάνεια αυτά να μπορέσουν να αποπληρωθούν. Ήδη οι οίκοι αξιολόγησης S&P και Fitch εκτιμούν ότι το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος αποτιμάται περίπου στο 0,4% του ΑΕΠ.

Το Υπουργείο καθιστά σαφές πως αν οι τελικές πρόνοιες του σχεδίου δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα επιλέξιμα δάνεια θα είναι αυτά που κατηγοριοποιήθηκαν ως ΜΕΧ το 2017, ενώ οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα πρέπει να πληρούν προκαθορισμένα κριτήρια που αφορούν το εισόδημα και τα περιουσιακά τους στοιχεία, «προκειμένου να αποκλειστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη και να περιοριστεί ο ηθικός κίνδυνος».

Ο Συνεργατισμός

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στη διαδικασία προσφορών στον Συνεργατισμό με την ύπαρξη δύο επιλογών, είτε την αγορά όλης της τραπεζικής οντότητας ή του καλού μέρους της ΣΚΤ μαζί με το τραπεζικό δίκτυο. Οι πληροφορίες φέρουν ως επικρατέστερο σενάριο την πώληση του καλού μέρους του Συνεργατισμού, με ταυτόχρονη δημιουργία φορέα διαχείρισης ΜΕΧ. Με βάση υπολογισμούς, σε περίπτωση υλοποίησης του σεναρίου αυτού, τα συνολικά ΜΕΧ στο τραπεζικό σύστημα θα μειωθούν κατά 30%, αφού το σύνολο των ΜΕΧ της ΣΚΤ, που ανέρχονταν στο τέλος του 2017 σε €6,2 δις, θα μεταφερθούν εκτός του τραπεζικού συστήματος.

«Η πιο πάνω στρατηγική στοχεύει στη γρήγορη και πετυχημένη αντιμετώπιση της τελευταίας πρόκλησης που παραμένει στο τραπεζικό σύστημα μέσα, με στόχο τη σημαντική μείωση των ΜΕΧ μέχρι και κατά 40% εντός του 2018», αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.