Φόρμα αναζήτησης

Σε ισχύ η νέα οδηγία για τους μετόχους στην ΕΕ

Σε ισχύ τίθεται από τη Δευτέρα η αναθεωρημένη οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων στην ΕΕ, η οποία, σύμφωνα με την Κομισιόν, προωθεί την υπευθυνότητα και αντιμετωπίζει τις ελλείψεις εταιρικής διακυβέρνησης που συνέβαλαν στη χρηματοπιστωτική κρίση.

Οι θεσμικοί επενδυτές και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων πρέπει να ενεργούν με διαφάνεια σχετικά με την πολιτική επενδύσεων και δέσμευσής τους και να αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν υπόψη τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Υπάρχουν επίσης νέες απαιτήσεις διαφάνειας για τους πληρεξουσίους συμβούλους, οι οποίοι συμβουλεύουν τους θεσμικούς επενδυτές σχετικά με τον τρόπο ψηφοφορίας στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών. Με τους νέους κανόνες, η πολιτική αποδοχών των εταιρειών θα είναι πιο διαφανής, όπως θα είναι και η πραγματική αμοιβή των διευθυντικών στελεχών.

Για να διασφαλιστεί ότι η πολιτική αμοιβών συμβάλλει στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της εταιρείας, οι επιδόσεις των διευθυντών πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς, μεταξύ άλλων και με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Επιπλέον οι μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πόσο πληρώνονται οι διευθυντές της εταιρείας και θα είναι σε θέση να επηρεάσουν αυτό.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης απαιτήσεις έγκρισης και γνωστοποίησης για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνήθως μεταξύ της εταιρείας και του διευθυντή ή του μετόχου που ελέγχει).

Τέλος, οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν τελικά τους μετόχους που κατοικούν σε άλλη χώρα της ΕΕ από ό,τι με βάση τη συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις αυτών των εταιρειών και την ψηφοφορία.

ΚΥΠΕ