Φόρμα αναζήτησης

Ψάχνουν φόρμουλα για κάλυψη ”κουρεμένων” εταιρειών

Το απαγορευτικό Υπουργείου Οικονομικών και Κεντρικής Τράπεζας στη συμπερίληψη και νομικών προσώπων –χωρίς χαρακτηριστικά θεσμικού επενδυτή– στις πρόνοιες του Ταμείου Αλληλεγγύης, δεν σήμανε και την εγκατάλειψη της προσπάθειας της Επιτροπής Οικονομικών να συμπεριληφθούν και οι εταιρείες στους δικαιούχους του ταμείου, το οποίο έχει ως στόχο να μειώσει τις απώλειες όσων υπέστησαν ζημιά από την τραπεζική διάσωση του 2013.

Σε επαφή με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον έφορο Κρατικών Εγγυήσεων αναζητείται διατύπωση που θα επιτρέπει η πρόταση νόμου να διαμορφωθεί με τρόπο που να καλύπτει και τις εταιρείες. Σημειώνεται ότι η συζήτηση για την επίμαχη πρόταση νόμου θα συνεχιστεί στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών, τη Δευτέρα 10 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ”Π” στο κείμενο της πρότασης νόμου έχει αλλάζει η διατύπωση για τον ορισμό του ιδιώτη πελάτη. Ειδικότερα η διάταξη έχει διαμορφωθεί ως εξής:
”Τηρουμένων των αρχών που τίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, σκοπός του Ταμείου είναι να συνδράμει την αναπλήρωση τυχόν απωλειών που έχουν υποστεί φυσικά πρόσωπα τα οποία, κατά τον ουσιώδη χρόνο, είχαν τα χαρακτηριστικά ενός ’ιδιώτη πελάτη’ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, από την εφαρμογή των διατάξεων του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, διασφαλίζοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος ήταν σε ισχύ το 2013.

Επίσης ορίζεται ότι: ”Ο καταρτισμός και η υλοποίηση του Σχεδίου Αναπλήρωσης καθορίζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου, τηρουμένων των κανόνων σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις, και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης του υπουργού». Η επισήμανση «τηρουμένων…» προστέθηκε κατόπιν εισήγησης του εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων.