Φόρμα αναζήτησης

Πρόοδος διαχείρισης ΣΕΔΙΠΕΣ/ ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι 31/12/2019

Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), 100% θυγατρική της ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα), ενημερώνει για την πρόοδο διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας για την περίοδο μέχρι 31/12/2019.

Η συμφωνία μεταφοράς εργασιών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας προς την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ΕΤ) ολοκληρώθηκε στις 3/9/2018.  H εναπομείνασα οντότητα (ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ) ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που είναι στη διάθεσή της και δεν ασκεί οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα. Στα πλαίσια της αποστολής της στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και στη μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας.

  Δήλωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου  Λάμπρου Παπαδόπουλου

 Η απόδοση του χαρτοφυλακίου το τελευταίο τρίμηνο του 2019 ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική με τριμηνιαίο ρεκόρ ταμειακών εισροών ύψους €121εκ. και με συμφωνημένες και υλοποιημένες λύσεις αναδιάρθρωσης ή είσπραξης δανείων ύψους €356εκ. Τα θετικά αποτελέσματα μεταφράστηκαν σε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά ύψους €120εκ. στο τρίμηνο και με επιπρόσθετα €90εκ. τον Μάρτιο του 2020.

Καθοριστική προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού είναι επίσης η πρόσφατη υπογραφή της συμφωνίας για την πώληση του 49% της Αλταμίρα Κύπρου στην Αλταμίρα Ισπανίας για το πόσο των €4,5εκ.

Ωστόσο, τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας αναμένεται να επηρεαστούν ιδιαίτερα αρνητικά το 2020 λόγω των οικονομικών επιπτώσεων και μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, παρ’ όλες τις συνεχείς προσπάθειες της Διεύθυνσης της εταιρείας για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της. Τηρούμε τα σχετικά διατάγματα των αρμόδιων Αρχών, αναστείλαμε όλες τις εκποιήσεις και συνεχίζουμε να παρέχουμε την κάθε δυνατή στήριξη σε όλους τους συνεργάσιμους δανειολήπτες όπως και στην υλοποίηση του σχεδίου Εστία.

 Κύριες Εξελίξεις

 

 • Οι σωρευτικές ταμειακές ροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι 31/12/2019 ανήλθαν σε €511,7εκ. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €481,1εκ. ή 6,0% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051δις.

 

 • Οι ταμειακές εισροές του Δ’ Τριμήνου 2019 ανήλθαν σε €121,2εκ. σημειώνοντας αύξηση 18,7% έναντι €102,1εκ. το προηγούμενο τρίμηνο και στο ψηλότερο τριμηνιαίο αποτέλεσμα από την έναρξη εργασιών. Οι εισπράξεις από χορηγήσεις και ακίνητα ανήλθαν σε €111,6εκ. ή 1,4% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.767 δις στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2019.

 

 • Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Δ’ Τριμήνου 2019 ανήλθαν σε €33,6εκ. αυξημένες κατά 24% από το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αύξησης στις δαπάνες διαχειριστή που συνδέετε με τις αυξημένες ταμειακές ροές.

 

 • Οι ταμειακές εκροές για εξόφληση υποχρεώσεων ανήλθαν στα €42,3εκ. το Δ’ τρίμηνο 2019 σε σχέση με €2,0εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, αφού τον  Δεκέμβριο έγινε η καταβολή της τρίτης και τελευταίας δόσης του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης.

 

 • Το Δ’ Τρίμηνο 2019 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες αποπληρωμές κρατικής βοήθειας σε μετρητά ύψους €120εκ. Επίσης, τον Μάρτιο του 2020 έγινε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €90εκ., και ως εκ τούτου το ύψος της συνολικής αποπληρωμής σε μετρητά διαμορφώθηκε στα €210εκ.

 

 • Επιπρόσθετα, μέρος της  κρατικής  βοήθειας θα  αποπληρωθεί  μέσω  της μεταφοράς ακίνητης περιουσίας από τη ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος, καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου €140εκ. Η μεταβίβαση θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας εκτιμήσεων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

 

 • Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.956εκ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2019 από €7.114εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας απομόχλευση 2,2% λόγω εισπράξεων και διαγραφών. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών ανήλθε σε 5,6%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης τόκων, η απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται σε 12,9%.

 

 • Οι λύσεις αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira Asset Management Cyprus Ltd (ALTAMIRA) διαμορφώθηκαν σε €356,4,5εκ. το Δ’ Τρίμηνο 2019 έναντι €307,4εκ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών ανήλθαν σε €1.217,6εκ. ή 16,5% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371 δις.

 

 • Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2019 διαμορφώθηκαν σε €7.8674εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €169εκ., ακίνητη περιουσία €677εκ., και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €543εκ.

 

 • Σε σχέση με τις υποχρεώσεις, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) προς την Ελληνική Τράπεζα, έχει υποβληθεί απαίτηση ύψους €65,8εκ. για την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2019. Η απαίτηση περιλαμβάνει κυρίως λογιστικές προβλέψεις που αναγνώρισε η Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εργασιών. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ έχει ενημερώσει την Ελληνική Τράπεζα ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την απαίτηση, οπότε οι δύο πλευρές καλούνται να διαβουλευτούν και να αποταθούν σε εξειδικευμένο οίκο που έχουν από κοινού διορίσει για επιβεβαίωση του ποσού της απαίτησης. Επίσης, στις 2 Ιανουαρίου 2020, ως προνοείται από το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων, η Ελληνική Τράπεζα έχει υποβάλει τη δεύτερη απαίτηση  για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η διαβούλευση για την πρώτη και δεύτερη απαίτηση είναι σε εξέλιξη. Μεσοπρόθεσμα, οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας ενδέχεται να επηρεάσουν τις απαιτήσεις στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων.

Τα πιο κάτω χρηματοοικονομικά και αλλά γεγονότα αφορούν μετά την ημερομηνία αναφοράς του δελτίου τύπου 31/12/2019 και ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

 • Τον Μάρτιο του 2020 έγινε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €90εκ., και όπως αναφέρεται και πιο πάνω, το ύψος της συνολικής αποπληρωμής σε μετρητά διαμορφώθηκε στα €210εκ.
 • Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ αποφάσισε στις 19 Φεβρουαρίου 2020 τον διορισμό του κ. Μάριου Παπαδόπουλου στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΚΕΔΙΠΕΣ. Ο διορισμός του νέου Διευθύνοντα Συμβούλου τελεί υπό την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Μέχρι την τελική έγκριση του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο κ. Μάριος Παπαδόπουλος έχει αναλάβει καθήκοντα Εκτελούντος Χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ σε συνεδρία του στις 15 Απριλίου 2020 ενέκρινε τον διορισμό του κ. Σοφοκλή Παραπάνου στη θέση του ανεξάρτητου μη-εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά και τη σχετική έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
 • Στο πλαίσιο υλοποίησης των Δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεγράφη στις 24 Απριλίου 2020 η συμφωνία για την πώληση, από την ΣΕΔΙΠΕΣ στην Altamira Asset Management S.A., του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Altamira Asset Management (Cyprus) Limited. Η τιμή πώλησης συμφωνήθηκε στα €4.5 εκ. και έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, ότι αυτή συνάδει με όρους αγοράς όπως προνοείται από τις πιο πάνω Δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Σημειώνεται ότι για την ολοκλήρωση της πώλησης των μετοχών απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.
 • Τα αποτελέσματα του σχεδίου ΕΣΤΙΑ δεν θεωρούνται ικανοποιητικά παρόλες τις προσπάθειες της ΚΕΔΙΠΕΣ να προωθήσει το σχέδιο. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα:
 • Έχουν υποβληθεί 2.687 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 3.248 λογαριασμούς και ποσό €743εκ.
 • Οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις ανέρχονται στις 595 που αντιστοιχούν σε 727 λογαριασμούς και ποσό €150εκ.
 • Στάλθηκαν ήδη μέσω της πλατφόρμας στο Υπουργείο Εργασίας 238 υποθέσεις που αντιστοιχούν σε 286 λογαριασμούς και ποσό €55εκ.
 • Η εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού από τα μέσα Μαρτίου έχει επιδράσει αρνητικά στην πρόοδο της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων λόγω και της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων που έχουν καθηλώσει την εφαρμογή λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί αιτήματα αναστολής δόσεων για περισσότερους από 4.300 λογαριασμούς για δάνεια ύψους €560εκ. μέχρι το τέλος του 2020 σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού διατάγματος. Επιπλέον, έχει αδρανοποιηθεί η αγορά ακινήτων με αποτέλεσμα να μειωθούν δραματικά οι πωλήσεις ακινήτων.

Α. Ταμειακές Εισροές

Οι ταμειακές εισροές προέρχονται κυρίως από τη διαχείριση των δύο βασικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή των χορηγήσεων και των ακινήτων.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές μέχρι 31/12/2019 ανήλθαν σε €511,7εκ.[1], με τις εισροές του τελευταίου τριμήνου να διαμορφώνονται σε €121,2εκ., αυξημένες κατά 18,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Για το ίδιο τρίμηνο, οι Εισπράξεις από Διαχείριση Χορηγήσεων ανήλθαν σε €75,9εκ., αυξημένες κατά 17,8% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο, ενώ οι Εισπράξεις από Διαχείριση Ακινήτων ανήλθαν σε €34,7εκ., περίπου στα ίδια επίπεδα με το Γ’ τρίμηνο.

 

 

εκ.

Δ’ Τρίμηνο 2019 Γ’ Τρίμηνο

2019

+/- Σύνολο

1/9/2018 -31/12/2019

Εισπράξεις από Διαχείριση Χορηγήσεων 75,9 64,4 17,8% 313,5
Εισπράξεις από Διαχείριση Ακινήτων 34,7 35,1 -1,1% 167,6
  Άλλες Εισπράξεις 10,6 2,6 307,7% 30,6
Σύνολο Ταμειακών

Εισροών

121,2 102,1 18,7% 511,7

 

Α1. Διαχείριση Χορηγήσεων

 

Οι Εισπράξεις από τη Διαχείριση Χορηγήσεων αναλύονται ως ακολούθως:

 

 • Ανά κατηγοριοποίηση χορηγήσεων

 

€εκ. Δ’ Τρίμηνο 2019 Γ’ Τρίμηνο

2019

+/- Σύνολο

1/9/2018

31/12/2019

Από Μη- Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις 54,7 51,1 6,9% 228,7
Από   Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις 21,2 13,3 59,8% 84,8
Σύνολο 75,9 64,4 17,8% 313,5

 

 • Ανά θεσμικό τομέα

 

€εκ. Δ’ Τρίμηνο 2019 Γ’ Τρίμηνο

2019

 

+/-

Σύνολο

1/9/2018

31/12/2019

Ιδιώτες 49,6 47,1 5,3% 215,3
Εταιρείες 14,4 12,7 13% 56,7
Δήμοι, Κυβερνητικοί Οργανισμοί 11,9 4,6 159% 41,5
Σύνολο 75,9       64,4 17,8% 313,5

Η αύξηση στις εισπράξεις από εξυπηρετούμενες χορηγήσεις οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από Δήμους και Κυβερνητικούς Οργανισμούς λόγω της καταβολής ετήσιων δόσεων των δανείων αυτών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019.

Η διαχείριση χορηγήσεων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών γίνεται από την Altamira Asset Management Cyprus Ltd (ALTAMIRA). Οι σωρευτικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της ALTAMIRA μέχρι 31/12/2019 ανέρχονται σε €1.217,6εκ. Το Δ’ Τρίμηνο 2019 έχουν υλοποιηθεί λύσεις ύψους €356,4εκ., αυξημένες κατά 16% σε σχέση με €307,4εκ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι λύσεις που έχουν συμφωνηθεί και υλοποιηθεί (σε ονομαστικά υπόλοιπα χορηγήσεων) αναλύονται ως παρακάτω:

 

 

 

€εκ.

Δ’ Τρίμηνο 2019 Γ’ Τρίμηνο

2019

+/- Σύνολο

1/9/2018 –

31/12/2019

% στο σύνολο λύσεων
Αναδιάρθρωση χορήγησης 142,3 108,4 31% 449,0 37%
Ανταλλαγή ακινήτου έναντι χρέους 119,4 112,1 7% 405,1  

33%

Εξόφληση χορήγησης 52,3 48,2 9% 203,8  

17%

Τακτοποίηση καθυστερημένης χορήγησης σε ενήμερη 32,6 26,1 25% 108,0  

9%

Είσπραξη μετρητών σε χορηγήσεις σε καθυστέρηση 9,8 12,6 -22% 51,7 4%
Σύνολο λύσεων 356,4       307,4 16% 1.217,6 100%

Τα υπόλοιπα  χορηγήσεων στο τέλος της περιόδου αναλύονται ως ακολούθως:

 

 • Ανά κατηγοριοποίηση χορηγήσεων
€εκ. Υπόλοιπο 31/12/2019 Υπόλοιπο 30/9/2019 Υπόλοιπο 31/12/2018
Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις 6.413 92% 6.570 92% 6.887 93%
Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις 543 8% 544 8% 515 7%
Σύνολο 6.956 100% 7.114 100% 7.402 100%

 

 • Ανά θεσμικό τομέα
€εκ. Υπόλοιπο 31/12/2019 Υπόλοιπο 30/9/2019 Υπόλοιπο 31/12/2018
Ιδιώτες 5.687 82% 5.793 81% 5.957 80%
Εταιρείες 1.021 15%  1.062 15% 1.176 16%
Δήμοι, Κυβερνητικοί Οργανισμοί 248 3%   259 4% 269 4%
Σύνολο 6.956 100% 7.114 100% 7.402 100%

 

Α2. Διαχείριση Ακινήτων

Οι Εισπράξεις από τη Διαχείριση Ακινήτων προέρχονται κυρίως από τις πωλήσεις ακινήτων και σε μικρότερο βαθμό από τις εισπράξεις ενοικίων.

 

εκ.

Δ’ Τρίμηνο 2019 Γ’ Τρίμηνο

2019

+/- Σύνολο

1/9/2018 –

31/12/2019

Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων 33,5 34,1 -1,8% 162,0
Εισπράξεις από ενοίκια 1,2 1,0 20,0% 5,6
Σύνολο 34,7 35,1 -1,1% 167,6

 

Οι εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων μέσω της ALTAMIRA μέχρι 31/12/2019 ανήλθαν σε €162,0εκ., συμπεριλαμβανομένων €21,1εκ. υποβοηθούμενων πωλήσεων υποθηκευμένων ακινήτων. Οι εισπράξεις από πωλήσεις του Δ’ Τριμήνου 2019 ανήλθαν σε €33,5εκ. στα ίδια περίπου επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι δεν προωθούνται πωλήσεις ακινήτων για τα οποία υπάρχει σχετική απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για απόκτηση από το Κράτος για χρήση από κρατικές υπηρεσίες ή τις τοπικές αρχές.

       Πωλήσεις Δ’ Τρίμηνο

 2019

Γ’ Τρίμηνο

2019

Σύνολο 1/9/2018 -31/12/2019
Αρ. €εκ. % Αρ. εκ. % Αρ. €εκ. %
Γη 132 14,0 44 67 11,1 37 448 62,2 44
Εμπορικά ακίνητα 18 10,1 30 28 10,6 36 127 42,3 30
Οικιστικά ακίνητα 48 8,2 26 63 8,2 27 306 37,1 26
Σύνολο 198 32,3 100 158 29,9 100 881 141,6 100

 

Το ποσό συνολικών εισπράξεων από πωλήσεις ακινήτων είναι ψηλότερο από τις πωλήσεις της περιόδου λόγω εξόφλησης πωλήσεων ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν πριν την 1/9/2018.

Α.3 Άλλες Εισπράξεις και Ροές

 Οι Άλλες Εισπράξεις και Ροές αφορούν κυρίως έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελληνική Τράπεζα στα πλαίσια της μεταβατικής συμφωνίας εξυπηρέτησης καθώς και πωλήσεων γραφειακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (σύνολο €13,6εκ. εκ των οποίων €4,8εκ. το Δ’ τρίμηνο 2019), και υπηρεσίες στην ALTAMIRA επίσης στα πλαίσια σχετικής συμφωνίας παροχής υπηρεσιών (σύνολο €6,7εκ. εκ των οποίων €1,0εκ. το Δ’ τρίμηνο 2019). Τα έσοδα από τις υπηρεσίες προς την Ελληνική Τράπεζα είναι μη επαναλαμβανόμενα αφού η σχετική συμφωνία έχει εκπνεύσει τον Νοέμβριο 2019. Τέλος, οι εισπράξεις του Δ’ Τριμήνου 2019 περιλαμβάνουν και εισπράξεις ύψους €1,5εκ από πώληση μετοχών της ΝΕΑΣ ΣΕΒΕΓΕΠ προς την ίδια εταιρεία.

Β. Εκροές

 Οι σωρευτικές ταμειακές εκροές μέχρι 31/12/2019 ανήλθαν σε €303,5εκ.

Οι εκροές του Δ’ Τριμήνου 2019 ανήλθαν σε €75,9εκ. σε σχέση με €29,1εκ το προηγούμενο τρίμηνο αφού περιλαμβάνουν την καταβολή της τρίτης και τελευταίας δόσης του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ).

 

 

εκ.

Δ’ Τρίμηνο

2019

Γ’ Τρίμηνο

2019

+/- Σύνολο

1/9/2018 –

31/12/2019

Δαπάνες 33,6 27,1 24% 150,6
Δαπάνες Διαχειριστή (Servicer) 15,1 9,6 57% 57,9
Δαπάνες Προσωπικού 3,9 3,4 14% 22,2
Άλλες Δαπάνες και Ροές 14,6 14,1 4% 70,5
Εξόφληση Υποχρεώσεων 42,3 2,0        – 152,9
Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου 42,0 0,4 128,3
Συμφωνία με Ελληνική Τράπεζα 0,1 0,4 -87% 12,7
Άλλες Υποχρεώσεις πρώην ΣΚΤ 0,2 1,2 -87% 11,9
Σύνολο Ταμειακών Εκροών 75,9 29,1 161% 303,5

Οι εκροές σε σχέση με δαπάνες αφορούν:

 • Τις Δαπάνες του Διαχειριστή (Servicer – ALTAMIRA) μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, ως επίσης και οι πωλήσεις/ ενοικιάσεις ακινήτων. Η αμοιβή αποτελείται από σταθερό μέρος και μεταβλητό μέρος στη βάση των λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης που υλοποιούνται και των εισπράξεων από πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων.
 • Τις Δαπάνες του Προσωπικού  που  εργοδοτείται  από  την  ΚΕΔΙΠΕΣ.  Στις 31/12/2019 το ανθρώπινο δυναμικό της ΚΕΔΙΠΕΣ  ανερχόταν σε 357 άτομα (εκ των οποίων οι 64 είναι προσωπικό που έχει επιστρέψει από την ALTAMIRA), ενώ άλλα 175 άτομα της ALTAMIRA ήταν προσωπικό της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Όλα τα άτομα που αποχώρησαν με το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου(ΣΕΕ) και εργοδοτούνταν σε προσωρινή βάση για την ομαλή συνέχιση των εργασιών και την υποστήριξη της Ελληνικής Τράπεζας έχουν αποδεσμευτεί με τη λήξη της Μεταβατικής Συμφωνίας Εξυπηρέτησης τον Νοέμβριο του 2019.

 • Τις Άλλες Δαπάνες και Ροές οι οποίες αφορούν:
 • Tακτικές λειτουργικές δαπάνες (όπως κτηριακές δαπάνες, συστήματα πληροφορικής, δίκτυα και επικοινωνία, διαχείριση εγγράφων, επαγγελματικά και εποπτικά έξοδα κ.λπ.). Οι λογιστικές λειτουργικές δαπάνες της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχονται σε €39,7εκ. εκ των οποίων €9,9εκ. αφορούν το Δ’ Τρίμηνο 2019.

Σημαντικό μέρος των λειτουργικών δαπανών προκύπτουν από την υποστήριξη της Ελληνικής Τράπεζας και τιμολογούνται προς την Ελληνική Τράπεζα στα πλαίσια της σχετικής συμφωνίας.

 • Tις δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων (όπως δικηγορικά έξοδα, έξοδα εκτιμήσεων, εξόφληση φορολογιών κατά την απόκτηση ακινήτων). Οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε €20,2εκ εκ των οποίων €5,2εκ αφορούν το Δ’ Τρίμηνο 2019.  Από τις δαπάνες αυτές ποσό €9,1εκ είναι προς κρατικές υπηρεσίες.
 • Kεφαλαιουχικές δαπάνες και άλλες ροές.

Οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από την ΚΕΔΙΠΕΣ αφορούν τις αποζημιώσεις του Σχεδίου Εθελούσιας Εξόδου , τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη μεταφορά εργασιών προς την Ελληνική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου και του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) και όλες τις άλλες υποχρεώσεις της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Σε σχέση με το ΣΕΕ η  αποζημίωση έχει πλήρως καταβληθεί, αφού η τρίτη και τελευταία δόση έχει πληρωθεί εντός Δεκεμβρίου 2019.

Έχει, επίσης, ενεργοποιηθεί το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων προς την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ), οι υποχρεώσεις στα πλαίσια του οποίου έχουν εκτιμηθεί αρχικά στα €155εκ. Έχει υποβληθεί από την ΕΤ απαίτηση ύψους €65,8εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2019. Η απαίτηση περιλαμβάνει κυρίως λογιστικές προβλέψεις που αναγνώρισε η Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εργασιών. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ έχει ενημερώσει την Ελληνική Τράπεζα ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την απαίτηση, οπότε οι δύο πλευρές καλούνται να διαβουλευτούν και να αποταθούν σε εξειδικευμένο οίκο που έχουν διορίσει από κοινού για επιβεβαίωση του ποσού της απαίτησης. Επίσης, στις 2 Ιανουαρίου 2020, ως προνοείται από το σχέδιο, η Ελληνική Τράπεζα έχει υποβάλει τη δεύτερη απαίτηση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η διαβούλευση για την πρώτη και δεύτερη απαίτηση είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου, η Ελληνική Τράπεζα έχει προχωρήσει με την καταβολή προς την Κυπριακή Δημοκρατία τέλους ύψους €15εκ. για τις εγγυήσεις που παραχωρηθήκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την Ελληνική Τράπεζα σε περίπτωση που η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ δεν είναι σε θέση να πληρώσει τις υποχρεώσεις στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων.

Γ. Ταμειακή Θέση και Περιουσιακά Στοιχεία υπό Διαχείριση

Το Δ’ Τρίμηνο 2019 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες αποπληρωμές κρατικής βοήθειας ύψους €120εκ. σε μετρητά.

Με βάση τις συνολικές εισροές και εκροές, ως επίσης και τις αποπληρωμές κρατικής βοήθειας, η ταμειακή θέση στις 31/12/2019 διαμορφώθηκε σε €169,0εκ. σε σχέση με  €243,6εκ. στις 30/9/2019.

 

 

 

  €εκ.

Δ’ Τρίμηνο

2019

Γ’ Τρίμηνο

2019

Σύνολο

1/9/2018 –

31/12/2019

Αρχικό υπόλοιπο περιόδου 243,6 170,6 80,8
Πλεόνασμα Εισροών έναντι Δαπανών 87,6 75,0 361,1
Εισροές από Περιουσιακά Στοιχεία 121,2 102,1 511,7
Εξόφληση Δαπανών -33,6 -27,1 -150,6
Εξόφληση Υποχρεώσεων -42,3 -2,0 -152,9
Αποπληρωμή Κρατικής Βοήθειας -120,0 -120,0
Τελικό υπόλοιπο περιόδου 169,0 243,6 169,0

Από το 2020, τα  καθαρά  ταμειακά  πλεονάσματα  από  τη  διαχείριση των  περιουσιακών στοιχείων θα αποπληρώνουν σταδιακά την κρατική βοήθεια σε τακτική τριμηνιαία βάση. Σχετικά, τον Μάρτιο 2020 έγινε νέα πληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €90εκ. σε μετρητά και αφορά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Επίσης, μέρος  της  κρατικής  βοήθειας θα  αποπληρωθεί  μέσω  της μεταφοράς ακίνητης περιουσίας προς το κράτος, καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων μικρότερης αξίας όπως τρεις σημαντικές συλλογές έργων τέχνης, νομισμάτων και αρχαιοτήτων. Η μεταβίβαση των ακινήτων θα γίνει σε τιμές αγοράς έναντι της οφειλής προς το Κράτος και εκτιμάται σε περίπου €140εκ.   Η μεταβίβαση θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτίμησης η οποία διεξάγεται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση αποτελούνται από:

 

€εκ. Υπόλοιπο 31/12/2019 Υπόλοιπο 30/9/2019 Υπόλοιπο 31/12/2018
Χορηγήσεις (ονομαστική αξία) 6.956 88% 7.114 88% 7.402 90%
Ακίνητη Περιουσία 677 9% 653 8% 658 8%
Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες 169 2% 243 3% 92 1%
Συμμετοχές σε εταιρείες εμπορικού τομέα και άλλα περιουσιακά στοιχεία 72 1% 87 1% 100 1%
Σύνολο 7.874 100% 8.097 100% 8.252 100%

 

Η λογιστική μη ελεγμένη αξία των περιουσιακών στοιχείων στις 31/12/2019 μετά τις προβλέψεις για απομειώσεις ΜΕΧ και άλλων περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται σε €3.789εκ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ θα παρέχει ενημέρωση για τα αποτελέσματα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της πρώην ΣΚΤ σε τριμηνιαία βάση.

[1] Οι εισροές και εκροές παρουσιάζονται στη βάση μη ελεγμένης διοικητικής πληροφόρησης και κατά προσέγγιση ανάλυσης των ταμειακών κινήσεων. Τα περιουσιακά στοιχεία κατά την 31/12/2019 υπόκεινται σε επανεκτιμήσεις.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.