Φόρμα αναζήτησης

Κομισιόν: Πρόταση για 877 εκ. ευρώ για την Κύπρο

Tην πρότασή της για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής συνοχής, με έμφαση στις επενδύσεις, την εξειδίκευση, την απλοποίηση των κανόνων και τη σύνδεση της πολιτικής συνοχής με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Εξάμηνο, ενέκρινε σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων που συνεδρίασε στο Στρασβούργο και παρουσίασαν στον Τύπο ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν και η Επίτροπος Κρέτσου.

Επιπλέον η Κομισιόν, “με πρωτοφανή διαφάνεια”, όπως αναφέρει, στις 2 Μαΐου υπέβαλε την πρότασή της για τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, σε τρέχουσες και σε σταθερές τιμές του 2018 και “στο ίδιο πνεύμα”,  δημοσιεύει σήμερα όλα τα σχετικά αριθμητικά στοιχεία για τα διάφορα προγράμματα δαπανών, σε τρέχουσες και σε σταθερές τιμές του 2018. Με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε η Κομισιόν, η Κύπρος θα λάβει 877 368 784 ευρώ σε τιμές 2018 και 988 934 854 ευρώ σε τρέχουσες τιμές, για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021 -2027). Η Ελλάδα θα λάβει 19 239 335 692 σε τιμές 2018 , ή 21 696 841 512 ευρώ σε τρέχουσες τιμές (πιστώσεις στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή για την περίοδο 2021-2027).

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προτείνει να ενισχυθεί η σύνδεση ανάμεσα στην πολιτική για τη συνοχή και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, δηλαδή οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που τα Κράτη Μέλη οφείλουν να ολοκληρώσουν στη βάση συστάσεων της Κομισιόν και του Ecofin, θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν εν μέρει από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ο στόχος, λέει η Κομισιόν είναι να δημιουργηθεί στην Ευρώπη ένα περιβάλλον φιλικό στην ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις και οι επενδύσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο να μπορούν να αποδίδουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη. Η ενισχυμένη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από την πολιτική συνοχής θα εξασφαλίσει πλήρη συμπληρωματικότητα και συντονισμό με το νέο, ενισχυμένο πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων.

Επιπλέον η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει ότι το μεγαλύτερο μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής για επενδύσεις θα πρέπει διατεθεί για την καινοτομία, τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό. Επίσης, θα στηρίξει τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, για την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού.

Σε ό,τι αφορά τους κανόνες, η Κομισιόν προτείνει την απλούστευση στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, με λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερο επαχθείς διαδικασίες ελέγχου για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες που επωφελούνται από τη στήριξη της ΕΕ.

Προτείνει μάλιστα να αποδεχθούν τα Κράτη Μέλη ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων που να καλύπτει επτά ταμεία της ΕΕ, διευκολύνοντας τη δουλειά των διαχειριστών προγραμμάτων των ταμείων της ΕΕ. Επίσης, θα διευκολύνει τη δημιουργία συνεργειών, για παράδειγμα μεταξύ των κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή και του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης, για την ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών ένταξης των μεταναστών.

Το πλαίσιο επιτρέπει επίσης την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης σύνδεσης με άλλα μέσα του προϋπολογισμού της ΕΕ· Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη έχουν την επιλογή μεταφοράς ορισμένων πόρων της πολιτικής για τη συνοχή στο πρόγραμμα InvestEU.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι το νέο πλαίσιο συνδυάζει, επίσης, τη σταθερότητα που είναι απαραίτητη για τον μακρόπνοο επενδυτικό σχεδιασμό με το κατάλληλο επίπεδο ευελιξίας, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτες καταστάσεις. Μια ενδιάμεση επανεξέταση θα καθορίσει αν απαιτούνται αλλαγές στα προγράμματα για τα δύο τελευταία έτη της περιόδου χρηματοδότησης και αν θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν περιορισμένες μεταφορές πόρων εντός προγραμμάτων των ταμείων της ΕΕ. 

Τέλος σε ότι αφορά την εξειδικευμένη προσέγγιση των επενδύσεων ανά περιφέρεια, η Κομισιόν προβλέπει ότι οι περιφέρειες που υστερούν από πλευράς ανάπτυξης ή εισοδήματος, κυρίως στη νότια και ανατολική Ευρώπη, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν σημαντική στήριξη από την ΕΕ.

Η πολιτική συνοχής διακρίνει τρεις κατηγορίες περιφερειών: τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις περιφέρειες σε μετάβαση και τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Για να μειωθούν οι ανισότητες και να παρασχεθεί βοήθεια στις περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλής ανάπτυξης, ώστε να καλύψουν την καθυστέρησή τους, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο κριτήριο για την κατανομή των κονδυλίων. Επιπλέον, νέα κριτήρια αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματικότητα στην κάθε περιοχή -ανεργία των νέων, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, κλιματική αλλαγή και υποδοχή και ενσωμάτωση μεταναστών.

Η πολιτική συνοχής θα συνεχίσει να επενδύει σε όλες τις περιφέρειες, αφού πολλές περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων αυτών στα πλουσιότερα κράτη μέλη, βρίσκονται στο στάδιο της βιομηχανικής μετάβασης, της καταπολέμησης της ανεργίας και της διατήρησης της θέσης τους στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας·

Προβλέπεται τέλος ότι τοπικές αρχές θα συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ και η αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης θα ενισχύσει το αίσθημα ευθύνης για τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στις περιφέρειες και τις πόλεις.