Φόρμα αναζήτησης

Κομισιόν: Κομμένο το made in Cyprus

Απέτυχε να πείσει την ΕΕ για υποχρεωτική σήμανση των παραδοσιακών χειροτεχνημάτων της Κύπρου το Υπ. Εμπορίου και αποσύρει νομοσχέδιο [...]

Read More...

Αρνητική ήταν η Κομισιόν στην πρόθεση του Υπουργείου Εμπορίου να διασφαλίσει διά νόμου τα παραδοσιακά χειροτεχνήματα της Κύπρου καταπολεμώντας συνάμα τις απομιμήσεις. Η διατύπωση εμπεριστατωμένης γνώμης αλλά και παρατηρήσεων επί της τροποποίησης του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου ανάγκασε το υπουργείο να αποσύρει στις 4 Ιανουαρίου 2017, μέσω του ΥΠΕΞ, την πρόθεση να τροποποιήσει τον υπό αναφορά κανόνα.

Ουσιαστικά αυτό που επιχείρησε το υπουργείο -και γνωστοποίησε σχετικά στην Κομισιόν τον περασμένο Ιούλιο- ήταν, με την προσθήκη νέου άρθρου στον σχετικό νόμο, να διασφαλίσει ότι κάθε πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει και/ή παράγει εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας οποιοδήποτε παραδοσιακό χειροτέχνημα οφείλει να το συνοδεύει με εμφανή και σαφή ένδειξη περί της κυπριακής του προέλευσης. Η υποχρεωτική ωστόσο ένδειξη προέλευσης κρίθηκε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ κατά παράβαση του άρθρου 34 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Αν θέλουν οι ίδιοι

Πραγματοποιώντας σύντομη αναδρομή στη νομολογία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει πως το σχέδιο που της γνωστοποιήθηκε θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εμποδίων στο εμπόριο. «Τέτοιου είδους νομοθεσία θα επηρέαζε δυσμενώς τα εισαγόμενα προϊόντα», εξηγεί, προσθέτοντας ότι εφόσον η καταγωγή ενός προϊόντος συνδέεται από τους καταναλωτές με ορισμένες ιδιότητες, «είναι προς το συμφέρον των κατασκευαστών να την αναγράφουν οι ίδιοι επί των προϊόντων ή της συσκευασίας χωρίς να χρειάζεται να εξαναγκαστούν προς τούτο».

Το Υπ. Εμπορίου είχε υποστηρίξει πως οι καταναλωτές δεν προστατεύονται ικανοποιητικά αν το θέμα δεν ρυθμίζεται από το κράτος μέλος και εναπόκειται στους κατασκευαστές να τοποθετούν οι ίδιοι τις συγκεκριμένες ενδείξεις. Ωστόσο, η Κομισιόν επικαλούμενη απόφαση δικαστηρίου εξηγεί ότι «η προστασία των καταναλωτών εξασφαλίζεται ικανοποιητικά από τους κανόνες που απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση ψευδών ενδείξεων καταγωγής».

Επιπλέον, όπως σημειώνει η ΕΕ, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι ο σκοπός του γνωστοποιηθέντος σχεδίου είναι η καταπολέμηση των απομιμήσεων, η προστασία των καταναλωτών και η ενίσχυση των κατασκευαστών παραδοσιακών χειροτεχνημάτων, αποφεύγοντας π.χ. την απομίμηση και πώληση παραδοσιακών χειροτεχνημάτων που προέρχονται από την Κύπρο όπως τα λευκαρίτικα υφαντά με τη συγκεκριμένη ένδειξη, προβλέπεται ήδη νομοθεσία της EE η οποία εξασφαλίζει την απαγόρευση χρησιμοποίησης ψευδών ενδείξεων καταγωγής (Οδηγία για Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές). Επομένως τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τους εν λόγω κανόνες, ακόμη και ex officio και σε ευρεία κλίμακα αν το επιθυμούν. Οι κανόνες αυτοί τους επιτρέπουν να καταπολεμούν αθέμιτες πρακτικές που προέρχονται από αλλοδαπές επιχειρήσεις, ειδικότερα – μεταξύ άλλων – από τρίτες χώρες (π.χ. προϊόντα που παράγονται σε τρίτες χώρες τα οποία φέρουν αθέμιτα την επισήμανση «κατασκευάστηκε στο Χ κράτος μέλος»).

Δεν έπεισε

Τονίζεται πως παρότι ένα μέτρο ή μια εθνική πρακτική παραβιάζει το άρθρο 34 της ΣΛΕΕ, αυτοί οι κανόνες ή οι πρακτικές μπορεί να δικαιολογούνται καταρχήν σύμφωνα με το άρθρο 36 της ΣΛΕΕ ή στη βάση μίας από τις επιτακτικές απαιτήσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος που αναγνωρίζει το δικαστήριο.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν παρέχει καμία αιτιολόγηση όσον αφορά τους πιθανούς δικαιολογητικούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 36 της ΣΛΕΕ.

Και παρατηρήσεις

Πέραν της εμπεριστατωμένης γνώμης η Κομισιόν διατύπωσε και δύο παρατηρήσεις για την ενσωμάτωση στην υφιστάμενη νομοθεσία άρθρου σύμφωνα με το οποίο «…κανένα πρόσωπο δεν δύναται να προμηθεύει ή να προσφέρεται να προμηθεύσει ή να διαφημίζει εντός της Δημοκρατίας παραδοσιακό χειροτέχνημα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, το οποίο δεν φέρει επαρκή σήμανση ή δεν συνοδεύεται από εμφανή και σαφή ένδειξη ότι το εν λόγω προϊόν είναι κυπριακό». Αν πρόθεση ήταν ο αποκλεισμός από την αγορά ή διαφήμιση στην Κύπρο χειροτεχνήματος του Παραρτήματος μη κυπριακής προέλευσης η απαγόρευση αυτή θα αποτελούσε ποσοτικό περιορισμό κατά παράβαση του άρθρου 34 της ΣΛΕΕ.

Δεύτερον, σε περίπτωση που η παραπάνω διάταξη επέτρεπε σε «παραδοσιακό χειροτέχνημα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα» το οποίο κατασκευάζεται σε άλλο κράτος μέλος να διατίθεται στην αγορά και να διαφημίζεται στην Κύπρο, δεν είναι σαφές τι καλύπτει ο όρος «επαρκής σήμανση».

Send this to a friend