Φόρμα αναζήτησης

Καταναλωτές, υποβάλετε έγκαιρα τα παράπονά σας στον Επίτροπο

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, με σημείωμά του, ενημερώνει τους καταναλωτές για τη σημασία της έγκαιρης υποβολής των παραπόνων τους στο γραφείο του. Όπως αναφέρει, η έγκαιρη αυτή υποβολή καθιστά θεσμικά εφικτό στον Επίτροπο να επιληφθεί του παραπόνου τους, και στους Καταναλωτές να απολαμβάνουν τις δυνατότητες εξώδικης διευθέτησης των διαφορών τους με Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, ένα όχι αμελητέο ποσοστό των παραπόνων πολιτών κατά χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων τα οποία υποβάλλονται στο γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, δεν εξετάζονται επί της ουσίας τους διότι, από τη μελέτη των στοιχείων που κατατίθενται στο σχετικό φάκελο, προκύπτει ότι το υποβληθέν παράπονο, σε ό,τι αφορά το χρόνο υποβολής του, δεν πληροί τα κριτήρια εγκαιρότητας.

Ο νόμος καθορίζει συγκεκριμένη διαδικασία την οποία ο καταναλωτής οφείλει να ακολουθήσει πριν την υποβολή παραπόνου προς εξέταση από τον Επίτροπο. Η διαδικασία αυτή συνίσταται σε ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών τις οποίες ο καταναλωτής που προτίθεται να υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο για να εξεταστεί νομίμως, οφείλει να διεκπεραιώσει και μάλιστα εντός του υπό του Νόμου καθοριζόμενο χρονικό πλαίσιο.

Η εκτέλεση των ενεργειών αυτών, στο χρονικό πλαίσιο που τίθεται από τον Νόμο και νοουμένου ότι το ισχυριζόμενο ζημιογόνο γεγονός ικανοποιεί το χρονικό περιορισμό των 22 μηνών, όπως διατυπώνεται από το άρθρο 9(3) (γ) του Νόμου εγκαθιδρύουν το δικαίωμα στον Καταναλωτή για νόμιμη υποβολή παραπόνου στον Επίτροπο και δημιουργούν κατά Νόμο, υποχρέωση του ιδίου να επιληφθεί του παραπόνου σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του.

Ο Καταναλωτής που έχει παράπονο εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης, δύναται να το υποβάλει γραπτώς στη χρηματοοικονομική επιχείρηση, εντός προθεσμίας δεκαπέντε μηνών(15) από την ημερομηνία που έλαβε γνώση ή που λογικά θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση της επιβλαβούς, κατά την άποψή τα του, πράξης ή παράλειψης της χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή του γεγονότος ότι είχε έρεισμα για υποβολή παραπόνου.

Η χρηματοοικονομική επιχείρηση γνωστοποιεί τη λήψη του παραπόνου εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών (15) από της ημερομηνίας παραλαβής του παραπόνου και απαντά στον Καταναλωτή επί του παραπόνου εντός προθεσμίας τριών μηνών (3) από της ημερομηνίας παραλαβής του.

Σε περίπτωση που η χρηματοοικονομική επιχείρηση απαντήσει εντός της προθεσμίας και ο Καταναλωτής δεν ικανοποιείται από την απάντηση, τότε δύναται, εντός (4) μηνών από την ημερομηνία που έλαβε την απάντηση της χρηματοοικονομικής επιχείρησης, να υποβάλει το παράπονό του στον Επίτροπο.

Σε περίπτωση που δεν απαντήσει στον καταναλωτή εντός της προθεσμίας, τότε ο καταναλωτής δύναται, εντός (4) μηνών από της ημερομηνίας που η χρηματοοικονομική επιχείρηση όφειλε να απαντήσει στον Καταναλωτή, να υποβάλει το παράπονό του στον Επίτροπο.

Με βάση τα πιο πάνω, ο καταναλωτής πριν υποβάλει στον Επίτροπο το παράπονο εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης, οφείλει πρώτα να προβεί στις εξής ενέργειες:

(α) Να υποβάλει το παράπονο του γραπτώς[4] στη χρηματοοικονομική επιχείρηση εναντίον της οποίας στρέφεται. Μάλιστα δε, η εν λόγω γραπτή υποβολή του παραπόνου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός (15) μηνών από τη στιγμή (ημερομηνία) κατά την οποία συντελέστηκε, το κατά την άποψή του, επιβλαβές γεγονός το οποίο δημιουργεί έρεισμα (δηλαδή το λόγο ή την ανάγκη), υποβολής του παραπόνου.

(β) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής από τον καταναλωτή του παραπόνου στην επιχείρηση, η τελευταία οφείλει να γνωστοποιήσει προς τον Παραπονούμενο, λήψη του παραπόνου. Αν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου, η επιχείρηση αποτύχει να απαντήσει στον καταναλωτή επί της ουσίας του παραπόνου, ή η απάντηση δεν ικανοποιεί τον Καταναλωτή, δημιουργείται αμέσως το δικαίωμα για υποβολή του παραπόνου στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

(γ) Η διάρκεια ισχύος των κατά τα ανωτέρω δικαιωμάτων του Καταναλωτή να προσφύγει, με υποβολή παραπόνου, στον Επίτροπο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. Επομένως, εάν καταναλωτής ο οποίος κατοχύρωσε δικαίωμα υποβολής παραπόνου στον Επίτροπο, αποτυγχάνει να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα του εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών και υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, απαγορεύεται στον Επίτροπο να εξετάσει το παράπονό του.

Τεχνικές Διευκρινήσεις

Όπως αναφέρεται, ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα Υποβολής Παραπόνου στη Χρηματοοικονομική Επιχείρηση οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει. Ωστόσο, απαγορεύεται από το Νόμο ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος να εξετάζει παράπονα για τα οποία το ζημιογόνο γεγονός επισυνέβηκε 22 μήνες πριν την υποβολή τους στο Γραφείο του.