Φόρμα αναζήτησης

Πρόστιμο 650.000 ευρώ στην Commerzbank για χειραγώγηση της μετοχής της Λαϊκής το 2011

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 650.000 ευρώ στη Commerzbank για χειραγώγηση της τιμής της μετοχής της Λαϊκής Τράπεζας από την ίδια την Λαϊκή Τράπεζα και τη Commerzbank την περίοδο που η πρώην τράπεζα ανακοίνωσε την έκδοση Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ), ύψους μέχρι €294 εκατ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η σχετική διερεύνηση αποτελούσε μέρος της εμπεριστατωμένης έρευνας που διεξήγαγε η ΕΚΚ για τις δραστηριότητες και τον ρόλο της Λαϊκής Τράπεζας πριν από την οικονομική κρίση και του συνακόλουθου τραπεζικού bail-in το 2013. H υπόθεση περιήλθε σε γνωσή της ΕΚΚ μετά από καταγγελίες της βουλευτού του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου.

Η ΕΚΚ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Λαϊκή Τράπεζα, σε συνεργασία με τη Commerzbank, χρησιμοποίησαν το δομημένο προϊόν με ISIN XS0345364227 ως όχημα, προκειμένου η Commerzbank να ενεργήσει ως παρένθετο πρόσωπο της Λαϊκής Τράπεζας και από κοινού να χειραγωγήσουν την αγορά, σε σχέση με τη μετοχή της Λαϊκής Τράπεζας.

Η ΕΚΚ δεν απαιτείται να αποδείξει δόλο για να επιβάλει δόλο και δεν εξέτασε σχέση της χειραγώγησης με την έκδοση των ΜΑΕΚ.

Ωστόσο στην ανακοίνωσή της η ΕΚΚ υπενθυμίζει ότι “η Λαϊκή Τράπεζα ανακοίνωσε την έκδοση Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ), ύψους μέχρι €294 εκατ. στις 14 Απρίλιου 2011 και εξέδωσε το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο στις 19 Μαΐου 2011. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2011, η τιμή υποχρεωτικής μετατροπής είχε ως εξής: θα υπολογίζεται σε ποσοστό 90% επί της μεσοσταθμικής τιμής της μετοχής της Τράπεζας περιόδου 20 Εργάσιμων Ημερών που θα προηγηθούν της ειδοποίησης Γεγονότος Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου ή Γεγονότος Βιωσιμότητας, με ελάχιστη τιμή την ονομαστική αξία ανά συνήθη μετοχή (σήμερα €0,85). Η αναλογία μετατροπής θα προκύπτει με διαίρεση της ονομαστικής αξίας των ΜΑΕΚ με την ισχύουσα Τιμή Υποχρεωτικής μετατροπής».

Πως έγινε η χειραγώγηση
Ειδικότερα, η ΕΚΚ εξέτασε ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 19 του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμου του 2005, ως εκάστοτε ισχύει, σε σχέση με τα δομημένα προϊόντα ISIN XS0345364227 και XS0345364656 από τη Λαϊκή Τράπεζα ή και άλλα πρόσωπα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 –15 Μαρτίου 2013.

Με βάση την έρευνα που διεξήχθη και λαμβάνοντας υπόψη τις γραπτές παραστάσεις της ΛΤΚ και της Commerzbank AG η ΕΚΚ, εντόπισε τα ακόλουθα:

-Η Λαϊκή Τράπεζα επένδυσε σε δύο δομημένα προϊόντα, τα οποία εκδόθηκαν από τη Commerzbank AG στις 5 Φεβρουαρίου του 2008. Η αξία των εν λόγω προϊόντων βασιζόταν στα υποκείμενα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία επιλέγονταν από το πρόσωπο που είχε οριστεί ως «index sponsor». Σύμφωνα με τους όρους και κανονισμούς που διείπαν τα εν λόγω προϊόντα, το χαρτοφυλάκιο των υποκείμενων χρηματοοικονομικών μέσων, ήταν (θεωρητικά) εικονικό και ως εκ τούτου δε θα πραγματοποιείτο καμία πραγματική επένδυση στα υποκείμενα χρηματοοικονομικά μέσα. Ως indexsponsor είχε οριστεί η MarfinEgnatiaBank S.A., ωστόσο από τις 31 Μαρτίου 2011, ήτοι ημερομηνία έναρξης ισχύος των αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης της Marfin Egnatia Bank S.A. με τη Λαϊκή Τράπεζα, ο indexsponsor έγινε εκ των πραγμάτων πλέον η Λαϊκή Τράπεζα.

-Η αρχική επένδυση στα εν λόγω δομημένα προϊόντα πραγματοποιήθηκεστις 5 Φεβρουαρίου 2008, υπήρχε ωστόσο η δυνατότητα μεταβολής του χαρτοφυλακίου των υποκείμενων χρηματοοικονομικών μέσων, καθότι τύγχανε ενεργούς διαχείρισης. Το χαρτοφυλάκιο των υποκείμενων χρηματοοικονομικών μέσων περιλάμβανε κυρίως μετοχές της Λαϊκής Τράπεζας και άλλων εταιρειών συμφερόντων της Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (στην οποί αυπαγόταν και η Λαϊκή Τράπεζα). Οι μετοχές της Λαϊκής Τράπεζας, προστέθηκαν ως υποκείμενο χρηματοοικονομικό μέσο στο δομημένο προϊόν με ISINXS0345364227, το 2011.

-Η Commerzbank εξάσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε σχέση με τις υποκείμενες μετοχές, σε όλες τις περιπτώσεις κατόπιν αιτήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του IndexSponsor. Τα πρόσωπα που ορίζονταν ως πληρεξούσιοι είχαν άμεση σχέση με τις εταιρείες στις οποίες αφορούσε η εκάστοτε γενική συνέλευση μετόχων.Με βάση τααποτέλεσμα της έρευνας και αφού λήφθηκαν υπόψη οι παραστάσεις της Λαϊκής Τράπεζας και της Commerzbank AG, η ΕΚΚ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Λαϊκή Τράπεζα,σε συνεργασία με τη CommerzbankAG, χρησιμοποίησαν το δομημένο προϊόν με ISIN XS0345364227 ως όχημα, προκειμένου η CommerzbankAGνα ενεργήσει ως παρένθετο πρόσωπο της Λαϊκής Τράπεζας και από κοινού να χειραγωγήσουν την αγορά, σε σχέση με τη μετοχή της Λαϊκής Τράπεζας, κατά τις ημερομηνίες: 4, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26 και 27 Απριλίου 2011 και 16 και 30 Μαΐου 2011.

Συγκεκριμένα,η διαδικασία η οποία φαίνεται να ακολουθούσαν οι δύο πλευρές, ήταν η εξής:

-Η Λαϊκή Τράπεζα, μέσω συγκεκριμένου προσώπου, έδινε εντολές για αγορά μετοχών της στη Commerzbank (London Branch). Οι εντολές αυτές δίδονταν συνήθως μέσω Bloomberg chat. Οι εντολές αφορούσαν αγορά μετοχών σε συγκεκριμένη τιμή και σε κάποιες περιπτώσεις με συγκεκριμένο τρόπο. Η Commerzbank, διαβίβαζε τις εντολές προς εκτέλεση στη θυγατρική εταιρεία της Λαϊκής Τράπεζας, Investment Bank of GreeceS.A. («IBG»), ως οι οδηγίες που είχε λάβει από τη Λαϊκή Τράπεζα.

-Η αγορά των μετοχών γινόταν συνήθως σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία και με συγκεκριμένο τρόπο, ούτως ώστενα διασφαλίζεται ότι η τιμή της μετοχής της Λαϊκής Τράπεζας θα παρέμενεστο τεχνητό επίπεδο που φαίνεται να έθεταν κατά περίσταση ως στόχο. Σε κάθε περίπτωση,η ΕΚΚ θεωρεί ότι η καταχώρηση των εκάστοτε εντολών στο Χρηματιστήριο από μόνη της, ανεξαρτήτως εκτέλεσης ή όχι, ήταν πιθανόν να δώσει παραπλανητικές ενδείξεις στην αγορά καθότι δεν αποτελούσαν πραγματική ζήτηση σε σχέση με τη μετοχή της Λαϊκής Τράπεζας, αλλά ζήτηση που δημιουργείτο συγκεκαλυμμένα από τον ίδιο τονεκδότη της μετοχής μέσω παρένθετου προσώπου.

Η IBG καταχωρούσε τις εντολές στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ») και όταν η συναλλαγή πραγματοποιείτο, η IBG ενημέρωνε σχετικά τη Commerzbank. Φαίνεται η Commerzbank να διαβίβαζε τις εντολές μέσω των κεντρικών της γραφείων στη Γερμανία.

Στη συνέχεια,η Commerzbank (London branch) ενημέρωνε με τη σειρά της τη Λαϊκή Τράπεζα. Σε κάποιες περιπτώσεις, η Λαϊκή Τράπεζα φαίνεται να γνώριζε λεπτομέρειες σε σχέση με την εκτέλεση των εντολών που καταχωρούσε η Commerzbank στο ΧΑ, πριν ενημερωθεί συναφώς από τη Commerzbank AGκαι να ενημέρωνε σχετικά τη Commerzbank AG(Londonbranch).

Οι συναλλαγές που φαίνεται ότι πραγματοποιούσε η Commerzbank A Gως παρένθετο πρόσωπο της Λαϊκής Τράπεζας, αντιστοιχούσαν σε αρκετές περιπτώσεις σε σημαντικό ποσοστό του συνολικού ημερήσιου όγκου συναλλαγών της μετοχής της Λαϊκής Τράπεζας στο ΧΑ.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίας, η Λαϊκή Τράπεζα έστελνε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη CommerzbankAG, με το οποίο ζητούσε την αναπροσαρμογή του δείκτη του δομημένου προϊόντος με ISINXS0345364227. Η αναπροσαρμογή του δείκτη αντιστοιχούσε στις μετοχές που είχε ήδη αγοράσει η Commerzbank, συνεπεία των εντολών που είχε λάβει από τη Λαϊκή Τράπεζα μέσω Bloomberg chat.

Κυρώσεις
Η ΕΚΚ αποφάσισε να επιβάλει στη Commerzbank συνολικό πρόστιμο ύψους 650.000 ευρώ για τις εν λόγω παραβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ως ελαφρυντικό παράγοντα το ότι έχουν παρέλθει πέραν των οκτώ ετών από τον ουσιώδη χρόνο. Στην περίπτωση της Λαϊκής Τράπεζας, η ΕΚΚ αποφάσισε να μην επιβάλει διοικητικό πρόστιμο για τις εν λόγω παραβάσεις,λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Τράπεζα βρίσκεται υπό καθεστώς εξυγίανσης. Τυχόν επιβολή διοικητικού προστίμου στη Λαϊκή Τράπεζα, δεδομένων των συνθηκών, θα επιβαρύνει περαιτέρω τους καταθέτες, τους κατόχους αξιογράφων και τους μετόχους της.

Η EKK εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Εθνική Εποπτική Αρχή της Γερμανίας, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας και στην Εθνική Εποπτική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σημαντική βοήθεια που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.