Φόρμα αναζήτησης

Γυρίζει σελίδα η Κεντρική Τράπεζα

Βήμα για αλλαγή της διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου συνιστά η γραπτή γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις τροποποιήσεις που πρότεινε το υπουργείο Οικονομικών προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη γνώμη της ΕΚΤ, την οποία υπογράφει ο επικεφαλής της Μάριο Ντράγκι, υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις και παρατηρήσεις στο νομοσχέδιο που τέθηκε ενώπιόν της για αλλαγές στο βασικό νόμο της ΚΤΚ, οι οποίες δεν αποκλείεται να ληφθούν υπόψη πριν το νομοθέτημα προωθηθεί ενώπιον της Βουλής. Ωστόσο σε γενικές γραμμές η Φρανκφούρτη είναι ικανοποιημένη με τα όσα προωθούνται.

«Η ΕΚΤ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις τροποποιήσεις οι οποίες εισάγονται στον βασικό νόμο της ΚΤΚ και οι οποίες αποσαφηνίζουν την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΚΤΚ, ακολούθως προς παλαιότερες γνώμες της ΕΚΤ σχετικά με τη διακυβέρνηση της ΚΤΚ», αναφέρεται.

Από τη γνώμη της ΕΚΤ προκύπτει ότι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που προωθούνται, προκειμένου η διακυβέρνηση της ΚΤΚ να καταστεί αποτελεσματικότερη και ουσιαστική, είναι η σύσταση εκτελεστικής επιτροπής ως νέου οργάνου λήψης αποφάσεων. Το νομοσχέδιο συγκεκριμένα καταργεί το άρθρο του βασικού νόμου της ΚΤΚ, που αφορά στη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο του διοικητή και προνοεί τη σύσταση της εκτελεστικής επιτροπής.

Επίσης, βάσει του προτεινόμενου νόμου, ο διοικητής της ΚΤΚ συμμετέχει ως εκ της θέσης του (ex officio) στο διοικητικό συμβούλιο και στο γενικό συμβούλιο της ΕΚΤ ως ανεξάρτητη προσωπικότητα και εκπροσωπεί την ΚΤΚ στις σχέσεις της με άλλα πρόσωπα, περιλαμβανομένης της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, και σε κάθε νομική διαδικασία στην οποία η ΚΤΚ συμμετέχει ως διάδικος και υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτονται από την ΚΤΚ, τις ετήσιες εκθέσεις, τις οικονομικές καταστάσεις και άλλα έγγραφά της.

Ο διοικητής θα προεδρεύει των συνεδριών του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής και σε περίπτωση ισοψηφίας θα υπερισχύει η ψήφος του. Η σύνθεση του δ.σ. παραμένει αμετάβλητη και περιλαμβάνει τον διοικητή, τον υποδιοικητή, δύο εκτελεστικούς και πέντε μη εκτελεστικούς συμβούλους. Όσον αφορά την εκτελεστική επιτροπή, αυτή θα αποτελείται από τον διοικητή, τον υποδιοικητή και τους δύο εκτελεστικούς συμβούλους.

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής και του δ.σ.

Μεταξύ άλλων, η εκτελεστική επιτροπή αποκτά όλες τις εκτελεστικές αρμοδιότητες, αφού θα είναι υπεύθυνη για τις τρέχουσες δραστηριότητες και τη διεύθυνση των εργασιών της ΚΤΚ, την εφαρμογή των αποφάσεων πολιτικής, που λαμβάνονται από την ΕΚΤ και το ΕΣΕ, την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται στην ΚΤΚ σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης και του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΣΚΤ), την επίτευξη των σκοπών και της αποστολής της ΚΤΚ δυνάμει των άρθρων 5, 5Α και 6 του βασικού νόμου της ΚΤΚ, ιδίως του πρωταρχικού σκοπού της διασφάλισης της σταθερότητας των τιμών, περιλαμβανομένων των σχετικών με το ΕΣΚΤ καθηκόντων της, εποπτεία των αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων, της μακροπροληπτικής επίβλεψης του χρηματοοικονομικού συστήματος και της προσφοράς υπηρεσιών ή της άσκησης καθηκόντων τραπεζίτη και αντιπροσώπου της Δημοκρατίας της Κύπρου σε χρηματοοικονομικά θέματα.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο καταργεί τις διατάξεις περί σύστασης και λειτουργίας της επιτροπής προσωπικού της ΚΤΚ και εξουσιοδοτεί την εκτελεστική επιτροπή να διορίζει, να θέτει σε διαθεσιμότητα και να απολύει τους υπαλλήλους της ΚΤΚ (εκτός από τους ανώτερους διευθυντές για τους οποίους αρμόδιο είναι το δ.σ.), να ασκεί τα λοιπά συναφή καθήκοντα της υπό κατάργηση επιτροπής προσωπικού και, γενικά, να ενεργεί ως επιτροπή προσωπικού.

Το δ.σ. από πλευράς του θα είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την εποπτεία της διαχείρισης της ΚΤΚ, τη χάραξη της στρατηγικής της ΚΤΚ, με εξαίρεση τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του ευρωσυστήματος, την έγκριση του προϋπολογισμού, των ετήσιων λογαριασμών και των οικονομικών εκθέσεων της ΚΤΚ και την οργάνωση της ΚΤΚ και του γενικού πλαισίου εξουσιών και καθηκόντων των υπαλλήλων της, καθώς επίσης του πλαισίου προσλήψεων, προαγωγών και πειθαρχικού ελέγχου και των εσωτερικών διαδικασιών.

Επιτροπή… επιλογής για δ.σ. της ΚΤΚ 

Το νομοσχέδιο που προωθείται προβλέπει επίσης νέα διαδικασία διορισμού των μελών του δ.σ. της ΚΤΚ. Συγκεκριμένα προβλέπεται πως τα μέλη του δ.σ. θα διορίζονται όπως σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά μετά από επίσημη αιτιολογημένη γνώμη μιας ανεξάρτητης επιτροπής επιλογής.

Η τελευταία, η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη που θα διορίζονται από το Υπουργικό για περίοδο πέντε ετών, θα έχει ως καθήκον να προτείνει για κάθε θέση συμβούλου τρεις τουλάχιστον κατάλληλους υποψηφίους, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Κάθε σύμβουλος θα διορίζεται για περίοδο πέντε ετών και θα μπορεί να επαναδιορίζεται για μία επιπλέον θητεία. Το νομοθέτημα προβλέπει ακόμη ότι νομικά έξοδα, επιδικαζόμενες αποζημιώσεις ή και λοιπά συναφή έξοδα που ενδεχομένως προκύπτουν σε σχέση με πράξεις ή παραλείψεις του διοικητή, υποδιοικητή ή και μελών του δ.σ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους θα καταβάλλονται από την ΚΤΚ. Μάλιστα προτείνεται η εν λόγω διάταξη να εφαρμόζεται και μετά τη λήξη της θητείας τους.