Φόρμα αναζήτησης

ΕΚΚ: Αλλαγές στο πλαίσιο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) εξέδωσε σήμερα έγγραφο διαβούλευσης, προτείνοντας την υιοθέτηση στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (“AMLD5”).

Από την έναρξη λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας της ΕΚΚ, η Επιτροπή έχει έρθει σε επαφή με διάφορους φορείς οι οποίοι ασχολούνται με δραστηριότητες κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων, ορισμένες από τις οποίες δεν φαίνεται να εμπίπτουν στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, η ΕΚΚ θεωρεί επείγουσα την υιοθέτηση στο εθνικό δίκαιο διατάξεων της AMLD5 σχετικά με δραστηριότητες κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Financial Action Task Force (FATF), η ΕΚΚ εισηγείται επίσης τη μεταφορά των ακόλουθων δράσεων κάτω από τις υποχρεώσεις για την καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT), οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία AMLD5:

α) ανταλλαγή μεταξύ κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων,

β) μεταφορά εικονικών περιουσιακών στοιχείων και

γ) συμμετοχή ή και παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την προσφορά ενός εκδότη ή και την πώληση ενός κρυπτο-περιουσιακού στοιχείου.

Κατά την άποψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η επέκταση αυτή είναι απαραίτητη, καθώς θα αντιμετωπίσει με πιο ολοκληρωμένο τρόπο τους κινδύνους ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που απορρέουν από δραστηριότητες κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων.