Φόρμα αναζήτησης

Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής

Εγκρίθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2019 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας [...]

Read More...

Εγκρίθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2019 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας ύψους €150,03 εκατομμύρια και η άδεια δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου.
 
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης για άντληση μέχρι €100.031.254,40 και ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους €50.000.000,40 και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των δικαιωμάτων προτίμησης που θα εκδοθούν μέσω της Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και των νέων συνήθων μετοχών που θα εκδοθούν από την Εταιρεία ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και την Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Τα συνολικά μεικτά έσοδα της τράπεζας από την Αύξηση Κεφαλαίου αναμένεται να ανέλθουν σε ποσό ύψους μέχρι €150.031.254,80.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 22 Αυγούστου 2018, οι Μέτοχοι έχουν εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο έχουν αποποιηθεί των Δικαιωμάτων Προτίμησης τους (pre-emption rights) σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση και έχουν εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει και να παραχωρήσει μέχρι 71.428.572 πλήρως πληρωθείσες συνήθεις μετοχές στην Τράπεζα προς την Poppy Sarl σε τιμή παραχώρησης €0,70 ανά μετοχή.
 
Η Τράπεζα έχει συνάψει συμφωνία εγγραφής με την Poppy Sarl ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2018 (η «Συμφωνία Εγγραφής Ιδιωτικής Τοποθέτησης») σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση.
 
Δυνάμει της Συμφωνίας Εγγραφής Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η Poppy Sarl θα εγγραφεί για 71.428.572 Νέες Συνήθεις Μετοχές (που αντιπροσωπεύουν το 17,3% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου) με Τιμή Έκδοσης €0,70 ανά Νέα Συνήθη Μετοχή έναντι συνολικού τιμήματος €50.000.000,40.
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας, το αναμενόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των σημαντικότερων γεγονότων για την έκδοση και εισαγωγή των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ΧΑΚ καθώς και για την άσκησή τους είναι το ακόλουθο:
 
Ημερομηνία Άδειας Δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου: 28 Ιανουαρίου 2019
 
Hμερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της μετοχής της Εταιρείας για την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ex rights date): 1 Φεβρουαρίου 2019
 
Ημερομηνία Αρχείου (Record Date) για την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης: 4 Φεβρουαρίου 2019
 
Αποστολή των Επιστολών Παραχώρησης στους εγγεγραμμένους Μετόχους (δεν ισχύει για μετόχους από Εξαιρούμενες Χώρες): 8 Φεβρουαρίου 2019
 
Περίοδος διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ΧΑΚ: 15 Φεβρουαρίου 2019 – 28 Φεβρουαρίου 2019
 
Περίοδος άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για Κατόχους Δικαιωμάτων Προτίμησης εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ: 15 Φεβρουαρίου 2019 – 7 Μαρτίου 2019
 
Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης (δεν ισχύει για μετόχους από Εξαιρούμενες Χώρες): 7 Μαρτίου 2019
 
Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου για Διάθεση Νέων Συνήθων Μετοχών που αναλογούν σε μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης και για Ιδιωτική Τοποθέτηση: 14 Μαρτίου 2019
 
Ημερομηνία αποστολής της Επιστολής Παραχώρησης των Νέων Συνήθων Μετοχών: 18 Μαρτίου 2019

Send this to a friend