POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Δραματική προειδοποίηση κυβέρνησης για αλλαγές στις εκποιήσειςΜε επανάληψη της τραπεζικής κρίσης του 2012-13 προειδοποιεί η κυβέρνηση αν εγκριθούν οι προτάσεις νόμου κομμάτων που τροποποιούν σε σημαντικό βαθμό το πλαίσιο των εκποιήσεων. Επτά από τις 13 προτάσεις νομού (που βρίσκονται στην ατζέντα της αυριανής συνεδρίασης της ολομέλειας) είχαν ενσωματωθεί ως τροπολογίες στο νομοσχεδίου «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», με το οποίο επιδιώκεται η επιτάχυνση στην εκδίκαση υποθέσεων χρηματοοικονομικής φύσης.
Τα υπουργεία Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης ανακοίνωσαν την απόσυρση του νομοσχέδιου.
«Ενδεχόμενη ψήφιση τους θα δυναμιτίσει τα θεμέλια του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα μας οδηγήσει σε γεγονότα της περιόδου 2012-2013», αναφέρει η ανακοίνωση. Ωστόσο οι ίδιες τροπολογίες βρίσκονται στην ατζέντα της ολομέλειας ως προτάσεις νόμου.
«Όσον αφορά στις προτάσεις νόμου που θα συζητηθούν αύριο στην τελευταία Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπρόσωπων και οι οποίες αποσκοπούν στην πλήρη καταστρατήγηση του πλαισίου εκποιήσεων, οδηγούν και αυτές τον χρηματοπιστωτικό τομέα και την κυπριακή οικονομία σε δύσκολα και επικίνδυνα μονοπάτια», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων και προστίθεται:
«Tόσο οι θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών όσο και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά τη συζήτηση των προτάσεων νόμου στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ήταν ξεκάθαρες. Αλλαγές του πλαισίου εκποίησης στη βάση των προτάσεων των πολιτικών κομμάτων θα επιφέρει κεφαλαιακές ανάγκες στις τράπεζες, με άμεσο κίνδυνο το αξιόχρεο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τα μηνύματα από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς (ΕΚΤ- ΕΕ) και το ΔΝΤ σε σχέση με τις αλλαγές που προωθούνται όσον αφορά τους κινδύνους, είναι ξεκάθαρα.
Θα ανάμενε κάποιος ότι σε ένα κράτος, το οποίο έφθασε στα όρια χρεοκοπίας το 2013, με νωπές τις μνήμες από την τότε περίοδο, οι νομοθέτες του θα ήταν πιο φειδωλοί και προσεκτικοί στις κινήσεις τους.
Επαναβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας ως προς την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) που βρίσκονται σήμερα τόσο εντός, όσο και εκτός του τραπεζικού τομέα. Τονίζουμε τη βαρύτητα που δίνουν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης κατά την αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας, στο υπό αναφορά θέμα και την εντατικοποίηση της προσπάθειας που χρειάζεται να γίνει. Όλοι οι Οίκοι Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θέτουν ως βασικό κριτήριο για αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της κυπριακής οικονομίας την περαιτέρω μείωση των ΜΕΧ σε βιώσιμα επίπεδα. Τονίζουμε την τεράστια σημασία ενός σταθερού νομικού πλαισίου, το οποίο θα διέπει τους εξωδικαστικούς φυσικούς και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, παράλληλα με την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου αφερεγγυότητας, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των ΜΕΧ. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν στρατηγικά να μην ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους θα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο».

Οι 13 προτάσεις
Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να καθοριστεί ότι για σκοπούς διεξαγωγής διαδικασίας πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου με τη διαδικασία του πλειστηριασμού ως αξία του ακινήτου θα λαμβάνεται υπόψιν η αρχική αξία του ακινήτου, η οποία είχε γίνει αποδεκτή από το πιστωτικό ίδρυμα κατά τον χρόνο της σύναψης της αρχικής σύμβασης. Προβλέπεται επίσης ότι, σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος οφειλέτης έχει λόγους να πιστεύει ότι η αγοραία αξία του υπό πώληση διά πλειστηριασμού ακινήτου του θα είναι υψηλότερη, αν διενεργηθεί εκτίμηση με βάση τις συνθήκες αγοράς, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διενέργεια εκτίμησης σύμφωνα με τη διαδικασία που ήδη προβλέπεται στη βασική νομοθεσία.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί προστασία στους ιδιοκτήτες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες αποπληρωμής των δανείων τους λόγω της οικονομικής κρίσης, σε εκείνες τις περιπτώσεις που η ακίνητη περιουσία είναι δεσμευμένη με σύμβαση υποθήκης ή είναι εγγεγραμμένη σε κτηματικό μητρώο.
Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται-
1. η προστασία των ιδιοκτητών κύριας κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης από τον κίνδυνο εκποίησης της περιουσίας τους από πιστωτικά ιδρύματα για χρονική περίοδο δέκα ετών, δεδομένου ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια,
2. η παραχώρηση κινήτρων στους δανειολήπτες για την αποπληρωμή των δανείων τους μέσω της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων και
3. η διασφάλιση του δικαιώματος ενυπόθηκων δανειστών να προχωρούν δικαστικά για την είσπραξη οφειλόμενων δόσεων δανείων ως αστικό χρέος.

Σκοπός της τρίτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Ηλία Μυριάνθους, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να δοθεί το δικαίωμα στον ενυπόθηκο οφειλέτη σε διαδικασία πώλησης ακινήτου εκ μέρους ενυπόθηκου δανειστή να προχωρεί με καταχώριση αίτησης/έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης, όταν αμφισβητεί το ύψος του απαιτητού εκ μέρους του δανειστή χρέους.

Σκοπός της τέταρτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να διασφαλιστούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των ενυπόθηκων δανειοληπτών. Ειδικότερα, προτείνονται κυρίως τα ακόλουθα:
1. Η επιμήκυνση της προθεσμίας εξόφλησης οφειλόμενων ποσών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης από τριάντα σε ενενήντα μέρες.
2. Ο διορισμός δύο εκτιμητών από προκαθορισμένο κατάλογο που διατηρεί ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των εκθέσεών τους για τον καθορισμό της αγοραίας αξίας.
3. Η υποχρέωση του ενυπόθηκου δανειστή να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αγοραστές για το ενυπόθηκο ακίνητο, αντί να δύναται να παρέχει ενημέρωση, εάν το επιθυμεί.
4. Η επέκταση του χρόνου κατά τον οποίο διατηρείται η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης στο 80% της αγοραίας αξίας από τρεις σε έξι μήνες και η διατήρηση του 50% της αγοραίας αξίας ως επιφυλασσόμενη τιμή στο διηνεκές.
5. Η επιμήκυνση της περιόδου επίδοσης της ειδοποίησης πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου στον ενυπόθηκο οφειλέτη από τριάντα σε ενενήντα μέρες, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος αντίδρασης από τον ενυπόθηκο δανειολήπτη και να διασφαλίζεται η δυνατότητα εξασφάλισης πώλησης στις επιφυλασσόμενες τιμές.
6. Η διασφάλιση του συνταγματικού δικαιώματος σε στέγη στο πλαίσιο πλειστηριασμού κατ’ αναλογίαν των διατάξεων του μέρους VI του βασικού νόμου, οι οποίες προβλέπουν για τη διεξαγωγή πλειστηριασμού μέσω του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
7. Η διαγραφή των διατάξεων του βασικού νόμου που αφορούν στη δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και στον συνυπολογισμό τόκων και δικαστικών εξόδων ως εξασφαλισμένων από αρχική υποθήκη ακινήτου πριν από τη διάσπασή της σε νέες υποθήκες.

Σκοπός της πέμπτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, και Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή της Αλληλεγγύης, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να καθοριστεί ρητά ότι κάθε οφειλέτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, προκειμένου να αμφισβητεί το εμφανιζόμενο ως ποσό της οφειλής, τη νομιμότητα της υποθήκης ή προς αναγνώριση καταχρηστικής συμπεριφοράς του ενυπόθηκου δανειστή. Η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία στο πλαίσιο περιφρούρησης του συνταγματικού δικαιώματος κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση σε δικαστήριο προς διάγνωση των αστικών αυτού δικαιωμάτων.

Σκοπός της έκτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, και Παύλο Μυλωνά, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών που προκύπτουν λόγω των έκτακτων εξαιρετικών και απρόβλεπτων περιστάσεων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19. Ειδικότερα, προτείνεται η προσωρινή αναστολή της υποχρέωσης καταβολής οφειλών από πρόσωπα τα οποία λόγω της κηρυχθείσας πανδημίας έχουν περιέλθει σε αδυναμία καταβολής των εν λόγω οφειλών σε πιστωτή ο οποίος νομιμοποιείται βάσει οποιουδήποτε εν ισχύ νόμου να προβεί σε είσπραξη οφειλής.

Σκοπός της έβδομης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Άγγελο Βότση, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, Μαρίνο Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Γεώργιο Προκοπίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας, είναι η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμου, ώστε δανειολήπτες οι οποίοι παραλαμβάνουν έγγραφη ειδοποίηση τύπου «I», δυνάμει των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, με την οποία καλούνται να εξοφλήσουν το ενυπόθηκο χρέος, περιλαμβανομένων τόκων και εξόδων είσπραξης αυτού, να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για παραπομπή σε διαιτησία χρηματοοικονομικής διαφοράς που προκύπτει από την εν λόγω επίδοση. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να ενθαρρυνθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ πιστωτή και δανειολήπτη, οι υγιείς αναδιαρθρώσεις δανείων και η μείωση των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Σκοπός της όγδοης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Χρίστο Χρίστου και Λίνο Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να ανασταλεί η διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021, λόγω των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει η έξαρση της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Σκοπός της ένατης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Στέφανο Στεφάνου, Άριστο Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να αποκατασταθεί το δικαίωμα των ενυπόθηκων οφειλετών για πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων περιπτώσεις καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις δανείων ή υποθηκών, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως λόγος αναστολής διαδικασιών εκποίησης ακινήτου. Περαιτέρω, προτείνεται σε περιπτώσεις εκποιήσεων η ενεργοποίηση των διαδικασιών για διασφάλιση στέγης στον ενυπόθηκο οφειλέτη και στην οικογένειά του, οι οποία να είναι κατάλληλη κατά την κρίση του δικαστηρίου, ώστε να διασφαλίζεται για όλους ανεξαιρέτως το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής ασφάλειας.

Σκοπός της δέκατης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Κωστή Ευσταθίου και Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους της Αλληλεγγύης, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε από τις διατάξεις του βασικού νόμου που αφορούν στην πώληση ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή να εξαιρούνται συμβάσεις υποθήκης που αφορούν-
1. ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία ευρίσκεται η κύρια κατοικία ή που αποτελεί τη συνήθη διαμονή του ενυπόθηκου οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή εγγυητή ή της οικογένειας αυτών, η εκτιμημένη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €350.000,
2. επαγγελματική στέγη ή ακίνητη ιδιοκτησία εντός της οποίας ασκείται η εργασία, το επιτήδευμα ή η οποία χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό σκοπό του ενυπόθηκου οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή εγγυητή, αναλόγως της περίπτωσης, της οποίας η εκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει τις €150.000, και
3. ακίνητη ιδιοκτησία ενυπόθηκου οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή εγγυητή που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς και περιλαμβάνει την κηπουρική, την καλλιέργεια οπωρών, τη γαλακτοκομία και την κτηνοτροφία, η εκτιμημένη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €200.000.
Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διασφαλίζεται-
1. το δικαίωμα ενυπόθηκου οφειλέτη να προσφύγει σε αρμόδιο δικαστήριο και να υποβάλει αίτηση έκδοσης απαγορευτικού διατάγματος για αναστολή της σκοπούμενης πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου ή για παραμερισμό της ειδοποίησης πώλησης, αμφισβητώντας είτε το ποσό της οφειλής είτε τη νομιμότητα της υποθήκης,
2. η προστασία των δικαιωμάτων ενυπόθηκου οφειλέτη σε περίπτωση διενέργειας πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και ότι το ποσό που καταβάλλεται από τον αγοραστή για την αγορά του ακινήτου δεν προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες.

Σκοπός της δωδέκατης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Άγγελο Βότση, Μαρίνο Μουσιούττα και Γεώργιο Προκοπίου εκ μέρους της Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων, είναι η θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για την αναστολή των εκποιήσεων όλων των ενυπόθηκων ακινήτων, οι οποίες διενεργούνται βάσει των διατάξεων του μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, μέχρι τη λήξη των επικρατουσών συνεπεία της πανδημίας του COVID-19 έκρυθμων συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται βάσει διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας. Συναφώς, παρά την αναστολή εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων που συνιστούν κύρια κατοικία ή επαγγελματική στέγη μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 έπειτα από την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας, κρίνεται αναγκαίο όπως τέτοια αναστολή ισχύσει αδιακρίτως για όλα τα ακίνητα μεταξύ άλλων και για λόγους ισότιμης μεταχείρισης όλων των ενυπόθηκων οφειλετών και μέχρι την οριστική λήξη των έκτακτων συνθηκών, που αναντίλεκτα επηρεάζουν δυσμενώς και ποικιλοτρόπως όλους τους πολίτες.

Σκοπός της δέκατης τρίτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Χρίστο Χρίστου και Λίνο Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα ενυπόθηκου οφειλέτη να προσφύγει σε αρμόδιο δικαστήριο και να καταχωρίσει έφεση για παραμερισμό της ειδοποίησης σκοπούμενης πώλησης του ακινήτου, αμφισβητώντας είτε το ποσό της οφειλής είτε τη νομιμότητα της σύμβασης.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.