Φόρμα αναζήτησης

Χρυσό «ok» εποπτείας για τα κεφάλαια της Ελληνικής

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ενέκρινε τη συμπερίληψη των κερδών του τρίτου τριμήνου 2018 στα εποπτικά κεφάλαια του ομίλου [...]

Read More...

H Ελληνική Τράπεζα ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή της θέση, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αύξηση κεφαλαίου κατά 150 εκατ. ευρώ, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ενέκρινε το αίτημά της για τη συμπερίληψη των κερδών του τρίτου τριμήνου 2018 (259,6 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένης και της αρνητικής υπεραξίας, στα εποπτικά κεφάλαια του ομίλου.

«Ένα σημαντικό μέρος των προαναφερθέντων κερδών σχετίζεται με την αρνητική υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα, το CET1 (Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1) αυξήθηκε σε 726,1 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, σε σύγκριση με 484,7 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2018», εξηγεί η Ελληνική Τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Λειτουργικός κίνδυνος

Επιπλέον η ΕΚΤ ενέκρινε το αίτημα για την τροποποίηση του υπολογισμού του δείκτη λειτουργικού κινδύνου για τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία («ΣΠΣ»), με τα συνολικά ΣΠΣ στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 να αυξάνονται κατά 110,4 εκατ. ευρώ σε 4,930 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το ενδεικτικό ποσό 4,820 δισ. ευρώ.
Η Ελληνική ζήτησε την τροποποίηση ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα ο αυξημένος λειτουργικός κίνδυνος της ενοποιημένης οντότητας.

Ισχυρή θέση

Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών είναι ο Δείκτης CET1 και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (με μεταβατικές διατάξεις) να διαμορφώνονται στο 14,73% και 17,36%, αντίστοιχα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2018

«Η έγκριση επιβεβαιώνει την ισχυρή κεφαλαιακή θέση του ομίλου. Λαμβάνοντας υπόψη την εξασφαλισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ η κεφαλαιακή θέση του ομίλου θα ενισχυθεί περαιτέρω με τους ενδεικτικούς Δείκτες CET1 και Κεφαλαιακής Επάρκειας (με μεταβατικές διατάξεις) στο 17,77% και 20,40%, αντίστοιχα», σχολιάζει η Ελληνική Τράπεζα στην ανακοίνωσή της.

Send this to a friend