Φόρμα αναζήτησης

Από λογιστές κι ελεγκτές… ντεντέκτιβ

Ενστάσεις Συνδ. Λογιστών για το ρόλο που αποδίδει στα μέλη του νομοσχέδιο που απαγορεύει τη διενέργεια με μετρητά εμπορικών συναλλαγών με €10 χιλ. [...]

Read More...

Διαφωνούν οι λογιστές με την προωθούμενη απαγόρευση της διενέργειας με μετρητά συναλλαγών αξίας άνω των 10.000 ευρώ, καθώς οι ίδιοι καλούνται όχι μόνο να αναγνωρίσουν τέτοιου είδους συναλλαγές, αλλά και να τις καταγγείλουν.

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σε γραπτά σχόλιά του προς τις κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νομικών και Οικονομικών για το νομοσχέδιο που τροποποιεί τη νομοθεσία «Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες» κάνει λόγο για επιπτώσεις στην αγορά και εκφράζει ανησυχία για «την υποχρέωση των λογιστών/ελεγκτών και παρόχων διοικητικών υπηρεσιών να αναγνωρίσουν και να αναφέρουν τέτοιες συναλλαγές, καθώς επίσης και πιθανών επιπτώσεων στην επαγγελματική σχέση μεταξύ των μελών του ΣΕΛΚ και των πελατών/εργοδοτών και συνεργατών τους».

Σύμφωνα με το ΣΕΛΚ, αν και το νομοσχέδιο αναφέρει ότι οποιαδήποτε ποινή επηρεάζει άμεσα το πρόσωπο που εμπορεύεται αγαθά, δεν εξαιρεί ρητά οποιαδήποτε υποχρέωση ή/και ευθύνη μέλους του ΣΕΛΚ στην πιθανή περίπτωση όπου πελάτης/εργοδότης ή συνεργάτης του παραβιάσει την απαγόρευση.

Τέλος, ο ΣΕΛΚ σημειώνει τις ανησυχίες του όσον αφορά την αναλογικότητα μεταξύ του κόστους εποπτείας σε περίπτωση μη απαγόρευσης συναλλαγής με μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ και του κόστους που θα επωμιστεί η αγορά, και πιο συγκεκριμένα τα μέλη του ΣΕΛΚ, σε περίπτωση απαγόρευσης του ποσού αυτού, καθώς τα μέλη του ΣΕΛΚ επωμίζονται εποπτικό ρόλο.

«’Ανευ μιας Έκθεσης Αποτίμησης Επιπτώσεων (Impact Assessment Report) από τον προτεινόμενο περιορισμό είναι αδύνατον να εκτιμηθεί κατά πόσον έχει τηρηθεί η Αρχή της Αναλογικότητας. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση υιοθέτησης της πρόνοιας αυτής, πρέπει να διασφαλιστούν τα μέλη του ΣΕΛΚ έναντι νομικών κινδύνων ή κινδύνων φήμης και αξιοπιστίας», τονίζεται.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία δεν εκφράζει αντιρρήσεις.

«Η ΕΚΤ θεωρεί ότι σήμερα οι καταναλωτές στην Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτουν εν γένει άλλα νόμιμα μέσα διακανονισμού χρηματικών οφειλών για την αγορά αγαθών, και μάλιστα πέραν του προβλεπόμενου ορίου των 10 000 ευρώ, τα οποία παρέχουν οφέλη παρόμοια με εκείνα των μετρητών. (…) Οι περιορισμοί στις πληρωμές με χρήση μετρητών που προβλέπει το σχέδιο διατάξεων μπορούν να θεωρηθούν ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους στόχους και δεν υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων αυτών», αναφέρει η γνωμοδότηση της ΕΚΤ.

Ενστάσεις για μητρώο δικαιούχων εταιρειών

O ΣΕΛΚ εκφράζει ενστάσεις και για το άρθρο 61 του ίδιου νομοσχεδίου σχετικά με τον κανονισμό για το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και να ζητείται να δοθεί εύλογο χρονικό περιθώριο εξέτασης και υποβολής εισηγήσεων. Ο σύνδεσμος εκτιμά ότι είναι ελλιπής η πληροφόρηση που υπάρχει στο νομοσχέδιο -για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε κανονισμούς- για τα εξής σημεία:

– Τον αρμόδιο φορέα τήρησης των στοιχείων.

– Την έκταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, π.χ. απόλυτο ποσοστό ή πεδίο κύμανσης ποσοστού ιδιοκτησίας.

– Την ασφαλή φύλαξη των καταχωρημένων στοιχείων.

– Για το ποιος έχει την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων και ποιες οι συνέπειες σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων ή ψευδών πληροφοριών.

– Τον ορισμό του έννομου συμφέροντος.

– Για το ποιος θα αποφασίζει για την απόδειξη έννομου συμφέροντος (π.χ. μέσω δικαστηρίου) και της εξαίρεσης (άρθρο 61Α(9)).

– Τις δικλίδες ασφαλείας πρόσβασης των υπόχρεων οντοτήτων και προσώπων που μπορούν να αποδείξουν έννομο συμφέρον ώστε να αποφευχθεί κατάχρηση ή εκμετάλλευση πληροφοριών.

– Τη χρέωση για αίτηση πρόσβασης στο μητρώο με βάση την πρόνοια 30(5) της Οδηγίας.

«Ο σκοπός του κανονισμού θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της περιορισμένης πρόσβασης και της προστασίας των πληροφοριών από πιθανές παραβιάσεις των συστημάτων, ώστε να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα των τελικών δικαιούχων εταιρειών, καθώς επίσης και γενικότερα ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών», τονίζει ο ΣΕΛΚ.

 

Send this to a friend