Η πρόβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας για τον ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το 2023

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Δημοσιεύθηκε 21.6.2023
Η πρόβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας για τον ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το 2023
Πώς αντισταθμίζονται οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Αμετάβλητο στο 2,6% διατήρησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) την πρόβλεψή για τον φετινό ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, σημειώνοντας πως οι θετικότερες από τις αναμενόμενες εξελίξεις κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους σε σχέση με την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις αντισταθμίζουν τον αντίκτυπο των ρωσο-ουκρανικών κυρώσεων.

Παράλληλα, στις μακροοικονομικές προβλέψεις Ιουνίου, η ΚΤΚ αναθεώρησε οριακά προς κάτω (-0,2%) το ρυθμό ανάπτυξης για το 2024 στο 2,8%, λόγω του αναμενόμενου αρνητικού αντίκτυπου των νέων Ρώσο - Ουκρανικών κυρώσεων στον κύκλο εργασιών των επαγγελματικών υπηρεσιών, ενώ διατήρησε στο 3,1% την πρόβλεψη για την μεγέθυνση του ΑΕΠ το 2025.

«Η ιδιωτική κατανάλωση, αν και προβλέπεται να επιβραδυνθεί, αναμένεται να παραμένει σημαντικός μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα έτη», τονίζει η ΚΤΚ.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η αναμενόμενη πορεία του ΑΕΠ βασίζεται κυρίως στην πορεία της εγχώριας ζήτησης για τα έτη 2023-25 και, σε μικρότερο βαθμό, στις καθαρές εξαγωγές για το 2023, στο πλαίσιο της επέκτασης του κύκλου εργασιών ξένων εταιρειών που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Κύπρο ιδιαίτερα τα προηγούμενα έτη και που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και στην συνεχιζόμενη άνοδο των τουριστικών εσόδων με ανάκαμψη σε προ-πανδημίας επίπεδα κατά τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους.

Όπως αναφέρεται, σημαντική συνεισφορά αναμένεται κυρίως από μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται υπό εξέλιξη, καθώς επίσης από έργα για στήριξη της ψηφιακής και πράσινης ανάπτυξης και άλλα μεταρρυθμιστικά έργα στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ μικρή συνεισφορά αναμένεται και από οικιστικές επενδύσεις λόγω του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων της κυβέρνησης για νέα στεγαστικά δάνεια που συνομολογήθηκαν μέχρι και τα τέλη του 2021.

Ουσιαστικά αμετάβλητες οι προβλέψεις για πληθωρισμό

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, ο πληθωρισμός (στη βάση του εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ΕνΔΚΤ) προβλέπεται να επιβραδυνθεί σημαντικά το 2023 στο 3,3% από 8,1% το 2022, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω διόρθωσης που αναμένεται στις τιμές της ενέργειας, της πλήρους ομαλοποίησης των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα και του αναμενόμενου αντίκτυπου της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ στην εγχώρια ζήτηση.

Σημειώνεται επίσης, η συνεισφορά από τα προβλεπόμενα μειωμένα περιθώρια κέρδους από πλευράς εταιρειών στην επιβράδυνση του πληθωρισμού κατά το 2023, ενώ αναμένεται περαιτέρω εκτόνωση των πληθωριστικών πιέσεων τα έτη 2024 και 2025, στο 2,3% και 2%, αντίστοιχα, συνεπεία της ομαλοποίησης των τιμών της ενέργειας και της συνεπακόλουθης επιβράδυνσης των τιμών των τροφίμων καθώς και λόγω του αντίκτυπου της νομισματικής πολιτικής.

Ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων, αναμένεται να υποχωρήσει στο 3,7% το 2023, σε σχέση με 5% το 2022, ενώ το 2024 και 2025, προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 2,6%, και 2,3%, αντίστοιχα, κυρίως λόγω της πλήρους ομαλοποίησης των διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού κατά το 2023, και σε συνάρτηση με την αναμενόμενη μείωση στη ζήτηση των δανείων λόγω της αύξησης των επιτοκίων.

Η μικρή προς τα πάνω αναθεώρηση κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 2023-24 σε σχέση με τις προβλέψεις Μαρτίου 2023 οφείλεται, εν μέρει, στην ενσωμάτωση μεγαλύτερων επιπτώσεων (second round effects) από αυξήσεις σε μισθούς οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν τις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας και των υπηρεσιών σε ψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις προαναφερόμενες προηγούμενες προβλέψεις.

Οριακή μείωση αναμένεται για την ανεργία φέτος, με τον ρυθμό να μειώνεται οριακά στο 6,7% του εργατικού δυναμικού το 2023 σε σχέση με 6,8% το 2022.

Όπως εξηγεί η ΚΤΚ, αυτό οφείλεται στη συνεχιζόμενη στενότητα που παρατηρείται στην αγορά εργασίας παρά τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο από τον πόλεμο στην Ουκρανία όπως διαφαίνεται από τις μηνιαίες έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στις προσδοκίες για την απασχόληση κατά τους επόμενους τρεις μήνες.

Τα έτη 2024-2025 προβλέπεται συνεχιζόμενη πτωτική πορεία, σε συνάρτηση με την αναμενόμενη μεγέθυνση του ΑΕΠ, και με την ανεργία να ανέρχεται στο 6,1% το 2024 και στο 5,6% το 2025, πλησιάζοντας συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Η ΚΤΚ ότι η μικρή προς τα πάνω αναθεώρηση την περίοδο 2023-25 σε σχέση με τις προβλέψεις Μαρτίου 2023 (0,1% και 0,2% αντίστοιχα), αντανακλά τον ελαφρώς πιο συγκρατημένο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης λόγω και του αντικτύπου των κυρώσεων στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, κυρίως το 2024.

Καθοδικοί κίνδυνοι απόκλισης

Σε σχέση με τις πιθανότητες για απόκλιση από το βασικό σενάριο των προβλέψεων, η ΚΤΚ σημειώνει ότι αυτές τείνουν να είναι, συνολικά, ελαφρώς προς τα κάτω για το ΑΕΠ και ισορροπημένες για τον πληθωρισμό τα έτη 2023-25.

Οι κύριοι καθοδικοί κίνδυνοι για το ΑΕΠ σχετίζονται με πιθανές δυσμενέστερες από τις αναμενόμενες προοπτικές για το εξωτερικό περιβάλλον και τις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις των εξαγωγών μη τουριστικών υπηρεσιών λόγω των Ρώσο - Ουκρανικών κυρώσεων.

Ανοδικοί (βελτιωμένοι) κίνδυνοι περιλαμβάνουν πιθανή υψηλότερη από την αναμενόμενη υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιθανές καλύτερες επιδόσεις στον τουριστικό τομέα.

Σε σχέση με τον πληθωρισμό, οι ανοδικοί κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από πιθανές υψηλότερες από τις αναμενόμενες τιμές ενέργειας, καθώς και από πιθανές πιο επίμονες σχετικές επιπτώσεις χρονικής υστέρησης. Για τα έτη 2024 και 2025 ειδικότερα, ανοδικοί κίνδυνοι συνδέονται με πιθανή ανατροφοδότηση μισθών-τιμών (wage-price spiral), συνυφασμένη με πιθανές υψηλότερες μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Σημειώνει ωστόσο ότι οι πιο πάνω κίνδυνοι για τον πληθωρισμό αντισταθμίζονται από αυστηρότερες από τις αναμενόμενες συνθήκες χρηματοδότησης, μέσω του αναμενόμενου αρνητικού αντικτύπου στην εγχώρια ζήτηση, καθώς και λόγω ενδεχόμενων αρνητικότερων επιδόσεων σε εξαγωγές μη τουριστικών υπηρεσιών λόγω των Ρώσο - Ουκρανικών κυρώσεων.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ιράν: Θρίλερ με το ελικόπτερο του Ραϊσί - Βρέθηκε, λένε κρατικά ΜΜΕ, διαψεύδει ο Ερυθρός Σταυρός
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θρίλερ με το ελικόπτερο του Ραϊσί - Βρέθηκε, λένε κρατικά ΜΜΕ, διαψεύδει ο Ερυθρός Σταυρός

Ιράν: Θρίλερ με το ελικόπτερο του Ραϊσί - Βρέθηκε, λένε κρατικά ΜΜΕ, διαψεύδει ο Ερυθρός Σταυρός

Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι στη Λευκωσία - Την χτυπούσε ο σύζυγός της και προσπάθησε να ξεφύγει
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι στη Λευκωσία - Την χτυπούσε ο σύζυγός της και προσπάθησε να ξεφύγει

Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι στη Λευκωσία - Την χτυπούσε ο σύζυγός της και προσπάθησε να ξεφύγει

Όλα στον αέρα σε περίπτωση νέου αδιεξόδου στο Κυπριακό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα στον αέρα σε περίπτωση νέου αδιεξόδου στο Κυπριακό

Όλα στον αέρα σε περίπτωση νέου αδιεξόδου στο Κυπριακό

«Τελικά όλο το σύστημα υπηρετεί τον Αναστασιάδη;» του Διονύση Διονυσίου
ΣΤΗΛΕΣ

«Τελικά όλο το σύστημα υπηρετεί τον Αναστασιάδη;» του Διονύση Διονυσίου

«Τελικά όλο το σύστημα υπηρετεί τον Αναστασιάδη;» του Διονύση Διονυσίου

Τσίγκης, Σταυρινίδης, Παπαχαραλάμπους και Ντε Πέτρο - Στον «Π» οι τέσσερις υποψήφιοι για τη δημαρχία Στροβόλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίγκης, Σταυρινίδης, Παπαχαραλάμπους και Ντε Πέτρο - Στον «Π» οι τέσσερις υποψήφιοι για τη δημαρχία Στροβόλου

Τσίγκης, Σταυρινίδης, Παπαχαραλάμπους και Ντε Πέτρο - Στον «Π» οι τέσσερις υποψήφιοι για τη δημαρχία Στροβόλου