POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Μείζον θέμα τάξης για τη γενική λογίστριαΓράφει: Μιχάλης Χατζηστυλιανού

Mείζον θέμα ηθικής τάξης και σύγκρουσης συμφερόντων φέρεται να προκύπτει για τη γενική λογίστρια της Δημοκρατίας κ. Ρέα Γεωργίου, η οποία ως πρόεδρος της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) εποπτεύει τον αδελφό της, εγκεκριμένο λογιστή και εγγεγραμμένο ελεγκτή στο επάγγελμα και συνέταιρο στο ελεγκτικό γραφείο AuditPro Services. Ταυτόχρονα, ο αδελφός της κ. Γεωργίου ελέγχει οικονομικά και ετοιμάζει ο ίδιος και οι συνέταιροι του οικονομικές καταστάσεις για τις εταιρείες του συζύγου και των παιδιών της κ. Γεωργίου, στις οποίες περιλαμβάνεται και το σφαγείο Cypra. Μάλιστα, η μία από τις συνδεδεμένες εταιρείες της οικογένειας της γενικής κογίστριας, η Cypra Bioenergy ltd, δηλώνει ως γραφεία την ίδια διεύθυνση που στεγάζεται το λογιστικό – ελεγκτικό γραφείο AuditPro Services στο οποίο συνέταιρος είναι ο αδελφός της κ. Γεωργίου, ο κ. Παναγιώτης Κολοκοτρώνης. Πρόσθετα, από την έρευνά μας στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών διαπιστώσαμε ότι τις οικονομικές καταστάσεις της Cypra Bioenergy ltd υπογράφει ως εγκεκριμένος λογιστής και ελεγκτής ο ίδιος ο κ. Παναγιώτης Κολοκοτρώνης (βλέπε φωτοαντίγραφο), ενώ για την εταιρεία Cypra υπογράφει άλλος συνέταιρος από το εν λόγω λογιστικό – ελεγκτικό γραφείο. Κοντολογίς, η αδελφή προΐσταται της υπηρεσίας που εποπτεύει την επαγγελματική επάρκεια του αδελφού της, ενώ την ίδια ώρα ο αδελφός της ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών του συζύγου και των παιδιών της αδελφής του. Πρόκειται για μία εξόφθαλμη υπόθεση σύγκρουσης συμφερόντων, που πρώτιστα θα πρέπει να απασχολήσει το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο, για να διαπιστωθεί κατά πόσον η κ. Ρέα Γεωργίου, αποδεχόμενη τον διορισμό της στην προεδρία της ΑΔΕΕλΕπ στις 20 Ιουνίου 2017, δήλωσε τη σύγκρουση συμφερόντων με τον αδελφό της Παναγιώτη Κολοκοτρώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η κ. Γεωργίου φέρεται να παρέλειψε να το δηλώσει, με αποτέλεσμα ο τέως υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης να την προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο για διορισμό στην προεδρία της ΑΔΕΕλΕπ. Πολύ πιθανόν εάν το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο γνώριζαν για τη σύγκρουση συμφερόντων, να μην διόριζαν την κ. Ρέα Γεωργίου στην προεδρία της ΑΔΕΕλΕπ, πόσω μάλλον εάν ήταν σε γνώση τους και το γεγονός ότι ο αδελφός της κ. Ρέας Γεωργίου, που τελεί υπό την εποπτεία της, ελέγχει ο ίδιος και το γραφείο στο οποίο είναι συνέταιρος τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων του συζύγου και των παιδιών της.

Η γενική λογίστρια της Δημοκρατίας δεν μπορεί να ισχυριστεί άγνοια της κείμενης νομοθεσίας περί ασυμβίβαστου και σύγκρουσης συμφερόντων καθώς είναι μέλος της πανίσχυρης Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβίβαστου! Η εν λόγω ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχει όλους τους αιρετούς και υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι ρυθμιστές και εφόρους, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε αυτεπάγγελτα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητές τους, ή και των στενών συγγενικών τους προσώπων, δεν συνδέονται, έμμεσα ή άμεσα, με την άσκηση του δημόσιου αξιώματος που κατέχουν, καθώς είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο διαπλοκής για εξασφάλιση οικονομικών ή και άλλων ανταλλαγμάτων.

Επιπλέον, επιβάλλεται και η παρέμβαση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), καθώς φαίνεται εκ πρώτης όψεως να παραβιάστηκε ο περί Ελεγκτών Νόμος από πλευράς του αδελφού της γενικής λογίστριας και συνεταίρου στο γραφείο AuditPro Services, κ. Παναγιώτη Κολοκοτρώνη, λόγω της εμπλοκής του στον οικονομικό έλεγχο των επιχειρήσεων της οικογένειας της αδελφής του.

Η ΑΔΕΕλΕπ

Η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) είναι η δημόσια ανεξάρτητη εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος. Ασκεί δημόσια εποπτεία και ελέγχει πειθαρχικά όλους τους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που έχουν άδεια με την οποία εξουσιοδοτούνται να διεξάγουν τον υποχρεωτικό έλεγχο λογαριασμών οποιασδήποτε οντότητας στη Δημοκρατία που υπόκειται σε τέτοιο έλεγχο. Σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο, η ΑΔΕΕλΕπ, διά του διοικητικού της συμβουλίου, έχει την τελική ευθύνη για την εποπτεία:

  • Της έγκρισης και εγγραφής των ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων στο δημόσιο μητρώο.
  • Της υιοθέτησης, από τους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, προτύπων όσον αφορά την επαγγελματική δεοντολογία, τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων και τους υποχρεωτικούς ελέγχους, εκτός εάν τα πρότυπα αυτά έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί από αρχές άλλου κράτους μέλους.
  • Της συνεχούς εκπαίδευσης των ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων.
  • Των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων.
  • Των διαδικασιών πειθαρχικής έρευνας και παραπομπής των ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων σε πειθαρχική δίκη ενώπιον της πειθαρχικής επιτροπής ή άλλου υπεύθυνου οργάνου και γενικά της λειτουργίας του πειθαρχικού συστήματος.

Πρόσθετα, η ΑΔΕΕλΕπ διασφαλίζει ότι οι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία εφαρμόζουν ορθά τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, ο οποίος, τέθηκε σε ισχύ από τις 2 Ιουνίου 2017.

 Παραβιάστηκε η νομοθεσία

Στις 20 Ιουνίου 2017, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τo διοικητικό συμβούλιο της ΑΔΕΕλΕπ με πρόεδρο τη γενική λογίστρια της Δημοκρατίας κ. Ρέα Γεωργίου. Όπως αποκαλύπτεται μέσα από έγγραφα που εξασφαλίσαμε μετά από έρευνα στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και δημοσιεύουμε ενδεικτικά, ο αδελφός της κ. Γεωργίου και συνέταιρος στο ελεγκτικό γραφείο AuditPro Services, κ. Παναγιώτης Κολοκοτρώνης, υπογράφει την έκθεση και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Cypra Bioenergy ltd, ενώ ο δεύτερος συνέταιρος στο ελεγκτικό γραφείο, κ. Μιχαήλ Λάρκος, υπογράφει την έκθεση και τις οικονομικές καταστάσεις του σφαγείου Cypra ltd. Και οι δύο εταιρείες ανήκουν στην οικογένεια της γενικής λογίστριας, καθώς μέτοχοι και διευθυντές είναι ο σύζυγος και τα παιδιά της.

Όπως συνάγεται, λοιπόν, από τα παραπάνω, η κ. Ρέα Γεωργίου αποδέχθηκε τον διορισμό της ως πρόεδρος τoυ διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ χωρίς να αποκαλύψει ότι κάτω από την εποπτεία της θα βρίσκεται ο αδελφός της και το λογιστικό – ελεγκτικό γραφείο AuditPro Services στο οποίο είναι συνέταιρος. Παράλληλα, ο κ. Κολοκοτρώνης ήταν, και συνέχισε να είναι, ο ελεγκτής των εταιρειών της οικογένειάς της. Παρά το ότι στη συνέχεια η αρμοδιότητα της εποπτείας των ελεγκτικών γραφείων ανατέθηκε από την ΑΔΕΕλΕπ στον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών (ΣΕΛ) κατόπιν σύναψης συμφωνίας στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, εντούτοις εγείρεται ζήτημα για την κ. Ρέα Γεωργίου καθώς είχε ήδη παραβιαστεί η νομοθεσία περί ελεγκτών, τόσο από την ίδια όσο και από τον αδελφό της. Εν πάση περιπτώσει, τον τελικό λόγο έχει η ΑΔΕΕλΕπ για λογαριασμό της οποίας ενεργεί ο ΣΕΛ.

Το άρθρο 6 του περί Ελεγκτών Νόμου προβλέπει ότι η ΑΔΕΕλΕπ είναι ανεξάρτητη από τους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία και ότι, το διοικητικό συμβούλιο αυτής συγκροτείται από πρόσωπα ανώτατου ηθικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας, έκαστο των οποίων είναι πρόσωπο μη ασκών το επάγγελμα, το οποίο είναι γνώστης των θεμάτων που σχετίζονται με τον υποχρεωτικό έλεγχο. Στην προκειμένη περίπτωση, η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της κ. Ρέας Γεωργίου θα είχε κλονιστεί, και προφανώς δεν θα διοριζόταν στη θέση της προέδρου του δ.σ. της ΑΔΕΕλΕπ εάν το Υπουργικό Συμβούλιο γνώριζε ότι ο αδελφός της είναι συνέταιρος σε ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις επιχειρήσεις του συζύγου και των παιδιών της. Πρόσθετα, φέρεται να παραβιάστηκε το άρθρο 76  (εδάφιο 2) του ίδιου νόμου, το οποίο προβλέπει πότε ένας ελεγκτής έχει σύγκρουση συμφερόντων. Θέμα το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης από τον ΣΕΛ.

Γενική Λογίστρια στον «Π»: Όταν θα προκύψει θέμα θα εξαιρεθώ

Χειροπέδες στον σύζυγο της Γεν. Λογίστριας και ιδιοκτήτη του Cypra – Σύλληψη και του ιδιοκτήτη του σφαγείου A&A

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.