Φόρμα αναζήτησης

Θέλει ενίσχυση η Νομική Υπηρεσία

Ο γενικός εισαγγελέας ζήτησε την έγκριση της Βουλής για αποπαγοποίηση 23 θέσεων για την Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας... [...]

Read More...

Την ανάγκη συμπλήρωσης της δομής της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, «η οποία θα συνδράμει ουσιαστικά στη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητάς της», επικαλείται με επιστολή του προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών ο γενικός εισαγγελέας, ζητώντας την έγκρισή της για αποπαγοποίηση 23 θέσεων δυνάμει των διατάξεων του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2013.
Μάλιστα ο γενικός εισαγγελέας κάνει λόγο για επιτακτική ανάγκη και καλεί τη Βουλή όπως εξαιρέσει άμεσα τις ακόλουθες θέσεις ώστε να προωθηθούν οι διαδικασίες πλήρωσής τους το συντομότερο δυνατόν:

2 νέες θέσεις εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
10 νέες θέσεις ανώτερου δικηγόρου της Δημοκρατίας, και
11 νέες θέσεις δικηγόρου της Δημοκρατίας Α’.

Τρεις για Υπουργείο Ενέργειας

Πέραν του αιτήματος του γενικού εισαγγελέα η Επιτροπή Οικονομικών θα εξετάσει σήμερα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, και το αίτημα αποπαγοποίησης τριών κενών θέσεων του Υπουργείου Ενέργειας. Σύμφωνα με σχετική επιστολή που απευθύνεται στην επιτροπή, το αίτημα αφορά την πλήρωση τριών κενών μόνιμων θέσεων προαγωγής λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’ (με μισθοδοτική κλίμακα A11ιι).
Μια θέση προέκυψε ένεκα της κατάργησης και αντικατάστασης μιας θέσης λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών 1ης και 2ης τάξης ενώ δύο νέες, πρόσθετες θέσεις, έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2019 για κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Ενέργειας, με σκοπό τη σύσταση Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ).

Σύμφωνα με τον γ.δ. του Υπουργείου Ενέργειας η άμεση πλήρωση των θέσεων κρίνεται επιτακτική για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΥΕΕΒ, «καθότι δημιουργείται κενό σε διοικητικό εποπτικό επίπεδο, που προκύπτει και ενόψει της άμεσης σύστασης του ΕΣΔΕΚ. Η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων προαγωγής κρίνεται επίσης επιβεβλημένη, λόγω των μεγάλων αναπτυξιακών έργων που θα πρέπει να υλοποιηθούν από το ΕΣΔΕΚ καθώς και λόγω των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που αφορούν τη σύσταση του ΕΣΔΕΚ, ώστε να αντεπεξέλθει στις άμεσες προτεραιότητες που προκύπτουν». Στην επιστολή αναφέρονται και τα ορόσημα που έχουν τεθεί από το ΕΣΔΕΚ και αφορούν σε 1ο στάδιο την περίοδο 2018-2021:

-Την 31η Δεκεμβρίου 2018, οπόταν τα κράτη μέλη καταρτίζουν και υποβάλλουν στην Κομισιόν προσχέδιο του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, για το οποίο ενδέχεται να λάβει συστάσεις από την Επιτροπή μέχρι τον Απρίλιο του 2019 και

-Την 31η Δεκεμβρίου 2019, οπόταν υποβάλλεται στην Κομισιόν το ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα που καλύπτει την περίοδο 2021-2030.

Send this to a friend