Φόρμα αναζήτησης

Στον Γενικό Εισαγγελέα στέλνει την Κουρσουμπά ο Οδυσσέας

Στο Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη θα διαβιβάσει συγκεκριμένα στοιχεία που θα αποσκοπούν στην τεκμηρίωση της χρήσης του υπηρεσιακού οχήματος της Επιτρόπου Νομοθεσίας και Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά για ιδιωτικούς σκοπούς, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι αυτό και είχε εξ’ αρχής αναφερθεί στη επιστολή της.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επαναλαμβάνει ότι έχει εισηγηθεί στην Επίτροπο όπως επιστρέψει στο δημόσιο τα χρήματα που έχουν καταβληθεί για καύσιμα και συντήρηση και αντιστοιχούν στην προσωπική χρήση του υπηρεσιακού της οχήματος, τερματίσει άμεσα την χρήση του υπηρεσιακού της οχήματος για προσωπικούς σκοπούς προς συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία,  τερματίσει τη χρήση οδηγού και την καταβολή σε αυτόν των μηνιαίων επιδομάτων του και μεριμνήσει, ως οφείλει, όπως τηρείται Βιβλίο Κίνησης Οχημάτων και συμμορφωθεί με τις διατάξεις της ΚΔΠ 504/2014.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «στην επιστολή μας είχαμε επισημάνει ότι θεωρούμε την υπόθεση πολύ σοβαρή αφού πρόκειται για περίπτωση στην οποία κρατικός αξιωματούχος, ενώ είναι ο ίδιος επιφορτισμένος με τον έλεγχο τήρησης συγκεκριμένης νομοθεσίας, την παραβιάζει προς ίδιο όφελος».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τι απαντά η Κουρσουμπά στον Γενικό Ελεγκτή για το υπηρεσιακό όχημα

 

Εκφράσαμε συνεπώς την άποψη, προστίθεται, «ότι οι εισηγήσεις μας που περιλαμβάνονται πιο πάνω είναι τα κατά το ελάχιστο αυστηρά μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν».

«Αναφέραμε δε στην Επίτροπο πως, αν θεωρεί ότι τα γεγονότα δεν είναι όπως τα είχαμε καταγράψει, ή ότι δεν είναι ορθό να επιστρέψει τα χρήματα που αντιστοιχούν σε όφελος που παρανόμως αποκόμισε, τότε θα παραπέμψουμε το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με εισηγήσεις για τον τρόπο περαιτέρω τεκμηρίωσης των πραγματικών γεγονότων», συνεχίζει η ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Αναφέρεται ότι «σε χθεσινή επιστολή της Επιτρόπου, την οποία η ίδια έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, υπάρχει παραδοχή της ότι κατά παράβαση της ΚΔΠ 504/2014 δεν τηρείται Βιβλίο Κίνησης Οχημάτων. Προβάλλεται όμως η θέση από την Επίτροπο ότι, κατά τα άλλα, ουδέποτε παραβίασε τους εν λόγω Κανονισμούς αφού, όπως ισχυρίζεται, ουδέποτε χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό αυτοκίνητο για ιδιωτικούς σκοπούς».

Ως προς τον οδηγό, προστίθεται, «προβάλλεται η άποψη από την Επίτροπο ότι έχει δικαίωμα να έχει οδηγό εκτός των ωρών εργασίας». «Δεν έχουμε αντιληφθεί από πού θεωρεί η Επίτροπος ότι έλκει αυτό το δικαίωμα», αναφέρεται.

«Στη βάση των πιο πάνω, και όπως είχε εξ αρχής αναφερθεί στην επιστολή μας, η Υπηρεσία μας θα διαβιβάσει στον Γενικό Εισαγγελέα συγκεκριμένα στοιχεία που θα αποσκοπούν στην τεκμηρίωση της χρήσης του υπηρεσιακού οχήματος της Επιτρόπου για ιδιωτικούς σκοπούς, την οποία η ίδια κατηγορηματικά αρνείται στην επιστολή της προς την Υπηρεσία μας», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι «ο Περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος επιβάλλει σε κρατικούς αξιωματούχους την υποχρέωση να μην δίδουν στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας πληροφορίες, στοιχεία ή επεξηγήσεις, τα οποία εν γνώσει τους είναι ψευδή, εσφαλμένα ή αναληθή».

Τούτο, καταλήγει η ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, «θα ζητηθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα να συνεκτιμηθεί ως προς την ανάγκη διερεύνησης και τεκμηρίωσης των πραγματικών γεγονότων».

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γενικού Ελεγκτή

Με επιστολή μας ημερ. 16.5.2018 προς την Επίτροπο Νομοθεσίας είχαμε αναφερθεί σε καταγγελίες που μας είχαν υποβληθεί τις τελευταίες ημέρες, από περισσότερα του ενός άτομα,  που αφορούσαν στην προσωπική χρήση από την Επίτροπο του υπηρεσιακού της αυτοκινήτου εκτός ωρών εργασίας (για μετάβαση σε καταστήματα, σε ιδιωτικές συγκεντρώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, στο αεροδρόμιο για προσωπικά της ταξίδια).

  1. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το Γραφείο της Επιτρόπου δεν τηρεί Βιβλία Κίνησης Οχημάτων για τα δύο υπηρεσιακά οχήματα που έχει το Γραφείο κατά παράβαση των Κανονισμών Αποθηκών αρ. 122, 124 και 125 και του Κανονισμού 10 της ΚΔΠ 504/2014. Η ευθύνη για τη διασφάλιση της τήρησης του Βιβλίου αυτού, που είναι αναγκαίο για τη διεξαγωγή του νενομισμένου ελέγχου, ανήκει προσωπικά στην Επίτροπο.

Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν, το υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιεί η Επίτροπος διανύει κατά μέσο όρο περίπου 14.000 km ετησίως, απόσταση που προφανώς δεν μπορεί να αφορά μόνο τις υπηρεσιακές της μετακινήσεις.

Ενδεικτικά και μόνο, είχε αναφερθεί ότι το υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το οποίο με βάση τη σχετική Νομοθεσία (Ν. 3(I)/2014) θα μπορούσε ο Γενικός Ελεγκτής να χρησιμοποιεί για αποκλειστική χρήση (υπηρεσιακή και ιδιωτική), αλλά κατ’ επιλογή του χρησιμοποιεί μόνο για υπηρεσιακούς σκοπούς, διανύει περίπου 3.500 km ετησίως.

Διαπιστώσαμε, επίσης, ότι ένας κλητήρας του Γραφείου της Επιτρόπου απασχολείται ως οδηγός της και προς τούτο λαμβάνει δύο μηνιαία επιδόματα συνολικού ύψους περίπου €394.

  1. Σύμφωνα με την Πράξη διορισμού της ως Επίτροπος Νομοθεσίας που ίσχυε μέχρι τις 27.11.2014, η κα Κουρσουμπά δικαιούτο «δωρεάν χρήση αυτοκινήτου με οδηγό». Η αναφορά αυτή απαλείφθηκε από την Πράξη διορισμού που αφορά την περίοδο 28.11.2014-8.9.2019, στην οποία αναφέρεται ότι η Επίτροπος δικαιούται χρήση υπηρεσιακού αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμών του 2014 (ΚΔΠ 504/2014). Το δικαίωμα χρήσης οδηγού αφαιρέθηκε εντελώς. Οι εν λόγω Κανονισμοί καθορίζ ουν ότι τα οχήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για υπηρεσιακούς σκοπούς, περιλαμβανομένων κοινωνικών και υπηρεσιακών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη φύση των καθηκόντων των δικαιούχων, εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου, όπως καθορίζεται από την οικεία Αρχή. Μετάβαση από τον τόπο διαμονής στον τόπο εργασίας δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις υπηρεσιακής μετακίνησης ούτε στους υπηρεσιακούς σκοπούς.
  2. Στη βάση των πιο πάνω, είχαμε εισηγηθεί στην Επίτροπο όπως:

(i)      επιστρέψει στο δημόσιο τα χρήματα που έχουν καταβληθεί για καύσιμα και συντήρηση και αντιστοιχούν στην προσωπική χρήση του υπηρεσιακού της οχήματος.

(ii)     τερματίσει άμεσα τη χρήση του υπηρεσιακού της οχήματος για προσωπικούς σκοπούς προς συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.

(iii)    τερματίσει τη χρήση οδηγού και την καταβολή σε αυτόν των μηνιαίων επιδομάτων του αφού η Επίτροπος δεν δικαιούται οδηγό και συνεπώς, ακόμη και αν απαιτηθεί η χρήση του υπηρεσιακού οχήματος για υπηρεσιακούς σκοπούς εκτός των ωρών εργασίας, δεν έχει δικαίωμα χρήσης οδηγού.

(iv)    μεριμνήσει, ως οφείλει, όπως τηρείται Βιβλίο Κίνησης Οχημάτων και συμμορφωθεί με τις διατάξεις της ΚΔΠ 504/2014.

  1. Στην επιστολή μας είχαμε επισημάνει ότι θεωρούμε την υπόθεση πολύ σοβαρή αφού πρόκειται για περίπτωση στην οποία κρατικός αξιωματούχος, ενώ είναι ο ίδιος επιφορτισμένος με τον έλεγχο τήρησης συγκεκριμένης νομοθεσίας, την παραβιάζει προς ίδιο όφελος. Εκφράσαμε συνεπώς την άποψη ότι οι εισηγήσεις μας που περιλαμβάνονται πιο πάνω είναι τα κατά το ελάχιστο αυστηρά μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν. Αναφέραμε δε στην Επίτροπο πως, αν θεωρεί ότι τα γεγονότα δεν είναι όπως τα είχαμε καταγράψει, ή ότι δεν είναι ορθό να επιστ ρέψει τα χρήματα που αντιστοιχούν σε όφελος που παρανόμως αποκόμισε, τότε θα παραπέμψουμε το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με εισηγήσεις για τον τρόπο περαιτέρω τεκμηρίωσης των πραγματικών γεγονότων.
  2. Σε χθεσινή επιστολή της Επιτρόπου, την οποία η ίδια έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, υπάρχει παραδοχή της ότι κατά παράβαση της ΚΔΠ 504/2014 δεν τηρείται Βιβλίο Κίνησης Οχημάτων. Προβάλλεται όμως η θέση από την Επίτροπο ότι, κατά τα άλλα, ουδέποτε παραβίασε τους εν λόγω Κανονισμούς αφού, όπως ισχυρίζεται, ουδέποτε χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό αυτοκίνητο για ιδιωτικούς σκοπούς. Ως προς τον οδηγό, προβάλλεται η άποψη από την Επίτροπο ότι έχει δικαίωμα να έχει οδηγό εκτός των ωρών εργασίας. Δεν έχουμε αντιληφθεί από πού θεωρεί η πίτροπος ότι έλκει αυτό το δικαίωμα.
  3. Στη βάση των πιο πάνω, και όπως είχε εξ αρχής αναφερθεί στην επιστολή μας, η Υπηρεσία μας θα διαβιβάσει στον Γενικό Εισαγγελέα συγκεκριμένα στοιχεία που θα αποσκοπούν στην τεκμηρίωση της χρήσης του υπηρεσιακού οχήματος της Επιτρόπου για ιδιωτικούς σκοπούς, την οποία η ίδια κατηγορηματικά αρνείται στην επιστολή της προς την Υπηρεσία μας. Σημειώνεται ότι ο Περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος επιβάλλει σε κρατικούς αξιωματούχους την υποχρέωση να μην δίδουν στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας πληροφορίες, στοιχεία ή επεξηγήσεις, τα οποία εν γνώσει τους είναι ψευδή, εσφαλμένα ή αναληθή. Τούτο θα ζητηθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα να συνεκτιμηθεί ως προς την ανάγκη διερεύνησης και τεκμηρίωσης των πραγματικών γεγονότων.