Φόρμα αναζήτησης

Στα σκαριά η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας

Τον προϋπολογισμό της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας για το τρέχον έτος, ο οποίος προβλέπει δαπάνες 2,58 εκατ. ευρώ, όσα και τα προβλεπόμενα έσοδα, ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή για ψήφιση. Η δημιουργία της Αρχής προκύπτει από νόμο που ενέκρινε τον περασμένο Μάρτιο η Βουλή για θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για μερική εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/1148 (NIS) σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών. Με τη λειτουργία της Αρχής διασφαλίζεται η προστασία των κρίσιμων υποδομών πληροφοριών της Δημοκρατίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Για τον σκοπό αυτό το ΥΣ με την απόφασή του ημερομηνίας 3/5/17 έχει προσδιορίσει τις κρίσιμες υποδομές πληροφοριών στη Δημοκρατία για σκοπούς κυβερνοασφάλειας, όπως αυτές προτάθηκαν από το Γραφείο του επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), ως εθνική αρμόδια αρχή για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση του ΥΣ, στο παρόν στάδιο περιλαμβάνονται συνολικά στον κατάλογο με τις κρίσιμες υποδομές πληροφοριών 74 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων κυβερνητικοί οργανισμοί, ημικρατικοί οργανισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο κατάλογος που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της κρισιμότητας κάθε υποδομής δικτύου και πληροφοριών και των τακτικών αξιολογήσεων επικινδυνότητας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
Ο ΕΡΗΕΤ ετοίμασε και υπέβαλε το φθινόπωρο του 2017 προσχέδιο προϋπολογισμού για τη λειτουργία της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, το οποίο συνόδευε το πιο πάνω μεταβατικό νομοσχέδιο. Ο προϋπολογισμός οριστικοποιήθηκε και υποβλήθηκε εκ νέου στο Υπουργείο Μεταφορών στις 20.4.2018, μετά από την ψήφιση του Ν.17(Ι)/2018 και την πραγματοποίηση συντονιστικής συνάντησης με το ΥΠΟΙΚ.

Σημειώνεται πως η Αρχή θα χρηματοδοτείται από τους φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού τελών που καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 του παρόντος νόμου.

Έτσι διασφαλίζεται η οικονομική ανεξαρτησία της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της. Όσον αφορά τις κυβερνητικές υπηρεσίες όπως το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, το Τμήμα Τελωνείων, το Γενικό Χημείο του Κράτους, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, αυτές θα κληθούν να καταβάλουν προς την Αρχή ετήσιο τέλος για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, που υπολογίζεται να ανέλθει στις 570 χιλ. περίπου για το 2018. Επίσης ποσό 390 χιλ., που θα δοθεί ως χορηγία από το κράτος για τη λειτουργία του Εθνικού CSΙRT, έχει ήδη συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Υπ. Μεταφορών. Τα υπόλοιπα 2/3 περίπου των εσόδων θα προέλθουν, όπως προαναφέρθηκε, από ημικρατικούς και ιδιωτικές εταιρείες του εν λόγω τομέα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ