Φόρμα αναζήτησης

Ψηφίστηκε η νομοθεσία για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών

Ένα ελάχιστο έσοδο 20 εκατ. ευρώ εξασφαλίζει η Κύπρος μέσω της μεταρρύθμισης του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών. Η Βούλη υιοθέτησε τον Περί Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμο, ο οποίος τερματίζει το ισχύον καθεστώς διεξαγωγής συγκεκριμένων παιχνιδιών από τον ΟΠΑΠ, μέσω διακρατικής σύμβασης, και το αντικαθιστά με νέα διαδικασία. Ταυτόχρονα εισάγεται ένα απαιτητικό πλαίσιο εποπτείας υπό την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Το ποσό του φόρου καθορίζεται σε 22,5% επί του μεικτού κέρδους του παρόχου από τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών για έκαστη λογιστική περίοδο.

Η νομοθεσία προβλέπει τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, τυχερών παιχνιδιών σε πάροχο που θα επιλεχθεί κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας και θα υπόκειται σε αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο και εποπτεία.

Η μετάβαση

Η Δημοκρατία, μέχρι την πλήρη μεταρρύθμιση του νομικού/ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών, με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υιοθέτησε μία μεταβατική περίοδο κατά την οποία θα ασκείται προληπτικός έλεγχος επί του υφιστάμενου παρόχου από τριμελή επιτροπή ελέγχου. Με βάση τις πρόνοιες του νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, εξουσιοδοτεί συντονιστική επιτροπή για τη διαχείριση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και την υποβολή εισήγησης προς τον υπουργό Οικονομικών.

Η συντονιστική επιτροπή, κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, διεξάγει έρευνα δέουσας επιμέλειας, με σκοπό να αξιολογήσει κατά πόσον ο υφιστάμενος πάροχος είναι κατάλληλος για τη χορήγηση σε αυτόν άδειας κατά αποκλειστικότητα.

Σε περίπτωση που κρίνει τον υφιστάμενο πάροχο κατάλληλο για τη χορήγηση άδειας κατά αποκλειστικότητα, υποβάλλει στον υπουργό Οικονομικών πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση και στη συνέχεια ο υπουργός υποβάλλει το όνομα του υφιστάμενου παρόχου στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση.
Σε περίπτωση που η συντονιστική επιτροπή κρίνει ότι ο υφιστάμενος πάροχος δεν είναι κατάλληλος για τη χορήγηση σε αυτόν άδειας κατά αποκλειστικότητα, θα προχωρήσει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ