Φόρμα αναζήτησης

Πρασινίζουν 34 σκουπιδότοποι

Σε αποκατάσταση των 34 ανεξέλεγκτων σκουπιδότοπων στην περιοχή της Λεμεσού, οι οποίοι και έχουν κλείσει, προχωρεί το Τμήμα Υδάτων. [...]

Read More...

Σε αποκατάσταση των 34 ανεξέλεγκτων σκουπιδότοπων στην περιοχή της Λεμεσού, οι οποίοι και έχουν κλείσει, προχωρεί το Τμήμα Υδάτων. Ήδη έχει ετοιμαστεί μελέτη από ιδιώτες μελετητές, η οποία και έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος για αξιολόγηση. Αντικείμενο της σύμβασης, που υπογράφηκε από το Τμήμα Υδάτων και τους μελετητές, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία όλων των αναγκαίων μελετών, σχεδίων, προδιαγραφών και εγγράφων διαγωνισμού, βάσει των οποίων θα μπορεί να προωθηθεί η εργολαβική εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα των χώρων στην επαρχία Λεμεσού, συμπεριλαμβανομένης στη συνέχεια και της επίβλεψης των κατασκευαστικών εργασιών. Ανάδοχος της σύμβασης είναι η κοινοπραξία των Νικολαΐδης και Συνεργάτες ΕΠΕ-PASECO Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

Οι προτεραιότητες

Ο τερματισμός λειτουργίας των Χώρων Ανεξέλεγκτης Απόρριψης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της επαρχίας Λεμεσού και η αποκατάστασή τους αποτελεί ένα από τα έργα τα οποία η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιήσει σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της, αλλά και τις οδηγίες της ΕΕ. Ως εκ τούτου, τα έργα για τον άμεσο τερματισμό της λειτουργίας των ΧΑΔΑ είναι υψίστης προτεραιότητας για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι στόχοι του έργου

Απώτερος στόχος υλοποίησης είναι η διατήρηση, αποκατάσταση (όπου είναι εφικτό) και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (χλωρίδα, πανίδα), η προστασία των υπόγειων υδροφορέων και της δημόσιας υγείας και η αξιοποίηση των ελεύθερων επιφανειών που θα δημιουργηθούν. Η χρήση των χώρων αυτών ξεκίνησε κατά τις δεκαετίες 1970 – 1990. Όλοι οι χώροι της επαρχίας Λεμεσού τερμάτισαν τη λειτουργία τους εντός των δεκαετιών 2000-2010. Τα απόβλητα που μεταφέρονταν στους ΧΑΔΑ κατατάσσονται στην κατηγορία των στερεών αποβλήτων. Αρχικά αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί συλλογή των διασκορπισμένων απορριμμάτων, που βρίσκονται εντός των ορίων των χώρων, σε μια ομοιόμορφη μάζα. Στη συνέχεια το φυσικό έδαφος που έχει ρυπανθεί θα σκαφτεί και με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, θα φορτωθεί σε κλειστά φορτηγά οχήματα και θα μεταφερθεί σε ΧΑΔΑ, τα οποία πρόκειται να αποκατασταθούν επιτόπου. Επίσης θα πραγματοποιηθούν έργα επιχωμάτωσης.

Send this to a friend