Πουλούσαμε διαβατήρια με πρακτικές συνοικιακού μπακάλικου

Οι διαδικασίες, όπως περιγράφονται στην έκθεση της τριμελούς επιτροπής, θυμίζουν συνοικιακό μικρομάγαζο