POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Διαβάστε την απόφαση της Βουλής για δημοσιοποίηση της Λίστας Γιωρκάτζη – Αύριο θα την δουν μόνον οι βουλευτές… 

 

Στους βουλευτές θα δοθεί αύριο αρχικά η περιβόητη Λίστα Γιωρκάτζη, έπειτα και από την εκτός απροόπτου έγκριση της Ολομέλειας της Βουλής για δημοσιοποίηση της. Το τέλος του σήριαλ ωστόσο θα λάβει τέλος, όταν δημοσιοποιηθεί και επίσημα στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Πηγή από τη Βουλή ανέφερε http://politis.com.cy ότι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η δημοσιοποίηση τής Λίστας, ενώ στην ιστοσελίδα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί έπειτα από δύο με τρεις ημέρες, και όποιος πολίτης επιθυμεί θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή.

Πάντως, η απόφαση έρχεται έπειτα και από νομική γνωμάτευση τριών έγκριτων νομικών που δήλωσαν ότι τυχόν δημοσιοποίησή της Λίστας, όπως έχει, θα δημιουργούσε πρόβλημα. Εντούτοις το σήριαλ θα λάβει τέλος το επόμενο τριήμερο.

 

Η αιτιολόγηση της Βουλής για την δημοσιοποίηση:

Σύμφωνα με την απόφαση της Ad hoc Επιτροπής το πιο κάτω κείμενο θα τεθεί ενώπιον της αυριανής συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση. 

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση πιο κάτω:

ΕΠΕΙΔΗ στο υπό διερεύνηση πεδίο της συσταθείσας Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διερεύνηση Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν στη λεγόμενη «Λίστα Γιωρκάτζη» (εφεξής καλουμένη «Λίστα),

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ειδικότερα, μείζον και διαμφισβητούμενο ζήτημα αποτέλεσε κατά καιρούς το θέμα της δημοσιοποίησης αυτούσιας της Λίστας, προς ικανοποίηση του επικρατούντος γενικότερου αισθήματος της κοινωνίας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η αρμόδια επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2021, κρίνοντας ότι η δημοσιοποίηση της Λίστας συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης, προχώρησε σε επανεξέταση του ζητήματος της ανάγκης δημοσιοποίησης της Λίστας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κατά την επανεξέταση του όλου ζητήματος, τα μέλη της επιτροπής, εκφράζοντας τις εκπροσωπούμενες σε αυτή πλευρές, τάχθηκαν υπέρ της δημοσιοποίησης της Λίστας αυτούσιας, ώστε αυτή να καταστεί προσβάσιμη,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ προς υλοποίηση της εκπεφρασμένης βούλησης όλων των εκπροσωπούμενων στην αρμόδια επιτροπή κοινοβουλευτικών πλευρών, κρίνεται ότι στην παρούσα απαιτείται εκ νέου η λήψη Απόφασης από την Ολομέλεια του σώματος βάσει των διατάξεων του Άρθρου 78 του Συντάγματος, η οποία να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Βουλής να ενεργήσει ως ανωτέρω,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κατά τη λήψη της ως άνω απόφασης από την επιτροπή, συνυπολογίσθηκαν και σταθμίσθηκαν διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι αφενός συνηγορούν στη δημοσιοποίηση της Λίστας για λόγους επιτακτικής κοινωνικής ανάγκης και αφετέρου δεν κωλύουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων από του να ασκήσει τον θεσμικό κυριαρχικό της ρόλο, λαμβάνοντας εφόσον το κρίνει σκόπιμο στη δεδομένη στιγμή τις ανάλογες πολιτικές αποφάσεις,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, για τη λήψη της παρούσας Απόφασης, η Επιτροπή προέβη σε στάθμιση μεταξύ επιδιωκόμενου σκοπού και μέσων προς επίτευξη αυτού, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) επί των διάφορων πτυχών του θέματος, ήτοι ότι-

  1. Εν πρώτοις, η δημοσιοποίηση της Λίστας αποτελεί μία μείζονος σημασίας δικαιοπολιτική απόφαση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και συνιστά αναγκαία προϋπόθεση πραγμάτωσης της λογοδοσίας των δημόσιων προσώπων και δη των αιρετών αξιωματούχων, συνακόλουθα δε παράμετρο της θεσμικής υποχρέωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων να συμβάλει στην παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης προς την κοινωνία μέσω πρόσβασης στα υπό αναφορά στοιχεία.
  2. η δημοσιοποίηση της Λίστας προς ικανοποίηση της εκφρασθείσας πιεστικής κοινωνικής ανάγκης, θα συμβάλει τα μέγιστα στην αποκατάσταση της εν γένει εικόνας του δημόσιου βίου, ο οποίος επλήγη καίρια και, εν πολλοίς, ανεπανόρθωτα από τις επί μακρόν συζητήσεις περί της δυνατότητας ή της σκοπιμότητας δημοσιοποίησης της Λίστας και περί όλων των πτυχών του θέματος.
  3. λαμβανομένης υπόψη της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ για το κατοχυρωμένο στο Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, η δημοσιοποίηση της Λίστας κρίνεται εν προκειμένω αναγκαία εντός μίας δημοκρατικής κοινωνίας αλλά και αναλογική, δεδομένης της από πολλού εκφρασθείσας έντονης και πιεστικής κοινωνικής απαίτησης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προχωρήσει σε δημοσιοποίησή της. (ΕΔΔΑ, Handyside κ Ηνωμένου Βασιλείου, 12.1976).
  4. η κατά τον συγκεκριμένο τρόπο επέμβαση στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, αντισταθμίζεται ειδικότερα από το έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας σχετικά με τις υπό αποκάλυψη πληροφορίες αναφορικά με Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ), τα οποία, ούτως ή άλλως, έχουν υποχρέωση λογοδοσίας, αλλά και υποχρέωση αυξημένης ανοχής έναντι της όποιας κριτικής, συναφώς δε ο επιδιωκόμενος σκοπός και εν προκειμένω τα συγκεκριμένα μέσα προς επίτευξή του, ήτοι η ικανοποίηση της έντονης κοινωνικής απαίτησης για πληροφόρηση μέσω δημοσιοποίησης της Λίστας, κρίνεται ότι σε μία δημοκρατική κοινωνία συνιστούν εύλογο και αναλογικό μέτρο. (ΕΔΔΑ, Handyside κ Ηνωμένου Βασιλείου, 7.12.1976).
  5. η δημοσιοποίηση της Λίστας, υπό τις περιστάσεις, συνιστά εύλογο μέτρο, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ούτε η υπόσταση ούτε η ασφάλεια των προσώπων που εμπεριέχονται στο εν λόγω έγγραφο απειλείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αφού πέραν ονομάτων και/ή επωνυμιών ουδέν άλλο διακριτικό στοιχείο ταυτοποίησης εμπεριέχεται στη Λίστα, όπως διευθύνσεις ή αριθμοί δελτίων ταυτότητας. (ΕΔΔΑ, L.B κ Ουγγαρίας, 12.1.2021).
  6. η υπόληψη ενός πολιτικού προσώπου, ναι μεν νομολογιακά τυγχάνει προστασίας, εντούτοις η όποια επέμβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα σταθμιζόμενη με το γενικό συμφέρον της δημόσιας συζήτησης, εντάσσει τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (ΠΕΠ) σε ευρύτερα από τα συνήθη πλαίσια αποδεκτής κριτικής εκ μέρους της κοινής γνώμης, καθιστώντας τα υποχρεωμένα να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανοχή στην κριτική. (ΕΔΔΑ, Lingens κ Αυστρίας, 8.7.1986),
  7. η δημοσιοποίηση της Λίστας στην παρούσα φάση επιβάλλεται από σοβαρούς λόγους υπαγορευομένους από τις έντονες πιέσεις εκ μέρους της κοινωνίας προς αποκάλυψη στοιχείων αναφορικά με ΠΕΠ, τα οποία ως δημόσια πρόσωπα οφείλουν να γνωρίζουν εκ προοιμίου τα όρια εντός των οποίων ως τέτοια οφείλουν να ενεργούν. (ΕΔΔΑ, Fernandez Martinez κ Ισπανίας, 12.6.2004).
  8. στη Λίστα περιέχονται μεν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρά ταύτα και σύμφωνα με τις διατάξεις του εφαρμοστικού νόμου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων[1] [Νόμος υπ’ αριθμό 125(Ι) του 2018], η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του οικείου εφαρμοστικού νόμου, είναι νόμιμη όταν διενεργείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο των εξουσιών της και επιπλέον εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, το οποίο εν προκειμένω επιβάλλεται από την πιεστική απαίτηση της κοινωνίας να λάβει γνώση για τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στη Λίστα σε σχέση με ΠΕΠ,

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Ολομέλεια του σώματος με την παρούσα Απόφασή της, η οποία λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 78 του Συντάγματος, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Λίστας αυτούσιας, καθ’ όν τρόπο ήθελε αρμοδίως καθορισθεί, ευθύς ως η παρούσα Απόφαση δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Άρθρου 82 του Συντάγματος.

[1]     Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

 

 

Αύριο η απόφαση για δημοσιοποίηση της λίστας Γιωρκάτζη

 

Ανατροπή στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης: Συντηρητικό unlock σε δύο στάδια – Δεν ανοίγουν σχολεία και λιανικό εμπόριο

 

Καλπάζει ο ιός στα κατεχόμενα – Ζητούν τήρηση των μέτρων υγιεινής

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.