Φόρμα αναζήτησης

Γιατί διάλεξε Σωτήρα – Λιοπέτρι η Αγία Νάπα

Η επιλογή του δημοτικού συμβουλίου Αγίας Νάπας να προτείνει τη συνένωση του δήμου με τον Δήμο Σωτήρας και την κοινότητα Λιοπετρίου βασίστηκε σε μελέτη που πραγματοποίησε ο οίκος Ernst & Young Cyprus Ltd για λογαριασμό της Αγίας Νάπας. Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που εντόπισαν οι μελετητές αναφορικά με ενδεχόμενη συνένωση της Αγίας Νάπας με τοπικές αρχές, που δεν θα διασφάλιζαν την αντιμετώπιση συγκεκριμένων επιχειρησιακών προκλήσεων (κινδύνων) που υποδεικνύει η μελέτη, οδήγησαν τον Δήμο Αγίας Νάπας να αξιολογήσει ως μοναδική πρόσφορη επιλογή τη συνένωση με τη Σωτήρα και το Λιοπέτρι, η οποία εκτιμάται ότι απαντά στις βασικές προκλήσεις που υποδεικνύει η μελέτη.

Τρεις λόγοι

Όπως προκύπτει μέσα από τη μελέτη της Ernst & Young Cyprus Ltd και την αξιολόγηση που έκανε το δημοτικό συμβούλιο Αγίας Νάπας, η επιλογή συνένωσης με Σωτήρα και Λιοπέτρι στηρίχθηκε στους ακόλουθους παράγοντες που επισημαίνονται στην περίληψη της μελέτης, την οποία εξασφάλισε ο «Πολίτης».

Προοπτικές ανάπτυξης των υπό συνένωση οντοτήτων: <+Text_Normal>Όπως αναφέρεται στην περίληψη της μελέτης, οι προοπτικές ανάπτυξης ενός συμπλέγματος Αγίας Νάπας, Σωτήρας και Λιοπετρίου διαφαίνονται εξαιρετικές, κυρίως όσον αφορά τον τουρισμό, αφού οι υπό συνένωση οντότητες έχουν ενιαίο παραλιακό μέτωπο, το οποίο με τα κατάλληλα έργα υποδομής και επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να αναπτυχθεί και να συμβάλει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Η ανάπτυξη αυτή εκτιμάται ότι θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στις υπό συνένωση οντότητες.

Επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης, όπως αυτές καθορίζονται από την πολιτεία:<+Text_Normal> Βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου που ετοίμασε το Υπουργείο Εσωτερικών στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας τών υπό συνένωση οντοτήτων και την αξιοποίηση της δυνατότητας μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων στις νέες οντότητες που θα προκύψουν, κάτι που σύμφωνα με τη μελέτη θα έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών για κρίσιμες υπηρεσίες, οι οποίες επί του παρόντος προσφέρονται από το κεντρικό κράτος. Το δημοτικό συμβούλιο Αγίας Νάπας κρίνει ότι η προτεινόμενη συνένωση μπορεί να αναλάβει και να φέρει σε πέρας χωρίς προβλήματα τις νέες αρμοδιότητες, ώστε παράλληλα να επιτευχθούν η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.

Αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιχειρησιακών και διοικητικών προκλήσεων, όπως αυτές αναλύονται στη μελέτη της Ernst & Young Cyprus Ltd:

Το δημοτικό συμβούλιο Αγίας Νάπας είχε θορυβηθεί από τις επιχειρησιακές και διοικητικές προκλήσεις (αναφορά σε άλλη στήλη) που επισήμανε η μελέτη της Ernst & Young Cyprus Ltd σε ό,τι αφορά τις προωθούμενες συνενώσεις. Ωστόσο, κρίθηκε εν τέλει ότι αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να ξεπεραστούν μόνο μέσα από τη συνένωση με τον Δήμο Σωτήρας και την κοινότητα Λιοπετρίου. Συγκεκριμένα, θεωρείται ότι λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει ο Δήμος Αγίας Νάπας στην παροχή υπηρεσιών σε 40.000 (ενεργό) πληθυσμό (έως και 60.000 σε περιόδους αιχμής), θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους δημότες των υπόλοιπων υπό συνένωση οντοτήτων. Επίσης, ο Δήμος Αγίας Νάπας διαθέτει τεχνογνωσία για την ετοιμασία προτάσεων που αφορούν σύνθετα έργα υποδομής και έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, γεγονός που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Επιπρόσθετα, η εκπροσώπηση της Αγίας Νάπας στο δημοτικό συμβούλιο της νέας οντότητας (κάτι που προβλημάτιζε πάρα πολύ την Αγία Νάπα), αν και δεν θα είναι αντιπροσωπευτική της συνεισφοράς της στον ενοποιημένο προϋπολογισμό και του ενεργού της πληθυσμού, κρίνεται ότι θα είναι σημαντική, αφού θα κατέχει τουλάχιστον το 35% των θέσεων στο νέο δημοτικό συμβούλιο. Σε περίπτωση άλλων συνενώσεων, η εκπροσώπηση της Αγίας Νάπας θα ήταν μικρότερη. Τέλος, το brand name «Αγία Νάπα» θα διατηρηθεί (και στο όνομα του νέου δήμου) και θα ενισχυθεί λόγω των προοπτικών ανάπτυξης της νέας οντότητας.

Τι φοβάται η Αγία Νάπα 

Όπως προαναφέραμε, η μελέτη της Ernst & Young Cyprus Ltd για λογαριασμό του Δήμου Αγίας Νάπας ανέδειξε συγκεκριμένες προκλήσεις-κινδύνους σε περιπτώσεις που οι συνενώσεις δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των υπό συνένωση δήμων και κοινοτήτων. Ως τέτοιοι κίνδυνοι αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η προβληματική ομογενοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών και η ενοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής, οι δυσκολίες στη δημιουργία νέας οργανωτικής δομής και η μετάταξη του προσωπικού στις νέες οργανωτικές θέσεις, η ανάγκη καθορισμού νέας (ενιαίας) τιμολογιακής πολιτικής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών με στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και η ανάληψη επιπρόσθετων αρμοδιοτήτων από τον νέο δήμο.
Με βάση τις προκλήσεις που επισημαίνει η μελέτη, το δημοτικό συμβούλιο της Αγίας Νάπας ανησυχεί για τα εξής, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η πρότασή του για συνένωση με Σωτήρα και Λιοπέτρι:

  • Υποβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της νέας οντότητας, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και τους επισκέπτες.
  • Αρνητική επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες (τουρίστες), κάτι που πιθανώς να υποβαθμίσει το τουριστικό προϊόν. Το γεγονός αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις ως προς τη φήμη (brand name) της Αγίας Νάπας.
  • Μείωση των εσόδων από τον τουρισμό (800 εκατ. ευρώ περίπου), λόγω πιθανής υποβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της Αγίας Νάπας.
  • Αρνητική επίδραση στις προοπτικές για επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα (όπως η ανέγερση νέων και η αναβάθμιση υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων και η δημιουργία υποδομών για την περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος), η οποία πιθανώς να επέλθει από την υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.
  • Πιθανή περιθωριοποίηση, στο πλαίσιο μιας άλλης οντότητας, των προτεραιοτήτων που έχει σήμερα η Αγία Νάπα, η οποία προγραμματίζει έργα αξίας 50 εκατ. ευρώ μέχρι το 2022. Αποστολή της Αγίας Νάπας παραμένει η επίτευξη του εθνικού στόχου για ανάδειξή της μέσα στους τρεις καλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης μέχρι το 2030.
  • Καθήλωση της εκπροσώπησης της Αγίας Νάπας στη νέα οντότητα σε ποσοστό που δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό της συνεισφοράς της στο ΑΕΠ της χώρας και του ενεργού της πληθυσμού και όχι απλώς του μόνιμου πληθυσμού. Όπως προαναφέραμε, βάσει των επισημάνσεων της μελέτης το δημοτικό συμβούλιο Αγίας Νάπας κρίνει πως η επιλογή συνένωσης με τη Σωτήρα και το Λιοπέτρι διασφαλίζει ικανοποιητική εκπροσώπηση του δήμου στο δημοτικό συμβούλιο της νέας οντότητας (περίπου 35%), κάτι που αποτέλεσε σημαντικό κριτήριο για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.