POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Έκθεση Οδυσσέα: Όλοι έκαναν πλάτες για την τουριστική ανάπτυξη στον Δήμο Σωτήρας 

Τις ειδικές της εκθέσεις με θέμα «Έλεγχος διαγωνισμών στην περίοδο πανδημίας COVID-19» και «Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, εντός ή πλησίον του δικτύου «Natura 2000» στον Δήμο Σωτήρας» δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα της η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Μετά τη δημοσιοποίηση του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, που αφορούσε στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, το οποίο ενέπλεκε Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ), καθώς και δημοσιεύματα σε σχέση με εταιρεία, συνδεδεμένη με το ένα από αυτά τα ΠΕΠ, που προέβη σε παράνομη ανέγερση πρόσθετων ορόφων σε Μικτή Τουριστική Ανάπτυξη (ΜΤΑ) στον Δήμο Σωτήρας της Επαρχίας Αμμοχώστου, σε περιοχή που εφάπτεται με περιοχή του Δικτύου «Natura 2000», η Υπηρεσία μας αποφάσισε να εξετάσει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης του έργου. Ο έλεγχος διευρύνθηκε σε ακόμα ένα έργο, που περιήλθε στην αντίληψή μας κατά τον έλεγχο, συνδεδεμένο με το ίδιο ΠΕΠ, που βρίσκεται εντός της υπό αναφοράς περιοχής «Natura 2000» και που αναγείρεται παράνομα, καθώς και σε άλλες παράνομες αναπτύξεις του Δήμου Σωτήρας, που φαίνεται να μην διαφυλάσσουν ή και να βλάπτουν την ακεραιότητα της περιοχής.

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο αναφέρονται επιγραμματικά πιο κάτω:

• Παρόλο που η ΜΤΑ εφάπτεται στο όριο περιοχής του Δικτύου «Natura 2000», η Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον («Οδηγία ΕΕΠ») και του τότε σε ισχύ περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2005 (Ν. 140(I)/2005), θετική γνωμάτευση με βάση Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), χωρίς να αιτιολογήσει και καταγράψει τους λόγους στους οποίους βασίστηκε το πόρισμά της, ότι δηλαδή το προτεινόμενο έργο, παρά το μέγεθός του και τη γειτνίασή του με την περιοχή, δεν επηρεάζει σημαντικά ή και σωρευτικά με άλλα έργα, τον τόπο. Επίσης, το έργο δεν υποβλήθηκε σε δέουσα αξιολόγηση ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του, με βάση το άρθρο 6(3) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας («Οδηγία των οικοτόπων»).

• Η Πολεοδομική Αρχή εξέδωσε τις πολεοδομικές άδειες για έργο που αφορά στην ανέγερση δύο κατοικιών και που χωροθετείται μερικώς εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου «Natura 2000», χωρίς την προηγούμενη υποβολή τους στην προβλεπόμενη περιβαλλοντική αξιολόγηση, κατά παράβαση της νομοθεσίας και θέτοντας, ως όρο, την εκ των υστέρων λήψη απόψεων από την Περιβαλλοντική Αρχή. Με την ενέργειά της αυτή, η Πολεοδομική Αρχή παραβίασε, τόσο το Ευρωπαϊκό, όσο και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, αφού αυτό δεν παρέχει στην Πολεοδομική Αρχή το δικαίωμα να εγκρίνει, πριν τη γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής, έργο που υπόκειται σε πολεοδομική άδεια και που δεν είναι άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση περιοχής, η οποία εμπίπτει σε περιοχή του Δικτύου «Natura 2000», αλλά δύναται να την επηρεάζει, καθαυτό ή από κοινού με άλλο έργο.

• Η πρώτη ανάπτυξη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανέγερσης και έχει διαπιστωθεί ότι αυτή δεν είναι σύμφωνη με τα εγκριθέντα σχέδια της πολεοδομικής άδειας. Η δεύτερη ανάπτυξη βρίσκεται επίσης σε προχωρημένο στάδιο ανέγερσης, παρόλο ότι δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα άδεια οικοδομής. Παρόλο που οι αρμόδιες Αρχές έχουν διαπιστώσει τις παρανομίες και, όσον αφορά στην πρώτη περίπτωση, το ΤΠΟ έχει προβεί στην έκδοση Ειδοποίησης Επιβολής, εντούτοις οι παρανομίες εξακολουθούν να υφίστανται. Σημειώνεται ότι, Διευθυντές της εταιρείας, η οποία είναι ο κύριος της ΜΤΑ, καθώς και τα ανήλικα τέκνα τους, πολιτογραφήθηκαν ως Κύπριοι πολίτες, στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Ορισμένα από τα πιο πάνω πρόσωπα απασχόλησαν τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.

• Παρατηρήσαμε μεγάλη ανοχή, σε σχέση με τις παραβιάσεις της νομοθεσίας, στις δύο αναπτύξεις από την Πολεοδομική Αρχή, Περιβαλλοντική Αρχή, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ), Δήμο Σωτήρας, καθώς και την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή για εξέταση ιεραρχικών προσφυγών, με βάση τα άρθρα 31 και 32 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και χαλαρώσεων, με βάση το άρθρο 5Α του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου. Διαφαίνεται ότι, οι υπό αναφορά Αρχές άλλαξαν την προσέγγισή τους επί του θέματος μόνο μετά το σκάνδαλο που είδε το φως της δημοσιότητας, σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, το οποίο ενέπλεκε τον παραιτηθέντα Βουλευτή και Διευθυντή, τόσο των ιδιοκτήτριων εταιρειών (κύριων των έργων), όσο και της εργοληπτικής εταιρείας.

• Ο Δήμος Σωτήρας, για σειρά ετών, που ξεπερνούν τα επτά, παραβιάζει συστηματικά την «Οδηγία των οικοτόπων», την «Οδηγία προστασίας των πουλιών», την «Οδηγία ΕΕΠ», καθώς και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία (Ν.153(I)/2003, Ν.152(I)/2003 και Ν.127(Ι)/2018), με αποτέλεσμα να μην διαφυλάσσεται ή και να βλάπτεται η ακεραιότητα της περιοχής. Οι παραβιάσεις αυτές καταγράφονται και σε Προειδοποιητική Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενέχουν την πιθανότητα προσαγωγής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Γενικά Συμπεράσματα:

  • Η Πολεοδομική Αρχή εξακολουθεί να προβαίνει σε εγκρίσεις πολεοδομικών αιτήσεων για ορισμένα σχέδια και έργα που, ενώ θα έπρεπε, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να υπαχθούν σε περιβαλλοντική αξιολόγηση πριν την απόφασή της, είτε δεν τα προωθηθεί καθόλου στην Περιβαλλοντική Αρχή, είτε τα προωθεί εκ των υστέρων. Με την ενέργειά της αυτή, η Πολεοδομική Αρχή παραβιάζει τόσο το Ευρωπαϊκό, όσο και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, αφού αυτό δεν παρέχει στην Πολεοδομική Αρχή το δικαίωμα να εγκρίνει, πριν τη γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής, έργο που υπόκειται σε πολεοδομική άδεια και που δεν είναι άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση περιοχής, η οποία εμπίπτει στο Δίκτυο «Natura 2000», αλλά δύναται να την επηρεάζει, καθεαυτό ή από κοινού με άλλο έργο.
  • Η Περιβαλλοντική Αρχή δεν διασφαλίζει ότι, έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6(3) της «Οδηγίας για τους οικότοπους» και που είναι δυνατόν να επηρεάζουν σημαντικά περιοχή του Δικτύου «Natura 2000», καθεαυτό ή από κοινού με άλλα έργα, εκτιμούνται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις τους στον τόπο, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους διατήρησης.
  • Η Περιβαλλοντική Αρχή δεν εφαρμόζει κατάλληλα το άρθρο 3 της Οδηγίας «ΕΕΠ», σύμφωνα με το οποίο, στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται δεόντως, με βάση κάθε μεμονωμένη περίπτωση, οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις ενός έργου, αφού, κατά την έκδοση της θετικής γνωμάτευσής της, δεν αιτιολογεί και καταγράφει τους λόγους στους οποίους βασίζεται το πόρισμά της. Το πιο πάνω είναι αντίθετο και με τις διατάξεις του άρθρου 26(1) του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου (158(I)/1999), σύμφωνα με το οποίο, οι διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται έπειτα από άσκηση διακριτικής εξουσίας, πρέπει να είναι επαρκώς και δεόντως αιτιολογημένες, ιδίως όταν πρόκειται για πράξεις οι οποίες είναι, μεταξύ άλλων, αντίθετες, ως προς το περιεχόμενό τους, με προηγηθείσα γνωμοδότηση, πρόταση, εισήγηση ή έκθεση αρμόδιου οργάνου ή με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου.
  • Η παράλειψη συμμόρφωσης με το Κοινοτικό Κεκτημένο ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με Προειδοποιητική Επιστολή–Παράβαση αρ. 2019/2303 της ΕΕ, ημερ. 27.11.2019, η Κυπριακή Δημοκρατία, γενικά και κατ΄ εξακολούθηση δεν διασφαλίζει ότι οι αρχές της υποβάλλουν σχέδια ή έργα μη άμεσα συνδεόμενα ή αναγκαία για τη διαχείριση του τόπου, τα οποία όμως είναι δυνατόν να επηρεάζουν σημαντικά με τον εν λόγω τόπο, είτε καθεαυτά είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, σε ΔΕ των επιπτώσεών τους στον τόπο.
  • Η Πολεοδομική Αρχή και η αρμόδια Οικοδομική Αρχή, παρόλο ότι διαπιστώνουν σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας σε υπό ανέγερση έργα, δεν προβαίνουν σε έγκαιρες και κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσουν την επαναφορά των υπό ανέγερση αναπτύξεων, ως τα σχέδια των πολεοδομικών αδειών ή την επαναφορά των ιδιοκτησιών στην αρχική τους κατάσταση, ανάλογα με την περίπτωση.
  • Ο Δήμος Σωτήρας, για σειρά ετών, που ξεπερνούν τα εφτά, παραβιάζει συστηματικά την «Οδηγία των οικοτόπων», την «Οδηγία προστασίας των πτηνών», την «Οδηγία ΕΕΠ», καθώς και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία (Ν.153(I)/2003, Ν.152(I)/2003 και Ν.127(Ι)/2018), με αποτέλεσμα να μην διαφυλάσσεται ή και να βλάπτεται η ακεραιότητα της περιοχής.

 

Αυτούσια η Ειδική Έκθεση με τίτλο: «Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, εντός ή πλησίον του δικτύου Natura 2000 στον Δήμο Σωτήρας»

2021-04-22-Αναπτύξεις-συμφερόντων-συγκεκριμένου-ΠΕΠ-Natura-2000-στον-Δήμο-Σωτήρας

 

Δημοτικοί Σύμβουλοι ζητούν την παραίτηση του Δημάρχου Σωτήρας για το SunCity

 

Χρυσά διαβατήρια: Ο καλός πελάτης κ. Tommy Chen

 

Καταγγέλθηκε στην Αστυνομία πάροχος υπηρεσιών rapid test – Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας

 

Δρ Κωστή [υπεύθυνος θαλάμου Covid19 στο ΓΝ Λεμεσού]: Θα ζήσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, 44χρονος νοσηλεύεται χωρίς υποκείμενα νοσήματα

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.