€77,2 εκατ. εκτάκτως για εξοπλιστικά προγράμματα

Στον προϋπολογισμό του 2021, το συγκεκριμένο κονδύλι που προορίζεται για την αγορά στρατιωτικού υλικού και εξοπλιστικών προγραμμάτων ανέρχεται στα €104,3 εκατ.