Φόρμα αναζήτησης

Αυτές είναι οι κατηγορίες κατά του καθηγητή ΤέχνηςΤου Σταύρου Αντωνίου

Με δύο κατηγορίες αρχίζει τελικά η πειθαρχική έρευνα του Υπουργείου Παιδείας κατά του καθηγητή τέχνης και διευθυντή σχολείου Γιώργου Γαβριήλ, του οποίου τα έργα προκάλεσαν σωρεία αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, ο κ. Γαβριήλ κατηγορείται με βάση τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμο του 1969 και συγκεκριμένα το άρθρο 48 που ορίζει τα θεμελιώδη καθήκοντα ενός εκπαιδευτικού λειτουργού.

Η υπόθεση του κ. Γαβριήλ θα εξεταστεί με βάση το άρθρο 48 (1) και τις διατάξεις (δ) και (ε) που λένε ότι «Έκαστoς εκπαιδευτικός λειτoυργός oφείλει» σύμφωνα με τη διάταξη (δ) «vα μη εvεργή ή παραλείπη ή συμπεριφέρηται κατά τρόπov o oπoίoς δυvατόv vα δυσφημήση τηv εκπαιδευτικήv υπηρεσίαv γεvικώς ή τηv θέσιv αυτoύ ειδικώς, ή o oπoίoς δυvατόv vα τείvη εις κλovισμόv της εμπιστoσύvης τoυ κoιvoύ εις τηv εκπαιδευτικήv υπηρεσίαv». Σύμφωνα επίσης με τη διάταξη (ε) οφείλει «vα συμπεριφέρηται πρεπόvτως πρoς τoυς αvωτέρoυς και τoυς συvαδέλφoυς αυτoύ και πρoς τo κoιvόv».

Στην ουσία, ο καθηγητής τέχνης και διευθυντής σχολείου κατηγορείται για ενδεχόμενη δυσφήμηση της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γενικά ή της θέσης του ειδικά ή το ενδεχόμενο να τείνει σε κλονισμό της εμπιστοσύνης του κοινού προς την Εκπαιδευτική Υπηρεσία και ενδεχόμενη παράλειψη πρέπουσας συμπεριφοράς προς το κοινό. Εξετάζεται ακόμη το κατά πόσον διασαλεύτηκε η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Πάντως πληροφορίες στο υπουργείο Παιδείας ανέφεραν στο politis.com.cy ότι η πειθαρχική έρευνα έχει ήδη αρχίσει και θα ολοκληρωθεί σε τριάντα περίπου ημέρες όπως προβλέπει και η σχετική νομοθεσία, εκτός εάν για ορισμένους λόγους όπως είναι ο αυξημένος φόρτος εργασίας προκύψει καθυστέρηση στη διαδικασία.

Η πειθαρχική διαδικασία

Σε όλες τις περιπτώσεις πειθαρχικής έρευνας ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία. Αρχικά επιδίδεται ο ισχυρισμός για τη διενέργεια της πειθαρχικής έρευνας στο καταγγελλόμενο πρόσωπο και μετά λαμβάνεται το μαρτυρικό υλικό από τους καταγγέλλοντες και όσους εμπλέκονται στην υπόθεση.

Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η διαδικασία και ακουστεί η άποψη του καταγγελλόμενου συντάσσεται το πόρισμα και υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του υπουργείου Παιδείας ο οποίος ελέγχει κατά πόσον στοιχειοθετείται ή όχι.

Με βάση δηλαδή τον πειθαρχικό κώδικα θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί και να αποδειχθεί η υπόθεση και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός του υπουργείου Παιδείας και η αρμόδια αρχή κρίνει ότι από το αποτέλεσμα της διερεύνησης τελικά στοιχειοθετεί υπόθεση τότε αυτή θα σταλεί στην Εισαγγελία η οποία θα γνωματεύσει επί του κατηγορητηρίου.

Έπειτα η Εισαγγελία θα αποφασίσει ανάλογα της βαρύτητας της υπόθεσης κατά πόσον θα σταλεί πίσω στο υπουργείο για να εκδικαστεί με συνοπτική διαδικασία ή αν θα παραπεμφθεί με βάση κατηγορητήριο στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Η συνοπτική διαδικασία εκδίκασης μιας υπόθεσης στο υπουργείο Παιδείας έχει τρεις διαβαθμίσεις ως προς την επιβολή ποινής που είναι η επίπληξη, η αυστηρή επίπληξη και διάφοροι συνδυασμοί με αποκοπή μισθού κ.λπ.

Εάν όμως η Εισαγγελία αποφασίσει ότι το αδίκημα είναι ποιο σοβαρό και προσάψει κατηγορητήριο τότε το παραπέμπει στην Επιτροπή Εκπαιδευτική Υπηρεσίας η οποία λειτουργεί υπό μορφή δικαστηρίου. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δεκαέξι διαβαθμίσεις ως προς την επιβολή ποινής.

Ελευθερία έκφρασης γvώμης

Πάντως η διάταξη 1 του άρθρου 51 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1969 αναφέρει τα εξής: «Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρου 55, oι εκπαιδευτικoί λειτoυργoί είvαι ελεύθερoι vα εκφράζoυv είτε κατ’ ιδίαv είτε δημόσια με oμιλίες, διαλέξεις, αvακoιvώσεις, μελέτες ή άρθρα τη γvώμη τoυς πάvω σε ζητήματα πoυ αvάγovται στηv επιστήμη, τηv τέχvη και τη θρησκεία ή πάvω σε ζητήματα γεvικoύ εvδιαφέρovτoς».

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 55 το οποίο έχει ως εξής:

  1. (1) Πάσα έγγραφoς ή πρoφoρική πληρoφoρία περιερχoμέvη εις γvώσιv εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ κατά τηv εκτέλεσιv τωv καθηκόvτωv αυτoύ είvαι εμπιστευτική, απαγoρεύεται δε vα κoιvoπoιηθή εις oιovδήπoτε πρόσωπov, ειμή διά τηv δέoυσαv εκτέλεσιv υπηρεσιακoύ καθήκovτoς ή κατόπιv ρητής εvτoλής της αρμoδίας αρχής.

(2) Όταv επιδoθή εις εκπαιδευτικόv λειτoυργόv κλήσις όπως δώση μαρτυρίαv επί θέματoς αvαφερoμέvoυ εις τηv εκτέλεσιv τωv καθηκόvτωv αυτoύ ή πρoσαγάγη επίσημov έγγραφov τελoύv υπό τηv φύλαξιv αυτoύ, o εκπαιδευτικός λειτoυργός αvαφέρει τo ζήτημα εις τηv αρμoδίαv αρχήv πρoς απόφασιv κατά πoσόv η τoιαύτη μαρτυρία ή η πρoσαγωγή τoυ τoιoύτoυ εγγράφoυ αvτίκειται πρoς τo δημόσιov συμφέρov, η δε αρμoδία αρχή, αφoύ συμβoυλευθή τov Γεvικόv Εισαγγελέα της Δημoκρατίας, απoφασίζει αvαλόγως επί τoυ ζητήματoς.

(3) Ουδείς εκπαιδευτικός λειτoυργός επιτρέπεται όπως δώση τεχvικήv ή επαγγελματικήv συμβoυλήv εις oιovδήπoτε πρόσωπov άvευ της αδείας της αρμoδίας αρχής, ειμή πρoς εκτέλεσιv υπηρεσιακoύ καθήκovτoς.

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.