POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Το αιτιολογικό του Δικαστηρίου με το οποίο απέρριψε το αίτημα του ΑΚΕΛ για τις βουλευτικές εκλογές 

Το politis.com.cy εξασφάλισε και δημοσιεύει την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία δεν ικανοποίησε το αίτημα του ΑΚΕΛ με το οποίο ζητούσε να κατέλθει στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 30ης Μαίου ως «ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις». Μεταξύ άλλων αναφέρει πως ««Δεν θεωρούνται διοικητικές πράξεις και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να προσβληθούν με Προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος, οι πράξεις που σχετίζονται με τη διεξαγωγή προεδρικών ή βουλευτικών εκλογών244 όπως, για παράδειγμα, η άρνηση του Εφόρου Εκλογής να επιτρέψει στον Αιτητή να υποβάλει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές».

Το σκεπτικό της απόφασης έχει ως εξής:

 

[…] «Δεν θεωρούνται διοικητικές πράξεις και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να προσβληθούν με Προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος, οι πράξεις που σχετίζονται με τη διεξαγωγή προεδρικών ή βουλευτικών εκλογών244 όπως, για παράδειγμα, η άρνηση του Εφόρου Εκλογής να επιτρέψει στον Αιτητή να υποβάλει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές.245Στις περιπτώσεις αυτές εντάσσονται και πράξεις που σχετίζονται με τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου.246Οι πράξεις αυτές μπορούν να προσβληθούν μόνο με εκλογική ένσταση η οποία υποβάλλεται στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 145 του Συντάγματος και τις διατάξεις του εκλογικού νόμου…»

«Εφαρμόζοντας, λοιπόν, τα προαναφερθέντα στα δεδομένα της συγκεκριμένης υπό εξέταση περίπτωσης, βρίσκω ότι, η προσβαλλόμενη με την παρούσα προσφυγή πράξη του Εφόρου; ήτοι η επιστολή -tfou ημερομηνίας 6.5.2021 προς τον αιτητή 1 (σημ. Δικαστηρίου: η συμπροσβαλλόμενη με την προσφυγή επιστολή ημερομηνίας 4.5.2020 έκδηλα δεν περιέχει το στοιχείο της όποιας ατομικής (εκτελεστής) ρύθμισης, αλλά είναι αμιγώς πληροφοριακής φύσεως), με την οποία η πλευρά των αιτητών διατείνεται περιγραφικά ότι, ο Έφορος δεν επιτρέπει και/ή αρνείται στον Αιτητή αρ. 1 να κατέλθει στις Βουλευτικές Εκλογές του 2021 ως συνδυασμός ενός κόμματος με το όνομα «ΑΚΕΛ- ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ή/και επιβάλλει όπως το όνομα του συνδυασμού ενός κόμματος που θα υποβληθεί στους Εφόρους Εκλογής για σκοπούς εκλογικών διαδικασιών δεν μπορεί να διαφέρει από το όνομα του αντίστοιχου μητρώου που αναγράφεται στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, της οποίας πράξης, με την παρούσα ενδιάμεση αίτηση, επιζητείται πρωτίστως ή κυρίως η αναστολή, δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις yia τις οποίες το Διοικητικό Δικαστήριο, ασκώντας την εξουσία του δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος, υπέχει δικαιοδοσίας. Και αυτό διότι, ακόμη και στην καλύτερη των περιπτώσεων για τους αιτητές που η επίδικη πράξη ήθελε ταξινομηθεί ως πράξη ευθέως παράγουσα συγκεκριμένη (εκτελεστή) ρύθμιση, ήτοι  ρύθμιση άνευ ανάγκης μεσολάβησης περαιτέρω πράξεων ή ενεργειών, τότε σαφώς αποτελεί πράξη που αφορά στην εκλογική διαδικασία των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών και είναι στενά συνυφασμένη μ’ αυτή (υποβολή υποψηφιοτήτων εν συνδυασμώ ενός κόμματος υπό συγκεκριμένο όνομα, εν την έννοια του άρθρου 22 του Νόμου) και εδράζεται σε ερμηνεία του (εκλογικού) Νόμου και την οποία, σε τέτοια περίπτωση, πρόδηλα διέπουν οι πρόνοιες του άρθρου 21 του Νόμου και, κατ’επέκταση, οι πρόνοιες των άρθρων 57 και 58 του Νόμου, καθώς και των επιταγών των άρθρων 85 και 145 του Συντάγματος. Συνεπώς, η επίδικη απόφαση δεν δύναται να προσβληθεί με προσφυγή βάσει του άρθρου 146 του Συντάγματος ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, αλλά δύναται αποκλειστικά να αμφισβητηθεί, δεδομένου και εφ’όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 21, 22, 57 και 58 του Νόμου, ενώπιον του Εκλογοδικείου (κατόπιν, βεβαίως, σχετικής εκλογικής αιτήσεως και περάτωσης των εκλογών, αυτό κατ’ επιλογήν του συντακτικρύ αλλά και του ατρλού νομοθέτη, βλ. ανωτέρω παρατιθεμένη νομολογία), ήτοι ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο ασκεί και την εν λόγω αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζοντας στα ανωτέρω, βρίσκω, έχοντας υπόψη και το σαφές περιεχόμενο των ανταλλαχθεισών επιστολών μεταξύ των τώρα διαδίκων (βλ. ανωτέρω), ότι, η επίδικη επιστολή του Εφόρου ημερομηνίας 6.5.2021 προς τον αιτητή όντως στερείται εκτελεστότητας, υπό την έννοια ότι, αποτελεί, κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία σύνταξης, αποστολής και παραλαβής της (6.5.2021) απλά αμιγή εκδήλωση της (έστω βέβαιης ή δεδομένης) πρόθεσης του Εφόρου και όχι τελικής απόφασης-βούλησης του σε σχέση με την αποδοχή ή απόρριψη υποβολής υποψηφιοτήτων για τον αιτητή 1 εν συνδυασμώ με συγκεκριμένο όνομα για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, απόφαση η οποία λαμβάνεται, όταν, κατά την καθορισθείσα ημερομηνία, μεσολαβήσει η υποβολή των σχετικών και συγκεκριμένων πλέον υποψηφιοτήτων, στα πλαίσια των άρθρων 21 και 22 του Νόμου και είναι η ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με το λεκτικό των προαναφερόμενων άρθρων ενεργοποιείται και η αρμοδιότητα του Γενικού Εφόρου Εκλογών για λήψη απόφασης επί της αποδοχής ή μη των τότε υποβληθέντων υποψηφοτήτων. Υπενθυμίζεται ότι, πράξη που που απλά πληροφορεί τον αιτητή για μια κατάσταση πραγμάτων ή για τις πρόνοιες ενός νόμου, ή πράξη στην οποία εκφράζεται η πρόθεση και όχι η βούληση της διοίκησης δεν είναι εκτελεστή πράξη (βλ. Krashias Modern Land & Building Developers Ltd v. Δήμου Έγκωμης (1995) 3 Α.Α.Δ. 198, 208)».

[…] «Ενόψει των ανωτέρω καταλήξεων του Δικαστηρίου, οι οποίες καθιστούν, σε κάθε περίπτωση, την άνω προσφυγή μη παραδεκτή, δεν υπάρχει ούτε η δικαιοδοτική δυνατότητα ή αρμοδιότητα εξέτασης από το Δικαστήριο της ουσίας της υπό εξέταση αιτήσεως, η οποία στοιχεύει πρωτίστως στην αναστολή της επίδικης απόφασης και, με αυτό τον τρόπο, κατά πάγια νομολογία επί του θέματος, στοχεύει σε έκδοση διαταγμάτων παρακολουθητικού και μόνο χαρακτήρα και μόνο σε,συνάρτηση με (παραδεκτή) προσφυγή, με την οποία προσβάλλεται η επίδικη πράξη (βλ., μεταξύ άλλων, CARRANN ν. REPUBLIC (1983) 3 C.L.R. 199, ΧΡΙΣΤΟΥΔΙΑΣ ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1989) 3Β Α.Α.Δ. 650 και απόφαση ημερομηνίας 2.12.2011 στην Προσφυγή Αρ. 1253/2011IMADKAHIL Κ.Α. ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)».

Ως εκ των ανωτέρω, τόσο η προσφυγή, όσο και η παρούσα ενδιάμεση αίτηση στην ολότητα της, απορρίπτονται ως μη παραδεκτές, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Ενόψει του άνω αποτελέσματος παρέλκει η εξέταση άλλων ζητημάτων παραδεκτού που εγέρθηκαν.

 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΔΩ ολόκληρο το αιτιολογικό της απόφασης

 

Πυρά Άντρου σε Κυβέρνηση και Νομική Υπηρεσία: Θα αμφισβητήσουμε το αποτέλεσμα των εκλογών και θα διεκδικήσουμε αποζημιώσεις

 

Ολομέλεια Βουλής εν μέσω προεκλογικού: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε στη Βουλή έξι νόμους

 

Εκλογές στην εποχή της πανδημίας με αυστηρά πρωτόκολλα: Ρεκόρ υποψηφίων για τις Βουλευτικές – 651 πρόσωπα διεκδικούν θέση στη Βουλή

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.