Φόρμα αναζήτησης

Κοινοτικός προϋπολογισμός: Σοβαρές αδυναμίες στην καταπολέμηση της απάτης

“Oι προσπάθειες των Κρατών μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της απάτης στις δαπάνες συνοχής παραμένουν πολύ αδύναμες” καταγγέλλει σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και οι εκτιμήσεις που μεταφέρουν στους θεσμούς είναι μάλλον υπερβολικά αισιόδοξες, όπως λένε οι ελεγκτές, ενώ “η ανίχνευση, η αντίδραση και ο συντονισμός εξακολουθούν να χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση για την αποτελεσματική πρόληψη, ανίχνευση και αποτροπή της απάτης”. Ανάμεσα στα Κράτη που ελέγχθηκαν από το ΕΕΣ ήταν και η Ελλάδα (μαζί με τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Ρουμανία και την Ισπανία).

Κατά το ΕΕΣ, πάνω από 4.000 πιθανές δόλιες παρατυπίες που επηρέασαν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ εντοπίστηκαν μεταξύ του 2013 και του 2017. Οι πιστώσεις αυτές αντιστοιχούσαν σε σχεδόν 1,5 δισ.Ευρώ στήριξης της ΕΕ, εκ των οποίων το 72% αφορούσε την πολιτική συνοχής, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου . Η ευθύνη για την καταπολέμηση της απάτης σε αυτούς τους τομείς έγκειται κατά κύριο λόγο στα κράτη μέλη.

Αναλυτικά για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι διαχειριστικές αρχές δεν βελτίωσαν επαρκώς και διεξοδικά τις διαδικασίες τους ενώ κάποια από τα κράτη μέλη γενικά δεν διαθέτουν συγκεκριμένη πολιτική καταπολέμησης της απάτης.

Οι ελεγκτές επισημαίνουν επίσης την έλλειψη σημαντικής προόδου προς την κατεύθυνση της ανίχνευσης της απάτης. Επιπλέον, ο αντίκτυπος των μέτρων πρόληψης και ανίχνευσης παραμένει συχνά ανεπαρκώς παρακολουθούμενος και αξιολογούμενος.

Οι ελεγκτές επισημαίνουν επίσης ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν ανταποκριθεί αρκετά σε όλες τις περιπτώσεις απάτης που διαπιστώθηκαν στις δαπάνες συνοχής της ΕΕ και ότι τα διορθωτικά μέτρα, όταν εφαρμόζονται, έχουν περιορισμένο αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Οι ρυθμίσεις αναφοράς δεν είναι επίσης ικανοποιητικές.

Τέλος οι ελεγκτές ζητούν από τα Κ-Μ
– να υιοθετήσουν επίσημες στρατηγικές και πολιτικές για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος κοινοτικών κεφαλαίων
– να αξιολογηθεί η αξιοπιστία της απάτης με τη συμμετοχή σχετικών εξωτερικών παραγόντων ·
– τη βελτίωση των μέτρων ανίχνευσης με τη γενίκευση της χρήσης εργαλείων ανάλυσης δεδομένων ·

και από την Κομισιόν:
– να παρακολουθεί τους μηχανισμούς αντίδρασης απάτης, προκειμένου να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται με συνέπεια,
– να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν τις λειτουργίες των υπηρεσιών συντονισμού κατά της απάτης.

ΚΥΠΕ