Φόρμα αναζήτησης

Έκθεση Επ. Προστ. Παιδιού για ΕΕΕ και παιδιά με αναπηρία

Η παροχή επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας θα πρέπει να γίνεται στοχευμένα για την ανάπτυξη και ευημερία των παιδιών με αναπηρία και όχι με βάση κοινωνικές πεποιθήσεις και αντιλήψεις που κατηγοριοποιούν τις αναπηρίες σε περισσότερο και λιγότερο σοβαρές, αναφέρεται στην Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με τη μη παροχή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) σε παιδιά με αναπηρία, λόγω της πιστοποίησης της αναπηρίας τους ως ήπιας ή μέτριας.

Στην Έκθεση περιλαμβάνονται τόσο η περιγραφή των περιπτώσεων, όσο και οι σχετικές με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την Εθνική Νομοθεσία αρχές και δικαιώματα, καθώς και διαπιστώσεις και εισηγήσεις της Επιτρόπου.

Η Επίτροπος σημειώνει ότι μέχρι τη συζήτηση και εφαρμογή των εισηγήσεων της προτείνονται στην Έκθεση, θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μηχανισμός στήριξης των συγκεκριμένων παιδιών, ώστε να μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στις θεραπείες που χρειάζονται, ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η ανάπτυξή τους.

Επίσης, εισηγείται όπως διαμορφωθεί κεντρική βάση αναλυτικών δεδομένων, η οποία θα τεκμηριώνει τη φύση και την έκταση των διαφόρων αναγκών κάθε παιδιού και η οποία θα αξιοποιείται από όλες τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να παύσει ο κατακερματισμός των υπηρεσιών που προσφέρονται στα παιδιά με αναπηρία. 

“Το συγκεκριμένο σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται όλα τα άτομα, όπως αυτά καθορίζονται στη Σύμβαση για ΑμεΑ.  Ένας τέτοιος μηχανισμός κατοχυρώνει την εφαρμογή της Αρχής της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού, αφού κατ’ αυτό τον τρόπο θα μπορούν να λαμβάνονται βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για τα παιδιά με αναπηρία και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα είναι στοχευμένες στις ανάγκες τους” αναφέρεται. 
 
Επίσης, εισηγείται  όπως, τεθεί ως άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου στον οποίο θα συζητηθούν τα θέματα των παιδιών και θα σχεδιαστούν πολιτικές για την αντιμετώπισή τους. 
 
Πρέπει, επίσης, αναφέρει,  η αρμόδια Αρχή να προβεί σε αναθεώρηση του συστήματος διαχωρισμού της αναπηρίας και το βαθμό στον οποίο αυτός εξυπηρετεί τους στόχους των κοινωνικών παροχών προς παιδιά με αναπηρία.
 
“Εισήγησή μου είναι όπως αναπτυχθεί άμεσα, μέσω διυπηρεσιακής συνεργασίας, μηχανισμός παροχής θεραπειών προς όλα τα παιδιά με αναπηρία, ανάλογα με τις ανάγκες τους, αλλά και στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους” προστίθεται. 
                     
Η Έκθεση διαβιβάζεται στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για δικές της ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Συναφώς κοινοποιείται στο Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Προϊστάμενη Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, τη Διευθύντρια Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Κοινοποιείται, επίσης, στον Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για εφαρμογή του Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία, καθώς και το Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου. Κοινοποιείται, παράλληλα, στον Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για σκοπούς κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Η Έκθεση κοινοποιείται, επίσης, στους παραπονούμενους, για σκοπούς ενημέρωσης, αλλά και σε οργανωμένα σύνολα για προώθηση των συμφερόντων των παιδιών με αναπηρία.