Φόρμα αναζήτησης

Πρόταση για κώδικα καταναλωτικής δεοντολογίας

Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας έχει καταρτίσει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας ο οποίος έχει προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Στόχος της υπηρεσίας είναι η ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και να ρυθμίσει τη σχέση μεταξύ καταναλωτών και εμπορευόμενων σε θέματα ανεξάρτητα από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι εμπορευόμενοι που θα συμμετέχουν στον Κώδικα, θα παρέχουν ουσιαστικά στους πελάτες τους επιπρόσθετα οφέλη, πέραν των δικαιωμάτων που προνοούνται από την κείμενη νομοθεσία, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν σεβασμό και αφοσίωση προς τους καταναλωτές. Βασική αρχή του Κώδικα είναι ότι θα εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση, χωρίς να υποχρεώνεται οποιοσδήποτε εμπορευόμενος να συμμετέχει. Το τελικό κείμενο του Κώδικα έχει διαμορφωθεί μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τις οργανώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων. Ο υπουργός Ενέργειας ο οποίος είναι ο εισηγητής της πιο πάνω πρότασης, θα καλέσει το Υπουργικό όπως εγκρίνει τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας και εξουσιοδοτήσει τον ίδιο όπως προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την εφαρμογή και προώθησή του

.
Με τον Κώδικα, ο οποίος αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά, μεταξύ άλλων δίνεται έμφαση:

-Στην υποχρέωση του προμηθευτή για πλήρη και ουσιαστική προσυμβατική ενημέρωση του καταναλωτή, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των κρίσιμων πληροφοριών που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

-Στο ότι οι γενικοί όροι των συμβάσεων πρέπει να είναι σαφείς, απλοί, κατανοητοί και διαθέσιμοι εκ των προτέρων στον καταναλωτή.

-Στην καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή, τόσο πριν από τη σύναψη της σύμβασης όσο και κατά ή μετά την κατάρτισή της, χωρίς μεγάλη αναμονή.

-Στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

-Στη διευκόλυνση και την προστασία των ατόμων με αναπηρίες και των κάθε είδους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και στην ίση μεταχείριση και ακώλυτη πρόσβαση όλων των καταναλωτών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.