Λειτουργοί του ΚΟΑ θα ερευνούν ακόμη και… οικίες για παράνομους γυμναστές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 24.8.2023
Λειτουργοί του ΚΟΑ θα ερευνούν ακόμη και… οικίες για παράνομους γυμναστές
Νέα νομοθεσία στα σκαριά για την πάταξη των παράνομων γυμναστηρίων

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια συζητήσεων και διαβουλεύσεων με εμπλεκόμενους φορείς και οργανωμένα σύνολα, αναμένεται να οριστικοποιηθεί, πολύ σύντομα, η νέα νομοθεσία που θα διέπει αφενός, τη διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας των γυμναστηρίων και αφετέρου, την άσκηση του επαγγέλματος του γυμναστή, καθορίζοντας και τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει. Όπως δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος του δ.σ. του ΚΟΑ κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, τη σύνταξη της νέας νομοθεσίας ανέλαβε για λογαριασμό του ΚΟΑ νομικός με ειδίκευση στο Αθλητικό Δίκαιο.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που δρομολογούνται στοχεύουν:

1 Στην πάταξη της εκτεταμένης παρανομίας που παρατηρείται, τόσο με τη λειτουργία ενός μεγάλου αριθμού γυμναστηρίων χωρίς άδεια όσο και με την άσκηση του επαγγέλματος του γυμναστή από πρόσωπα που δεν διαθέτουν τις γνώσεις και τα προσόντα. Όπως έγραψε στη χθεσινή του έκδοση ο «Π», οι σχολές γυμναστικής που διαθέτουν σήμερα άδεια λειτουργίας ανέρχονται μόλις σε 58 ανά το παγκύπριο. Σύμφωνα με τον ΚΟΑ, πρόκειται για μια σχολή κολύμβησης, τέσσερις σχολές Ταε Κβο Ντο και 53 γυμναστήρια.

2 Στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας στους χώρους των γυμναστηρίων και των αθλουμένων που χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό τους.

Η προτεινόμενη νομοθεσία τιτλοφορείται ως «οι περί Αθλητικών Σχολών Κανονισμοί» και προορίζεται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη που βρίσκεται σε ισχύ από το 1995.

Ισχυρές εξουσίες

Με βάση τη νέα νομοθεσία που προωθείται, οι λειτουργοί τoυ ΚΟΑ αποκτούν εξουσία ελεύθερης πρόσβασης στα γυμναστήρια καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε χώρο επιχείρησης, σε υποστατικά συμπεριλαμβανομένων οικιακών υποστατικών, σε εγκαταστάσεις ή σε άλλους χώρους όπου εύλογα πιστεύουν ότι διεξάγεται επιχείρηση ή εργασίες ή γυμναστικές ή αθλητικές δραστηριότητες με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων. Επιπρόσθετα, θα μπορούν να προβαίνουν, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες πράξεις:

 • Να συνοδεύονται από μέλη της Αστυνομίας αν υπάρχει εύλογος λόγος να πιστεύουν ότι θα παρεμποδισθούν στην άσκηση των εξουσιών τους.
 • Να απαιτούν την παρουσίαση οποιουδήποτε αρχείου, πιστοποιητικού, γνωστοποίησης καθώς και οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, μητρώου ή εγγράφου για σκοπούς οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης ή ανάκρισης ή διερεύνησης και να επιθεωρούν, να εξετάζουν και/ή να αντιγράφουν οποιοδήποτε από αυτά.
 • Να απαιτούν από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν ότι μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετιζόμενες με οποιαδήποτε επιθεώρηση, εξέταση ή ανάκριση ή διευκρίνιση, να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις μόνος του ή στην παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να επιτρέψουν να είναι παρόν και να απαιτούν από το πρόσωπο να υπογράφει δήλωση ότι, οι απαντήσεις του είναι αληθείς.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη νομοθεσία, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΟΑ, «όποιος θα παρεμποδίζει εντεταλμένο από τον ΚΟΑ επιθεωρητή ή λειτουργό στην άσκηση της εξουσίας που του παρέχουν οι παρόντες κανονισμοί ή παραλείπει να παρέχει προς αυτόν όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €3.000 ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε αμφότερες τις πιο πάνω ποινές».

Οι άδειες λειτουργίας

Η νέα νομοθεσία προβλέπει ρητά ότι άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου θα εκδίδεται από τον ΚΟΑ μόνο στις περιπτώσεις που θα πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Εκδόθηκε για τον χώρο άδεια οικοδομής.
 • Εκδόθηκε βεβαίωση από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.
 • Υποβλήθηκε πιστοποιητικό καταλληλότητας ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 • Εκδόθηκε βεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.
 • Υποβλήθηκε αναλυτικός κατάλογος του εξοπλισμού για να ελεχθεί κατά πόσο πληροί τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας για τη χρήση του, τόσο από ενήλικες όσο και από ανήλικους.
 • Υποβλήθηκε κατάλογος προσωπικού για να ελεγχθεί κατά πόσο οι δηλωμένοι ως γυμναστές διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και είναι καταχωρημένοι στο μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, που αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του γυμναστή.
 • Υποβλήθηκε ασφαλιστική κάλυψη για την αστική ευθύνη του γυμναστηρίου σε περίπτωση θανάτου ή και τραυματισμών έναντι των υπαλλήλων – γυμναστών και των μελών - πελατών.

Δέον να σημειωθεί ότι, η προτεινόμενη νομοθεσία επιτρέπει την έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας σε γυμναστήρια μέχρι να εξεταστεί η αίτησή τους από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή για την έκδοση άδειας οικοδομής και πολεοδομικής άδειας, νοουμένου ότι δεν υφίστανται λόγοι που άπτονται της ασφάλειας του χώρου και των χρηστών. Επίσης, καθορίζει τη διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας στα τρία χρόνια και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους από την ημερομηνία έκδοσής της. Η αίτηση ανανέωσης και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται τρεις, τουλάχιστον, μήνες πριν από τη λήξη της άδειας.

Τα προσόντα του γυμναστή

Για να μπορεί ένας γυμναστής - εκπαιδευτής να ασκήσει το επάγγελμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Γυμναστών του Υπουργείου Παιδείας. Η εγγραφή στο εν λόγω μητρώο προϋποθέτει την κατοχή πτυχίου. Πρόσθετα, για κάθε άθλημα ξεχωριστά η νέα νομοθεσία καθορίζει ελάχιστα προσόντα που θα πρέπει να κατέχει ο γυμναστής.

Οι ποινές

Στην προτεινόμενη νομοθεσία καθορίζονται οι ακόλουθες ποινές:

 • Πρόσωπο το οποίο διατηρεί ή λειτουργεί σχολή γυμναστικής χωρίς άδεια είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €20.000 ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε αμφότερες τις ποινές αυτές.
 • Πρόσωπο το οποίο παρέχει αθλητικές υπηρεσίες ως εκπαιδευτής (γυμναστής) χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο εκπαιδευτών είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι €10.000 ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε αμφότερες τις ποινές αυτές.
 • Πρόσωπο το οποίο διατηρεί ή λειτουργεί σχολή γυμναστικής και/ή παρέχει αθλητικές υπηρεσίες στην απουσία εκπαιδευτή – γυμναστή είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €20.000 ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε αμφότερες τις ποινές αυτές.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Μονόδρομος η σύλληψη Νετανιάχου αν ξανάρθει στην Κύπρο
ΚΥΠΡΟΣ

Μονόδρομος η σύλληψη Νετανιάχου αν ξανάρθει στην Κύπρο

Μονόδρομος η σύλληψη Νετανιάχου αν ξανάρθει στην Κύπρο

Με όπλα από τάφο, ετοίμαζαν πόλεμο με φόντο τον έλεγχο της νύχτας
ΚΥΠΡΟΣ

Με όπλα από τάφο, ετοίμαζαν πόλεμο με φόντο τον έλεγχο της νύχτας

Με όπλα από τάφο, ετοίμαζαν πόλεμο με φόντο τον έλεγχο της νύχτας

Διώξεις για παράνομες ενοικιάσεις καταλυμάτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων όπως Airbnb και Booking
ΚΥΠΡΟΣ

Διώξεις για παράνομες ενοικιάσεις καταλυμάτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων όπως Airbnb και Booking

Διώξεις για παράνομες ενοικιάσεις καταλυμάτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων όπως Airbnb και Booking

Η Ιρλανδία θα ανακοινώσει εντός της ημέρας την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρλανδία θα ανακοινώσει εντός της ημέρας την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης

Η Ιρλανδία θα ανακοινώσει εντός της ημέρας την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης

Ερντογάν: Πρότυπο για τις χώρες της περιοχής οι ελληνοτουρκικές σχέσεις
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Πρότυπο για τις χώρες της περιοχής οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ερντογάν: Πρότυπο για τις χώρες της περιοχής οι ελληνοτουρκικές σχέσεις