Φόρμα αναζήτησης

Nέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για διασυνοριακή μετακίνηση εταιρειών

Νέους κανόνες για το εταιρικό δίκαιο, με σκοπό να καταστεί ευκολότερη η συγχώνευση, η διάσπαση ή η μετακίνηση εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς, πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα διευκολύνεται η ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών.

Η πρόταση θεσπίζει κοινές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη μετακίνηση μιας εταιρείας από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη, τη συγχώνευση και τη διάσπασή της σε δύο ή περισσότερες νέες οντότητες διασυνοριακά.

Σύμφωνα με την απόφαση ορόσημο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εταιρείες θα μπορούν να μεταφέρουν την έδρα τους από ένα κράτος μέλος σε άλλο ακολουθώντας μια απλουστευμένη διαδικασία. Οι νέοι κανόνες για διασυνοριακούς μετασχηματισμούς και διασπάσεις θα περιλαμβάνουν πλέον και συγκεκριμένα μέτρα που θα υποστηρίζουν τις εθνικές αρχές στην καταπολέμηση καταχρήσεων.

Επίσης, θα συμπεριλαμβάνονται αποτελεσματικές διασφαλίσεις έναντι καταχρηστικών ρυθμίσεων που αποσκοπούν στην παράκαμψη φορολογικών κανόνων, υποσκάπτουν τα δικαιώματα των εργαζομένων ή θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα πιστωτών ή μειοψηφούντων μετόχων. Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος μέλος προέλευσης θα σταματά τη λειτουργία, ακόμη και πριν πραγματοποιηθεί η μετακίνηση.

Ψηφιακή σύσταση εταιρειών

Σήμερα μόνο 17 κράτη μέλη διαθέτουν πλήρως επιγραμμική διαδικασία καταχώρισης εταιρειών. Με τους νέους κανόνες, σε όλα τα κράτη μέλη, οι εταιρείες θα μπορούν να εγγράφονται, να δημιουργούν νέα υποκαταστήματα ή να υποβάλουν έγγραφα στο μητρώο επιχειρήσεων επιγραμμικά. Η ψηφιοποίηση καθιστά τη διαδικασία σύστασης επιχείρησης πιο αποτελεσματική και οικονομικά πιο αποδοτική:

-Η επιγραμμική καταχώριση απαιτεί, κατά μέσο όρο, τον μισό χρόνο και μπορεί να είναι μέχρι και τρεις φορές φθηνότερη απ΄ ό,τι η παραδοσιακή έντυπη διαδικασία,

-Η εξοικονόμηση πόρων για την ηλεκτρονική καταχώριση και υποβολή στο πλαίσιο των νέων κανόνων εκτιμάται σε 42-84 εκατ. ευρώ ετησίως για τις εταιρείες της ΕΕ,

-Η αρχή «μόνον άπαξ» που περιλαμβάνεται στη σημερινή πρόταση αντικαθιστά την ανάγκη πολλαπλής υποβολής των ίδιων στοιχείων σε διαφορετικές αρχές, κατά τη διάρκεια ζωής μιας εταιρείας,

-Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα στοιχεία για τις εταιρείες, δωρεάν στα μητρώα επιχειρήσεων.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ