POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Αποτελέσματα BoC για το 2019“Η Κύπρος και ο κόσμος είναι αντιμέτωποι με μια παγκόσμια πανδημία που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις επιχειρήσεις μας και την καθημερινή μας ζωή. Ο ιός COVID-19 είναι πρώτα απ’ όλα μια κρίση στον τομέα της υγείας, η οποία παρουσιάζει ένα άνευ προηγουμένου εξωτερικό οικονομικό σοκ. Οι προτεραιότητες της Τράπεζας είναι ξεκάθαρες: να προστατεύσουμε την υγεία των συναδέλφων και των πελατών και μας, να παρέχουμε στήριξη σε αυτούς, όπως και την Κυπριακή οικονομία, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή λειτουργία της Τράπεζας. Είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

Η άμεση και αποφασιστική αντίδραση της Κυβέρνησης με την εμφάνιση του ιού COVID-19 στην Κύπρο, έχει περιορίσει με επιτυχία την εξάπλωση της πανδημίας στη χώρα. Τα ενθαρρυντικά στατιστικά στοιχεία επιτρέπουν στην Κυβέρνηση να εξετάσει τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, που επί του παρόντος αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου. Τον Απρίλιο, η Κυπριακή Κυβέρνηση άντλησε με επιτυχία €3,0 δις από τις διεθνείς και τοπική αγορά προκειμένου να καλύψει τη χρηματοδότηση των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου της εξάπλωσης του ιούCOVID-19 και την ενίσχυση των κρατικών αποθεμάτων.

Το πακέτο μέτρων το οποίο ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και τα πρωτοφανή δημοσιονομικά και άλλα μέτρα της Κυπριακής Κυβέρνησης, αναμένεται ότι θα βοηθήσουν στη μείωση της αρνητικής επίδρασης και θα στηρίξουν την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας.

Ως ο μεγαλύτερος τραπεζικός οργανισμός στην Κύπρο, έχουμε καλή κεφαλαιακή θέση και σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας μεγαλύτερο από €3 δις, καθώς εισερχόμαστε σε αυτές τις συνθήκες αβεβαιότητας, που μας επιτρέπει να στηρίξουμε τους πελάτες μας και την Κυπριακή οικονομία. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Παραμένουμε απόλυτα επικεντρωμένοι στη διασφάλιση της ποιότητας του ισολογισμού μας, τη χρηματοδότηση, την κεφαλαιακή μας θέση και την αποδοτικότητα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η Τράπεζα θα διατηρήσει την οικονομική της ισχύ. Ταυτόχρονα παραμένουμε εξίσου ευέλικτοι ώστε να αναπροσαρμόσουμε τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες αναλόγως των μεταβαλλόμενων συνθηκών κάτω από αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες. Η επένδυσή μας στο πρόγραμμα ψηφιακής μεταμόρφωσης έχει ενισχύσει την επιχειρησιακή μας ανθεκτικότητα, αλλά κυρίως μας έχει επιτρέψει να αντιδράσουμε άμεσα στο μεταβαλλόμενο λειτουργικό περιβάλλον και να παρέχουμε ενισχυμένη κάλυψη υπηρεσιών στους πελάτες μέσω ψηφιακών καναλιών. Η αύξηση χρήσης των ψηφιακών καναλιών από τους πελάτες μας αυτή την περίοδο είναι εντυπωσιακή και ανέρχεται στο 70% στο τέλος Μαρτίου 2020, και αναμένουμε ότι αυτή θα αυξηθεί περαιτέρω.

Τα αποτελέσματα μας για το 2019 αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη του κύριου στόχου μας για βελτίωση του ισολογισμού.

Κατά τη διάρκεια του έτους, ολοκληρώσαμε την πώληση περίπου €2.7 δις ΜΕΔ (Project Helix), με θετική επίδραση 140 μ.β. στους κεφαλαιακούς δείκτες. Η οργανική μείωση των ΜΕΔ ξεπέρασε τον στόχο μας για περίπου €800 εκατ. για το 2019. Η οργανική μείωση των ΜΕΔ το δ’ τρίμηνο του έτους, ανήλθε σε €205 εκατ., με την συνολική οργανική μείωση για το 2019 να ανέρχεται σε €889 εκατ. Από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά 74% σε €3.9 δις που καλύπτονται με πιστωτικές ζημιές ύψους 54%. Συνολικά, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €11.1 δις από το 2014, εκ των οποίων τα €8.4 δις αφορούν οργανική μείωση.

Παρά τη μεταβλητότητα στις αγορές ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους συμβούλους μας για την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ. Λόγω των συνθηκών αγοράς και λειτουργίας που επικρατούν, η διαδικασία δύναται να διαρκέσει περισσότερο από ότι αρχικά αναμενόταν. Στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, η Τράπεζα αναγνώρισε πιστωτικές ζημιές ύψους €75 εκατ. στα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το δ ́ τρίμηνο 2019, με αρνητική επίδραση στα κεφάλαια ύψους 46 μ.β. Με την ολοκλήρωση πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι κεφαλαιακοί δείκτες του Συγκροτήματος θα επωφεληθούν από τη μείωση σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, μετά από έγκριση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Με την εξάπλωση του ιού COVID-19, επικεντρωνόμαστε στον περιορισμό οποιασδήποτε πιθανής επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου. Με την ομαλοποίηση των οικονομικών συνθηκών αναμένεται ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου αναζητώντας λύσεις, οργανικές και μη, για να καταστήσουμε την Τράπεζα έναν πιο ισχυρό και ασφαλή οργανισμό, ικανό να συνεχίσει να στηρίζει την Κυπριακή οικονομία.

Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει καλή και υπερβαίνει τις κανονιστικές μας απαιτήσεις. Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, οι κεφαλαιακοί μας δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9), ανήλθαν σε Δείκτη Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 14.8% και σε Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 18.0%.

Οι καταθέσεις μας παρέμειναν γενικά αμετάβλητες κατά τη διάρκεια του έτους σε €16.7 δις και μειώσαμε το κόστος των καταθέσεών μας κατά 25 μ.β. το 2019 και κατά 60 μ.β. τα τελευταία δύο χρόνια. Ο νέος δανεισμός ξεπέρασε τα €2 δις το 2019 (αύξηση κατά 9% σε ετήσια βάση), ο υψηλότερος από το 2015, βοηθώντας στη στήριξη της Κυπριακής οικονομίας. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανήλθε στο 64% στο τέλος του έτους.

Λόγω της διατήρησης των χαμηλών επιτοκίων στην Ευρώπη, έχουμε συνεχίσει να επικεντρωνόμαστε στην ενεργή διαχείριση του κόστους χρηματοδότησής μας και στη μείωση των εξόδων μας. Κατά το τέταρτο τρίμηνο μειώσαμε το προσωπικό μας κατά 11% μέσω σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, με μεικτή ετήσια εξοικονόμηση στα έξοδα προσωπικού ύψους 13%. Κατά τη διάρκεια του έτους, μειώσαμε επίσης τον αριθμό των καταστημάτων κατά 18%, καθώς το ποσοστό των πελατών που χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μας κανάλια αυξήθηκε κατά 6 ε.μ. κατά τους 15 μήνες μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 φτάνοντας το 70%. Επιπρόσθετα, τον Μάρτιο του 2020, προχωρήσαμε με την εισαγωγή τελών ρευστότητας (liquidity fees)για συγκεκριμένες ομάδες πελατών.

Το 2019, είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €651 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €241 εκατ. Το αποτέλεσμα από οργανικές δραστηριότητες ήταν κέρδη ύψους €36 εκατ. Μετά τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα που σχετίζονται με το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού ύψους €81 εκατ., τις προβλέψεις/καθαρή ζημιά που σχετίζονται με τις πωλήσεις ΜΕΔ ύψους €92 εκατ. (περιλαμβανομένων και επιπρόσθετων πιστωτικών ζημιών ύψους €75 εκατ. που σχετίζονται με περαιτέρω πωλήσεις ΜΕΔ στο μέλλον), την καθαρή ζημιά από την πώληση της επένδυσης στη CNP ύψους €21 εκατ. και την καθαρή θετική επίδραση από την αναστροφή της απομείωσης αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους €88 εκατ., το συνολικό αποτέλεσμα για το έτος 2019 ήταν ζημιά ύψους €70 εκατ.

Λόγω της υφιστάμενης οικονομικής αβεβαιότητας, στο παρόν στάδιο δεν είμαστε σε θέση να έχουμε καλή εκτίμηση του μελλοντικού αντίκτυπου του COVID-19 στα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος. Συνέπεια των υφιστάμενων δύσκολων οικονομικών συνθηκών λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19, θα αναθεωρήσουμε τις μακροοικονομικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός των πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 για το α’ τρίμηνο 2020 με βάση τη σχετική κανονιστική καθοδήγηση, και αναμένουμε ότι δύναται να προκύψουν αυξημένες οργανικές προβλέψεις για το α’ τρίμηνο 2020, αν και στο παρόν στάδιο το μέγεθος δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Παρόλο που στο παρόν στάδιο παρατηρούμε χαμηλότερα έσοδα από συναλλαγές και χαμηλότερη ζήτηση για δάνεια, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας δεν έχουμε καλή εκτίμηση του πιθανού μελλοντικού αντίκτυπου του ιού COVID-19στα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και επομένως δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε καθοδήγηση για το τρέχον έτος.

Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι ότι η καλή κεφαλαιακή θέση και η ισχυρή ρευστότητα της Τράπεζας, μας επιτρέπουν να στηρίξουμε τους πελάτες μας αυτή την περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, διαδραματίζοντας τον ρόλο μας για περιορισμό των επιπτώσεων αυτής της πανδημίας στην Κύπρο.

Οι μεσοπρόθεσμες προτεραιότητές μας παραμένουν ξεκάθαρες, με την προσοχή μας να συνεχίζει να εστιάζει στην ενίσχυση του ισολογισμού μας και στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και της αποδοτικότητας μας, για να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε ζωτικό ρόλο στη στήριξη της Κυπριακής οικονομίας.”

Πανίκος Νικολάου, CEO της BoC

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.