Κατατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Στρατηγικό Σχέδιο της Κύπρου για τη νέα Αγροτική Πολιτική

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 21.12.2021
Κατατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Στρατηγικό Σχέδιο της Κύπρου για τη νέα Αγροτική Πολιτική
Ο Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, ανέφερε την Τρίτη πως το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της Κύπρου μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στο όραμα του Υπουργείου για μια αειφόρο, «πράσινη» και «καθαρή» Κύπρο.Κατατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Στρατηγικό Σχέδιο της Κύπρου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 με προϋπολογισμό €461,9 εκατ. που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, για διαβούλευση και έγκρισή του πριν το τέλος του 2022.

Όπως μεταδίδει το ΓΤΠ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, ανέφερε την Τρίτη πως το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της Κύπρου μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στο όραμα του Υπουργείου για μια αειφόρο, «πράσινη» και «καθαρή» Κύπρο.

"Μέσα από την εφαρμογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στη γεωργία και την κτηνοτροφία, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών μας πόρων, που θα οδηγεί στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η νέα ΚΑΠ, θα συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση των στόχων και των πολιτικών της Κυβέρνησης για περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτικού τομέα", είπε ο κ. Καδής.

Ο Υπουργός Γεωργίας τόνισε ότι το Στρατηγικό Σχέδιο της Κύπρου εναρμονίζεται πλήρως με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της ΕΕ, όπως αυτό εκφράζεται από την Πράσινη Συμφωνία και τις επιμέρους πολιτικές όπως η «Στρατηγική από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», η «Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα 2030» και το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία».

Επεσήμανε ότι μέσα στις προκηρύξεις του νέου Στρατηγικού Σχεδίου είναι διάχυτη η έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, στην προώθηση καινοτόμων δράσεων και δράσεων έξυπνης γεωργίας, στη στήριξη των νέων αγροτών, στην αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των ορεινών περιοχών και γενικότερα στη διασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για όλους τους παραγωγικούς κλάδους.

Ο κ. Καδής εξήγησε πως, κατά την πενταετία 2023-2027, θα διατεθούν €461,9 εκατ., από τα οποία τα €83,6 εκατ. αφορούν εθνική συνεισφορά. Είπε, ακόμα, πως σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Σχεδίου, ποσό €238,2 εκατ. θα διατεθεί ως άμεσες πληρωμές, €22 εκατ. θα διατεθούν στις κοινές οργανώσεις αγοράς, ενώ ποσό που αγγίζει τα €201 εκατ. θα παραχωρηθεί μέσα, από διάφορες παρεμβάσεις, στην αγροτική ανάπτυξη.

Ο κ. Καδής ανέφερε ότι στους εννέα στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  στοχευμένες ενισχύσεις, όπως η αύξηση του ποσού ενίσχυσης στις ορεινές περιοχές, ενώ θα συνεχιστεί η προσπάθεια ενίσχυσης του ρόλου των Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών στην αλυσίδα παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

Ιδιαίτερα σημαντικές, σύμφωνα με τον κ. Καδή, είναι οι προκηρύξεις για εισαγωγή νέου μέτρου αποκατάστασης του γεωργικού δυναμικού μετά από φυσικές καταστροφές, όπως επίσης και το ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης δράσεων ενεργητικής προστασίας καλλιεργειών (αντιχαλαζικά, αντιβρόχινα συστήματα).

Επιπλέον, ο κ. Καδής επεσήμανε την ανάγκη για συμβολή του αγροτικού τομέα στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε αυτήν.

Προτεραιότητα του Υπουργείου παραμένει η προσέλκυση νέων γεωργών και η διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξής τους στις αγροτικές περιοχές, ανέφερε, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με το Σχέδιο, παρέχεται ευνοϊκό πλαίσιο ενισχύσεων για την εγκατάσταση νέων γεωργών στις ορεινές περιοχές, με υψηλότερα ποσά ενίσχυσης.

Ο Στόχος 1 του Στρατηγικού Σχεδίου και ενδεικτικές παρεμβάσεις διαλαμβάνουν υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και ανθεκτικότητας για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας μέσα από παροχή αναδιανεμητικής ενίσχυσης προς όφελος των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, δικαιότερες άμεσες ενισχύσεις, αύξηση ποσού ενίσχυσης στις ορεινές περιοχές, ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης δράσεων ενεργητικής προστασίας καλλιεργειών (αντιχαλαζικά, αντιβρόχινα συστήματα), διατήρηση συνδεδεμένων ενισχύσεων στα αιγοπρόβατα, εισαγωγή νέου μέτρου αποκατάστασης γεωργικού δυναμικού μετά από φυσικές καταστροφές.

Ο Στόχος 2 προβλέπει αύξηση της ανταγωνιστικότητας, εστιάζοντας κυρίως στην έρευνα, στην τεχνολογία και στην ψηφιοποίηση με ιδιαίτερη έμφαση σε νέες τεχνολογίες παραγωγής και τεχνολογίες «γεωργίας ακριβείας», μείωση του κόστους ενέργειας στις παραγωγικές μονάδες μέσω αξιοποίησης των ΑΠΕ, αύξηση προϋπολογισμού για βελτίωση των οργανωμένων υποδομών στέγασης κτηνοτροφικών μονάδων και των παρεχόμενων σε αυτές υπηρεσιών, αναθεώρηση/βελτίωση τρόπου εφαρμογής υφιστάμενου μέτρου συνεργασίας για προώθηση καινοτομιών (π.χ. υποβολή αίτησης σε μια φάση).

Ο Στόχος 3  εστιάζει στη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα τροφίμων μέσα από συνέχιση της προσπάθειας ενίσχυσης του ρόλου των Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών, την εφαρμογή Κοινών Οργανώσεων Αγοράς στους τομείς των Οπωροκηπευτικών, του Οίνου και του Μελιού, τη διασύνδεση πρωτογενούς τομέα με τουρισμό και γαστρονομία, την προώθηση ηλεκτρονικού εμπορίου γεωργικών προϊόντων.

Ο Στόχος 4  είναι η συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, συμβολή στην παραγωγή βιώσιμων μορφών ενέργειας, με χρηματοδότηση νέων έργων αξιοποίησης ανακυκλωμένου νερού για αντικατάσταση της χρήσης επιφανειακών και υπόγειων νερών, διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων με αυξημένα μέγιστα ποσά ανά γεωργική εκμετάλλευση, εισαγωγή νέου μέτρου για μείωση της αμμωνίας από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, συνέχιση δασικών παρεμβάσεων με βελτιωμένες πρόνοιες για τις δράσεις δάσωσης.

Ο Στόχος 5 αφορά στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων όπως είναι το νερό, το έδαφος και ο αέρας με εισαγωγή νέας δράσης για μείωση απωλειών μεγάλων αρδευτικών δικτύων, διευρυμένα οικονομικά κίνητρα για τοποθέτηση κομπόστας στις εκμεταλλεύσεις, δημιουργία υποδομών κυκλικής οικονομίας (μικρές τοπικές υποδομές για διαχείριση γεωργικών αποβλήτων), ενθάρρυνση συνεργασιών για προώθηση δράσεων και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για θέματα ανακύκλωσης, κυκλικής οικονομίας, εισαγωγή για πρώτη φορά αγροπεριβαλλοντικών παρεμβάσεων για θερμοκήπια (π.χ. ηλιοαπολύμανση).

Ο Στόχος 6 αφορά τη συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και διατήρηση οικοτόπων με αντισταθμιστικές ενισχύσεις στους γεωργούς για τήρηση υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα διατάγματα περιοχών Natura 2000, εισαγωγή νέας δράσης για τοποθέτηση και συντήρηση φωλιών για ανθρωποπούλια, με σκοπό τη βιολογική αντιμετώπιση των τρωκτικών, ενθάρρυνση δημιουργίας και συντήρησης ξερολιθιών, μέσω αυξημένων ενισχύσεων, εισαγωγή νέας δράσης για διατήρηση παλαιών αμπελώνων οινοπαραγωγής με γηγενείς ποικιλίες, διατήρηση στοιχείων του τοπίου/νησίδες βιοποικιλότητας εντός των εκμεταλλεύσεων.

Ο Στόχος 7 αποσκοπεί στην προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές με εφαρμογή παρεμβάσεων για νέους γεωργούς και από τους δύο πυλώνες της ΚΑΠ, ευνοϊκότερο πλαίσιο ενισχύσεων για την εγκατάσταση νέων γεωργών στις ορεινές περιοχές, με υψηλότερα ποσά ενίσχυσης, δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδότησης μέσα από τα εργαλεία πρόσβασης σε κεφάλαια που εφαρμόζει το Υπουργείο Οικονομικών, δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης που συνδέεται με τον πρωτογενή τομέα, μέσα από τις παρεμβάσεις των Ομάδων Τοπικής Δράσης.

Ο Στόχος 8  εστιάζει στην προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές με ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών δημόσιων κοινωνικών παροχών, κατάρτισης και επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές, συστήματα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας και κλαδευμάτων, διαμόρφωση πλαισίου για ανάδειξη έξυπνων χωριών.

Τέλος ο Στόχος 9  αφορά τη βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της κοινωνίας σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία και την προώθηση της ευημερίας των παραγωγικών ζώων με δέσμευση για σημαντική αύξηση των εκμεταλλεύσεων και των εκτάσεων στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, εισαγωγή νέου μέτρου για την ευημερία των χοίρων για αντιμετώπιση της πρακτικής κοψίματος των ουρών, εισαγωγή νέου μέτρου για την μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στη χοιροτροφία με καταβολή ενισχύσεων που συνδέεται με τις επιδόσεις, εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, προώθηση της ευημερίας των παραγωγικών ζώων, αύξηση της παραγωγικότητας.

Όλοι οι πιο πάνω στόχοι και όλες οι πιο πάνω δράσεις συνδέονται και υποστηρίζονται από τον εγκάρσιο στόχο της τεχνολογικής αναβάθμισης, σε όλα τα επίπεδα, μέσω της  προώθησης, της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της εξειδίκευσης στον πρωτογενή τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω υποστήριξη και ανάπτυξη των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της διάδοσης της γνώσης και της καινοτομίας, είπε ο κ.Καδής.

Είπε τέλος ότι μέσα στο 2022, θα επιδιωχθεί η οριστικοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, μέσω διαβουλεύσεων και αξιολόγησης του περιεχομένου του από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την έγκριση του, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Πηγή: ΚΥΠΕΠολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διέταξε έρευνα για ολιγωρία Αστυνομίας στη γυναικοκτονία στην Πάφο
ΚΥΠΡΟΣ

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διέταξε έρευνα για ολιγωρία Αστυνομίας στη γυναικοκτονία στην Πάφο

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διέταξε έρευνα για ολιγωρία Αστυνομίας στη γυναικοκτονία στην Πάφο

Σε πυρόπληκτες περιοχές της Πάφου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης οι αποζημιώσεις
ΚΥΠΡΟΣ

Σε πυρόπληκτες περιοχές της Πάφου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης οι αποζημιώσεις

Σε πυρόπληκτες περιοχές της Πάφου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης οι αποζημιώσεις

Ευθύνες και στην κυβέρνηση Αναστασιάδη επιρρίπτει η Αννίτα Δημητρίου για την έλλειψη κλιματιστικών στα σχολεία
ΚΥΠΡΟΣ

Ευθύνες και στην κυβέρνηση Αναστασιάδη επιρρίπτει η Αννίτα Δημητρίου για την έλλειψη κλιματιστικών στα σχολεία

Ευθύνες και στην κυβέρνηση Αναστασιάδη επιρρίπτει η Αννίτα Δημητρίου για την έλλειψη κλιματιστικών στα σχολεία

Ο S&P
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο S&P's αναβάθμισε την αξιολόγηση της Κύπρου σε «BBB+» - Το σκεπτικό του οίκου και οι προοπτικές

Ο S&P's αναβάθμισε την αξιολόγηση της Κύπρου σε «BBB+» - Το σκεπτικό του οίκου και οι προοπτικές

«Το φαινόμενο Φειδίας» του Χρήστου Πουργουρίδη
ΑΠΟΨΕΙΣ

«Το φαινόμενο Φειδίας» του Χρήστου Πουργουρίδη

«Το φαινόμενο Φειδίας» του Χρήστου Πουργουρίδη